Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt hållbart och resilient samhälle

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som fokuserar på extremväders effekter på samhällen, människor och natur samt bidrar till åtgärder och lösningar som stärker samhällets förmåga att hantera såväl som förbereda sig inför en framtid där extrema väderhändelser är vanligare. Forskningsprojekten ska vara inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande och medsökande ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka för 1, 2 eller 3-åriga projekt. Projektbidrag kan maximalt omfatta 2 miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Maximalt projektbidrag för en treårig ansökan är således 6 miljoner kronor. Utlysningens totala budget är cirka 60 miljoner kronor.

Beslutad: 2023-12-19 14:00

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt hållbart och resilient samhälle

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02410

Johanna

Hedlund

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

Extremväders effekt på globala mathandelskedjor: modellering och förvaltning av risker för svensk och global matsäkerhet

6 000 000 kr

2023-02436

Torbern

Tagesson

Lunds universitet

Moståndskraftiga ekosystem i Sverige; kan vi främja hållbarhet genom hyggesfritt skogsbruk och återvätning av våtmarker

5 928 821 kr

2023-02438

Johannes

Rousk

Lunds universitet

Uppbyggnad av markresiliens mot torka och extremväder genom mikrobiellt bruk

5 972 172 kr

2023-02447

David

Harnesk

Lunds universitet

Hur samverkande effekter av extremväder kan inkluderas i landskapsplanering: fallet renskötseln i norra Sverige

5 992 095 kr

2023-02457

Alistair

Auffret

Sveriges lantbruksuniversitet

Insatser för att stärka samhällets förmåga att motverka förlusten av biologisk mångfald vid extrema väderhändelser

6 000 000 kr

2023-02463

Mare

Löhmus Sundström

Karolinska Institutet

Stockholm i värmebölja - boende och folkhälsa

5 998 715 kr

2023-02501

Gunnel

Göransson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Förändringskapacitet för att hantera extrema väderhändelser genom att ge plats åt vattnet - från sinne till karta (room4water)

5 977 679 kr

2023-02509

Igor

Drobyshev

Sveriges lantbruksuniversitet

Hur integrerar man risker för brand och svår torka i skötseln av svensk produktionsskog

5 999 641 kr

2023-02516

Thomas

Pugh

Lunds universitet

Vattenstress i svenska skogar: identifiering av riskområden för att anpassa skogsbruksåtgärder

5 998 663 kr

2023-02528

David

Nilsson

Kungliga Tekniska högskolan

Föreställningars betydelse för klimatåtgärder: mot en ökad beredskap i svensk VA-sektor

5 976 900 kr

2023-02529

Maria

Viklander

Luleå Tekniska Universitet

Closing the water cycle to increase Urban Resilience to Extreme Events (CUREE)

6 000 000 kr

2023-02530

Pia

Nilsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Den ekonomiska potentialen hos AgroEkologiska produktionsmetoder i tider av allvarliga klimatiska och ekonomiska störningar

5 996 345 kr

2023-02536

Anna

Gårdmark

Sveriges lantbruksuniversitet

Marina värmeböljor och extremväder: effekter på fiskade ekosystem och risker för fiske

5 996 992 kr

2023-02542

Despoina

Teli

Chalmers tekniska högskola

Effekter, åtgärder och lösningar för resilienta bostadsbyggnader i extrem värme

5 997 000 kr

Formas välkomnar forskare från alla discipliner att utforma forskningsprojekt som fokuserar på extremväders effekter på människor, samhällen och natur samt åtgärder och lösningar för ett långsiktigt, hållbart och resilient samhälle. Projekten får gärna kombinera forskare från olika vetenskapliga områden och utföras i samverkan med samhällsaktörer. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stärker samhällets förmåga att hantera såväl som förbereda sig inför en framtid där extrema väderhändelser blivit allt vanligare.

Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna får allt mer genomgripande konsekvenser för ekosystem, människor och samhällen. En av de tydligaste konsekvenserna av ett förändrat klimat är en ökad intensitet och frekvens av extrema väderhändelser som torka, värmeböljor, bränder, skyfall, och översvämningar. Extrema väderhändelser ger i sin tur upphov till komplexa och svårhanterliga sociala och ekonomiska samhällsstörningar på till exempel bebyggelse, infrastruktur och livsmedelsproduktion. Dagens allvarliga situation och det faktum att riskerna kopplade till extremväder framöver blir ännu större gör att det är viktigt att fortsätta att utveckla kunskap om åtgärder och lösningar för att stärka samhällets resiliens.

