Åtgärder för ökad djurvälfärd

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som bidrar till åtgärder som aktivt kan förbättra djurvälfärden för djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag och branschorganisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet. För företag som söker medel i denna utlysning gäller särskilda regler om stöd av mindre betydelse

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till två år. Maximal finansiering för ett tvåårigt projekt är två miljoner kronor.

Beslutad: 2020-11-18 11:00

Sverige är ett av föregångsländerna i världen när det gäller djurvälfärd. För att ytterligare kunna förbättra djurvälfärden behövs dock fler lösningar och åtgärder utformas och tillämpas inom en rad områden.

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Forskningsrådet Formas utlyser, i samråd med Jordbruksverket, medel för djurvälfärdsbefrämjande åtgärder som berör de djur som, permanent eller under en begränsad tid, hålls av människan. För att öka möjligheterna till att nya lösningar och åtgärder tillämpas på ett relevant sätt, behöver praktiker och forskare arbeta tillsammans. I denna utlysning är därför såväl forskare som intresseorganisationer och företag välkomna att ansöka om medel. Vi ser gärna samarbeten mellan forskningsdiscipliner samt samverkan mellan olika parter i samhället. Det är dock inte ett krav i utlysningen.

Du kan söka upp till två miljoner kronor för tillämpade projekt som är upp till 24 månader långa och som resulterar i en djurvälfärdsbefrämjande åtgärd. Formas har avsatt totalt 12 miljoner kronor för utlysningen.

Djurvälfärd är hur djuren mår och upplever sin situation. En god djurvälfärd handlar om att djuren ska må fysiskt som psykiskt bra. Detta ska inte sammanblandas med begreppet djurskydd som avser vad vi människor ska tillgodose djuren för att skydda dem mot lidande. Djurskyddslagens syfte är att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. En god djurvälfärd kan även beskrivas utifrån de fem friheterna: fri från hunger och törst, fri från obehag, fri från smärta, skada och sjukdom, fri att utföra normalt beteende samt fri från rädsla och oro. Välfärd är med andra ord ett komplext tillstånd som påverkas av många olika faktorer.

En god djurvälfärd är en grundförutsättning för all djurhållning och det är också fastställt i den svenska djurskyddslagen (2018:1192) att djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas. Sverige är visserligen ett av föregångsländerna i världen när det gäller djurvälfärd men eftersom djuren hålls av människor innebär det också att välfärden påverkas av samhälleliga och miljömässiga förutsättningar. Klimatförändringar är en sådan faktor men även sociala, kulturella och strukturella förhållanden, såsom olika former av maktrelationer, tex bristande jämställdhet och jämlikhet, kan ha inverkan på djurvälfärden.

Forskare, praktiker, näringsidkare och intresseorganisationer har i inspel till Formas identifierat flera områden med behov av lösningar och åtgärder för att ytterligare kunna förbättra djurvälfärden hos de djur som hålls permanent eller tillfälligt av människan. En sammanställning finns i bilagan Behov av åtgärder för ökad djurvälfärd , 94.7 kB..


Syftet med utlysningen är ta fram lösningar och åtgärder som kan förbättra välfärden för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan.

Vi ser gärna att forskningsprojekten anknyter till något av de upptagna områdena i sammanställning av Behov av åtgärder för ökad djurvälfärd , 94.7 kB. då nyttiggörande är av stor vikt i denna utlysning. Det är dock inte ett krav då det kan finnas ytterligare områden och åtgärder av stor betydelse men som inte har beaktats.

För att driva på utvecklingen av praktiska åtgärder för en ökad djurvälfärd behövs både vetenskapligt grundad kunskap och kunskap grundad på praktik och beprövad erfarenhet. Vi ser därför ett behov av samarbeten och samverkan mellan olika aktörer, inom och mellan akademi, bransch, företag och samhälle.

Projekten kan pågå i upp till 24 månader och omfatta en total budget om maximalt två miljon kronor för ett 24 månader långt projekt. Formas har avsatt totalt 12 miljoner kronor för utlysningen.

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag och branschorganisationer, som är godkända medelsförvaltare, är välkomna att söka medel. OBS. Verksamhetstypen enskild firma kan inte beviljas medel i utlysningen

Utlysningen riktar sig till en enda sökande eller projektgrupper som kan vara sammansatta av en projektledare och medverkande deltagare från olika projektparter, till exempel universitet, högskolor och forskningsinstitut samt offentlig verksamhet, organisationer och företag. Vid en enda sökande, skall denna vara disputerad. En projektgrupp ska inkludera minst en disputerad forskare men denna måste inte vara projektledare, andra medverkanden kan vara icke-disputerade.

