Smart Built Environment – Innovationsidén

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Sök medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Projekten som beviljas bidrag ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, med fokus på digitalisering och/eller industriella processer.

VEM KAN SÖKA?

Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen. Större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt bidrag är 500 000 kronor (krav på 50% medfinansiering). Projektlängd max 12 månader.

Beslutad: 2023-11-30 14:00

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Smart Built Environment - Innovationsidén

 

Dnr

Förnamn

Efternamn

Medelsförvaltare

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02269

Gösta

Malmqvist

Eningo AB

Digitalisering av ledningsanvisning

449 304

2023-02270

Tony

Apéria

The Nordic Brand Company AB

Hållbarhetskompassen: ett digitalt ledningsverktyg för hållbarhetsstyrning, organisationsutveckling och hållbar tillväxt

500 000

2023-02273

Linus

Malmgren

Coreco AB

Modell för nätverksdrivet industriellt byggande med ett öppet byggsystem

500 000

2023-02277

Anne-Charlotte

Boldrup

Västerås stad

Spikat för samverkan

500 000

2023-02278

Johanna

Kästel

Arboair AB

Digitalisering av trädvård för klimatnytta i städer

500 000

2023-02281

Fredrika

Dahlberg

Kungsbacka kommun

AI-stöd för granskning av bygglovsansökningar

500 000

2023-02283

Carl

Henrikson

Plan B BIM AB

Fenix - AI-baserat beslutsstöd för återbruk av byggmaterial och byggkomponenter.

475 368

2023-02284

Klas

Kronander

Enodo Robotics AB

Flexibel automation för säkrare arbetsmiljö och höjd produktivitet i prefabindustrin

500 000

2023-02285

Johan

Siverklev

Radicair AB

AI-styrd MikroFTX med Makroeffekter

360 150

Sök medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Små och medelstora företag, kommuner och större organisationer kan ansöka. Maximalt bidrag är 500 000 kronor med krav på 50 procent medfinansiering.

Syftet med utlysningen ''Innovationsidén'' är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

De projekt som söker bidrag ska:

 • Bidra till ett hållbart samhällsbyggande med digitalisering och industriella processer i fokus.
 • ­Om relevant, bidra till ökad jämlikhet i samhällsbyggandet och i förekommande fall i ansökan tydligt beskriva på vilket sätt projektet bidrar. Smart Built Environment Jämlikhetsguide Länk till annan webbplats.
 • ­Utveckla idéer/lösningar som är skalbara och möjliga att tillämpa i olika miljöer (till exempel i planerings- och tillståndsprocesser i kommuner, regioner eller i bygg- och anläggningsprojekt).

Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden Smart Built Environment Temaområden Länk till annan webbplats.. Projekten ska bidra till och adressera en eller flera av de ''kortsiktiga effekter 2024'' som beskrivs i effektlogiken. Smart Built Environment Effektlogik 3.0. Länk till annan webbplats.

 • Sökt antal månader som ansökan avser.
 • Projektstart är 1 december 2023
 • Beräknad projekttid: Projekttiden beräknas automatiskt i Prisma, utifrån startdatumet och antalet månader som fyllts i.
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Underinriktning: Ange vilket eller vilka temaområden inom Smart Built Environment som projektet främst bidrar till. Minst ett temaområde ska anges:
 • Har du fått coachningsstöd för din projektidé?
 • Är en av behovsägarna en kommun?
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Populärvetenskaplig beskrivning på engelska (4 500 tecken inklusive mellanslag).
 • Sammanfattning på svenska och engelska (2000 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en plattform som samlar aktörer verksamma i hela samhällsbyggnadssektorn i syfte att nå programmets övergripande mål och effekter för ett mer hållbart samhällsbyggande med digitalisering och industriella processer som möjliggörare.

Såväl inom programmet som i omvärlden sker utvecklingen inom digitalisering och industrialisering i ett högt tempo, och det krävs att sektorn ökar takten i omställningen till nya arbetssätt och metoder. Smart Built Environment genomför varje år en stor årlig utlysning. I fokus för den årliga utlysning är större forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt, där flera aktörer samarbetar i projekt som sträcker sig över ett till fyra års tid. Den här utlysningen kompletterar den årliga utlysningen och är särskild utformad för att vara tillgänglig och stödjande för små och medelstora organisationer, framförallt genom att programmet erbjuder coachning i ansökningsskedet. Det är en perfekt chans att få en möjlig startpunkt för innovationsresan och bidra till en hållbar utveckling inom samhällsbyggandet.

Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

I normalfallet bedöms projekt i denna utlysning kunna leda till att en idé utvecklas till en högre nivå. Nästa steg för projektet kan vara finansiering av större insatser genom Smart Built Environments övriga utlysningar, eller genom annan kapitalinsats. I undantagsfall bedöms bidrag från denna utlysning kunna leda direkt till implementering.

De projekt som söker bidrag ska:

 • Bidra till ett hållbart samhällsbyggande med digitalisering och industriella processer i fokus.
 • ­Utveckla idéer/lösningar som är skalbara och möjliga att tillämpa i olika miljöer (till exempel i planerings- och tillståndsprocesser i kommuner, regioner eller i bygg- och anläggningsprojekt)

Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden Smart Built Environment Temaområden Länk till annan webbplats.. Projekten ska bidra till och adressera en eller flera av de ''kortsiktiga effekter 2024'' som beskrivs i effektlogiken. Smart Built Environment Effektlogik 3.0 Länk till annan webbplats.

Om relevant, tydligt bidra till ökad jämlikhet i samhällsbyggandet och i förekommande fall i ansökan tydligt beskriva på vilket sätt projektet bidrar Smart Built Environment Jämlikhetsguide Länk till annan webbplats..

Små och medelstora företag (EU:s definition av små och medelstora företag, SME) och små eller medelstora kommuner (grupp C) enligt indelning från Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats. kan söka bidrag i utlysningen. Större organisationer och akademi/institut kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur resultaten kommer till nytta för små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner i enlighet med utlysningens syfte.

Observera att verksamhetstypen enskild firma inte kan beviljas medel i denna utlysning. Företag som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte beviljas finansiering i utlysningen.

För aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis kommunala bolag, företag och andra organisationer, tillämpar Formas EU:s regler för statligt stöd, se under rubriken Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer i utlysningstexten.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Den sökande ska vara en svensk organisation, det vill säga en juridisk person som är knuten till ett organisationsnummer.

Sökandens organisation måste kunna ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till ett beviljat projekt. Formas skiljer på medelsförvaltare, som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel i en enskild utlysning. Sökandens organisation måste vara godkänd som medelsförvaltare under någon av dessa två former. Se vidare längre fram, under rubriken Så här ansöker du.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare. Projektet ska genomföras av de personer som är angivna i ansökan. Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika sökande. Ansökningar som har samma innehåll kommer att avslås.

Sökanden ska medfinansiera projektet med minst 50 procent av projektets kostnader (se avsnittet Kostnader du kan söka finansiering för). Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av regler för statligt stöd, se avsnittet Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer.

Formas arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Det innebär att sökande bör utforma projektet så att resultaten kan gynna en mångfald av människor och att en projektgrupp utformas med hänsyn till jämn könsfördelning. Hänsyn bör tas även till fördelning av inflytande.

Projekten har en dispositionstid om tre månader efter projekttiden är slut. Dispositionstiden kan i vissa fall förlängas på grund av särskilda omständigheter godkända av Formas, gällande projektledare och medelsförvaltare, som till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. Anvisningar om vad som gäller för ditt projekt ges av Formas. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Ekonomisk återrapportering i Prisma (pdf) Länk till annan webbplats.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Sökande som så önskar kan anmäla intresse för coachningsstöd som erbjuds av Smart Built Environments programkontor. Anmälan är öppen fram till 7 september. Coachningsprocessen är en möjlighet för en sökande att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan vässa den sökandes ansökan till Formas. Utnyttjande av coach är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Ansök om coachning Länk till annan webbplats.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är kostnader som inte skulle ha uppkommit om inte projektet genomförts, exempelvis för personalkostnader, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som inte uppkommer som en omedelbar följd av projektet men som ändå kan relateras till det, exempelvis för administration och IT. Indirekta kostnader kallas ibland för overheadkostnader eller allmänna omkostnader.

Medlen ska alltså vara tydligt kopplade till projektet du söker medel för och finansiera insatser utöver ordinarie verksamhet.

Här kan du läsa mer om vilka kostnader Formas finansierar:

Det här kan du söka finansiering för

Kostnader Formas finansierar med stödordningen (pdf) Länk till annan webbplats.

Utlysningens totala budget är cirka 5 miljoner kronor. I denna utlysning är det möjligt att söka stöd om högst 500 000 kronor. Sökanden ska medfinansiera projektet med minst 50 % av projektets kostnader.

