Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som tar sig an en utmaning som syftar till att integrera arbetet med klimatneutralitet och social hållbarhet för att påskynda omställningsarbetet i en kommun eller region.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara en kommun eller region. Endast flerpartsansökningar, där minst en part är en kommun eller region och minst en part är ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Ytterligare medsökande kan vara exempelvis kommun, region, eller forskningsutförare. Företag kan delta in-kind.

Utlysningen innefattar två spår:

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

  • Spår 1: Max 1,5 miljoner kronor med en projektlängd på 12-18 månader
  • Spår 2: Max 4 miljoner kronor med en projektlängd på 12-24 månader.

Total budget för utlysningen är 30 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-03-12 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-09-04 14:00

Beslut i november 2024. Projektstart 1 januari 2025.

 

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Vi står inför stora samhällsutmaningar som berör såväl klimatförändringar, global uppvärmning och koldioxidutsläpp som boendesegregation, utanförskap och ojämlik folkhälsa. Om 6 år ska Agenda 2030-målen vara uppnådda. Nu är det tid att agera, att omsätta kunskap till handling och se till att forskning kommer till nytta för att ställa om till ett hållbart samhällsbyggande som inte överskrider de planetära gränserna.

För att vi som samhälle ska kunna nå ett mer hållbart samhällsbyggande, krävs flera strukturella skiften som kräver att vi ställer om våra sociotekniska och socioekologiska system. Sådana skiften innebär en transformativ förändring som omfattar tekniska lösningar, förändringar av beteenden, kultur och normer samt förändring hos våra styrande organisationer. Att arbeta för denna omställning kräver kontinuerliga och integrerade processer för innovation, kunskapsuppbyggnad och reflektion.

Syftet med denna utlysning är att stärka kommuner och regioners kapacitet och förmåga att påskynda omställningen till klimatneutralitet som också kännetecknas av social hållbarhet. Projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för alla, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, att inkluderas i omställningsarbetet. Det är viktigt att de samhällen vi planerar och bygger har attraktiva livsmiljöer som är långsiktigt hållbara. Med denna satsning vill vi skapa förutsättningar för kommuner och regioner att tillsammans med forskningsutförare och andra aktörer ta sig an en komplex utmaning med höga ambitioner att öka förändringstakten mot klimatneutralitet och social hållbarhet. Utlysningen riktar sig till Sveriges alla kommuner, både stora och små, med deras respektive förutsättningar.

Utlysningen är uppdelad i två spår, där spår 1 välkomnar nya projekt att söka och spår 2 endast är öppet för projekt finansierade i den tidigare utlysningen Klimatneutrala och inkluderande kommuner – förberedande projekt. De två spåren syftar till att skapa förutsättningar för nya projekt samtidigt som vi stöttar befintliga satsningar i att ta resultaten i de förberedande projekten vidare till olika lösningar som implementeras i verksamheten.

Kommunen eller regionen identifierar själv den utmaning som de vill arbeta med för att uppnå klimatneutralitet och social inkludering. Projektet ska utgå från den aktuella kommunens förutsättningar och vald utmaningen ska vara prioriterad och ha stor potential att kunna bidra till att uppnå klimatneutralitet, och samtidigt bidra till social hållbarhet. Utmaningen ska vara väl förankrad i den kommunala eller regionala ledningen, och vara en långsiktig satsning. Projektet ska bidra till att påskynda omställningsarbetet i kommunen eller regionen och ge kapacitet att arbeta med en kombination inom områden som utsläpp av växthusgaser och boendesegregation, utanförskap eller ojämlik folkhälsa.

Denna typ av utmaningar består ofta av en kombination av tekniska eller finansiella utmaningar, men även förändringar av regelverk och kultur, normer och beteenden är ofta nödvändiga. Det kan även handla om organisatorisk innovation för att bygga kapacitet på kommunen. Här kan finnas behov av att inkludera både aktörer inom en kommun eller region och andra aktörer som exempelvis forskningsutförare, näringsliv, föreningar, myndigheter och civilsamhället.

Denna utlysning kopplar även väl till fler nationella och internationella satsningar och syftar till att stärka kommunerna och regionerna inför att söka nationella medel och EU-finansiering i kommande större satsningar. I denna utlysning kan ansökan skrivas på svenska.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Jon Loit

Forskningssekreterare

jon.loit@formas.se

Uppdaterad:5 februari 2024