Akututlysning 2020 – För att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterial 

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data eller annat forskningsmaterial vid en oförutsedd händelse som inte kommer att upprepas.

VEM KAN SÖKA?

Forskare med doktorsexamen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Rimliga kostnader som motsvarar det akuta behovet. Medel kan sökas för högst ett år.

Beslutad: 2021-03-31 14:00

Med anledning av coronapandemin är Formas akututlysning öppen för att ge möjlighet att samla in forskningsmaterial av akut karaktär. Forte deltar i Formas utlysning när det gäller akutbidrag som har koppling till pandemin. Det innebär att även forskare inom Fortes ansvarsområden har möjlighet att söka medel för att säkerställa att data och forskningsmaterial blir tillgängliga för framtida forskning.

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Formas finansierar forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forte finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. I akututlysningen välkomnar råden ansökningar inom alla ansvarsområden när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (till exempel mätdata och insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (till exempel genom intervjuer och deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data- och forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunde förutses och som inte kommer att upprepas.

Formas och Forte välkomnar ansökningar från samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna.

Formas ansvarar för den formella hanteringen av samtliga ansökningar inom akututlysningen 2020. Forte ansvarar för bedömning och finansiering av ansökningar som faller inom Fortes ansvarsområden. Observera att ansökningar inom Fortes ansvarsområden endast gäller data- och materialinsamling som har koppling till corona och covid-19.

Med anledning av coronapandemin och den rådande utvecklingen i Sverige och världen har är Formas akututlysning öppen för att ge möjlighet att samla in forskningsmaterial av akut karaktär. Forte deltar i Formas utlysning när det gäller akutbidrag som har koppling till pandemin.

Formas finansierar forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forte finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och vara av relevans för en hållbar samhällsutveckling. Forskningen kan vara både grundläggande och behovsmotiverad för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Observera att ansökningar inom Fortes ansvarsområden endast gäller data- och materialinsamling som har koppling till corona och covid-19.

I akututlysningen välkomnar Formas och Forte ansökningar inom rådens samtliga ansvarsområden när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas. Ansökningar inom Fortes ansvarsområden gäller dock endast data- och materialinsamling som har koppling till corona och covid-19.

Vi välkomnar ansökningar från samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna.


Ansökan för ett akutbidrag kan skickas in löpande till Formas. Det gäller även ansökningar inom Fortes ansvarsområden om dessa har relevans för den pågående pandemin. När ansökan är inskickad i Prisma registreras den direkt hos Formas. Därefter ska den signeras digitalt av medelsförvaltaren inom sju veckodagar. Beredning och beslut av akutansökningar tas löpande. Forte ansvarar för bedömning och finansiering av ansökningar som faller inom Fortes ansvarsområden. Formas och Forte bereder ansökningarna om akutbidrag skyndsamt, de flesta får beslut inom två månader.

Sökande ska i sin ansökan

 • motivera det akuta behovet av att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterial
 • motivera och förklara eventuella konsekvenser av ett uteblivet akutanslag
 • motivera hur projektet tillhör ett eller fler av Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • beskriva kortfattat forskningspotentialen av data/forskningsmaterial
 • redogöra för vilken metod som ska användas för insamlingen av data/forskningsmaterial
 • ange kostnaden för att säkerställa data/forskningsmaterial.

Projektet genomförs under maximalt ett år.

Akututlysningen riktar sig till disputerade forskare.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten nedan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 309.4 kB..

För att kunna ansöka om bidrag inom forskningsprojekt ska huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).

 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte bidragstagaren ska vara projektledare på ansökan.
 • Bidrag får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.
  Vem kan bli medelsförvaltare?
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

I akututlysningen beviljas enbart medel till kostnader för att säkerställa tillgängligheten av data/forskningsmaterial för framtida användning inom forskning – så som:

 • Kostnader för att genomföra insamlingen av data/forskningsmaterial: löner till forskare, doktorander eller teknisk personal samt relevanta driftskostnader som exempelvis förbrukningsartiklar och resor samt övriga kostnader.
 • Kostnader för sådan bearbetning och analys av data/forskningsmaterialet som behövs för att säkerställa möjligheterna att använda det i framtiden.