Projektstart är 1 december 2023. Projekttiden kan vara maximalt 12 månader. Budgeten i ansökan ska dock redogöra för planer hur medel ska användas och sökande registrerar budget enligt hur de faktiska kostnaderna förväntas inträffa, per verksamhetsår. Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid.

Ansökningar med ett sökt belopp eller omfattning i tid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås.

Statsstödsreglerna blir tillämpliga när Formas ger bidrag till företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet. Reglerna finns för att skydda konkurrensen på EU:s inre marknad.

I denna utlysning kommer Formas tillämpa artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER, EU-förordning nr 651/2014). Oavsett storlek på verksamheten kräver Formas i denna utlysning medfinansiering med minst 50 % av projektets kostnader.

Inför beslut genomför Formas kreditkontroller av de företag och andra som bedriver ekonomisk verksamhet som kan komma i fråga för beviljande.

Här kan du läsa mer om de statsstödsregler som gäller när Formas ger bidrag:

Regler för statligt stöd – för företag och annan ekonomisk verksamhet

Stödnivåer enligt Formas stödordning (pdf) Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på svenska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är svenskspråkig. Du kan skriva din ansökan på engelska, men då kommer den inte att översättas till svenska inför bedömning. Projektsammanfattningen ska finnas på både svenska och engelska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den kommit in till Formas. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information som den sökande anser sig vilja ha sekretessbelagd ska särskilt anges. Innan Formas lämnar ut ansökningar görs alltid en sekretessprövning, men Formas får bara dölja information som har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information. Syftet är att denna text ska kunna användas av Smart Built Environments programkansli vid extern kommunikation om projektet.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Formas eget hållbarhetsarbete

Så här ansöker du

Formas har utvecklat sin ansökningsprocess och tillhörande systemstöd inför denna utlysning. Vänligen läs instruktionerna noggrant, även om du har sökt medel tidigare i Smart Built Environment.

Du ansöker i Prisma

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma.

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidragspengarna från Formas. Den organisation som anges som medelsförvaltare ska vara samma organisation (organisationsnummer) som den koordinerande organisationen under företagsinformation/budget i Prisma.

Företag och kommuner behöver bli godkända som medelsförvaltare av Formas vid varje enskilt finansieringstillfälle. Beslut om att godkänna medelsförvaltare tas i samband med beviljning av medel i utlysningen. Inför beslut genomför Formas också kreditkontroller av alla företag och ekonomiska verksamheter som kan komma i fråga för beviljning.

Det är viktigt att sökande organisation har ett Prisma-konto innan projektledaren börjar sin ansökan i utlysningen. Organisationer som redan har ett konto ska kontakta ansvarig forskningshandläggare Anna Gellerstedt så att organisationen kan bli tillagda i listan av möjliga medelsförvaltare i Prisma för denna specifika utlysning. Detta gäller även om organisationen blivit godkänd i en tidigare omgång av utlysningen i Smart Built Environment.

Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats.

Ansök om detta i god tid, dock senast den 22 september 2023.

Ansök om organisationskonto i Prisma (prismasupport.research.se) Länk till annan webbplats.

Kryssa i Formas och ange i motiveringen för ansökan av organisationskontot att ni vill söka i Smart Built Environment, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Om du inte vet om organisationen har ett konto, kontakta forskningshandläggare Anna Gellerstedt innan ni ansöker om ett nytt konto.

Ansökan ska initieras genom organisationskontot. Den som är ansvarig för organisationskontot blir då automatiskt projektledare, detta kan ändras genom att den som är ansvarig bjuder in en annan person att bli projektledare. Om en annan person ska vara projektledare, behöver hen ett personkonto i Prisma. Om den ansvariga för organisationskontot ska vara projektledare, behövs inget personkonto kopplas till ansökan.

Se mer information på Prismas supportsida (prismasupport.research.se) Länk till annan webbplats.

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges. Organisationen måste ha minst en hemvist i sin struktur. Med hemvist menas den avdelning/institution/enhet inom organisationen som söker. Uppgiften om hemgift är obligatorisk när ansökan ska skickas in av den sökande.

Den som är organisationskontoansvarig ska bygga upp en struktur med enheter och underenheter (hemvister) i två nivåer. Detta sker i rullgardinsmenyerna för Medelsförvaltare och Projektets hemvist. De hemvister som den sökande kan välja hämtas från organisationsstrukturen genom inställningarna du som organisationskontoansvarig gjort på organisationskontot.

