Globalt samarbete

Formas arbetar globalt på olika sätt, bland annat med forskningsfinansiärer i enskilda länder, oftast på uppdrag av regeringen i syfte att bilateralt stärka forskningspolitiska band. I Formas globala engagemang ingår även arbete inom olika organisationer för att stödja svenska forskares möjligheter att bygga samarbeten och nätverk med forskare runt om i världen.

Indien

Formas samarbetar med Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova för att långsiktigt stärka Sveriges forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Indien. Bakgrunden är den svenska regeringens önskan att öka samarbetet mellan svenska och indiska forskare eftersom Indien satsar allt mer på forskning och utveckling av strategisk vikt för båda länderna.

Kina

Formas samarbetar med Energimyndigheten, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova för att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet. Myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att gemensamt utforma och genomföra aktiviteter för att främja kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt inom områden med stor betydelse för båda länderna.

Sydafrika

Sverige och Sydafrika har ett avtal om forskningssamarbete. Ett av dessa samarbeten är ett mobilitetsprogram för forskarutbyte mellan de båda länderna. Detta initierades av The National Research Foundation (NRF) och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och Formas är en av flera deltagande finansiärer på den svenska sidan.

Formas bidrar med medel till International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA Länk till annan webbplats.), och är den svenska medlemsorganisationen. IIASA är ett internationellt vetenskapligt institut som bedriver forskning om utmaningar inom miljöområdet som är för stora eller för komplexa för att lösas av en enskild akademisk disciplin eller land. Forskningen mål är att ta fram underlag för beslutsfattare

IIASA forskar exempelvis kring dagens klimatförändringar - ett problem som har en global räckvidd och som endast kan lösas genom internationella avtal. Andra forskningsområden är framtida energisystem, fattigdomsbekämpning och livsmedelsförsörjning. Som oberoende forskningsorgan undersöker IIASA frågor utifrån ett systemperspektiv och utarbetar strategier för internationella samarbetsåtgärder som inte färgas av politiska och nationella intressen.

Vilka är IIASA?

På IIASA arbetar ungefär 350 forskare från ett trettiotal länder i skilda discipliner – allt från väletablerade professorer till unga forskare tidigt i karriären. IIASA styrs och finansieras av sina drygt 20 medlemsländer. Formas är den svenska medlemsorganisationen i IIASA och bidrar med drygt 7 miljoner kronor per år till verksamheten.

Möjligheter

Mycket av IIASA:s forskning bearbetar lokala data för integration i modeller och utvärderingar, vilket bygger på starka samarbeten och nätverk med andra forskare runt om i världen.

För att tidigt knyta band med forskare runt om i världen erbjuder IIASA postdokprogram och sommarskolor Länk till annan webbplats. för doktorander. Vid aktuella utlysningar annonseras dessa på Formas och IIASA:s webbplatser. Yngre forskare vid något av universiteten i Umeå eller Luleå kan också söka finansiering för forskning vid IIASA via Kempestiftelserna.

Sverige och IIASA

Som National Member Organisation (NMO) för IIASA arbetar Formas för nationell samverkan för att stimulera kopplingarna och bättre integrera forskningsaktiviteterna vid IIASA med dem på svenska lärosäten, institut och myndigheter samt stärka den systemvetenskapliga forskningen i Sverige. Till detta ändamål har vi också skapat den svenska Kommittén för tillämpad systemanalys.

Mer information:

Formas kontaktperson: Magnus Tannerfeldt

För att stärka Formas globala nätverk och svenska forskares möjligheter att ingå strategiska samarbeten är Formas med i Belmont Forum. Det är en sammanslutning av forskningsfinansiärer som stödjer miljöforskning och hållbar utveckling. Syftet med Belmont Forum är att samordna strategier och samfinansiera gemensamma forskningsprogram.

Organisationen Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases sammanför länder för samarbete kring ökad produktion av livsmedel utan ökat utsläpp av växthusgaser. Alliansen består av flera forskargrupper samt ett råd med representanter för medlemsländerna.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:18 maj 2022
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt