Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Omkostnader i samband med nätverkande med en eller flera internationella partners (utanför Europa) i syfte att formulera gemensamma projektidéer för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Upp till 200 000 kronor för omkostnader för nätverkande år 2023.

Beslutad: 2022-11-23 11:30

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Det är mindre än tio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet mellan forskare måste öka. Genom samarbete med låg- och medelinkomstländer kan svensk forskning i ökad utsträckning bidra till att möta de globala samhällsutmaningarna i länder som har störst utmaningar att genomföra Agenda 2030.

Inom för myndighetssamarbetet Intsam, där Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova ingår, och i samverkan med Sida, utlyses medel i syfte att skapa internationell samverkan, så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att vi når de globala hållbarhetsmålen. Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de globala målen. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen om hållbar utveckling som världens ledare någonsin kommit överens om. Kunskapsbyggande, innovation och omställning är centrala begrepp i agendan. Det är bråttom om vi ska ha en chans att nå målen. Vi har nu mindre än tio år kvar.

Hållbarhetsutmaningarna är gränsöverskridande och de globala målen är universella – alla länder ska utvecklas och bidra till hållbar omställning och det internationella samarbetet behöver förstärkas då global utveckling och hållbar utveckling hänger ihop. Det finns ett ökat behov av att finansiera forskning som integrerar såväl olika perspektiv som forskare från olika länder, även låg- och lägre medelinkomstländer. Det finns också behov av forskning kring kopplingar, synergier och konflikter mellan olika mål i Agenda 2030, samt på hur målen kan uppfyllas och hur redan befintlig forskning kan komma till användning.

Enligt regeringens propositions (2019/20:188), Sveriges genomförande av Agenda 2030, kan svensk forskning i ökad utsträckning bidra till att möta de globala samhällsutmaningarna genom samarbete med låg- och medelinkomstländer och man lyfter vikten av forskningssamarbete med de utvecklingsländer som har störst utmaningar att genomföra Agenda 2030.

Denna utlysning finansieras inom ramen för myndighetssamarbetet Intsam, där Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova ingår, och har utvecklats i samverkan med Sida.

Det är mindre än tio år kvar till de globala målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda. Globalt samarbete är centralt för att lösa de stora globala utmaningarna vi står inför. Det finns redan mycket befintlig forskning i det internationella forskarsamhället som berör utmaningar kopplade till målens genomförande.

Utlysningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt kan bidra till måluppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen. Mer specifikt syftar utlysningen till att ge svenska forskare möjlighet att tillsammans med forskare utanför Europa initiera och utveckla nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer.

Det planerade samarbetet ska vara gemensamt utvecklat av samtliga parter i nätverket, vara tydligt baserad på ömsesidigt identifierade behov och ett jämlikt samarbete. Finansieringen avser nätverkande aktiviteter och är inte avsett att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Ambitionen är att forskarna i de nätverken ska kunna söka medel för gemensamma forsknings- och innovationsprojekt i nationella och internationella utlysningar.

Samarbetet ska ske med forskare i länder utanför Europa men det finns inga andra geografiska krav i utlysningen. Det kan till exempel ske med så kallade ”brygganländer” som tidigare varit biståndsmottagare och där samarbetet behöver bryggas över till nya former av hållbar samverkan, eller med låg- och lägre medelinkomstländer där utmaningarna att genomföra Agenda 2030 är som störst.

Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt. En viss del av medlen får användas till att finansiera omkostnader för parter utanför Sverige.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som vill samverka internationellt i syfte att bidra till att nå målen i Agenda 2030. Sökande uppmanas till tvärvetenskapliga samarbeten i nätverken.

Finansiärerna arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Sökande bör utforma nätverket så att resultatet kan gynna en mångfald av människor.

Innan du ansöker

Formas administrerar och genomför utlysningen i samråd med de övriga finansiärerna. Det är Formas riktlinjer och generella villkor som gäller.

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Bidrag från denna utlysning får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet.

Vem kan bli medelsförvaltare?

För att kunna ansöka om bidrag i denna utlysning ska:

 • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte bidragstagaren ska vara projektledare på ansökan.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering till ett nätverksprojekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel resor, löner och möteskostnader. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Formas allmänna riktlinjer för finansiering Länk till annan webbplats.

Budgeten i denna utlysning får enbart inkludera kostnader för nätverkande aktiviteter, såsom resor för de involverade i projektet, och för att organisera möten och workshops eller liknande aktiviteter för att utveckla ett samarbete. Lönekostnader får enbart sökas för kortare perioder av planering och genomförande av möten, workshops eller liknande aktiviteter och ska motiveras i budgetspecifikationen. Man kan inte söka medel för finansiering av forskning eller medel för planeringsbidrag för att förbereda en ansökan till Horisont Europa i denna utlysning.

Del av medlen får användas till att finansiera omkostnader för samverkanspartners (medverkande forskare) utanför Sverige. Medelsförvaltaren är ansvarig för att överföring till och användande av medel hos utländska organisationer sker i enlighet med medelförvaltarens regler och riktlinjer.

