Karriärstöd för forskare tidigt i karriären - karriärålder 4–7 år

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt där du formulerar en egen frågeställning inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utlysningen innehåller krav på nationell och/eller internationell mobilitet.

Till denna utlysning kan du inte bjuda in medverkande forskare.

VEM KAN SÖKA?

Forskare tidigt i karriären. Utlysningen genomförs i två spår:

Karriärålder 0–3: för dig som har en doktorsexamen (examensbevis utfärdat) tidigast 1 januari 2021 och senast 1 oktober 2024.

Karriärålder 4–7: för dig som har en doktorsexamen (examensbevis utfärdat) tidigast 1 januari 2017 och senast 31 december 2020.

Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet, högskola forskningsinstitut eller annan av Formas godkänd medelsförvaltare,

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

1,5 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för tre eller fyra år.

Stängd: Beslutsdatum: 2024-11-05 14:00.

Har du problem att ladda upp ditt digitalt signerade Letter of intent i Prisma? Testa då att omvandla den digitalt signerade PDF:en till enkel, ej skrivskyddad PDF innan du laddar upp den. Ett sätt att göra det är att välja alternativet skriva ut dokumentet som PDF.

Utlysningen riktar sig till dig som är nydisputerad eller i tidiga skeden i din karriärutveckling. Du kan söka medel för att genomföra ett eget forskningsprojekt där du får formulera dina egna frågeställningar inom Formas områden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Frågeställningarna får gärna vara tvärvetenskapliga.

Utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären ger dig som forskare tidigt i karriären möjlighet att stärka din kompetens i att leda och driva ett eget projekt, och bidra till en tydlig förflyttning av kunskapsläget inom Formas ansvarsområden och ta nästa steg i din karriär. Det ska bredda dina perspektiv och stärka din självständighet, och göra det möjligt för dig att ta nästa steg i din karriär. Detta med ny eller delvis ny riktning för forskningen jämfört med det du gjort tidigare.

För att öka dina möjligheter till en god karriärutveckling, ska ditt projekt ha inslag av nationell eller internationell mobilitet till andra forskningsmiljöer. Mobiliteten ska öka dina förmågor och möjligheter att bidra till samhällsrelevant forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Det ska även ge dig möjlighet till nya intryck, idéer och perspektiv, gärna med för dig nya eller delvis nya ämnesområden. Mobilitetsvistelserna och projektet i stort ska även utveckla dina nätverk samt din förmåga att samarbeta och samverka med andra.

Att skapa kunskap är en komplex process som bäst formas på egna villkor. Kunskap skapas utifrån vitt skilda förutsättningar, tidsperspektiv, metoder samt publiceringsmönster. Det finns en mängd olika sätt att göra forskarkarriär på, där samtliga kan leda till forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Du som sökande ges därför stor flexibilitet att utforma projektet och mobiliteten utefter ditt forskningsområdes förutsättningar och behov.

Du kan söka för 3- eller 4-åriga projekt med en projektbudget på max 1,5 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Vid internationell mobilitet kan du, utöver projektets budget, också få merkostnadsersättning för dig och eventuell medföljande familj.

Utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären stödjer forskare tidigt i karriären i två skilda kritiska steg i karriärutvecklingen och genomförs i två olika spår:

 • Forskningsprojekt för karriärålder 0–3 för dig med en doktorsexamen utfärdad mellan 1 januari 2021 och 1 oktober 2024
 • Forskningsprojekt för karriärålder 4–7 för dig med en doktorsexamen utfärdad mellan 1 januari 2017 och 31 december 2020.

Det går endast att söka i ett av spåren. I den här utlysningstexten beskriver vi ramarna för spår 4–7. Notera att beviljade projekt kan endast utföras av den sökande själv, byte av projektledare är därför inte tillåtet.

Syfte

Samhället är i stort behov av människor med en kombination av pedagogiska färdigheter och kvalificerade ämneskunskaper som har potential att bidra till och på sikt leda arbetet för att lösa samhällsutmaningar, både nationellt och globalt.

Syftet med utlysningen är att ge lovande forskare tidigt i karriären ändamålsenliga möjligheter att ta nästa steg i sin karriärutveckling, gärna i tvärvetenskaplig riktning, och utveckla sin självständighet som forskare. Projektet ska bidra till kompetensutbyggnad inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande (se nedan), och ha en ambition att bidra till en tydlig förflyttning av kunskapsläget. På sikt ska utlysningen stärka forskare tidigt i karriären och deras möjligheter till att arbeta på ledande positioner inom akademin, offentlig sektor, civilsamhället eller i näringslivet. Utlysningens mål är att stärka samhällets kompetensförsörjning inom Formas områden samt bidra till en kontinuerlig och långsiktig kunskapsuppbyggnad. Det kommer krävas en mångfald av kompetenser för att fatta vetenskapligt grundade beslut, vidta konkreta åtgärder och på sikt lösa samhällsutmaningar.

Inriktning

Formas stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Forskningen kan innefatta olika vetenskapliga metoder och perspektiv såväl som disciplinära och tvärvetenskapliga ansatser. Forskningen kan komma till nytta på kort och/eller lång sikt, och ska vara av relevans för en ekologiskt, ekonomiskt och/eller socialt hållbar samhällsutveckling. Den forskning som Formas finansierar ska höra till något av Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Dessa områden beskrivs under tre rubriker nedan, men ska inte betraktas som tre separata områden. Kunskapsbehov berör ofta komplexa frågor som befinner sig i skärningspunkterna mellan miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Utlysningen välkomnar frågor om exempelvis styrmedel, regelverk och politiska beslut, samt normer, värderingar och beteenden som berör perspektiv som skär igenom samtliga av Formas ansvarsområden. Här ingår frågor som tar hänsyn till olika gruppers förutsättningar och behov så att projektet kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Aspekter gemensamma för alla tre områden är också frågor som har med lärande från olika sammanhang och platser samt frågor som har med dåtiden, nutiden och framtiden att göra.

Miljö

Ansvarsområdet miljö handlar om samspelet mellan människa och miljö och främjandet av hållbara samhällen och livskraftiga ekosystem. Forskningen kan omfatta frågor som gäller klimat, miljö, hav och vatten, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, resurseffektivitet och en kemikaliesäker framtid. Inom klimatområdet handlar det exempelvis om forskning om klimatsystemet och dess förändring liksom insatser som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, ökad kunskap om klimatförändringarnas effekter och/eller anpassningsåtgärder. Miljöområdet innefattar också jordsystemet och processer i mark, luft eller vatten. Hit hör också forskning som kan bidra till mer miljövänliga och socio-ekonomiskt hållbara sätt att utnyttja befintliga resurser liksom att minimera skadeverkningar på naturliga ekosystem. Området inkluderar också hållbara produkter, processer, material och konsumtionsmönster. Inom detta område ingår även forskning och innovation kring samhällets förmåga att värdera och hantera exempelvis miljöföroreningar, klimatrisker och miljöförändringar.

Areella näringar

Ansvarsområdet areella näringar behandlar övergripande områdena skog, jordbruk, mark, livsmedel samt djurhälsa och djurvälfärd. Frågor om samspelet mellan människa och de biologiska och naturgeografiska resurser på land och i vatten som vi är beroende av för vårt liv på planeten är grundläggande inom området. Inom skogsområdet är skogens och skogsbrukets roll för en rad olika samhällsmål central. Här ingår utveckling av praktik och tillämpningar men också frågor kring synergier och avvägningar mellan olika mål samt policyutveckling. Jordbruket och livsmedelssystemet står inför stora utmaningar för att kunna bli långsiktigt hållbart, resilient och konkurrenskraftigt. Forskning och innovation kring jordbruk, livsmedel och djurens roll behöver se till helheten och tydligare lyfta tvärvetenskapliga och tvärsektoriella perspektiv samt den bredare samhällsnyttan. Inom de areella näringarna ingår också frågor om markanvändning, markhälsa och markfrågor kring utvinning av strategiska mineraler och råmaterial. En hållbar utveckling inom de areella näringarna främjas av ett engagemang från många samhällsaktörer och medborgare, och att avvägningar mellan olika nyttor och utvecklingsvägar kan göras utifrån en robust kunskapsgrund.

Samhällsbyggande

Ansvarsområdet samhällsbyggande handlar om samhällsplanering, gestaltning, design och byggande, samt om användning, förvaltning, återanvändning och rivning av byggnader, bostäder, platser, landskap och infrastrukturer. Det handlar också om relationer mellan platser, byggnader och samhällsfunktioner och hur de används, samt hur vi människor förflyttar oss. I samhällsbyggnad ingår både kultur- och naturmiljöer samt hur samhällen och den byggda miljön kan göras inkluderande, trygg och anpassad inför framtida utmaningar. Ansvarsområdet samhällsbyggande innefattar alla aspekter av hållbar utveckling med fokus på att tillgodose behovet av goda livsmiljöer för alla, nu och i framtiden. Det innefattar avvägningar mellan olika intressen och målkonflikter kring vilka värden som ska styra och hur ett bra samhälle för människa och miljö planeras, byggs och förvaltas.

Avgränsningar

All forskning som finansieras inom denna utlysning ska ha tydlig koppling till minst ett av utlysningens ämnesområden som beskrivs ovan: miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskning med primärt fokus på utveckling av olika former av tekniska lösningar för energiutvinning/energiomvandling, överföring och lagring ingår inte i Formas ansvarsområden.

Bedömning om en ansökan ligger inom utlysningens område kan bara göras utifrån en fullständig ansökan. Bedömningar görs därför endast efter utlysningens stängning. En ansökan som bedöms ligga utanför Formas ansvarsområden kommer att avslås innan beredning.

Formas Karriärstöd riktar sig till dig som enskild forskare tidigt i karriären samt till din hemorganisation. Du som söker stöd inom spår 4–7 år ska ha avlagt doktorsexamen tidigast 1 januari 2017 och senast 31 december 2020.

Innan du ansöker

All information om krav på dig som söker, din hemorganisation, din(-a) värdorganisationer, projektets utformning samt vad du kan söka finansiering för hittar du här.

Om utlysningstexten har ändrats efter att utlysningen öppnat anges ändringarna under revisionshistorik.

I denna utlysning söker du som enskild forskare bidrag tillsammans med din hemorganisation (medelsförvaltaren).

Anställning vid hemorganisationen

Du ska:

 • vara anställd vid hemorganisationen från bidragsperiodens start och under hela bidragsperioden, inklusive ytterligare dispositionstid, utifall den tiden nyttjas för att slutföra projektet. Det innebär att du är anställd och betalar skatt i Sverige även i de fall ditt projekt innehåller utlandsvistelser.
 • diskutera möjliga anställningsformer och anställningsvillkor med din tilltänkta hemorganisation i god tid innan ansökan skickas in. Villkoren kring anställningsform, lön och anställningsvillkor beslutar din hemorganisation om. Du behöver inte vara anställd av hemorganisationen vid ansökningstillfället men du behöver däremot ha en överenskommelse om anställning ifall ansökan beviljas.

Din hemorganisation ska:

 • i sin roll som medelsförvaltare intyga överenskommelsen om anställning genom det stödbrev som bifogas ansökan (läs mer under avsnittet ”Stödbrev”).
 • signera ansökan via behörig företrädare hos medelsförvaltaren senast sju kalenderdagar efter utlysningens stängningsdatum (vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas).

Formas kommer som huvudregel inte ge undantag från kravet på att du ska vara anställd vid din hemorganisation (bidragets medelsförvaltare) under hela projekttiden. Det kan finnas omständigheter som medför att hemorganisationen inte kan anställa dig med stationering utomlands. Om det finns specifika regelverk i det land du ska besöka som kräver anställning hos en arbetsgivare i det landet, kan Formas eventuellt medge undantag från anställningskravet.

Formas starka uppmaning till dig som söker är att du redan när du planerar din ansökan kontrollerar med din tilltänkta medelsförvaltare, exempelvis HR-funktion, vilka förutsättningar det finns för dig att anställas med stationering utomlands (exempelvis på URA-kontrakt eller motsvarande) och till det land/de länder du har tänkt att besöka inom ramen för projektet.

Läs mer om arbete utomlands hos Arbetsgivarverket. Länk till annan webbplats.

Aktivitetsgrad

Du som projektledare är vetenskapligt ansvarig för projektet. Den tid du arbetar i projektet (din aktivitetsgrad) ska vara anpassad för att kunna genomföra projektet inom projekttiden och ska motsvara minst 60 procent och max 100 procent av en heltidsanställning i snitt under hela bidragsperioden.

Formas kommer som regel inte att tillåta avsteg från detta krav, exempelvis för att arbeta i andra forskningsprojekt eller för att arbeta i andra former av uppdrag. Giltiga undantag från kravet är föräldraledighet och sjukskrivning samt andra skäl som Formas kan bedöma som giltiga. För att säkerställa att kravet uppfylls kommer Formas genomföra stickprovskontroller av beviljade projekt i utlysningen.

Medverkande forskare

Du kan endast söka medel för egen lön i den här utlysningen. Andra medverkande forskare kan inte bjudas in till ansökan i Prisma.

Karriärålder – spår 4–7 år

Som sökande i spår 4–7 år, bidragsform Forskningsprojekt för karriärålder 4–7 år, ska du ha ett examensbevis för din doktorsexamen utfärdat tidigast den 1 januari 2017 och innan den 31 december 2020.

Examensdatum är det datumet examensbeviset är utfärdat. För dig med svensk doktorsexamen är det datumet som registrerats i Ladok. För dig med utländsk doktorsexamen gäller det datum då din doktorsexamen utfärdades av universitetet, oftast med en stämpel.

Du kommer inte att kunna slutföra din ansökan om din doktorsexamen är äldre än angivet datum för spåret. Undantaget är om du har avstått från förvärvsarbete under en eller flera längre perioder efter din doktorsexamen, och detta har påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare, så kallad avräkningsbar tid (läs mer under Avräkningsbar tid nedan).

Avräkningsbar tid

Du som inte har kunnat forska under tiden närmast efter doktorsexamen kan undantas regeln att doktorsexamen ska ha avlagts tidigast 1 januari 2017 om du har en godkänd anledning för avräkningsbar tid.

Formas godkänner följande anledningar till avräkningsbar tid:

 • föräldraledighet
 • längre sjukdom (sjukskrivning eller vård av barn/närstående)
 • militärtjänstgöring
 • förtroendeuppdrag inom politisk organisation, facklig organisation eller studentorganisation.

Notera att vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester som avräkningsbar tid.

Du åberopar avräkningsbar tid och anger godkänd anledning och omfattning i ansökan. Uppehållet ska anges beräknat som heltid, avrundat till hela kalendermånader. Du behöver själv kontrollera att datumet för din doktorsexamen hamnar inom det godkända tidsintervallet för respektive spår innan du ansöker.

Vi utför stickprovskontroller. Det innebär att vi kan begära in intyg som styrker dina skäl till avräkningsbar tid. Din ansökan kommer att avslås om det inte finns intyg som kan styrka den avräknade tiden.

Antal ansökningar och pågående projektbidrag hos Formas

Du får bara ha en ansökan inskickad och registrerad i utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären när den stänger. Om du anser dig vara behörig i båda spåren för karriärålder får du endast skicka in din ansökan till ett av spåren. Om du har fler än en slutregistrerad ansökan till utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären i Prisma efter utlysningens stängning, kommer samtliga dina ansökningar avslås.

Det är inte tillåtet att söka medel i utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären om du är projektledare för ett pågående projekt beviljat i utlysningarna Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären eller Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären med en bidragsperiod som infaller under 2025. I Formas beslut framgår under vilka kalenderår som projektmedel kommer att betalas ut samt hur länge medlen får disponeras. Ett projekt räknas som pågående under de år medel betalas ut från Formas.

Det är däremot tillåtet att söka medel i utlysningen om projektets bidragsperiod, det vill säga utbetalningsperiod, har passerats men dispositionstiden fortfarande löper under 2025. Det är också tillåtet att söka medel i utlysningen Karriärstöd för forskare tidigare i karriären om du är projektledare för eller medverkar i löpande projekt beviljat i någon av Formas övriga utlysningar. Formas kan dock inte finansiera en forskare med mer än 100 procent av en heltid. Observera att kravet i denna utlysning är att du som projektledare ska arbeta i projektet om minst 60 procent av en heltid i genomsnitt under projekttiden.

Projektet ska innehålla inslag av nationell och/eller internationell mobilitet till andra forskningsmiljöer som lärosäten, forskningsinstitut eller annan forskningsorganisation. Utöver besök till ett eller flera lärosäten, forskningsinstitut eller annan forskningsorganisation, finns även möjlighet att inkludera mobilitet till andra typer av organisationer, exempelvis inom näringslivet och offentlig sektor.

Som sökande har du stor flexibilitet att planera mobilitetsvistelser utefter egna och projektets förutsättningar. Välj lärosäte(-n), forskningsinstitut och/eller organisationer samt utforma mobilitetsvistelser på sådant sätt att de bidrar till din karriärutveckling.

Vistelsernas längd

Den totala längden på mobilitetsvistelsen/mobilitetsvistelserna med besök hos minst en värdorganisation (annan nationell eller internationell forskningsmiljö) ska vara:

 • Projekt om 3 år: Minst 4 månader och max 24 månader.
 • Projekt om 4 år: Minst 5 månader och max 32 månader.

Vistelserna hos en eller flera värdorganisationer kan delas upp i flera perioder. Formas ställer inga krav på hur lång varje enskild vistelse ska vara. Utöver kravet på den totala längden på mobilitetsvistelsen gäller också att:

 • den totala tiden vid respektive värdorganisation ska vara minst en månad om du besöker flera värdorganisationer Detta gäller oavsett om dina värdorganisationer finns i Sverige eller utomlands.
 • längden på vistelserna och antalet vistelser ska anpassas till vad som är bäst för projektets genomförande och för att du ska kunna ta nästa steg i din karriär.
 • vistelserna ska ske i fysisk form. Om längdkraven är uppfyllda får digitala inslag förekomma om det lämpar sig för projektet.
 • en eventuell vistelse hos en värdorganisation som inte är en forskningsorganisation får vara max 6 månader.

Hemorganisation

Hemorganisationen är medelsförvaltare av det beviljade bidraget och betalar ut din lön under hela projekttiden. Hemorganisationen ska också tillhandahålla infrastruktur och andra nödvändiga förutsättningar för att du ska kunna genomföra projektet samt ska ge dig som projektledare goda möjligheter att utveckla din forskning och ta nästa steg i din karriärutveckling. Du och ditt projekt ska också vara en del av och bidra till din hemorganisations verksamhet. Din hemorganisation kan vara samma eller en annan jämfört med den du disputerade vid.

I denna utlysning måste hemorganisation vara ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet. Organisationen ska uppfylla Formas krav för att vara allmänt godkänd medelsförvaltare när ansökan skickas in. Hemorganisationen benämns i ansökningssystemet Prisma som ”Medelsförvaltare”.

Läs mer om hemorganisationens/medelsförvaltarens roll i denna utlysning:

FAQ för utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären

Värdorganisation(er)

Ett grundläggande krav i utlysningen är du ska inkludera minst en värdorganisation som du ska besöka under projekttiden. Värdorganisationen ska vara en nationell eller internationell forskningsmiljö vid annat lärosäte, forskningsinstitut eller motsvarande forskningsorganisation. Utöver kravet att besöka en annan forskningsmiljö är det möjligt att även besöka annan för projektet lämplig organisation för att bedriva din forskning (se nedan).

