Vanliga frågor och svar om utlysningen

Här hittar du vanliga frågor och svar om utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären 2024.

Begränsningar – pågående projektbidrag

Du får inte söka medel i utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären 2024 om:

  • Du är huvudsökande (projektledare) för ett pågående projektbidrag under 2025, det vill säga att projektet har en bidragsperiod under 2025, för ett projekt beviljat i någon av utlysningarna Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. Notera att bidragsperiod inte är detsamma som dispositionstid.

En projektansökan till utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären från en sökande som är projektledare för ett beviljat projektbidrag från utlysningarna Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären eller Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären där bidragsperioden löper under 2025 kommer att avslås.

Begränsningen gäller i regel inte omvänt. Du kan som projektledare för ett projekt med medel från utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären söka och bli beviljad medel i Formas andra utlysningar som inte har liknande begränsningar. Däremot kan lönebeloppet från Formasmedel inte överstiga 100% av en heltidsanställning. Om du beviljas medel i mer än en utlysning, och dessa projekt är samma och/eller har liknande ändamål kan du bara erhålla medel för ett av dem i enlighet med Formas generella villkor.

Karriärålder och examensbevis

Det är datumet som står på ditt examensbevis eller, i det fall du validerat din examen i Prisma, det examensdatum som finns registrerat i Ladok.

För dig med utländsk doktorsexamen gäller det datum då din doktorsexamen utfärdades av universitetet, oftast med en stämpel. Det är då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, så som obligatoriska kurser, disputation, godkänd doktorsavhandling och fått ett slutgiltigt bevis för din doktorsexamen.

Licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen räknas inte som doktorsexamen. Formas godtar inte andra intyg som exempelvis datumet för genomförd disputation eller intyg från handledare att alla uppgifter är avklarade.

Nej, det går endast att söka i ett spår. Välj det spår som motsvarar din riktiga karriärålder. Skriv i perioder av avräkningsbar tid i hela månader när du fyller i uppgifter för din ansökan i Prisma för att visa att din karriärålder motsvarar det spår du söker till. Söker du i ett spår som inte motsvarar din åberopade karriärålder kommer din ansökan att avslås.

Ja. I denna utlysning kan du söka om du har ett examensbevis utfärdad i Sverige eller utomlands.

Ansökans innehåll

Du får bara lämna in en ansökan i denna utlysning. Du behöver välja ett av spåren att söka till. Du kan inte skicka in en ansökan till vardera spår. Om du skickar in två eller flera ansökningar till utlysningen kommer samtliga av dina ansökningar att avslås.

Nej. Till denna ansökan kan du inte bjuda in medverkande forskare eller söka medel för doktorander.

Det går att söka för projekt om tre år (36 månader) eller 4 år (48 månader).

Nej, projekt ska pågå hela år ut, dvs. 36 och 48 månader

Du behöver ha en aktivitetsgrad om i genomsnitt minst 60 % av en heltidstjänst under hela projekttiden.

Syftet med utlysningen är att ge dig som forskare tidigt i karriären ändamålsenliga möjligheter att ta nästa steg i din karriärutveckling, utöka dina meriter samt bidra till en förflyttning av kunskapsläget inom ditt område. För att kunna göra det behövs långsiktighet och ett tidsmässigt utrymme för att du ska ha möjlighet att fokusera och utveckla dina idéer och din forskning.

Ja. Lönebeloppet från Formasmedel kan inte överstiga 100% av en heltidsanställning.

Ja. Bidragsbeloppet kan vara upp till ett genomsnitt av max 1,5 miljoner kronor per år, exklusive merkostnadstillägg vid internationella mobilitetsvistelser. Om det totala sökta beloppet överstiger ett snitt på 1,5 miljoner kronor per år kommer ansökan bli avvisad.

Ja, exempelvis transkriberingstjänst, tekniskt kunnande, laboratorietjänster, konsulttjänster och motsvarande tjänster kan köpas in i mindre omfattning om det ryms i projektets budget. Dessa kan köpas eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor och användas uteslutande för projektet. Dessa kostnader ska redovisas som driftkostnader och ska redovisas exklusive moms. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.