Om organisationen saknar avdelningar ange en underenhet som heter samma som organisationen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd.

Beskriv hur din organisation ser ut (skapa en struktur) Länk till annan webbplats.

Utlysningen ligger under fliken organisationskonto i Prisma. Klicka först där och gå sedan vidare till länken för organisationsutlysningar. Se Prismas användarstöd för instruktioner om hur man hittar utlysningen i Prisma.

Hitta utlysningen i Prisma Länk till annan webbplats.

Det här ska din ansökan innehålla

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Maximalt 10 sidor. Projektbeskrivningen laddas upp som en fil och storleken kan inte överstiga 4 MB. Vänligen inkludera inte någon budget i projektbeskrivningen.

Mall för projektbeskrivning (word) , 53.9 kB.

Läs bakgrundstexten och utlysningens syfte och inriktning noga. Ta även del av bedömningskriterierna under ”Hur går bedömningsprocessen till” innan ni fyller i beskrivningen. Adressera alla kriterier i er ansökan.

Projektbeskrivningen ska tydligt beskriva projektet utifrån de bedömningskriterier som anges under rubriken ”Så här går bedömningsprocessen till”.

Projektets budget och övrig information om organisationen redogör du för i Prisma. Följande uppgifter ska anges i projektets budget.

Information om organisationen

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser företagets eller organisationens totala försäljning under förevarande beskattningsår. Anges i siffror, exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning. Anges i siffror, exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Följande budgetuppgifter efterfrågas i Prisma för budgeten

Kostnader

 • Personalkostnader: Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till den faktiska kostnaden.
 • Utrustning, byggnader och mark
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång (open access).
 • Indirekta kostnader: Overhead (OH)-kostnader.
  Ni får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för denna utlysning. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Används inte i denna utlysning.
 • Annat stöd (privat): Används inte i denna utlysning.
 • Egen finansiering: Egen finansiering utgör här projektets medfinansiering. Sökanden ska medfinansiera projektet med minst 50 procent av projektets kostnader. Kontakta Formas om du är osäker på vad som kan räknas som medfinansiering.

Motivering av personalkostnader i budget (max 500 tecken inklusive mellanslag.)

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter. Andra kostnader som kräver förklaring kan skrivas in här också.

Prisma beräknar automatiskt stödnivå och medfinansieringsgrad. Beräknad stödnivå är preliminär och kan justeras inför Formas beslut om beviljat bidrag.

Budgetspecifikation (max 2 000 tecken inklusive mellanslag)

Här förklarar sökande budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger ni också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Globala målen för hållbar utveckling
  Ange minst ett och upp till tre globala hållbarhetsmål som projektet kan bidra till i prioriteringsordning efter grad av relevans.
  Mer om målens innebörd (globalamalen.se) Länk till annan webbplats.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

 • Välj medelsförvaltare i rullistan. Om du inte hittar den organisation som ska stå som sökande, se rubriken Organisationskonto under avsnittet Så här ansöker du.
 • Välj hemvist i rullistan. Om du inte hittar rätt hemvist, se rubriken Hemvist under avsnittet Så här ansöker du.

CV

Det är obligatoriskt att bifoga CV för projektledaren. Du kan frivilligt lägga till CV för två medverkande i projektet. Max 2 A4-sidor per CV.

Organisationskontoansvarig registrerar ansökan

När ansökan är ifylld måste den registreras, skickas in och signeras av organisationskontoansvarig. Signering av en registrerad ansökan görs av organisationskontoansvarig, och kan ske på två sätt:

1. Om organisationskontoansvarig är samma person som projektledare, registrerar denne personansökan och signering sker per default vid registrering.

2. Om projektledare är en annan person än organisationskontoansvarig, gör projektledaren ansökan klar och sedan måste medelsförvaltaren (den organisationskontoansvariga eller användare med roll ansökansansvarig) registrera och skicka in ansökan. Signering av ansökan sker då per default vid registrering.

Projektledaren kan när som helst under arbetet med ansökan gå in på fliken kontrollera och registrera. Där listas eventuellt saknade obligatoriska uppgifter eller andra orsaker som kan hindra att ansökan kan registreras.

Läs mer på Prismas supportsida Länk till annan webbplats.