Värdorganisationerna bör inte ta ut några avgifter för lokaler eller liknande under din vistelse, och det går inte att söka medel i ansökan för värdorganisationers lokalkostnader (så kallade ”bench fees”).

 • Krav i ansökan: Inkludera minst en fysisk vistelse till en nationell eller internationell värdorganisation. Godkända värdorganisationer är universitet, högskolor, forskningsinstitut eller annan forskningsorganisation utomlands och/eller i Sverige. Värdorganisationen måste vara en annan organisation än din hemorganisation (medelsförvaltare). Det finns ingen övre gräns för antalet värdorganisationer.
 • Möjlighet för ansökan: Inkludera en vistelse om max totalt 6 månader vid annan organisation lämplig för projektets genomförande (internationell organisation, statlig eller kommunal organisation, näringslivsorganisation, civilsamhällesorganisation). Under vistelsen ska du fortsatt bedriva forskning inom ramen för projektet. Du ska vara anställd av projektets medelsförvaltare under hela vistelsen. Notera att du även behöver inkludera besök till minst en annan forskningsmiljö utöver denna vistelse.

Stödbrev

Ett enskilt stödbrev från hemorganisationen och respektive värdorganisation ska bifogas ansökan. Stödbreven ska innehålla en beskrivning av hur du och ditt projekt passar in i deras organisation, hur organisationen kommer att stötta dig i genomförandet av ditt projekt och i utvecklingen av din karriär, samt hur du kommer kunna bidra till verksamheten och dess utveckling (se information för stödbreven under Det här ska din ansökan innehålla).

Tänk på följande delar när du förbereder din ansökan:

 • Formulera en projektidé med ny eller delvis ny riktning för forskningen jämfört med det du gjort tidigare.
 • Utforma ditt projekt så att det gör det möjligt för dig att ta nästa steg i din karriär.
 • Diskutera möjliga anställningsformer med din tilltänkta hemorganisation/medelsförvaltare, inklusive val av projekttid, innan du planerar ditt projekt och skickar in din ansökan.
 • Välj värdorganisation(er) att besöka som kan bidra till just ditt projekt och din karriärutveckling.
  • Formas tillåter inte att värdorganisationen är en annan institution vid samma universitet eller högskola som din hemorganisation (medelsförvaltare).
  • Valet att göra nationell och/eller internationell mobilitet utgör i sig ingen bedömningsgrund för ansökan.
  • Inga kvantitativa indikatorer, exempelvis universitetsrankinglistor, kommer att användas i bedömningen av val av hem- och värdorganisationer.
 • Diskutera med din hemorganisation, förslagsvis HR-funktionen, vilka förutsättningar det finns för dig att anställas med stationering utomlands (exempelvis på URA-kontrakt eller motsvarande).
 • Planera din/dina mobilitetsvistelser så att de i längd uppfyller utlysningens krav.
  • För en projekttid om 3 år ska minst 4 månader och max 24 månader av den totala tiden spenderas vid en eller flera värdorganisationer.
  • För en projekttid om 4 år ska minst 5 månader och max 32 månader av den totala tiden spenderas vid en eller flera värdorganisationer.
  • Vid besök till flera värdorganisationer ska den totala tiden hos varje organisation vara minst en månad.
 • Diskutera dina möjligheter till stöd i din karriärutveckling med din tilltänkta hemorganisation, och hur de kommer verka för att bidra till det. Detta är grund för det stödbrev som hemorganisationen ska ta fram till dig och som ska bifogas ansökan (se instruktioner för stödbrev från hemorganisationen nedan).
 • Se till att din värdorganisation/dina värdorganisationer tar fram stödbrev till dig att bifoga ansökan och att detta sker i god tid innan utlysningen stänger (se instruktioner för stödbrev från värdorganisation(er) nedan).

Bidraget får användas för lön, för indirekta kostnader, för direkta lokalkostnader i enlighet med hemorganisationens praxis, för projektkostnader, och för resor till och från mobilitetsvistelserna (läs mer om vilka kostnader du kan söka finansiering för under Budget).

Vid genomförande av internationella mobilitetsvistelser, kommer Formas utöver lön- och projektkostnader, lägga till ett merkostnadstillägg till ditt projekt enligt en schablonmodell. Merkostnadstillägget innefattar omkostnader för dig och dina medföljande familjemedlemmar (se Merkostnadstillägg). Notera att eventuellt merkostnadstillägg inte ska tas upp i projektets budget, utan ligger utanför budgetramen.

Formas förutsätter att hemorganisationen, som ansvarig arbetsgivare och medelsförvaltare, täcker eventuella omkostnader för att genomföra projektet och de planerade mobilitetsvistelserna utöver bidraget och merkostnadstillägget.

Lönekostnader

Du kan söka för dina beräknade lönekostnader i nivå med praxis hos din hemorganisation. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. För forskare med annan finansiering, innebär det att medel för egen lön inte kan beviljas om den totala lönefinansieringen överstiger 100 procent.

Indirekta kostnader

Du kan söka medel för indirekta kostnader för ditt projekt samt för direkta lokalkostnader hos hemorganisationen i enlighet med deras praxis. Indirekta kostnader, även kallat overheadkostnader, är kostnader som delas med övriga inom organisationen, exempelvis kostnader för administration, IT och lokalhyra. Dessa uppgifter kan din hemorganisation som ska förvalta medlen hjälpa dig att räkna ut.

Driftskostnader inklusive resor

Driftskostnader avser kostnader som uppkommer i samband med projektets genomförande. Det kan avse:

 • finansiering av exempelvis intervjuer, analyser, fältarbete, publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar Open Access
 • deltagande vid konferenser, som faller inom det sökta projektet.
 • resor till och från vistelser vid värdorganisationen/värdorganisationerna.

Mer om stödberättigade kostnader hittar du i Formas generella villkor för beviljade medel till forskning och innovation.

Merkostnadstillägg

Vid internationell mobilitet beviljar Formas merkostnadstillägg för medföljande partner samt för barn under 19 år som du har försörjningsplikt för. I det fall din ansökan beviljats bidrag beräknar Formas summa för tillägget utifrån den information du lämnar i ansökan enligt en schablonmodell. Formas baserar beräkningen utifrån aktuella uppgifter från Arbetsgivarverket gällande högsta belopp för skattefritt merkostnadstillägg. Arbetsgivarverkets tabeller utgår från en bedömning av värdlandets kostnadsläge, vilket Formas inte kan påverka.