Nej. Formas kommer inte att tillåta komplettering av din slutregistrerade ansökan efter utlysningens stängning. Ansökningar som saknar en eller flera obligatoriska bilagor kommer att avslås utan beredning.

Formas kan endast komma att ge undantag för ändringar av ansökan om tekniska fel har påvisats i Prisma.

Ansökningar som saknar en eller flera obligatoriska bilagor kommer att avslås utan beredning. Formas kommer inte att tillåta någon form av komplettering av din slutregistrerade ansökan efter utlysningens stängning

Mobilitet

Ja. Ett krav i utlysningen är att projektet innehåller inslag av nationell och/eller internationell forskarmobilitet.

Följande krav gäller:

  • För projekt om 3 år (36 månader) ska du spendera minst 4 månader och maximalt 24 månader på minst ett annat nationellt eller internationellt lärosäte.
  • För projekt om 4 år (48 månader) ska du spendera minst 5 månader och maximalt 32 månader på minst ett annat nationellt eller internationellt lärosäte.

Kravet är att projekten ska innehålla inslag av nationell och/eller internationell forskarmobilitet till ett annat lärosäte.

Följande krav gäller:

  • För projekt om 3 år (36 månader) ska du spendera minst 4 månader och maximalt 24 månader på minst ett annat nationellt eller internationellt lärosäte.
  • För projekt om 4 år (48 månader) ska du spendera minst 5 månader och maximalt 32 månader på minst ett annat nationellt eller internationellt lärosäte.

Det finns ingen begränsning för hur lång tid varje vistelse bör vara eller hur många de kan vara så länge som de uppfyller ovanstående krav. Anpassa vistelserna efter vad som är mest lämpligt för genomförandet av ditt projekt inklusive för din karriärutveckling.

Ja, eftersom du kan söka i utlysningen om du har en ansökan utfärdad i Sverige eller utomlands. Du behöver inte vara anställd vid ett svenskt lärosäte vid ansökningstillfället men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid.

Nej. Du behöver besöka ett annat lärosäte än där du är anställd.

Genomför din mobilitet genom att besöka minst en annan forskningsmiljö som bidrar till just din karriärutveckling för att vidga dina perspektiv och bidra till nya kontakter som kan stärka forskningens kvalitet, och till genomförandet av ditt projekt. Detta kommer vara avgörande i bedömningen av ansökan.

Välj att göra mobilitet till minst en annan forskningsmiljö som bidrar till just din karriärutveckling för att vidga dina perspektiv och bidra till nya kontakter som kan stärka forskningens kvalitet, och till genomförandet av ditt projekt. Mobiliteten kan göras inom Sverige eller till annat valfritt land.

Vänligen notera: när du planerar din ansökan, och innan du skickar in ansökan till Formas, behöver du kontrollera med medelsförvaltaren/hemorganisationen, till exempel med deras HR-funktion, att det finns förutsättningar för dig att anställas med stationering utomlands, vilka villkor som då gäller och vilket land/vilka länder du då kan besöka.

Du ska vara anställd hos din medelsförvaltare/hemorganisation under hela bidragsperioden. Det innebär att du ska vara anställd och betala skatt i Sverige under din mobilitetsvistelse även om du genomför din mobilitet till internationellt lärosäte.

Ja. Med ansökan ska du bifoga dels ett stödbrev från din medelsförvaltare/hemorganisation, dels inbjudningsbrev från varje värdorganisation du ska besöka. Alla dokumenten ska gälla den period som ansökan avser.

Ett krav i utlysningen är att du ska besöka minst ett annat lärosäte om minst fyra eller fem månader beroende på projektets längd. Utöver det är det även möjligt att göra mobilitet till en organisation, institut eller myndighet om max 6 månader. Villkoret är att du bedriver forskning under tiden för vistelsen.

Nej. Medelsförvaltaren ska inte beräkna indirekta kostnader (OH) på merkostnadstillägget. Merkostnadstillägget ska inte tas upp i projektets budget, och ligger utanför budgetramen för utlysningen. Merkostnadstillägget läggs till ditt projekt av Formas enligt en schablonmodell.