Formas utlyser cirka 60 miljoner kronor till forskningsprojekt som förväntas leda till nya resultat som bidrar till att samhället, på vetenskaplig grund, kan vidta åtgärder som stärker förmågan att förbereda sig för och hantera en framtid där extrema väderhändelser blir vanligare och mer extrema. Ett krav i denna utlysning är att forskningsprojekten formuleras och genomförs i kontinuerlig samverkan med aktörer även utanför forskningssamhället.

Försommaren 2023 präglades av höga temperaturer och torka på många håll i landet. Värmen och torkan följdes av en period av hårda vindar och regnmängder över det normala, vilket orsakade kraftiga översvämningar och på vissa håll jordskred och svåra skador på byggnader och infrastruktur. Inte minst jordbruket fick stora problem att hantera såväl torkan som den extrema nederbörden med negativa effekter på produktionen i stora delar av landet. Globalt har 2023 präglats av en lång rad temperaturrekord och extrema väderhändelser, hetta och våldsamma och dödliga bränder. Juli månad blev en ny milstolpe som den varmaste månaden som någonsin registrerats globalt, och de avvikande väderförhållandena har fortsatt in i augusti. Det varmare klimatet är mer instabilt och kommer att ge olika konsekvenser i olika delar av världen. Extremväder blir vanligare som en följd av klimatförändringarna och samspelet mellan multipla naturhändelser och kaskadeffekter kan framöver också skapa stora svårigheter, såväl i Sverige som globalt.

Vi behöver kontinuerligt utveckla ny kunskap om samhällets sårbarhet och konsekvenserna av olika extrema väderhändelser som en del av att utveckla lösningar för att minska sårbarheten för individer och samhälle. I Sverige är många samhällsfunktioner inte anpassade för att hantera de höga temperaturer, den torka eller de översvämningar som extrema väderhändelser kan resultera i.

Mot bakgrund av ämnets angelägenhet och sommarens extremväder i Sverige och globalt öppnar Formas utlysningen Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt hållbart och resilient samhälle. Utlysningens totala budget är på cirka 60 miljoner kronor.

Utlysningens syfte är att finansiera forskningsprojekt vars resultat på ett konkret sätt resulterar i en tydlig förflyttning av kunskapsläget när det gäller effekter, åtgärder och lösningar på de svårhanterliga samhällsstörningar och utmaningar extrema väderhändelser ger upphov till. Forskningsprojekten som finansieras i utlysningen förväntas stärka förmågan för det svenska samhället och dess aktörer att, på vetenskaplig grund, fatta beslut och vidta åtgärder som stärker samhällets kapacitet att hantera dagens situation såväl som förbereda sig inför en framtid där extrema väderhändelser blivit allt vanligare. Forskningsprojekten ska genomförs i kontinuerlig samverkan med aktörer även utanför forskningssamhället, tex kommuner, regioner, civilsamhälle och näringsliv. Målet för forskningsprojekten är att på ett konkret sätt bidra till att nå ett långsiktigt hållbart och resilient samhälle.

Alla ansökningar måste direkt adressera:

 1. åtgärder och lösningar för att öka beredskapen för extrema väderhändelser
 2. de kunskaps- och informationsluckor, inför, under och efter extrema väderhändelser, projektet kommer fylla
 3. ett eller flera av Formas ansvarsområden: areella näringar, miljö och samhällsbyggnad

  och innehålla:

 4. en välutvecklad plan för hur projektet kommer att genomföras i samverkan med samhällsaktörer
 5. en plan för hur projektets resultat kommer att förmedlas och nyttiggöras i samverkan med slutanvändare.
 6. en konkret plan för hur den expertis och kompetens kopplat till extremväder som utvecklas inom ramen för forskningsprojektet kan bidra till att stärka samhällets kompetens på kort och lång sikt.

Extremväder berör en lång rad samhällsaktörer och kan hanteras och analyseras utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner – miljömässiga, ekonomiska och sociala. Formas efterfrågar forskningsprojekt med frågeställningar som har en tydlig och direkt koppling till olika aspekter av extremväder. Vi uppmuntrar nytänkande och innovativa angreppssätt som samlar forskare från olika forskningsfält.