Storleken på merkostnadstillägget baseras på 1) kostnadsläget i det land som ska besökas, 2) längd på vistelsen och 3) antalet medföljande familjemedlemmar. Merkostnadstillägget betalas ut vid projektets start och kan inte ändras vid förändrade förutsättningar, exempelvis ytterligare medföljande familjemedlemmar, tilläggskostnader för ändrade resmål eller kostnadsläge. Hemorganisationen är medelsförvaltare av det erhållna merkostnadstillägget.

Notera att du inte söker för merkostnadstillägg i ansökans budget. Formas kommer att beräkna merkostnadstillägg om din ansökan beviljas.

Se aktuell tabell från Arbetsgivarverket gällande högstabelopp för merkostnadstillägg. Länk till annan webbplats.

Bidragets storlek

Du kan söka bidrag om max 1,5 miljoner kr per år i genomsnitt över de kalenderår ansökan avser. Kalenderår är den period som löper från och med 1 januari till och med 31 december. Du kan alltså söka för mer än 1,5 miljoner kronor för ett kalenderår så länge det sökta beloppet ett annat år av projekttiden är lägre än 1, 5 miljoner kronor.

Projekttid

Du kan söka medel för projekt om 3 år (36 månader) eller 4 år (48 månader).

Projektstart är 1 januari 2025. I Prisma är startdatum förvalt och går ej att ändra. Projektet har ytterligare 12 månaders dispositionstid utöver projekttiden. Dispositionstiden kan användas för att slutföra projektet. Du kan också utnyttja dispositionstiden för att senarelägga projektstarten med 12 månader. Det gör att du kan påbörja projektet under kalenderåret 2025 och ändå hinna slutföra ditt projekt inom projektets dispositionstid. I Formas beslut och projektspecifika villkor anges under vilken tidsperiod projektmedel kommer att betalas ut samt dispositionstid. Notera att en senarelagd projektstart inte är ett giltigt skäl till förlängning av dispositionstid.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart projektbeskrivningen till engelska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Din budgetspecifikation, din akademiska profil samt dina stödbrev översätts inte. Se därför till att dessa är skrivna på engelska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har mycket begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan bara innehålla personuppgifter för dig som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kan komma att, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Formas är mycket måna om att finansierade projekt utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att resor till värdorganisationer genomförs så klimatsmart som möjligt. I övrigt uppmuntras att samarbeten och samverkan via seminarier och konferenser genomförs i digitala format. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Så här ansöker du

All information om vad din ansökan ska innehålla och hur du går till väga för att söka hittar du här.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik Länk till annan webbplats..

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personligt konto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Skapa ett konto och en ansökan så tidigt som möjligt och kontakta Formas med eventuella frågor i god tid innan utlysningen stänger.

Ansök i Prisma Länk till annan webbplats.

Din hemorganisation måste vara en godkänd medelsförvaltare för alla typer av utlysningar för att du ska kunna registrera din ansökan.

Bli medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor. Observera att text som skrivs i ordbehandlingsprogram och sedan klistras in i din ansökan i Prisma riskerar att förlora formatering. Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal kalenderår som ansökan avser.
 • Projekttitelsvenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Beskriv vad projektet handlar om, varför det här är viktigt att undersöka samt på vilka sätt det ska bidra till vald problemformulering, inklusive hur det gör att du kan ta nästa steg i din karriärutveckling. Skriv så att även den som inte forskar kan förstå vad projektet handlar om.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (max 1 500 tecken inklusive mellanslag). Skriv så att även de som inte forskar kan förstå vad projektet handlar om. Beskriv mål och syfte, hur projektet ska utföras och varför det är viktigt att projektet genomförs.

Projektsammanfattningarna och den populärvetenskapliga beskrivningen kan komma att, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

 • Kompetens- och karriärutveckling
  Här ska du beskriva hur du med projektet ska kunna ta nästa tydliga steg i din karriär. Du ska beskriva hur projektet relaterar till vad du har gjort tidigare vad gäller vetenskap, pedagogik, nätverk och samverkan. Beskriv hur du med det här projektet lägger en god grund för din fortsatta karriär genom att utveckla din kompetens och självständighet, din förmåga att leda ett eget projekt, förmedla din kunskap samt vidga dina perspektiv. (8 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Kunskapsmässigt bidrag
  Här ska du beskriva projektets problemformulering. Redogör för kunskapsläget inom forskningsfältet. Förklara vad projektet vetenskapligt kommer kunna bidra med inklusive hur det utvecklar eller utmanar kunskapsläge, förståelse eller metodik inom ditt forskningsfält. Beskriv även hur projektet utformats med hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar. (8 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Genomförande
  Här ska du beskriva projektets plan för genomförande, exempelvis uppdelat på arbetspaket om det passar för projektet, samt projektets tidsplan. Beskriv projektets plan för riskhantering samt etiska överväganden. (8 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Hem- och värdorganisationer
  Här ska du beskriva och motivera val av hemorganisation respektive värdorganisation(-er). Beskriv hur praktiska arrangemang och tillgång till nödvändiga resurser, exempelvis infrastruktur, möjligheter till seminarier, undervisning, kommunikation och nyttiggörande, nätverk, hos hem- och värdorganisationer bidrar till projektets genomförande. Här ska du också beskriva hur organisationerna ska bidra till din karriär, respektive hur du och ditt projekt kommer att bidra till miljöerna för din hemorganisation respektive värdorganisation(-er). I avsnittet motiverar du längden och upplägget för din/dina vistelser vid värdorganisationer, samt hur de är anpassade till projektets genomförande och din fortsatta karriärutveckling.

