Regeringsuppdrag

Här kan du läsa om Formas regeringsuppdrag.

Regeringen har beslutat att inrätta ett råd för hållbara städer för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Formas är en av tio myndigheter som kommer ingå i rådet. Medlemmarna i rådet utgörs av myndigheternas chefer och en representant för kommunerna. Arbetet påbörjades under 2018 och pågår fram till 2023.

En av de åtgärder myndigheterna avser att göra i samverkan är att bidra till innovation, kommunikation samt nyttiggörande av forskning och innovation. I samband med detta ser Formas att det finns stora möjligheter till synergier mellan rådet och det tioåriga nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande som Formas har fått i uppgift av regeringen att ansvara för.

Det nationella programmet fungerar som enplattform för myndigheter och aktörer inom samhällsbyggandeområdet, och flera av de myndigheter som ingår i Rådet för hållbara städer ingår också i det nationella programmets programkommitté och arbetsgrupp. Som ett led i att identifiera de kunskapsbehov som finns hos exempelvis kommunerna, kommer rådet att användas som en rådgivande grupp i planeringen av de aktiviteter som äger rum inom det nationella programmet.

Aktiviteter för kommunikation och nyttiggörande av forskning och innovation ingår som en viktig del av det nationella programmet. I den åtgärdslista som rådet tog fram 2018 betonades att forskning och innovation som är förankrad i samhällets behov kräver att forskningsfrågor utvecklas gemensamt.

Under 2018 och 2019 har utlysningar och aktiviteter skett inom ramen för det nationella programmet som är relevanta för rådets uppdrag:

  • Forskning för en social bostadspolitik: Utlysningen genomfördes under 2018 och 14 projekt beviljades medel. I mars 2019 planeras även en workshop med forskare och användare av forskning på ArkDes för att tillsammans diskutera nya vägar framåt för en socialt hållbar bostadspolitik.
  • Ökad kunskap och användning av forskningsresultat: Medel kommer utlysas 2019 inom det nationella programmet som syftar till att bidra ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos aktörer inom offentliga verksamheter och i synnerhet kommunerna.
  • Rörlighet mellan sektorer: Under 2019 planeras insatser för att stärka förutsättningarna för ökad rörlighet mellan akademi och övriga samhället, däribland offentlig sektor.

Regeringen har gett Formas i uppdrag att vara värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet som inrättades den 1 januari 2018 och är en egen myndighet. Formas står för lokaler och stöder rådet och dess kansli med IT, kommunikation och administrativ service.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Rådet utvärderar om regeringens samlade politik leder Sverige mot målet om noll utsläpp av växthusgaser år 2045, och mot andra klimatmål. Rådet ska även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller som regeringens politik bygger på, samt bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM for Climate/ AIM4C) är ett gemensamt globalt initiativ för ökad jordbruksinnovation av USA och Förenade Arabemiraten. Initiativet strävar efter att ta itu med klimatförändringar och global hunger genom att förena deltagarna att avsevärt öka investeringar i, och annat stöd för, klimatsmart jordbruk och innovation av livsmedelssystem under perioden 2021 – 2025. Formas är via ett regeringsuppdrag Sveriges partner i samarbetet. I april presenterade Näringsdepartementet initiativet närmare vid Livsmedelsforskningsdagen, en konferens som nådde ut till aktörer inom akademin, den offentliga sektorn och industrin. Vi har sedan dess bland andra inlett kontakter med Washington State i USA kring ett gemensamt forskningsutbyte med Sverige inom området.

Uppdaterad:22 augusti 2023
Sidansvarig: Elisabet Blomberg