Innan du ansöker

Observera att detta ansökningsförfarande skiljer sig åt från Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt, exempelvis Årliga öppna utlysningen.

All Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten nedan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 296.2 kB..

 • För att säkra den vetenskapliga kvaliteten skall projektet inkludera minst en disputerad forskare. Denna måste dock inte vara projektledare.
 • Projektledaren ska ha ett personkonto i Prisma för att kunna lägga in projektansökan. Medverkande deltagare skall ha ett personkonto i Prisma för att kunna lägga in CV och eventuella publikationer relevanta för ansökan. Skapa personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..
 • Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika koordinerande projektparter till utlysningen Åtgärder för förbättrad djurvälfärd. Ansökningar som har samma innehåll kommer att avslås.
 • Sökande får endast inkomma med en ansökan i utlysningen Åtgärder för ökad djurvälfärd där rollen tagits som koordinerade projektpart. Det går däremot bra att vara medverkande projektpart i flera ansökningar så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100% finansiering.
 • Det går bra att sökande samtidigt har ett löpande projektbidrag från någon av Formas andra riktade nationella och internationella utlysningar och/eller Årliga öppna utlysningen så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100% finansiering.

Utlysningen välkomnar sökande från både så kallade allmänt godkända medelsförvaltare i Prisma, det vill säga universitet, högskolor och forskningsinstitut, och sökande från icke allmänt godkända medelsförvaltare, det vill säga företag och övriga organisationer som kan bli godkända att söka i enskilda utlysningar. Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar de medel som Formas finansierar ett beviljat projekt. Det går att ansöka om att bli medelsförvaltare i vårt ansökningssystem Prisma. Det är viktigt att göra detta i god tid innan ansökan skickas in. Se vidare under avsnittet Krav på organisationskonto för medelsförvaltare.

Observera att stöd av mindre betydelse till företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter förutsätter att åtskillnad sker mellan projekt- och kärnverksamhet. Det kan exempelvis ske genom uppdelning av kostnaderna som säkerställer att projektmedel inte används i den ordinarie verksamheten.

 • Medelsförvaltaren är koordinerande projektpart som hanterar ansökan för samtliga projektparter i ansökningssystemet Prisma, via projektledaren.
 • Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot och förvaltar medel som Formas utbetalar till ett beviljat projekt, samt distribuerar medel från Formas till övriga projektprojektparter enligt beslut från Formas.

 • Enbart medelsförvaltaren (koordinerande projektpart) behöver ansöka om ett organisationskonto i Prisma. I de flesta fall har universitet, högskolor och forskningsinstitut redan ett organisationskonto i Prisma.
 • Om ett företag eller övriga organisationer redan har ett konto i Prisma, och specifikt hos Formas gällande ”Godkänd enstaka utlysningar”, ska organisationskontoansvarige kontakta ansvarig forskningshandläggare Thao Le. Organisationskontot kan då kopplas till utlysningen Åtgärder för förbättrad djurvälfärd.
 • Om den koordinerande projektparten saknar ett konto i Prisma ska en företrädare för organisationen (organisationskontoansvarig) ansöka om ett i Prisma Länk till annan webbplats. i god tid innan ansökan skickas in. En projektledare som kommer att skicka in en ansökan kan inte vara organisationskontoansvarig. Det kan ta några veckor att få en kontoansökan godkänd. Ange i förfrågan om organisationskonto att ni vill söka i Formas utlysning Åtgärder för förbättrad djurvälfärd. Ange även om den sökande organisationen är ett universitet, högskola eller institut eller en ideell förening, företag eller annan ekonomisk verksamhet.
 • OBS! Viktigt att den organisationskontoansvarige skapar en struktur för sin organisation och lägger in en hemvist när denne har fått besked om att organisationskontot har tilldelats.

Projektparterna kan söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor som är direkt hänförliga till projektet. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar. Indirekta kostnader är kostnader som delas med övriga verksamheter inom organisationen, till exempel för administration, IT och lokalhyra. Indirekta kostnader benämns också overheadkostnader.

Formas bidrag kan användas för att finansiera forskning där vissa delar bedrivs utanför Sverige, men forskningen ska vara initierad och ledd från Sverige. Medelsförvaltaren måste vara belägen i Sverige och godkänd av Formas och är ansvarig att vid behov anställa utländsk personal eller ersätta kostnader för aktiviteter eller tjänster utanför Sverige, i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

I Formas utlysning Åtgärder för ökad djurvälfärd kan ett projekt beviljas maximalt två miljoner kronor för ett 24 månader långt projekt. Det går inte att ansöka om 2 miljoner för ett projekt som är kortare än 24 månader. Ansökningar där det totalt sökta beloppet överskrider det maximala beloppet som går att söka i utlysningen kommer att avslås. Projektets startdatum är förvalt i Prisma och går inte att ändra. Medel för projektets 12 första månader kommer att betalas ut under 2020 (inga medel betalas ut 2022). Projektmedel får disponeras tre månader efter projektavslut. Därefter skall slutlig ekonomisk återrapportering ske inom tre månader

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell.

Om du skriver din ansökan på svenska lämnar vi endast den del som handlar om forskningsprogrammet för översättning till engelska, innan beredningsgruppen bedömer ansökan. Du kommer inte att kunna läsa översättningen eller ändra i den, innan den går till bedömning.

Din budgetspecifikation och ditt CV översätts inte. Skriv därför dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet Prisma.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den har kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan vi lämnar ut ansökningar gör vi alltid en sekretessprövning, men vi får bara dölja information om vi har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma Länk till annan webbplats.. För det behöver du ett personligt konto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Se Prismas användarstöd Länk till annan webbplats. för ansökan om ett personkonto.

Du bör skriva ansökan på engelska då beredningsgrupperna har en internationell sammansättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen skall dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal månader
  Maximalt 24 månader
 • Startmånad
  December 2020
  Observera att projektets startdatum är förvalt i Prisma och inte går att ändra, eftersom medel för projektets 12 första månader kommer att betalas ut under 2020.
 • Projekttitel på svenska
  Maximalt 200 tecken inklusive mellanslag
 • Projekttitel på engelska
  Maximalt 200 tecken inklusive mellanslag
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska
  Maximalt 1500 tecken, inklusive blanksteg.
  Den populärvetenskapliga beskrivningen ska kunna användas i Formas projektdatabas där exempelvis allmänheten och media kan ta del av vilka projekt som har finansierats av Formas.
 • Sammanfattning på svenska
  Maximalt 1 500 tecken, inklusive blanksteg. En kortfattad och tydlig beskrivning på svenska av projektidé och dess potential att utveckla en åtgärd för förbättrad djurvälfärd.
 • Sammanfattning på engelska
  Maximalt 1 500 tecken, inklusive blanksteg. En kortfattad och tydlig beskrivning på engelska av projektidé och dess potential att utveckla en åtgärd för förbättrad djurvälfärd.

Projektbeskrivning

Ta del av bedömarnas kriterier på sidorna 17 i denna utlysningstext, när du beskriver projektet i följande tre delar.

Projektbeskrivning – Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet (max 4 000 tecken) Redogör för den forskning som ligger till grund för projektet samt den djurvälfärdsbefrämjande åtgärd som projektet skall utveckla, inklusive samhällsnytta. Beskriv varför det är angeläget att genomföra projektet. Finns sociala och kulturella faktorer att beakta såsom konsekvenser för jämställdhet.

Projektbeskrivning – upplägg, teori, metod, genomförande, kompetens och en plan för eventuell vetenskaplig publicering (max 3 000 tecken) Beskriv hur arbetet i projektet kommer att läggas upp. Ange projektplan, inklusive aktiviteter, och tidsplan samt hur hänsyn tas till etik och hållbarhet. Beskriv vilken typ av kompetens som finns i projektet samt vilka forskare. Beskriv hur kompetensen kopplar till förslaget. Beskriv projektets organisation och ledning samt medverkandes roller. Reflektera också kring hur jämställdhet och mångfald har beaktats när det gäller projektgruppens utformning.

Projektbeskrivning – Projektets samhällsnytta samt plan för kommunikation med intressenter/slutanvändare (max 3 000 tecken)

Beskriv de behov/problem som projektet skall lösa inklusive möjlig samhällsnytta. Beskriv hur intressenter/slutanvändare involveras i projektet. Beskriv hur resultaten kommer att kommuniceras till slutanvändarna.

Referenser

Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget och övrig information

Koordinerande part /medelsförvaltare ansvarar för att fylla i ansökan med stöd av information från den egna organisationen och från de övriga deltagande projektparterna. Beroende på parternas organisatoriska tillhörigheter gäller olika regler för finansiering av parternas kostnader i projektet. Totalt sökt belopp för alla medverkande projektparter kan inte överstiga 2 miljoner kronor.

