FN:s årtionde för havsforskning

Formas fick 11 februari 2021 i uppdrag av regeringen att inrätta och vara värd för en nationell kommitté för FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling. Uppdraget gäller till och med den 31 december 2030.

Kommittén ska bistå regeringen i Sveriges genomförande av årtiondet genom att

 • Samordna och sprida information om årtiondet för att främja medvetenhet, intresse och medverkan bland svenska aktörer och underlätta kontakter mellan olika intressenter och länder.
 • Ge råd om nationella prioriteringar, bidra med förslag till aktiviteter som kan genomföras på nationell nivå och underlätta genomförandet av dessa inom ramen för årtiondet.
 • Granska svenska aktörers ansökningar om officiellt godkännande av aktiviteter för årtiondet, om det behövs inom ramen för IOC-Unescos godkännande process.
 • Tillgängliggöra resultat från aktiviteter som genomförs inom ramen för årtiondet.

Sveriges bidrag till FN:s årtionde

Det är en stor utmaning att allt som händer i havet sker under ytan. Det gör det svårt för oss att skapa en gemensam bild av vad som behövs för att förbättra tillståndet i haven. FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030 är ett unikt tillfälle att långsiktigt stärka internationella samarbeten, enas om gemensamma prioriteringar och mobilisera partnerskap. Vi har lånat havet av våra barn. Viktiga förutsättningar för att åstadkomma en hållbar havsförvaltning är forskningsbaserad kunskap, innovativa lösningar, att information delas globalt samt ett gemensamt agerande på alla nivåer i samhället.

För att inom tio år åstadkomma den förflyttning som krävs, det vill säga att från dagens användning och utnyttjande etablera ett hållbart brukande och värnande av haven, förutsätter mod, prioritering, samordning, engagemang och uthållighet. Vi har idag tillräckligt med underlag för att kunna snabba på omställningen.

Nationellt prioriterade områden

Under 2020 genomfördes ett regeringsuppdrag med syfte att ta fram en plan för hur Sverige skulle kunna bidra till FN:s årtionde för havsforskning. I arbetsgruppen ingick Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Sida, Havsmiljöinstitutet och Kristineberg Center för marin forskning och innovation. I rapporten presenteras fyra fokusområden som utgör ett ramverk och är en början på det arbete som behöver genomföras under årtiondet.

 • ekosystembaserad förvaltning
 • innovation och digitalisering
 • data och modellering
 • havsmedvetenhet

Lösningar och åtgärder för att möta klimatförändringarna samt skyddande och gynnande av biologisk mångfald är integrerade i alla områden och arbetet ska präglas av en helhetssyn – från källa till hav. Dessa breda områden kommer att kunna belysa olika frågeställningar under årtiondet och inbegripa nya utmaningar för att skapa ett kontinuerligt engagemang.

Aktuellt

Inbjudan

 

Utlysningar

UNESCO- initiativ

 

UNESCO:s årtionde för havsforskning handlar om visionen för "Vetenskapen vi behöver för havet vi vill ha". Syftet är att havsforskning ska bidra till transformativa lösningar för hållbar utveckling som kopplar samman både människor och hav. Inom ramen för årtiondet kan alla stora och små initiativ som bidrar till havsforskning registreras officiellt.

 

Tidigare evenemang

MEMFIS environmental monotoring conference

Stockholm 9 - 10 november. Konferens för Östersjön och Nordsjön.

Memfis - Swedish Agency for Marine and Water Management (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

 

Ocean literacy-konferensen

Malmö 9 - 10 maj.  Flera av kommitténs organisationer deltar. Organiserad av Malmö stad, World Maritime University och Marint Kunskapscenter, i samarbete med HaV, Unesco-IOC, HMI, Sida, UD, SMHI och EMSEA.

 

One Ocean – One Planet: Ocean Literacy Action 2022 Länk till annan webbplats.

 

World Ocean Day

Stockholm 8 juni. För tredje året i rad samarbetar Formas, SMHI, HaV, GU och Universeum för att ordna detta event.

 

Kampanj om småskaligt fiske och överfiske

Kampagnen genomförs av Naturskyddsföreningen och finansieras av SIDA. En dialog pågår med FAO. NSF kommer kanske att ordna någon typ av seminarium kopplat till Världshavsdagen eller Sthlm +50 kring dessa frågor.

Utställningar

Kommittén

Medlemmar i kommittén:

 • Johan Kuylenstierna, Formas, Ordförande
 • Johan Tumpane, Formas, Vice ordförande
 • Alan AtKisson, SIDA
 • Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådet
 • Anna-Maria Perttu, Polarforskningssekretariatet
 • Helén Andersson, SMHI
 • Kajsa Tönnesson, Havsmiljöinstitutet
 • Karin Lexén, Naturskyddsföreningen
 • Mikael Krysell, Havs- och vattenmyndigheten

Uppstartsmöte 16 juni.

Godkända partners:

 • Sjöhistoriska museet

Kontaktpersoner Formas:

Uppdaterad:28 november 2023
Sidansvarig: John Tumpane