Nycklarna till en cirkulär ekonomi

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som identifierar och kartlägger strukturella hinder för cirkulära lösningar samt ger en plan för hur dessa kan lösas.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare Länk till annan webbplats.. Minst en deltagare som har avlagt doktors-examen ska medverka i projektet. Endast flerpartsansökningar, med minst en akademisk part och minst en icke-akademisk part, kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Upp till 4 miljoner kronor för upp till två år långa projekt. Minst två projektparter krävs.

Beslutad: 2022-10-26 13:50

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Trots stora framsteg vad gäller återvinningstekniker och kunskap om vilken effekt olika cirkulära lösningar kan få på både klimat och miljö, implementeras inte lösningar i den takt som skulle behövas för en hållbar samhällsomställning.

Förlängd ansökningstid

Sista ansökningstid har förlängts till tisdag 31 maj för att stämma överens med annonserat datum i ansökningssystemet Prisma.

Hindren för implementering återfinns ofta i samhällets övergripande strukturer. Särskilt utmanande blir det med sådana hinder som ligger utanför behovsägarnas egen rådighet. Det kan handla om lagar och regler, politiska mål och beslut, klassificeringar, beskattning, finansiella förutsättningar, legala ansvar, etc. Sådana hinder kan finnas och uppstå både inom och mellan sektorer och systemnivåer – från enskilda organisationer till övergripande samhällsstrukturer.

Syftet med denna utlysning är att främja konkreta och innovativa lösningar som kan lösa sådana hinder, och möjliggöra att cirkulära lösningar implementeras.

Projekten ska ha hög samhällsrelevans och potential att bidra till samhällets resurseffektivitet. Det innebär att de behandlar värdecykler och frågor för vilka cirkulära lösningar skulle ha en betydande effekt på Sveriges resurseffektivitet och hållbarhet (miljömässig, ekonomisk och social).

Projekten ska vara tydligt initierade av behovsägare och inkludera representanter för centrala intressenter i värdecykeln som beskrivs. Projekten ska även inkludera andra relevanta aktörer som kan bidra med den kunskap som behövs för att hitta lösningar och göra en handlingsplan för hur projekten ska ta frågan vidare.

Cirkulär ekonomi är ett prioriterat område i Sverige och inom EU, och är ett verktyg som, rätt använt, kan öka resurseffektiviteten och därmed bidra till klimat- och miljö-förbättringar.

Cirkulära lösningar som har potential till genomslagskraft är ofta komplexa och det behövs samverkan mellan olika aktörer för att realisera dem – och samhället behöver kunna erbjuda rätt förutsättningar för detta. En stor utmaning är dock att det finns många hinder för implementering av cirkulära lösningar och särskilt utmanande blir de hinder som finns i samhällets övergripande strukturer.

Sveriges vision om en cirkulär ekonomi lyder ”Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Den nationella strategin för cirkulär ekonomi, som fastställdes 2020, har fyra fokusområden:

 • Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och design
 • Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
 • Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
 • Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Denna utlysning berör alla fyra fokusområden i den nationella strategin för cirkulär ekonomi och är en insats som ska bidra till att de samhälleliga förutsättningarna för cirkulära lösningars implementering förbättras.

Syftet med denna utlysning är att främja konkreta och innovativa lösningar för att undanröja hinder för cirkulära lösningar som ligger utanför behovsägarnas rådighet. Med detta avses hinder som finns i samhällets övergripande strukturer, inklusive sådana som uppstår i samspelet mellan dessa. Behovsägare, tillsammans med andra aktörer, får möjlighet att ta fram konkreta och innovativa lösningar för att undanröja sådana hinder och bidra till att cirkulära lösningar kan implementeras inom områden som är av stor betydelse för samhällets resurseffektivitet. För att projektet ska vara relevant, ska ansökan tydligt visa hur hållbarhetsperspektivet är en integrerad del av projektet.

Genom att belysa hinder för cirkulära lösningar för en konkret värdecykel, ska projekten identifiera och föreslå förändringar på övergripande nivå i samhället som krävs för att cirkulära lösningar inom området ska kunna implementeras samt en plan för hur dessa förändringar kan genomföras – och av vem eller vilka. Förändringar som behöver ske ska ligga utanför behovsägarnas egen rådighet och finnas i samhällsstrukturerna, exempelvis lagar och regler, politiska mål och beslut, beskattning, klassificeringar, finansiella förutsättningar, legala ansvar, standarder och praxis, etc.

Projekten ska vara tydligt initierade av behovsägare och inkludera representanter för centrala intressenter i värdecykeln som beskrivs. Dessa ska också vara tydligt engagerade i projekten. Utöver behovsägare, ska projekten inkludera relevanta aktörer som kan bidra med den kunskap som behövs för att genomföra projektet. Hindren som beskrivs ska analyseras i alla relevanta aspekter för att ge en så komplett bild som möjligt av nuläget. Likaså måste projekten belysa konsekvenser på ett brett plan för föreslagna åtgärder. Inte endast vad som kan uppnås genom föreslagna förändringar utan även sekundära möjligheter och risker med de föreslagna åtgärderna – även för andra branscher och, i förekommande fall, andra hållbarhetsmål. Projekten ska sätta upp en tydlig plan för hur projektresultaten ska nå de aktörer som kan genomföra de identifierade förändringarna.