Observera att budget och budgetspecifikation också bör skrivas på engelska, en svensk budget lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs en miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Information om medelsförvaltande organisation och övriga projektparter

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i för samtliga parter i projektet av koordinerande part/ medelsförvaltaren i Prisma.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader för den koordinerande parten och den medverkande projektparten

 • Personalkostnader: Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får uppgå till i genomsnitt högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Formas beviljar inte medel för årliga löneökningar.
 • Utrustning, mark och byggnader. Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning får sammanlagt uppgå till högst 500 000 kronor.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera. För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader. Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access).
 • Indirekta kostnader (overheadkostnader). Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader.

Finansiering för den medverkande projektparten

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 1. Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 2. Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade forskningsprojekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 3. Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 4. Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering. Det finns dock inget krav på en viss andel egen finansiering i denna utlysning.

Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Observera att stöd av mindre betydelse till företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter förutsätter att åtskillnad sker mellan projekt- och kärnverksamhet. Det kan exempelvis ske genom uppdelning av kostnaderna som säkerställer att projektmedel inte används i den ordinarie verksamheten.

Det maximala stöd som ett företag kan ta emot är 200 000 euro under tre beskattningsår. Allt stöd av mindre betydelse som ett företag eller organisation har tagit emot ska räknas samman. Om projektpart ingår i en koncern, ska allt stöd av minde betydelse som koncernen mottagit summeras. Formas kommer i förekommande fall be projektparter fylla i en särskild blankett för att säkerställa att takbeloppet på 200 000 euro inte överskrids.

Mer information om statligt stöd som förekommer inom ramen för myndighetens utlysningar: Regler för statligt stöd

Budgetspecifikation

Motivering av personalkostnader i budget för den medverkande projektparten

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för den budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön.

Lön kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal. Sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter ska vara inkluderade. Formas beviljar inte medel till årliga löneökningar. Ni kan därför ansöka om medel för löner som gäller vid ansökningstillfället, men inte ansöka om medel som ska täcka in löneökningar. För redan befintliga anställningar ska ni ange den lön som gäller vid ansökningstillfället. Den gäller sedan för samtliga efterföljande år i projektet. För nya anställningar ska ni ange den ingångslön som gäller hos medelsförvaltaren. Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som redan får fullständig lönefinansiering från någon finansiär, inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.

Motivering av budgeten för projektet som helhet

Här lägger ni in ytterligare information där ni förtydligar budgeten i ord. Här anger ni motiveringen för de overheadkostnader i ansökan ni ska göra det enligt praxis för den högskola, universitet eller offentliga förvaltning som är projektpart. Här anger ni också om ni har konsultkostnader och vilken konsult som anlitas och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektpartner som står för konsultkostnaderna. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som ni skriver av för utrustning eller lokaler.

Etik

Anges enbart när det är relevant för genomförandet av projektet. Om det finns särskilda etiska aspekter ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om hantering av personuppgifter eller försök på människor eller djur. Läs mer om hur du redovisar dina etiska överväganden Länk till annan webbplats..

Klassificeringar

Formas använder projektens klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, SCB-koder och minst ett globalt hållbarhetsmål som projektet kan bidra till.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • SCB-kod
  Välj sedan minst en SCB-kod med två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Välj också minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet. Välj det som ligger närmast ditt projekt, även om det inte passar helt in på det område du är verksam inom.
 • Globala målen för hållbar utveckling
  Välj minst ett och max tre av de Globala målen Länk till annan webbplats. för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Det mål som är mest relevant för projektet anges i den första rutan. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas det att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål ni tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar mot just det målet.

CV

Projektledare skall bjuda in eventuella medverkande forskare/deltagare som kan lägga till och redigera sina CV och publikationer via Prisma. Projektledare och medverkande forskare/deltagare fyller i fälten i den mån de är tillämpliga.

Observera att du inte kan registrera din ansökan om du har obesvarade inbjudningar till medverkande deltagare. Dessa måste i så fall tas bort först.

CVn bör innehålla:

Utbildning. Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsliv. Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

Meriter och utmärkelser:

 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska projektledare och medverkande forskare/deltagare ge (om tillämpligt) en kort summering av sin bibliometriska profil, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag).

  Denna summering bör inkludera följande:

  - Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
  - Eventuella andra publicerings/citeringsspecifikationer av relevans för den sökandes forskningsfält.

  Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Här skall medverkande forskare/deltagare ange sina upp till tio mest relevanta publikationer i den mån de är tillämpliga. Observera att publikationerna ska länkas från de medverkandes personliga profiler.

Frivillig bilaga

Det går att ladda upp som kan öka förståelsen för projektet, exempelvis genom illustrationer, bilder eller skisser. Observera att avsiktsförklaringar, sk ”letter of intent”, inte skall bifogas. Samarbeten skall endast redogöras för i projektbeskrivningen. Eventuella bilagor laddas upp i pdf-format (max 10MB).