Givet hur extremväder ger upphov till svårhanterliga samhällsstörningar som berör många medborgare och aktörer, har utlysningen som avsikt att finansiera forskningsprojekt med en utvecklad plan för hur relevanta aktörer, utanför forskarsamhället, kan bidra till en snabb tillämpning av den kunskap som projekten utvecklar. De föreslagna forskningsprojekten uppmuntras därför att samverka med svenska samhällsaktörer från det offentliga, näringslivet såväl som civilsamhället. Betydelsen av kontinuerliga samverkans- och kommunikationsinsatser, mellan forskningsprojekt och olika målgrupper, inklusive en bredare allmänhet, är av stor vikt i bedömningen av projekten.

Exempel på relevanta områden för utlysningen, med det gemensamma perspektivet effekter, åtgärder och långsiktiga lösningar för att öka beredskapen för extrema väderhändelser, är:

 • hållbara anpassningar och lösningar på extremväders påverkan på naturen som exempelvis torka, värmeböljor, skyfall och översvämningar och dess effekter på jordbruk, skogsbruk, mark- och vattenanvändning, samt ekosystem och biodiversitet.
 • samhällets förvaltning och beredskap med förebyggande åtgärder och krishanteringsförmåga vid extremväder, målkonflikter och synergier, ansvarsfördelning för klimatanpassning till extremväder, medborgarens roller och förutsättningar för att hantera effekter av extremväder
 • anpassningar till ett förändrat klimat i form av extremväder i bebyggd miljö, förebygga skador på bebyggelse och infrastruktur och motverka negativa hälsoeffekter till följd av exempelvis urbana värmeöar
 • människors erfarenheter av extremväder i sin närmiljö: påverkan, sårbarhet, och upplevelser hos enskilda individer och sociala gemenskaper
 • kopplingar mellan samhälle, ekosystem och extremväder; risker, sårbarhet, påfrestningar och konsekvenser ur ett brett systemperspektiv, kaskadeffekter där sammankopplade system påverkas på grund av avbrott i något av systemen

Eftersom denna utlysning särskilt efterfrågar kunskapsspridning och samverkan kommer de konsortier som beviljas medel i utlysningen tillsammans aktivt medverka i två evenemang organiserade av Formas. Ett öppet gemensamt seminarium kommer äga rum under mitten av 2025 och ett under slutet av 2026.

Även om extrema väderhändelser i Sverige är i fokus för utlysningen, är det möjligt att studera internationella kontexter så länge dessa används i ett jämförande perspektiv med syfte att generera kunskap som kan stödja förmågan i Sverige att hantera och förbereda sig på en framtid där extrema väderhändelser förväntas bli allt vanligare.

De sökande ombeds att formulera sitt forskningsprojekt (sin ansökan) inom ramen för utlysningen samt Formas ansvarsområden Miljö, Areella näringar och Samhällsbyggnad. Forskningsprojekt som inte adresserar utlysningens syfte och inriktning eller bedöms ligga utanför Formas ansvarsområden, det vill säga inte tydligt relaterar till miljö, areella näringar eller samhällsbyggnad, kan inte beviljas bidrag och kommer att avslås innan beredning.

Utlysningen riktar sig till forskare som har avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning.

Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller annan offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Vem kan bli medelsförvaltare? - Formas Länk till annan webbplats.

Projektgruppens samlade kompetens och organisation ska vara ändamålsenlig för genomförandet av projektet.

Vi vänder oss i den här utlysningen till forskare med ambition att bidra till kunskaps- och kompetensutveckling hos samhällsaktörer. Vi förväntar oss att finansierade projekt genomförs i tidig och kontinuerlig samverkan med aktörer utanför forskningssamhället.

Forskare som är verksamma och anställda på företag eller annan ekonomisk verksamhet kan inte bjudas in som medverkande forskare (medsökande) och får inte ingå i beräkningen i den budget ni söker bidrag för.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

För att kunna ansöka om bidrag i denna utlysning gäller följande:

Huvudsökande forskare (projektledare)

 • Huvudsökande forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning.
 • Licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen räknas inte som doktorsexamen.
 • Den tilltänkte bidragsmottagaren ska vara huvudsökande på ansökan.
 • Sökande får inkomma med maximalt en projektansökan som huvudsökande till utlysningen. Om samma person är huvudsökande i fler än en slutregistrerad ansökan i Prisma efter utlysningens stängning så kommer huvudsökandes samtliga ansökningar i utlysningen att avslås.
 • Huvudsökande får lov att samtidigt vara medverkande forskare, medsökande, i andra ansökningar i utlysningen.
 • Det är inte tillåtet att inkomma med samma ansökan med olika huvudsökanden till utlysningen. Samtliga slutregistrerade ansökningar, som har snarlikt innehåll, kommer att avslås.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön utan att först minska sin pension med motsvarande procentsats.

