Europeiskt samarbete

Formas internationella samarbeten sker främst på europeisk nivå. EU-samarbetet är prioriterat genom att regeringen satsar särskilda medel i de europeiska programmen. Samarbetet sker dels inom EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020) och dels som samarbeten mellan medlemsstater och associerade länder.

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation och riktar sig till många olika aktörer, exempelvis forskningsutförare, näringsliv, offentlig sektor och andra intresseorganisationer. Programmet är indelat i tre delar:

 • Spetskompetens – Excellent Science – den här delen av programmet ska stärka EU:s ställning inom forskning och innovation. I det ingår satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden samt forskningsinfrastruktur.
 • Industriellt ledarskap – Industrial leadership – ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt samt attrahera privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Det sker bland annat genom satsningar på exempelvis nanoteknologi, material och bioteknik.
 • Samhällsutmaningar – Societal challenges – den här delen fokuserar på de stora samhällsutmaningarna som EU och resten av världen står inför. Det sker bland annat genom satsningar på tvärvetenskapliga forsknings- och innovationssamarbeten.

De utpekade samhällsutmaningarna är:

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi
 • Säker, ren och effektiv energi
 • Smarta, gröna och integrerade transporter
 • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
 • Europa i en föränderlig värld - Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
 • Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare

Formas i Horisont 2020

Formas är Sveriges expertmyndighet för två av samhällsutmaningarna och arbetar på strategisk nivå med att utforma satsningar och prioriteringar inom respektive utmaning. För att kunna bidra med de viktigaste svenska perspektiven har Formas satt samman två referensgrupper bestående av forskningsutförare, representanter från näringslivet och offentlig sektor samt andra intressenter.

Ledamöterna i de två referensgrupperna är listade nedan.

Nationell referensgrupp för samhällsutmaning 2

Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi

 • Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park
 • Daniel Hellström, Svenskt vatten
 • Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen (Li)
 • Jenny Goodwin, RISE
 • Karin Emilsson, EmiInnovation
 • Karl Jäghagen, Grants Office, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Kennert Johansson, RISE
 • Kristina Anderback, AgroVäst
 • Kjell Ivarsson, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Lars Wilhelmsson, Skogforsk
 • Malin Werner, SLU
 • Mia Dahlström, RISE
 • Per Wallgren, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
 • Pia Norling, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Ulf Emanuelson, SLU
 • Ulf Sonesson, RISE

Nationell referensgrupp för samhällsutmaning 5

Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror

 • Anna Hultin Stigenberg, Sandvik
 • Boel Wadman, Swerea IVF
 • Christer Forsgren, Stena Metall
 • Christina Fredengren, Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
 • Daniel Hellström, Svenskt Vatten
 • David Bendz, Statens Geotekniska Institut (SGI)
 • Emma Sernland, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Henrik Carlsen, Stockholm Environment Institute (SEI)
 • John Munthe, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Lars-Erik Lindell, Grants Office, SLU
 • Lena Smuk, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Per Persson, Vetenskapsrådet
 • Pär Weihed, Luleå Tekniska Universitet
 • Rachel Pettersson, Jernkontoret
 • Ralf Doescher, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
 • Sabine Meyer, Bergforsk

Partnerskapsprogram är ett samlingsnamn för forskningsprogram som gemensamt finansieras av EU-kommissionen och nationella finansiärer som Formas. Syftet är att finansiera forskningsprojekt där flera olika länders forskare deltar. Ofta finns krav på att forskningen ska kommuniceras till användare och kunna komma till nytta i samhället.

ERA-Net används för att öka samverkan mellan nationella finansiärer och deras forskningsprogram. EU-kommissionen bidrar med finansiering till koordinering och forskning.

Formas medverkar i följande ERA-Net och ERA-Net cofund:

ERA-Net

 • C-IPM (Integrated pest management)
 • Marine Biotechnology
 • Sumforest

ERA-Net cofund

 • Biodiversa
 • Resistera
 • Monitoring and mitigation of greenhouse gases
 • Sustainable Animal Production
 • Smart Urban Futures
 • Waterworks 2015
 • Climate Services
 • Intestinal microbiome
 • Sustainable urbanisation
 • SUSFOOD2
 • CORE Organic

Artikel 185-programmet är långvariga forskningsprogram som till hälften finansieras av EU-kommissionen och till hälften av medlemsstaterna. Formas deltar i ett artikel 185-program – Östersjöprogrammet BONUS – som adresserar Östersjöns unika och känsliga ekosystem och regionens utvecklingsmöjligheter.

Joint Programming eller gemensam programplanering är en långsiktig process som utgår från stora samhällsutmaningar som inget land ensamt kan lösa (exempelvis klimatförändringar, hållbar livsmedelproduktion och långsiktig tillgång till vatten).

Syftet är att länderna tillsammans ska komma överens om en gemensam forskningsagenda och tillsammans arbeta mot utmaningens lösning. Exempelvis kan ERA-Net instrumenten användas för finansiering av gemensamma forskningsprojekt. Formas deltar i sju Joint Programming-initiativ.

 • JPI Climate (Connecting climate knowledge for Europe), där Formas ingår i styrgruppen tillsammans med Vetenskapsrådet
 • JPI FACCE (Agriculture, food security and climate change), där Formas ingår i styrgruppen tillsammans med Näringsdepartementet
 • JPI HDHL (Healthy diet for a healthy life), där Formas ingår i styrgruppen
 • JPI Oceans (Healthy and productive seas and oceans), där Formas ingår i styrgruppen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten
 • JPI Water (Water challenges for a changing world), där Formas ingår i styrgruppen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten
 • JPI AMR (Antimicrobial resistance), där Vetenskapsrådet ingår i styrgruppen, Formas deltar i utlysningar och strategiarbete
 • JPI Urban Europe (Global urban challenges, joint European solutions), där Vinnova ingår i styrgruppen, Formas deltar i utlysningar och strategiarbete

Science Europe är en Bryssel-baserad organisation som består av europeiska forskningsfinansiärer och forskningsutförare. Science Europes uppdrag är att bevaka och driva forskningspolitiska frågor som är viktiga för medlemmarna. Bland annat påverkar Science Europe utformningen av EU:s ramprogram och tar fram rekommendationer i frågor rörande forskningsetik, jämställdhet och öppen tillgänglighet till data och publikationer. Förutom Formas är Vetenskapsrådet och Forte svenska medlemmar i Science Europe.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:18 maj 2022
Sidansvarig: Britta Fängström