Medelsförvaltare

 • Välj medelsförvaltare (se avsnitt om medelsförvaltare och koordinerande projektpart ovan)
 • Välj relevant hemvist i medelsförvaltande organisation

Beredningsgrupp

 • Default (behöver inte fyllas i)

Efter ni har lämnat in er ansökan

En registrerad ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltaren när utlysningen stängt. Medelsförvaltaren har sedan sju kalenderdagar på sig att digitalt i Prisma signera ansökan.

Först kontrollerar vi om ansökan ligger inom Formas ansvarsområden och inom utlysningens ramar. Om ansökan inte gör det, avslås den.

Alla ansökningar med formaliafel kommer att avslås. Följande formalia kommer att kontrolleras i denna utlysning och om ansökan inte uppfyller något av dessa krav så kommer den att avslås.

 • Medelsförvaltaren har valt att inte stå bakom ansökan och har inte signerat ansökan.
 • Det totala belopp som sökts är för högt.
 • Ansökan är ofullständig. Den brister i information som är obligatorisk på ansökningsblanketten.
 • Ansökan uppfyller inte de krav som ställts i utlysningstexten.

En kontroll sker av sökande som har fått finansiering tidigare men som inte har lämnat in sin vetenskapliga eller ekonomiska återrapportering i tid. Dessa sökande uppmanas att lämna in sina rapporter innan ny finansiering kan beviljas.

Inför bidragsbeslut gör Formas kreditkontroller av alla företag och andra organisationer med ekonomisk verksamhet som kan komma i fråga för beviljning.

Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp med kompetens att täcka temat för utlysningen. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i gruppen.

Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och användare. Gruppen har kompetens att bedöma forskningens excellens och genomförande, samhällsnyttans relevans samt kommunikationen med intressenter eller användare. Beredningsgruppen utses av Formas. Läs mer om Formas bedömningsprocess.

Nedan ges en översikt av de kriterier ansökningarna bedöms utifrån. Samtliga kriterier ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Varje kriterium kommer att poängsättas av beredningsgruppen på en skala 1–7, där 1 är lägst och 7 är högst. Alla kriterier är lika viktiga.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Resultaten, om projektet lyckas, är av väsentlig betydelse för djurens välfärd

Potential

 • Projektet håller hög vetenskaplig kvalitet
 • Projektförslag och utformning bidrar till att forskning omsätts till praktisk verksamhet
 • Projektförslaget innehåller relevanta insatser för att skapa genomslag
 • Relevanta intressenter/användare är involverade i projektets genomförande på ett ändamålsenligt sätt

Genomförande

 • De planerade metoderna och aktiviteterna är realistiska för att uppnå förväntat resultat
 • Tidsplanen är rimlig i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat
 • Budget är rimlig i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat
 • Etik- samt hållbarhetsaspekter beaktas vid projektets utformning och genomförande

Organisation

 • Projektet innehåller de resurser, kompetenser och erfarenheter som krävs för att genomföra projektet
 • Det finns aktörer med i projektet som kan bidra till att forskningsresultaten sprids och används efter slutförandet
 • Eventuella behov av internationell förankring hanteras på ett relevant och ändamålsenligt sätt

Formas forskarråd förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 18 november 2020. Besluten offentliggörs senast dagen efter på Formas webbplats och information om att beslut tagits skickas senare ut via e-post från Prisma. Beslutet finns tillgängligt i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Vid beviljat bidrag upprättar Medelsförvaltaren och projektparten en överenskommelse om projektets genomförande och finansiering. Kopior på dessa överenskommelser sänds till Formas efter eventuellt beslut om finansiering av projektet. (Regler för statligt stöd för företag och annan ekonomisk verksamhet Länk till annan webbplats.

Samtliga beviljade projekt ska återrapporteras till Formas genom en ekonomisk och en vetenskaplig rapport i enlighet med beslutet, tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader skall ekonomisk återrapportering dock ske årligen. På Formas webbplats går det att läsa mer om rapportering.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access). Läs mer om våra krav på öppen tillgång till forskningsresultat och data.

De projekt som beviljas finansiering ska ta fram en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Vi rekommenderar att du läser mer i rapporten Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management Länk till annan webbplats. (pdf).

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Ansök

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten ovan.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 296.2 kB..

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll:

För administrativa frågor och frågor om Prisma:

För frågor om budget, finansiering och stöd till företag

Kontaktpersoner

Uppdaterad:18 november 2020