Sökt bidrag för ett projekt kan uppgå till maximalt 200 000 kronor. Maximal projekttid är ett år med start december 2022. Medlen får disponeras sex månader efter att projekttiden tar slut. Ansökans budget ska visa hur medel planeras att användas i projektet.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom de granskare som ska bedöma din ansökan är internationella. Du kan skriva din ansökan på svenska men då kommer den att översättas till engelska inför bedömning.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Formas är måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma nätverket så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att nätverksgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal månader som ansökan avser
 • Projekttitel på svenska och engelska (maximalt 200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (maximalt 4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (maximalt 1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Sammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Nätverksbeskrivning

 • Mål och syfte (maximalt 5 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv den utmaning nätverket gemensamt vill adressera samt motivera varför det är angeläget.
 • Genomförande och nätverk (maximalt 5 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv hur bidraget ska användas för att etablera och utveckla nätverket och initiera samarbeten. Beskriv vilka samarbetsparter och andra aktörer som ska involveras och motivera på vilket sätt dessa är relevanta för att uppnå nätverkets mål och syfte.
 • Beskrivning av samhällsnytta (maximalt 5 000 tecken inklusive mellanslag). Beskriv den potentiella samhällsnyttan av det planerade samarbetet. Motivera hur nätverket förbättrar förutsättningar för forskning att bidra till måluppfyllelsen av Agenda 2030. Beskriv också vilka aktörer och målgrupper som förväntas ha nytta av att utmaningen adresseras.
 • Referenser (maximalt 4 000 tecken inklusive mellanslag). Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält.

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Budget beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare.

Lön kan enbart sökas för kortare perioder av planering och genomförande av möten, workshops eller liknande aktiviteter och ska motiveras i budgetspecifikationen. Lön kan sökas för forskare, doktorander, facilitatorer av möten och teknisk personal. Sociala avgifter ska vara inkluderade.

 • Aktivitetsgrad i projektet

Med aktivitetsgrad menas hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med.

 • Driftskostnader

Till driftskostnader räknas exempelvis resor, omkostnader för planeringsmöten och workshops inklusive digitala mötesverktyg.

 • Lokaler

Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overheadkostnaden i budgeten för projektet.

 • Indirekta kostnader

När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som ska förvalta medlen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för lokaler.

 • Budgetspecifikation

Förklara budgeten i ord. Ange totalbelopp per organisation om flera organisationer söker bidrag (maximalt 7 000 tecken inklusive mellanslag).

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde

Välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.

 • Forskningsämne (SCB-kod)

Välj minst ett och max tre forskningsämnen och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.

 • Globala målen för hållbar utveckling

Ange minst ett och upp till tre globala hållbarhetsmål som projektet kan bidra till i prioriteringsordning efter grad av relevans.

Mer om målens innebörd. Länk till annan webbplats.

 • Nyckelord

Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökanden från medelsförvaltare som är godkända för alla Formas utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande till ansökan i Prisma.
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet.
 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret. Medverkande administratörer kan inte registrera ansökan, det måste huvudsökande göra.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget personkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Projektledaren och medverkande forskare hämtar uppgifterna från sina respektive personkonton i Prisma och lägger till dessa till ansökan. Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Om medverkande forskare inte har accepterat inbjudan att vara medverkande eller inte fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan. Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

 • Utbildning
  • Forskarutbildning
  • Utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Arbetsliv
  • Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar
  • Postdoc-vistelser
  • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
  • Eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag)
 • Meriter och utmärkelser:
  • Docentur
  • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max 10).
  • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
  • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
  • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning:
 • Under övriga meriter ska andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Här ska även huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande:
  • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
  • Summeringen ska inte innehålla information om Journal Impact Factors eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.

Publikationer

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma. Du ska redogöra för publiceringssammanfattningen i Prisma under Övriga meriter.

Bilagor

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar bedöms sedan av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i gruppen. I beredningen ingår forskare med kompetens att bedöma nätverkets kvalitet och relevans samt representanter för finansiärerna som samverkar i denna utlysning. Finansiärerna har möjlighet att inför beslut ta hänsyn till att de nätverk som beviljas medel fördelar sig över flera olika av FN:s globala hållbarhetsmål.

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna nedan på en skala 1–7, där 1 är lägst och 7 är högst.

Nätverk och kompetens

 • Det planerade nätverket har kompetens och erfarenheter som är relevanta och ändamålsenliga för att gemensamt adressera utmaningen
 • Det planerade samarbetet har potential att utveckla en vetenskapligt betydande frågeställning för genomförandet av Agenda 2030

Genomförande

 • Föreslagna aktiviteter är relevanta och ändamålsenliga
 • Tidsplan och budget är relevant och ändamålsenlig

Samhällsnytta

 • Det planerade samarbetet adresserar utmaningar av betydelse för genomförandet av Agenda 2030
 • Det planerade samarbetet har utformats med hänsyn till relevanta aktörer och målgrupper

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas den 23 november 2022. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat Länk till annan webbplats.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Ansök

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Karin Önneby

Tjänstledig

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:23 november 2022