  Om du inkluderat vistelse vid annan organisation (statlig, kommunal, näringsliv, civilsamhälle) ska du även motivera varför det är lämpligt och hur det bidrar till projektets genomförande och din fortsatta karriär. (8 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Relevans för samhället
  Här ska du beskriva den nytta projektet kan bidra till i samhället. Viktigt här att beskriva hur projektet är relevant för kunskapsuppbyggnad och samhället i stort, i närtid eller på längre sikt. Beskriv hur projektet har potential att möta samhällsbehov och hur det är utformat med hänsyn till olika intressenter och användares behov. Redogör för de viktigaste områdena där resultaten skulle kunna användas och beskriv vilka insatser som planeras för att tillgängliggöra och sprida resultaten, exempelvis med avseende på öppen vetenskap och delade data. Motivera också projektets relevans för Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. (8 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Referenslista
  Här listar du referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan. (5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation bör skrivas på engelska. Budget på svenska översätts inte. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Aktivitetsgrad i projektet avser hur många procent av en heltidstjänst som du kommer att arbeta i projektet. Observera att kravet i denna utlysning är att du har en aktivitetsgrad om minst 60 procent i snitt under hela projekttiden.
 • Löner, inklusive sociala avgifter. Det går endast att söka lön för dig som huvudsökande i denna utlysning. Det belopp som kan beviljas för lön till dig som enskild forskare, får aldrig överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Om du har fullständig lönefinansiering från någon finansiär, kan du inte få ytterligare medel för lön.
 • Procent av lön avser procentsats av din heltidslön som du söker för.
 • Driftskostnader avser, exempelvis, förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång. Här avses även forskningstjänster, tekniskt kunnande, konsulttjänster och motsvarande tjänster som används uteslutande för projektet. Specificera driftskostnaderna i enlighet med den praxis som gäller hos medelsförvaltaren. Separera resekostnader på en egen rad i budgeten med beskrivningen ”Travel expenses, host organisation”.
 • Utrustning och avskrivningskostnader. Specificera utrustning- och avskrivnings-kostnader för utrustning om relevant för ansökan. Maximalt beviljat belopp för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är totalt 500 000 kronor. Du kan inte söka för utrustning eller avskrivningskostnader hos värdorganisationen.
 • Lokaler. Du kan ansöka om medel för lokalkostnader hos medelsförvaltaren, om de inte redan ingår i overheadkostnaden i budgeten för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Du kan inte söka för lokalkostnader hos värdorganisationen.
 • Totalt sökt/Delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som automatiskt kommer överföras till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis vid medelsförvaltaren. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen. Formas beviljar inte medel för overhead på avskrivningskostnader för lokaler eller andra indirekta kostnader hos värdorganisationen.
 • Annan kostnad avser medel som inte ansöks om men som är relevanta för att genomföra ditt projekt. Ett exempel är medfinansiering från medelsförvaltaren, samarbetspartners eller om projektet erhåller medel från andra källor.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.
 • Budgetspecifikation avser en förklaring av budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig i belopp per år. Här ges en kortfattad motivering till de lönekostnaden som angetts i budgeten. Samtliga andra kostnader ska motiveras, såsom resor till värdorganisationen/värdorganisationerna, driftskostnader, utrustning och avskrivningskostnader med mera. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen. (7 000 tecken inklusive mellanslag)

Mobilitet

 • Värdinstitution: Ange den/de värdinstitutioner du kommer besöka. Lägg till en ny rad om vistelser sker vid fler än en värdinstitution. Ange den totala tiden du kommer tillbringa vid respektive värdorganisation i hela månader.
 • Merkostnadstillägg: Formas kommer att lägga till ett merkostnadstillägg till projekt med internationell mobilitet. Ange om ditt projekt innehåller internationella mobilitetvistelser. Om ja, ange om det finns medföljande partner samt antal medföljande barn under 19 år som du har försörjningsplikt för.

Etik

Du ska reflektera kring ditt projekt ur ett forskningsetiskt perspektiv. Här ingår både frågor som har att göra med personer som beforskas eller berörs av forskningen, samt andra intressenter och om forskarens relation till den forskningsuppgift som ska genomföras i projektet. Det kan handla om djurförsöksetiska frågor, integritetsfrågor, hur resultat används, vems intressen som tas till vara i forskningen och hur forskningsmaterial och resultat tillgängliggörs.

Beskriv vilka etiska frågor som är aktuella för ditt projekt. Beskriv hur du planerar att hantera de etiska aspekterna i projektet. Beskriv hur du balanserar olika legitima intressen, så som kunskapsintresset och integritetsintresset. Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera det.

Om du är osäker på vad som avses med forskningsetik och etiska frågor bör du bekanta dig med detta innan du skriver detta avsnitt, exempelvis genom att läsa Vetenskapsrådets guide om att forska etiskt Länk till annan webbplats. och Codex regler och riktlinjer för forskning. Länk till annan webbplats.

Viss forskning får bara genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller personuppgifter måste du lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten och få den godkänd. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst. Djurförsök får bara utföras när det inte finns några alternativa metoder.

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel måste du ha ett etiskt godkännande innan du påbörjar den del av forskningen som kräver ett sådant. Om inga godkännanden eller tillstånd är aktuella anger du det.

En jämställd, jämlik och inkluderande samhällsutveckling

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå och under beredningen av din ansökan. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Ange minst ett och upp till tre forskningsämnen. Om du anger fler än ett forskningsämne ska du ange dem i prioritetsordning. Du väljer forskningsämne genom att klicka dig fram genom huvudområde och vidare till två undernivåer.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och upp till tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökanden från medelsförvaltare som är godkända för alla Formas utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare (hemorganisation) i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Beredningsgrupper

Välj den beredningsgrupp du bedömer ligger inom ansökans huvudsakliga forskningsämne. Beredningsgrupperna för denna utlysning är baserad på Statistiska centralbyråns standard för klassificering av forskningsämnen. I varje beredningsgrupp finns bred kompetens som täcker in Formas alla ansvarsområden. Kompetens för att granska mång- och tvärvetenskapliga projekt kommer att finnas i samtliga beredningsgrupper.

Läs mer: Standard för svensk indelning av forskningsämnen Länk till annan webbplats.

De beredningsgrupper du kan välja mellan är:

 • Naturvetenskap
 • Teknik
 • Medicin och hälsovetenskap
 • Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin
 • Samhällsvetenskap
 • Humaniora och konst

I den här utlysningen kommer din ansökan bedömas i den beredningsgrupp som du själv väljer. Formas kommer inte att flytta din ansökan till en annan beredningsgrupp än ditt förstahandsval. Du kommer inte kunna ändra ditt val efter det att utlysningen stängt. I Prisma kan du välja 1–3 beredningsgrupper. Om fler än ett val görs kommer din ansökan bedömas av beredningsgruppen i ditt förstahandsval (val 1). Notera dock att Formas förbehåller sig rätten att dela upp eller slå ihop beredningsgrupper för att skapa en praktiskt hanterbar beredningsprocess.

CV och akademisk profil

I den här utlysningen ska delar av ditt CV skrivas i Prisma och delar i mallen Akademisk profil, vilket är en bilaga (bilaga 1) som du bifogar ansökan.