Medverkande forskare

 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som är medsökande i projektet. Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning och verka vid en svensk eller utländsk akademisk organisation som universitet, högskola eller forskningsinstitut
 • Forskare som är verksamma och anställda på företag eller annan ekonomisk verksamhet kan inte vara medverkande forskare och får inte ingå i beräkningen i den budget ni söker bidrag för. Det är däremot möjligt att ha medel från andra källor i projektet, från företag in-kind, vilket innebär att de inte tar del av bidraget från Formas.
 • Licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen räknas inte som doktorsexamen. Doktorander kan därför inte vara medverkande forskare. Ansökningar där deltagande forskare inte har doktorsexamen kommer att avslås. Annan personal som deltar i projektet behöver inte ha en doktorsexamen.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön utan att först minska sin pension med motsvarande procentsats.
 • Alla medverkande forskare ska ha ett konto i Prisma. Medverkande forskare bjuds in av huvudsökande, via Prisma, till ansökan.

Annan personal

 • Annan personal som är med i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Doktorander kan vara med som annan personal.
 • Annan personal kan dock vara forskare med doktorsexamen men de agerar ej som medverkande i projektet, det vill säga de bjuds inte in av huvudsökande till ansökan. Då dessa personer inte har ett kopplat prismakonto till ansökan beskrivs deras delaktighet och kompetens i forskningsprogrammet. Det är ej möjligt att bifoga CV för annan personal.
 • Huvudsökande kan även lägga till en medverkande administratör som inte är del av projektet men som hjälper till att fylla i ansökan i Prisma. Det görs genom funktionen bjud in medverkande administratör. Sök administratörens för- och efternamn samt e-postadress i Prisma, observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs.

Medelsförvaltare

Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Vem kan bli medelsförvaltare? Länk till annan webbplats..

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

 • Bidrag till projektet kan avse finansiering av löner till forskare, doktorander och annan personal.
 • Medel beviljas för årliga löneökningar.
 • Bidrag till projektet kan förutom lön avse finansiering av driftkostnader (till exempel förbrukningsartiklar, inköp av tjänster, utrustning, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar Open Access), avskrivningskostnader för utrustning och lokalkostnader. Maximalt tillåtet belopp för utrustning och avskrivningskostnader är totalt 500 000 kronor tillsammans.
 • Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan forskningsorganisation som medverkar i projektet, kan i stället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen.
 • Forskningstjänster, tekniskt kunnande, konsulttjänster och motsvarande tjänster kan köpas in. Dessa ska köpas eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor och användas uteslutande för projektet. Dessa kostnader ska redovisas som driftkostnader och ska redovisas exklusive moms. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Huvudsökande ska även beskriva personens kompetens och medverkan i budgetspecifikationen.

Internationellt samarbete. Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs utanför Sverige, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas och är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller betala för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

Undantag - på grund av kriget i Ukraina kommer Formas inte att bevilja forskningsmedel till projekt med forskare som är verksamma vid statliga eller federala forskningsinstitutioner i Ryssland eller Belarus. Formas medel får inte heller vidareförmedlas till Ryssland eller Belarus.

 • Bidrag till projektet kan maximalt omfatta 2 miljoner kronor per år i genomsnitt över de kalenderår som ansökan avser. Det går alltså att söka för mer än 2 miljon kronor för ett kalenderår så länge det sökta beloppet ett annat år av projekttiden är lägre än 2 miljoner kronor. Det går inte att söka 6 miljoner kronor totalt för en tid kortare än 36 månader.
 • Om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 2 miljoner kronor per kalenderår kommer ansökan att avslås.
 • Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för forskare, doktorand eller annan personal som redan får bidrag med fullständig lönefinansiering.
 • Man kan söka projektbidrag för 12, 24, eller 36 månader, det vill säga projektlängden kan vara ett, två, eller tre år. Medel kan sökas för högst tre kalenderår, 36 månader.
 • Projektstart för de beviljade projekten kan ske tidigast 1 januari 2024 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2024. I Prisma är startdatum förvalt och kan ej ändras.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av professionella översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Din budgetspecifikation och ditt CV översätts inte. Du bör därför skriva dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Vänligen var uppmärksam på att om du har installerat en plugin för automatisk översättning i din webbläsare riskerar du att få din text översatt till det språk som du har ställt in som default i samband med att du klistrar in din text i Prisma. Vi rekommenderar att du kontrollerar språket i texten i god tid innan du slutregistrerar din ansökan.