Kostnader för deltagande i konferenser och publicering i tidskrifter beviljas inte.

När du ansöker om finansiering till ett akutprojekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

 • Bidraget ska motsvara kostnader för att akut kunna säkerställa data/forskningsmaterial för framtida forskning. Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas.
 • Bidraget ges för maximalt ett år.
 • Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar.

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska, eftersom de granskare som ska bedöma din ansökan är internationella. Du kan skriva din ansökan på svenska, men då kommer den att översättas till engelska inför bedömning. Detta kan medföra att bedömningsprocessen av din ansökan tar längre tid.

Ansökningar som skickas in till Formas blir allmänna handlingar efter offentliggörandet av beslut. Formas lämnar dock inte ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna röjs. Om ansökningar begärs ut gör Formas en sekretessprövning.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma Länk till annan webbplats.. För det behöver du ett personligt konto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Även organisationer som ansöker om finansiering behöver ha ett konto.

Du bör skriva din ansökan på engelska då de granskare som bedömer ansökningarna internationella. Den populärvetenskapliga beskrivningen skall dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Ange de månader ansökan avser (Projektet kan max vara 12 månader. Projekt som exempelvis avses börja i maj 2020 kan ha en projektlängd till max sista april 2021).
 • Projekttitel på svenska och engelska
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska och engelska
 • Sammanfattning på svenska och engelska

Både den populärvetenskapliga beskrivningen och sammanfattningen bör tydligt ta upp det akuta behovet av ansökan, mål och relevans samt metod.

Forskningsprogram

Mål och syfte med din akutansökan

 • Det akuta behovet. Du ska beskriva och motivera det akuta behovet av att säkerställa data/forskningsmaterial. Vad är målet och syftet med att säkerställa data/forskningsmaterial? Förklara även eventuella konsekvenser av ett uteblivet akutanslag.
 • Formas ansvarsområden. Du ska beskriva och motivera hur projektet tillhör ett eller flera av Formas ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
 • Fortes ansvarområden. Du ska beskriva och motivera hur projektet tillhör ett eller flera av Fortes ansvarsområden – hälsa, arbetsliv och välfärd och på vilket sätt projektet är kopplat till coronapandemin och covid-19.
 • Du ska beskriva och motivera den vetenskapliga betydelsen. Vetenskapliga frågeställningar och referenser bör framgå.

Projektbeskrivning

 • I projektbeskrivningen ska du beskriva hur arbetet ska genomföras (arbetspaket) och tidplanen för detta. Du ska redogöra för metoden och insamlingen av data/forskningsmaterial.

Samhällsrelevans

 • Samhällsrelevansen. Du ska beskriva frågeställningens möjliga samhällsnytta.

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation också bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella granskare som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budget beskrivs i form av:

 • Löner inklusive sociala avgifter. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.
 • Ange aktivitetsgrad för samtliga deltagare i projektet, även för de projektdeltagare som bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Specificera driftskostnader och lokalkostnader (om lokalkostnader inte ingår i OH-kostnader) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan.
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.
 • Här ges en kortfattad motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen och bör skrivas på engelska (en svensk budgetspecifikation kommer inte att översättas).
 • I fältet ”Annan kostnad” anges om projektet har finansiering från annan källa, här anges medel som inte söks från Formas men som är relevant för projektets genomförande.

Etik

Anges enbart när det är relevant för genomförandet av projektet. Om det finns särskilda etiska aspekter ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om hantering av personuppgifter eller försök på människor eller djur.