Anställning och stöd från hemorganisationen

Du behöver inte vara anställd av din hemorganisation/medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid.

Med denna utlysning vill Formas bidra till att skapa goda förutsättningar för forskare tidigt i karriären och deras kompetens- och karriärutveckling. För det behöver du som forskare ges goda finansiella möjligheter, effektivt stöd och lämplig vägledning i din fortsatta karriärutveckling. Formas bidrag utgör en del, men dynamiska och inkluderande forskningsmiljöer är också en viktig faktor för att skapa goda förutsättningar för dig som forskare tidigt i karriären att kunna bidra till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och för att ta nästa steg i din karriärutveckling.

Formas förväntar sig att du som medelsförvaltare av det här bidraget är med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för forskaren under hela tiden som de genomför sitt projekt. Det ska ge dem möjlighet att utveckla sin forskning och ta nästa steg i sin karriärutveckling. Det ska gynna er som institution och skapa förutsättningar för mer attraktiva karriärvägar för forskare tidigt i karriären.

Vägledning och handledning från kollegor och andra forskare är centrala delar för att skapa framgångsrik forskning, och för forskares möjligheter till god karriärutveckling. En stöttande och kollegial miljö skapar goda förutsättningar för både framgångsrik forskning och för att skapa goda karriärmöjligheter inklusive för att skapa attraktiva karriärvägar för forskare tidigt i karriären.

Formas uppmanar er som medelsförvaltare och hemorganisation för bidraget att tänka igenom och se till att forskare tidigt i karriären får det stöd de behöver inför och under genomförandet av sitt karriärsstödsprojekt i alla steg av projektet:

  • I planering av ansökan och via det stödbrev som medelsförvaltaren ska ta fram och som sökande ska bifoga med ansökan.
  • I genomförandet av projektet.
  • Skapa goda förutsättningar för samverkan, samarbete eller samskapande med andra forskare inom samma eller andra discipliner.
  • I frågor om spridning, nyttiggörande och kommunikation av forskningen.
  • I planering av forskarens vidare karriärutveckling nu och på längre sikt.

Med ansökan ska du bifoga ett stödbrev från din medelsförvaltare/hemorganisation. Alla dokumenten ska gälla den period som ansökan avser.

Formas kommer att publicera mallar för vad stödbrevet respektive inbjudningsbrevet/inbjudningsbreven ska innehålla i samband med att utlysningstexten publiceras.

Prata med din tilltänkta medelsförvaltare/hemorganisation om vad som gäller för dig innan du skickar in ansökan. Kontrollera även med medelsförvaltaren/hemorganisationen, till exempel med deras HR-funktion, om det finns förutsättningar för dig att anställas med stationering utomlands.

Övrigt

Nej. För det här bidraget går det inte att byta projektledare. Kan du inte genomföra ditt projekt kommer projektet att behöva avslutas i förtid.

Nej, utlysningarna Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären kommer inte att öppna 2024. Formas kommer att följa upp utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären under 2024, och kommer med ett beslut i slutet av 2024 om vilka utlysningar som kommer att öppna 2025.

Utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären är ett individstöd och det går inte att bjuda in medsökande forskare till din ansökan, det till skillnad från tidigare utlysningar. Det maximala beloppet det går att söka har höjts från 1 till 1,5 miljoner kronor per år. Det finns dessutom ett aktivitetskrav om minst 60 % (i genomsnitt under hela projekttiden) i den här utlysningen. Det går att söka om du har en karriärålder på max sju år. Nytt med den här utlysningen är också kravet på att genomföra nationell och/eller internationell mobilitet under projektet.

För beviljade projekt i denna utlysning kommer Formas att anordna vissa gemensamma programaktiviteter med start hösten 2025.

Nej. De angivna beredningsgrupperna kommer endast att användas för den här utlysningen.

Din ansökan ska signeras via behörig företrädare hos medelsförvaltaren senast 7 dagar efter utlysningens stängningsdatum (vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas). Signeringen sker digitalt i Prisma. Formas kontrollerar sedan att resterande krav i upplysningen är uppfyllda.

Uppdaterad:4 mars 2024