Din ansökan, inklusive bilagor, betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Formas eget hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats..

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personligt konto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Det rekommenderas att skapa ett konto och en ansökan så tidigt som möjligt och kontakta Formas med eventuella frågor i god tid.

Ansök i Prisma Länk till annan webbplats.

För att kunna registrera en ansökan måste du som huvudsökande ha en, hos Formas, godkänd medelsförvaltare för alla typer av utlysningar.

Bli medelsförvaltare för alla typer av utlysningar Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna. Observera även att om du har installerat en plugin för automatisk översättning i din webbläsare riskerar du att få din text översatt till det språk som du har ställt in som default i samband med att du klistrar in din text i Prisma.

Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal kalenderår som ansökan avser. Kalenderår är den period som löper från och med 1 januari till och med 31 december. Projektstart för de beviljade projekten kan ske tidigast 1 januari 2024 och projekten förväntas starta under kalenderåret 2024. I Prisma är startdatum förvalt och kan ej ändras.
 • Projekttitel på svenska (max. 200 tecken inklusive mellanslag).
 • Projekttitel på engelska (max. 200 tecken inklusive mellanslag).
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (max. 4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska (max. 1 500 tecken inklusive mellanslag).
 • Sammanfattning på engelska (max. 1 500 tecken inklusive mellanslag).

Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet (max. 7 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en konkret och realistisk plan för vetenskaplig publicering och kommunikation av resultat (max. 15 000 tecken inklusive mellanslag).

Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet:

 • kortfattad beskrivning av befintlig och behov av ny grundutrustning
 • kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten
 • bekräftelse på att internationella avtal och regler följs
 • huvudhandledare om finansiering söks för en doktorand
 • Beskrivning av projektets samhällsrelevans (max. 8 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv forskningens möjliga samhällsnytta, hur projektet på kort eller lång sikt kan bidra till hållbar utveckling, hur hänsyn tagits till intressenter och/eller användares behov vid utformningen av projektet. Beskriv också hur forskningen och dess resultat kommuniceras och kommer användarna till nytta. Se detaljerad information under Kriterier för samhällsrelevans samt utlysningens Syfte och inriktning.
 • Referenser. Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (max. 5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation också bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare det vill säga forskare, doktorander och annan personal, för vilka det finns ett anställningsförhållande.

Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön.

Forskare som är heltidspensionerade kan inte, utöver sin pension, få ytterligare finansiering för egen lön utan att först minska sin pension med motsvarande procentsats.

 • Procent av lön avser hur många procent av den sökandes heltidslön som motsvarar lönen i projektet.
 • Aktivitetsgrad i projektet avser hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med. Det indikerar om den sökande bidrar med in-kind eller annan finansiering för att slutföra projektet.
 • Driftskostnader avser, exempelvis, förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access). Här avses även forskningstjänster, tekniskt kunnande, konsulttjänster och motsvarande tjänster som köpts eller licensierats från externa aktörer på marknadsmässiga villkor och som används uteslutande för projektet. Dessa inköpta tjänster skall redovisas exklusive moms. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Utrustning och avskrivningskostnader. Specificera utrustning- och avskrivnings-kostnader för utrustning om relevant för ansökan. Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt 500 000 kronor.
 • Lokaler. Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overhead-kostnaden i budgeten för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Totalt sökt/delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som kommer automatiskt överföras till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis vid medelsförvaltaren. Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan istället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.
 • Annan kostnad avser medel som inte ansökts för men som är relevanta för att slutföra projektet. Ett exempel är medfinansiering från samarbetspartners. Ange även om projektet erhåller medel från andra källor.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.
 • Budgetspecifikation (max. 7 000 tecken inklusive mellanslag) avser att förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation om flera organisationer söker bidrag. Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Samtliga andra kostnader ska klart motiveras, såsom deltagande i konferenser, publicering via open access av både publikationer och data, med mera. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen. Vänligen notera att en budgetspecifikation på svenska inte kommer att översättas och att den kommer vara en del av den internationella beredningsgruppens granskningsunderlag.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten Länk till annan webbplats. och få den godkänd. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats..