Redovisa dina etiska överväganden

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • SCB-kod
  Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Välj också minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet. Välj det som ligger närmast ditt projekt, även om det inte passar helt in på det område du är verksam inom.
 • Globala målen för hållbar utveckling
  Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Det mål som är mest relevant för projektet anges i den första rutan. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas det att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål ni tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet.
  Mer information om målens innebörd Länk till annan webbplats.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidragspengarna från Formas. Sökande i den här utlysningen måste vara godkänd medelsförvaltare hos Formas.

 • Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution.
  Vem kan bli medelsförvaltare
 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Kontakta din organisation om den saknas i listan. Din organisation måste då skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • En registrerad ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju veckodagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Beredningsgrupper

För en akutansökan behöver du inte välja beredningsgrupp. För mer information läs under rubriken ”Hur går bedömningsprocessen till för en akutansökan?”.

Medelsförvaltare

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet
 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).
 • Observera att inbjudna medverkande forskare ska överföra sina CV och publikationer i ansökan så att huvudsökande kan registrera ansökan när den är klar. Se avsnitt CV.

CV

 • Projektledaren hämtar uppgifterna från sitt personkonto i Prisma.
 • Medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan in Prisma
 • Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt.
 • Om medverkande forskare inte har fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan.
 • Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan.

Utbildning. Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsliv. Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

Meriter och utmärkelser:

 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin bibliometriska profil, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag).
  Denna summering bör inkludera följande:
  • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
  • Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.

   Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma.

Bilagor

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först kontrolleras om din ansökan ligger inom Formas eller Fortes ansvarsområden och inom utlysningens ramar. Gör den det går den vidare till fortsatt bedömning. Om den inte gör det, avslås den.

En ansökan kan också avslås om den innehåller formella fel eller är ofullständig, det vill säga brister i den information som krävs i ansökningsformuläret eller bilagan.

I ett första steg gör Formas kansli en bedömning av din akutansökan. När ansökan faller inom ramen för Fortes ansvarsområden handläggs den av Forte fram till beslut. När det är relevant, bedöms din ansökan av externa granskare. Hela bedömningsprocessen tar ca två månader (förutsatt att ansökan är skriven på engelska).

Din ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydligt som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Projektet skall uppfylla det akuta behovet av att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterial.
 • Projektet ska tillhöra ett eller fler av Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande, eller Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Om ansökan faller inom Fortes ansvarsområden måste ansökan ha koppling till corona eller covid-19.
 • Projektet skall uppfylla Formas och Fortes krav på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans.

Kriterier för vetenskaplig kvalitet: Frågeställning med avseende på det akuta behovet. Metod och genomförande av att säkerställa data/forskningsmaterialet. Vetenskaplig kompetens av projektledare/medverkande.

Kriterier för samhällsrelevans: Frågeställningens möjliga samhällsnytta. Kommunikation med intressenter/användare bedöms ej då det inte är relevant för genomförande av ett akutprojekt.

Ansökan som inte ligger inom Formas eller Fortes ansvarsområden avslås utan vidare bedömning. Ansökningar som inte tillräckligt väl beskriver eller motiverar det akuta behovet av att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterialet avslås.

Beslut om akutbidrag fattas löpande. Beslut om akutbidrag kan inte överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas, det gäller även de ansökningar som handlagts av Forte, genom en ekonomisk och en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med beslutet. För akutbidrag görs detta inom en månad efter dispositionstidens slut.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Du behöver ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Vi rekommenderar att du följer det förslag för en vad datahanteringsplan ska innehålla som tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om förslaget i rapporten Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management (pdf) Länk till annan webbplats..

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Ansök

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten ovan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 309.4 kB..

Revisionshistorik

6 juli 2020: Forte medverkar nu i utlysningen. Det innebär att även forskare inom Fortes ansvarsområden har möjlighet att söka medel för att säkerställa att data och forskningsmaterial blir tillgängliga för framtida forskning under förutsättning att dessa projekt har koppling till coronapandemin och covid-19.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:6 maj 2021
Sidansvarig: Kenneth Nilsson