CV

På CV-sidan hämtar du dina uppgifter om utbildning och arbetsliv från ditt personkonto i Prisma. Tänk på att i god tid innan utlysningen stänger se till att uppgifterna i Prisma är uppdaterade och aktuella. Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

 • Utbildning
  • Forskarutbildning
  • Utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Arbetsliv
  • Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar.
  • Eventuella längre uppehåll i forskningen som kan vara av relevans för bedömningen.

Akademisk profil (bilaga 1)

 • Akademisk profil (bilaga 1): I mall för Akademisk profil skriver du in uppgifter om din akademiska profil. Använd denna mall: Mall för akademisk profil , 58.9 kB.. Bilagan ska laddas upp som en PDF fil om max 4 MB under ”Akademisk profil” i ansökan. Lista med meriter och publikationer läggs till i dokumentet (se mall) med anvisningar om typ av och maximalt antal meriter du kan lägga till. Mallen för akademisk profil finns endast på engelska och ska skrivas på engelska.
 • Avräkningsbar tid: Ange de eventuella längre uppehåll du haft i din aktiva forskningstid efter doktorsexamen som orsakats av någon av de anledningar som Formas godkänner. Du ska ange uppehållet beräknat som heltid och avrundat till hela kalendermånader. Se godkända anledningar till avräkningsbar tid under Avräkningsbar tid.

Stödbrev

Stödbrev från hemorganisationen (bilaga 2)

Ansökan ska innehålla ett stödbrev från den tilltänkta hemorganisationen där du kommer att vara anställd. Stödbrevet ska vara ställt till dig som sökande, och visa att du är välkommen att bedriva din planerade forskning där. I brevet ska hemorganisationen beskriva hur de som arbetsgivare kommer stödja dig som forskare under tiden för genomförande av projektet. Stödbrevet ska även innehålla en beskrivning av hur och på vilka sätt som hemorganisationen kan komma att stödja dig i din karriärutveckling under projektets gång samt har möjlighet att visa på eventuella långsiktiga ambitioner för din fortsatta utveckling och karriärväg hos hemorganisationen.

Ett stödbrev stärker projektet och ingår som del i bedömningen av ansökan. Stödbreven ska vara ställd till dig som sökande och gälla projektperioden som avses i denna utlysning. Brevets avsändare ska vara den prefekt eller motsvarande för hemorganisationen där forskningen kommer att bedrivas.

Stödbrevet ska skrivas på engelska.

Stödbrevet ska innehålla följande delar:

 • en försäkran om att hemorganisationen (medelsförvaltaren) kommer godkänna din ansökan, och förvalta projektmedlen.
 • en försäkran om att du kan bedriva din planerade forskning hos hemorganisationen under hela projektets tid och att de ska ge dig tillgång till lokaler, utrusning, ändamålsenliga verktyg och nätverk som behövs för att kunna genomföra projektet. Brevet ska också innehålla uppgifter om planerad anställningsform. Villkor för din anställning behöver du diskutera med din hemorganisation och är upp till er att komma överens om.
 • en beskrivning av hemorganisationens position och ambition i forsknings- och innovationslandskapet nationellt och internationellt.
 • en beskrivning av hur du och ditt projekt bidrar till den forskningsmiljö du ska verka i samt hur du ska vara en del av arbetet med att skapa kunskap tillsammans med andra i den miljö du ska verka i.
 • en beskrivning av hur hemorganisationen ska bidra till din karriärutveckling under projektet, samt hur de kan bidra till att skapa goda förutsättningar för din fortsatta karriärutveckling efter projektets slut.
 • en underskrift från stödbrevets avsändare, det vill säga prefekt eller motsvarande för hemorganisationen.

Stödbrevet kan även innehålla:

 • en kortfattad kompetensutvecklingsplan.
 • utfästelser om exempelvis frivillig medfinansiering till projektet.
 • tillgång till att delta i forsknings- och miljöbyggande aktiviteter såsom gemensamma projekt, seminarier, skrivarstugor, strategiskt arbete med ansökningar, karriär- och kompetensutvecklingsprogram etcetera.

Maximalt en bilaga (pdf) om 4 MB kan laddas upp. Bilagan ska innehålla samtliga dokument.

Stödbrev från värdorganisation(er) (bilaga 3)

Stödbrevet ska vara utställt till dig och visa att du är välkommen att bedriva din forskning hos värdorganisationen. Inbjudan ska gälla för projektperioden som avses i denna utlysning. Avsändaren ska vara den prefekt eller motsvarande för värdorganisationen där forskningen kommer att bedrivas. Stödbrev(en) ska skrivas på engelska.

Du behöver ett stödbrev från varje värdorganisation du ska besöka. Stödbrevet ska innehålla följande delar:

 • en beskrivning att du är välkommen att bedriva din planerade forskning där och att de kommer vara din värdorganisation.
 • en beskrivning av organisations akademiska position och sina samarbeten, och deras ambition till fortsatta samarbete med forskaren.
 • ett utlåtande om hur forskaren och den planerade forskningen ska bidra till och vara en del av den berörda forskargruppens/institutionens forskning och expertis.
 • en försäkran om att nödvändiga faciliteter, resurser och övrig infrastruktur kommer att ställas till förfogande för den sökande.
 • en underskrift från stödbrevets avsändare, det vill säga prefekt eller motsvarande för värdorganisationen.
 • namn och kontaktuppgifter för den som upprättat dokumentet (förnamn, efternamn, telefonnummer samt e-postadress).
 • värdorganisationens fakultet samt postadress.

Stödbreven från samtliga värdorganisationer ska sammanfogas till ett dokument (PDF). Maximalt en bilaga (PDF) om 4 MB kan laddas upp.

Frivillig bilaga - Illustrationer (bilaga 4)

Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga, maximalt en bilaga (PDF) om 4 MB kan laddas upp. Observera att akademisk profil och stödbrev ska bifogas tidigare i ansökan.

Efter du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan (avregistrera den och registrera på nytt) fram till utlysningen stänger kl. 14:00 CET onsdagen den 10 april 2024. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad”. Såvida inga fel påvisats i Prisma får inga ändringar göras i den slutregistrerade ansökan. Du får heller inte göra några kompletteringar via, exempelvis mejl eller per telefon utan ansökan kommer att bedömas i befintligt skick.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltaren för signering när utlysningen stängts.