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas. Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde, välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod), välj minst ett och max tre forskningsämnen samt två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord, ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.
 • Globala målen för hållbar utveckling, välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas det att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål ni tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet. Mer information om målens innebörd Länk till annan webbplats.

Medelsförvaltare – organisationen som tar emot bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökande som har en godkänd medelsförvaltare för alla typer av utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidraget från Formas. Sökande i den här utlysningen måste ha en godkänd medelsförvaltare, för alla typer av utlysningar, hos Formas.

Bli medelsförvaltare för alla typer av utlysningar Länk till annan webbplats.

Medverkande forskare i ansökan

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare.
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet. En medverkande forskare måste inneha doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Detta måste vara ifyllt i CV:t. Se avsnitt CV. Observera att licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen inte räknas som doktorsexamen. Doktorander kan inte vara medverkande forskare.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).
 • Observera att inbjudna medverkande forskare ska acceptera inbjudan att vara medverkande forskare och överföra sina CV och publikationer i ansökan så att huvudsökande kan registrera ansökan när den är klar. Se avsnitt CV.
 • Observera att huvudsökande inte kan registrera sin slutgiltiga ansökan i Prisma om det förekommer obesvarade inbjudningar till medverkande forskare eller medverkande administratörer i Prisma.
 • Observera att huvudsökande inte kan registrera sin slutgiltiga ansökan i Prisma om medverkande forskare inte har fyllt i sina obligatoriska delar korrekt. Medverkande måste då gå in via sitt prismakonto och fylla i dessa delar. Om det är tidsbrist, innan utlysningen stänger, och medverkande inte har möjlighet att komplettera behöver huvudsökande ta bort medverkande helt för att kunna registrera ansökan.

Medverkande administratörer

 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret.
 • Huvudsökande gör detta via funktionen bjud in medverkande administratör. Sök administratörens för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Projektledaren och medverkande forskare hämtar uppgifterna från sina respektive personkonton i Prisma och lägger till dessa till ansökan. Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Om medverkande forskare inte har accepterat inbjudan att vara medverkande eller inte fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan.

 • En medverkande forskare måste inneha doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Detta måste vara ifyllt i CV:t. Observera att licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen inte räknas som doktorsexamen. Doktorander kan inte vara medverkande forskare.
 • Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

Utbildning. Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsliv. Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

Meriter och utmärkelser:

 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning: Här ska huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag).

Denna summering bör inkludera följande:

 • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
 • Eventuella citeringsmått ska anges utan självciteringar och från vilken databas dessa är hämtade.
 • Summeringen ska inte innehålla information om H-index, Journal Impact Factor eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.
 • Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma. Du ska redogöra för publiceringssammanfattningen i Prisma under Övriga meriter.

Bilaga

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga. Avsiktsförklaringar (letter of intent) eller andra typer av dokument som styrker projektet ska inte inkluderas eller bifogas som bilaga.

Efter du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl. 14:00 torsdag den 19 oktober 2023. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad”. Såvida inga fel påvisats i Prisma får inga ändringar göras i den slutregistrerade ansökan. Du får heller inte göra några kompletteringar via, exempelvis e-post eller per telefon, utan ansökan kommer att bedömas i befintligt skick.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju dagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Först kontrollerar vi om din ansökan uppfyller utlysningens krav. Gör den det, går den vidare till utlysningens beredningsgrupp för bedömning. Om den inte gör det, avslås den.

En ansökan avslås:

 • om din ansökan inte ligger inom Formas ansvarsområden och inom utlysningens ramar.
 • om ansökan inte uppfyller de krav som finns i avsnittet ”Krav på dig och din organisation”
 • om den innehåller formella fel eller är ofullständig, det vill säga brister i den information som krävs i ansökningsformuläret.
 • om den inte har signerats inom sju dagar eller nekats av medelsförvaltare
 • om huvudsökande ej har slutrapporterat avslutade projekt i någon av Formas andra utlysningar
 • om huvudsökande har sökt mer än två miljoner i genomsnitt per kalenderår

Alla ansökningar bedöms i en extern beredningsgrupp för utlysningen utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjlig i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Så här går bedömningsprocessen till Länk till annan webbplats.

Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp brett definierad för att kunna täcka in det aktuella temat för utlysningen och sociala, ekonomiska och miljömässiga mål inom Formas ansvarsområden. I beredningsgruppgruppen ingår både aktiva forskare och användare av forskningsresultat, en majoritet av beredningsgruppen består av forskare. Beredningsgruppen har den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, natur-, samhälls-, hälso-, och teknikvetenskap inom Formas ansvarsområden. Beredningsgruppen kan också granska mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Bedömning huruvida en ansökan ligger inom utlysningens område eller inte görs utifrån en fullständig ansökan. Bedömningar görs därför endast efter utlysningens stängning.

I denna utlysning kommer Formas att tillämpa ett portföljperspektiv för att i utlysningen som helhet möjliggöra finansiering av projekt som adresserar en bredd av utmaningar och perspektiv inom ramen för utlysningen. Portföljperspektivet kan tillämpas först efter att varje ansökan bedömts på sina egna meriter.

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans

Detta omfattar sammantaget följande fem kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet:

Vetenskaplig frågeställning

 • Syftets vetenskapliga betydelse.
 • Originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser.
 • Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat.

Metod och genomförande

 • Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet.
 • Att arbetsplanen är konkret och realistisk.
 • Koordinering av projektet och forskargruppen.
 • Lämplighet i mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga angreppssätt där sådana har valts.
 • Där den föreslagna forskningen kräver etiska överväganden hur, i så fall, den sökande har planerat att hantera dessa.
 • Budgetens rimlighet i förhållande till projektets genomförande.

Vetenskaplig kompetens

 • Publikationernas vetenskapliga kvalitet.
 • Kompetenser för att genomföra projektet är ändamålsenliga.
 • Erfarenhet av handledning.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag samt deltagande vid eller arrangerande av workshoppar eller konferenser.
 • Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter och användare.
 • Forskargruppens styrka och konkurrenskraft.

Kriterier för samhällsrelevans:

Frågeställningens samhällsnytta

 • Frågeställningen avser viktiga samhällsfrågor eller sektorsfrågor kopplat till utlysningens syfte.
 • Projektets potential att på kort eller lång sikt nyttiggöras och bidra till hållbar utveckling.
 • De viktigaste områdena där genomslag kan förväntas är identifierade.
 • Målen för genomslag är tydliga, realistiska och ändamålsenliga formulerade.
 • Projektet har potential att generera en tydlig förändring av kunskapsläget, avseende effekter, åtgärder och lösningar på de svåra samhällsstörningar och utmaningar som orsakas av extrema väderhändelser, till samhällsintressenter och användare.
 • Projektets karaktär gällande genomförandet av dess kontinuerliga samverkan och förankring med berörda och relevanta aktörer.

Kommunikation med intressenter och användare

 • Arbetsplanen och potentialen för projektets involvering av samhällsaktörer och andra användare är konkret och realistisk
 • Planen för hur projektets resultat på ett tydligt sätt ska förmedlas och nyttiggöras är realistisk och välutvecklad.
 • Potentialen för hur den betydande expertis och kompetens som utvecklas inom ramen för projektet hos samhällsintressenter och användare kan komma det svenska samhället till del, både på kort och lång sikt.

Alla fem kriterier ska adresseras i ansökan. De sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till vardera av dessa fem kriterier då de är av samma vikt. Varje kriterium betygssätts av var och en av de granskare som bedömer ansökan. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Formas förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 19 december 2023. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och information om att beslut tagits skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslutet finns tillgängligt i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader skall även en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen.

Så här rapporterar du utgifter och resultat Länk till annan webbplats.

Formas har ett tydligt krav på kunskapsspridning för de konsortier som beviljas medel i utlysningen vilket är att tillsammans aktivt medverka i två öppna samlade seminarier, organiserade av Formas. En under mitten av 2025, samt en i anknytning till slutet av 2026. Formas kan komma att ställa ytterligare krav kring deltagande i dessa händelser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte, samt hut projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Du behöver ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Vi rekommenderar att du följer det förslag för en vad datahanteringsplan ska innehålla som tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om förslaget i rapporten Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management (pdf).

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna här.

2023-10-17: Förväntat beslutsdatum är ändrat till den 19 december 2023.

Kontaktinformation

För teknisk support Prisma

För teknisk support, kontakta Prisma support Länk till annan webbplats..

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:19 december 2023