OBS! När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske i särskilda fall på begäran från Formas.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att sökt belopp per projekt inte överstiger 500 000 kronor.
  Att projekttiden ligger inom perioden 1 december 2023 - 30 november 2024.
 • Att sökanden medfinansierar projektet med minst 50 procent av projektets kostnader.
 • Att sökanden är en svensk organisation, det vill säga en juridisk person som är knuten till ett organisationsnummer (inga enskilda firmor).
 • Att projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som tillhandahålls på utlysningens webbplats.
 • Att inte flera ansökningar med samma innehåll förekommer.

Alla ansökningar bedöms sedan av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Sammanfattning av beredningsprocessen:

 1. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån bedömningskriterier av externa oberoende granskare. Detta resulterar i en ranking av ansökningarna och en rekommendation till finansiering.
 2. Formas fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras.
 3. Beslut meddelas till sökande, Smart Built Environments programkansli och offentliggörs på Formas och Smart Built Environments webbplatser.

Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden Länk till annan webbplats.. Projekten ska bidra till och adressera en eller flera av de ”kortsiktiga effekter 2024” som beskrivs i effektlogiken, Smart Built Environment Effektlogik 3.0 Länk till annan webbplats..

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och inriktning
 • Projektet adresserar minst ett temaområde och en eller flera av de ”kortsiktiga effekter 2024” som beskrivs i effektlogiken, Smart Built Environment Effektlogik 3.0 Länk till annan webbplats..
 • I ansökan framgår den affärsmässiga, eller verksamhetsmässiga, nytta som resultaten av projektet bedöms ha för den sökande organisationen eller annan utpekad behovsägare/användare.

Potential

 • Projektet är nytänkande eller väsentligt bättre än tillgängliga lösningar på den aktuella marknaden
 • Projektets problemformulering och syfte är tydlig, logisk och väl avgränsad. Det är tydligt hur projektet avser bidra till att lösa problemet.
 • Idén kan efter implementering i mindre skala utvecklas till att nå en större marknad/nyttjande, nationellt och/eller internationellt.
 • Projektets potential att bidra till ökad jämlikhet i det resultat som projektet skapar.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är realistiska och ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat under projekttiden
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Plan för hur projektets resultat ska spridas, nyttiggöras och (om relevant) tillgängliggöras, är väl beskriven och ändamålsenlig.
 • Eventuella etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig.
 • Jämlikhetsaspekter är väl integrerade i projektets genomförande. Se Smart Built Environment Jämlikhetsguide Länk till annan webbplats..

Aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är ändamålsenlig för genomförandet av projektet, inklusive nyttiggörandet av projektets resultat. Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven.
 • Projektet sker i samverkan med relevanta intressenter.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på jämställdhet. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Formas förväntas fatta beslut om vilka projekt som beviljas bidrag den 30 november 2023. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Projektledaren och/eller Projektpart ska nyttiggöra projektresultat i enlighet med plan. Detta kan exempelvis ske genom offentliggörande, kommersialisering eller licensering. Om offentliggörande sker genom vetenskaplig publicering, ska publicering ske med öppen tillgång enligt Formas anvisningar.

Data och metadata från projektet ska så långt som möjligt göras tillgängliga i databaser med öppen tillgång enligt principen så öppen så möjligt och så begränsad som nödvändigt. Projektledaren svarar för att det finns en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Projektledare

Fysisk person, eller i vissa fall juridisk person, som ger in ansökan till Formas och leder arbetet med planering och genomförande av Projekt.

Medelsförvaltare för ett enskilt projekt (se avsnitt Så här ansöker du)

Organisation som kan söka medel i enstaka utlysningar hos Formas och få beviljat medel för ett enskilt projekt. Dessa är företag, föreningar, branschorganisationer, styrelser, fonder och kommuner.

Hemvist

En hemvist kan exempelvis vara en institution, en avdelning eller enhet inom organisationen som söker.

Små och medelstora företag enligt EU:s definition av små och medelstora företag, SME

Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Medelstora företag är de som har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro. För företag som har mindre än 10 anställda tillämpas samma regler som för små företag. Observera att verksamhetstypen enskild firma inte kan beviljas medel, vilket innebär att ansökningar som innefattar enskild firma kommer att avslås.

EU:s definition av små och medelstora företag, SME (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Revisionshistorik

Inga ändringar av utlysningstexten har gjorts.

Öppet hus 27 september

Kontaktinformation

Utlysningsansvarig Formas

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om utlysningens budget och försumbart stöd

Johan Hansson

Tjänstledig

För frågor angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

Kristina Gabrielii
Programchef, Smart Built Environment
+46 70 259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Uppdaterad:30 november 2023