När utlysningen stängt kommer Formas kontrollera om din ansökan ligger inom utlysningens ramar. Gör den det går den vidare till beredningsgruppen för bedömning. Om ansökan inte gör det kommer den att avslås och inte gå vidare för bedömning.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • att du som sökande uppfyller kravet om utfärdad doktorsexamen inom avsatt tid.
 • att du har inkommit med efterfrågad information vid åberopande av avräkningsbar tid.
 • att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk i ansökningsformulär och i bilagorna
 • att du bara har en ansökan inskickad och registrerad i utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären när den stänger. Om du anser dig vara behörig i båda spåren för karriärålder får du endast skicka in din ansökan till ett av spåren.
 • att de krav som ställs på projektledare, hem- och värdorganisation samt mobilitetsvistelsernas längd är uppfyllda.
 • att du som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar inklusive tillhörande CV, akademisk profil och stödbrev bedöms av internationella och nationella experter i en av utlysningens beredningsgrupper. Beredningsgrupperna har en disciplinär indelning baserad på Statistiska centralbyråns standard för klassificering av forskningsämnen: naturvetenskap, teknik, medicin och hälsovetenskap, lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, samhällsvetenskap, respektive humaniora och konst. I varje beredningsgrupp finns bred kompetens som täcker in Formas alla ansvarsområden. Kompetens för att granska mång- och tvärvetenskapliga projekt kommer att finnas i samtliga beredningsgrupper. Varje beredningsgrupp består av aktiva forskare, personer med erfarenhet av att bedöma potentialen för akademisk karriärutveckling, samt användare av forskningsresultat. Detta för att kunna bedöma den vetenskapliga kvaliteten, forskarens potential samt projektets samhällsrelevans. Formas förbehåller sig rätten att dela upp eller slå ihop beredningsgrupper för att skapa en praktiskt hanterbar beredningsprocess.

Beredningsgruppens bedömning av din ansökan görs endast utifrån det innehåll som finns beskrivet i ansökan inklusive bilagor. Därför är det viktigt att ansökans innehåll är så tydligt som möjligt samt att all nödvändig och relevant information finns med. Notera att citeringsindex och universitetsrankingar inte kommer att bedömas och därför inte ska inkluderas i ansökan.

Din ansökan inklusive stödbreven och akademisk profil bedöms med stöd av fem bedömningsgrunder.

Kompetens- och karriärutveckling

 • Hur väl passar det planerade projektet med den sökandes tidigare meriter och erfarenheter? (vetenskapliga, pedagogiska, nätverk, av samverkan)
 • Har forskaren potential att med projektet vidga sina perspektiv och ta nästa tydliga steg i sin karriär?
 • Har den sökande forskaren potential att under projektets genomförande öka sin kompetens och vetenskapliga självständighet?
 • I vilken utsträckning har den sökande med projektet goda förutsättningar att vidareutveckla sina förmågor att leda, samverka och bygga nätverk?
 • I vilken utsträckning ger projektet förutsättningar för den sökande att utveckla sin förmåga att använda och förmedla kunskap och erfarenheter till andra?

Förväntat kunskapsmässigt bidrag

 • Är projektets problemformulering tydlig, logisk samt ändamålsenlig i relation till projektets forskningsfält och det projektet vill bidra till?
 • Kan projektet utveckla alternativt utmana kunskapsläge, förståelse eller tillvägagångssätt inom valda forskningsfält?
 • Har utformningen av projektet och dess förväntade resultat tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar?

Plan för genomförande

 • Är plan för genomförande lämplig och ändamålsenlig för att genomföra det föreslagna projektet?
 • Är projektets tidsplan och budget realistiska och ändamålsenliga i förhållande till projektets syfte och mål?
 • Är de etiska övervägandena och hanteringen av dem nödvändiga och relevanta för projektet?

Hem- och värdorganisationer

 • Bidrar praktiska arrangemang och tillgång till resurser hos hem- och värdorganisationer till projektets genomförande?
 • Är valet av hem- och värdorganisationer ändamålsenligt för forskningen, och forskarens fortsatta karriär?
 • Är längd på och upplägg av vistelsen(erna) hos värdorganisationen(erna) väl motiverade och ändamålsenliga för projektets genomförande?
 • Kan forskaren via sitt projekt integreras i och bidra till hem- och värdorganisationernas verksamheter?

Relevans för samhället

 • I vilken grad kan projektets resultat bidra till behov i samhället i närtid eller på längre sikt, och är forskningen av relevans för Formas ansvarsområden?
 • I vilken utsträckning har projektet identifierat de viktigaste områdena där resultaten skulle kunna användas och hur det skulle kunna gå till?
 • Är de insatser som planeras för att sprida och tillgängliggöra resultaten relevanta, realiserbara och ändamålsenliga?

Alla fem bedömningsgrunderna ska adresseras i ansökan och du som sökande ska klart och tydligt relatera ansökan till dessa bedömningsgrunder.

Alla fem bedömningsgrunder kommer att värderas lika i den initiala bedömningen. För att skilja ansökningar med jämförbar kvalitet åt i den slutgiltiga bedömningen kommer bedömningsgrunden Kompetens- och karriärutveckling att värderas högre än de andra.

Formas fattar beslut om vilka projekt som beviljas bidrag 5 november 2024. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och information om att beslut tagits skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslutet kommer finnas tillgängligt i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat, inklusive hur projektet har bidragit till utveckling av din karriär, tre månader efter dispositionstiden är slut. En ekonomisk lägesrapportering ska lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering.

Byte av projektledare är inte tillåtet för beviljade projekt inom denna utlysning

Finansierade projekt förväntas även delta på nätverksträffar, seminarier och dialoger som anordnas av Formas för projekten beviljade inom utlysningen, så som Formas Karriärdag. Syftet är att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Formas överför information om beviljade bidrag till Swecris Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Revisionshistorik

 • 2024-02-15 - Begränsning att konsulttjänster måste köpas av extern aktör på marknadsmässiga villkor har strukits. Konsulttjänster ska köpas in och redovisas i enlighet med den praxis som gäller hos medelsförvaltaren.
 • 2024-03-01 - Förtydligande om att avgränsningen gällande energiutvinning/energiomvandling också omfattar överföring och lagring av energi.
 • 2024-03-06 - Begränsningen att medel kan sökas för maximalt två resor tur och retur till värdorganisationen har strukits.

Digitalt informationsmöte om utlysningen

Inspelning och presentation från informationsmöte , 4.9 MB. om utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären.

Chatta med oss

Formas besvarar allmänna frågor om utlysningen via vår chatt här på webben följande datum:

 • 3 april kl. 10.00-12.00
 • 9 april kl. 10.00-12.00

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll, administrativa frågor och frågor om Prisma

Kontakta oss på:
careergrant@formas.se

Uppdaterad:10 april 2024