Projekten ska behandla verkliga hinder. De ska ha hög samhällsrelevans och potential, dvs behandla värdecykler som är så pass stora att de har betydande effekt på Sveriges resurseffektivitet och hållbarhet (miljömässig, ekonomisk och social) om cirkulära lösningar för dessa kan implementeras. Det ska finnas en cirkulär lösning med en mognadsgrad sådan att den i princip går att implementera när de identifierade hindren väl är undanröjda

Vid bedömningen av ansökningar kommer stor tonvikt att läggas på behovsägarengagemang, hur konkret problemställningen är som projektet beskriver och hur väl konsekvensanalysen av föreslagna åtgärder ska göras.

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel att reflektera över om hela eller delar av projektet kan utformas så att det bidrar till ökad kunskap för olika grupper i samhället, samt att beakta en jämn könsfördelning och inkluderingen av medverkande med olika bakgrunder och erfarenheter.

I denna utlysning finansieras inte teknik- eller produktutveckling och inte heller utveckling av affärsmodeller.

Så här ansöker du

Du ansöker i Prisma

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Utlysningen vänder sig till alla aktörer inom cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

Projekten ska bestå av minst två olika parter, varav minst en ska vara behovsägare och representera en offentlig organisation, stiftelse, branschorganisation eller näringsliv med ett tydligt behovsägarskap för projektet och minst en ska vara en akademisk part. Minst en projektdeltagare ska vara disputerad. Projekten kan ledas av antingen behovsägare eller akademisk part. Med akademisk part avses universitet, högskola, forskningsinstitut och annan organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare för alla Formas utlysningar. Behovsägarparterna ska vara aktiva parter i projektet, men inte nödvändigtvis ha rollen som projektledare eller medelsförvaltare.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kan maximalt söka och beviljas bidrag motsvarande 50 procent av sina stödberättigade kostnader i denna utlysning. Sökt belopp för dessa organisationer får alltså utgöra högst 50 procent av partens sökta budget. Resterande finansiering ska komma i form av egenfinansiering från organisationen. Ekonomisk verksamhet definieras i EU-bestämmelser som varje enhet, oberoende av juridisk form eller hur organisationen finansieras, som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Skriv ut utlysningstexten Länk till annan webbplats.

Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika huvudsökande till utlysningen Nycklarna till cirkulär ekonomi. Alla slutregistrerade ansökningar som har samma innehåll kommer att avslås.

Huvudsökande får endast inkomma med en ansökan i utlysningen Nycklarna till cirkulär ekonomi. Det går däremot bra att vara medverkande deltagare i flera ansökningar så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100% finansiering.

Det går bra att huvudsökande samtidigt har ett löpande projektbidrag från någon av Formas andra riktade nationella och internationella utlysningar och/eller Årliga öppna utlysningen så länge den sökandes totala lön, fördelat över projekten, ej överskrider 100 procent finansiering.

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas för medelsförvaltare. Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Universitet, högskolor, myndigheter med forskningsuppdrag och de flesta forskningsinstitut är godkända som medelsförvaltare i alla utlysningar hos Formas. De flesta andra offentliga och privata organisationer behöver få ett enskilt godkännande som medelsförvaltare.

Vem kan bli medelsförvaltare?

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av Regler för statligt stöd. Sökt belopp för dessa organisationer får i denna utlysning utgöra högst 50 procent av partens sökta budget. Resterande finansiering ska komma i form av egenfinansiering från organisationen.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare och genomföras av de personer som är angivna i ansökan.

Formas kan inte ge bidrag till utländska organisationer och inte heller enskild firma eller privatpersoner.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel personalkostnader och övriga direkta kostnader. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Projekttiden är 12 eller 24 månader och man kan söka maximalt 2 miljoner kronor per 12-månadersperiod.

Projektets startmånad är förvalt i Prisma och går inte att ändra, eftersom medel för hela första projektåret kommer att betalas ut under 2022. Projektmedel får disponeras 12 månader efter projektavslut. Därefter lämnas slutlig ekonomisk återrapportering in inom tre månader.

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart projektbeskrivningen till engelska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Budgetspecifikation och CV översätts inte. Skriv därför dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Vänligen var uppmärksam på att om du har installerat en plugin för automatisk översättning i din webbläsare riskerar du att få din text översatt till det språk som du har ställt in som default i samband med att du klistrar in din text i Prisma. Vi rekommenderar att du kontrollerar språket i texten i god tid innan du slutregistrerar din ansökan.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Formas eget hållbarhetsarbete

För att kunna fylla i information i ansökan behöver du ett personkonto i Prisma. Huvudsökande som ska fylla i informationen i ansökan och registrera den i ansökningssystemet behöver ett personkonto i Prisma. Om utsedd huvudsökande saknar personkonto ska personen ansöka om det i god tid innan utlysningen stänger.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas i Formas ansökningssystem för medelsförvaltare. Organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt.

Sökande från medelsförvaltare godkända för alla Formas utlysningar

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar och har redan organisationskonto.

Sökande från medelsförvaltare som behöver bli enskilt godkända

De flesta andra offentliga och privata organisationer behöver bli enskilt godkända som medelsförvaltare för denna utlysning. Dessa organisationer behöver ha ett organisationskonto hos Formas. Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta via e-post ansvarig forskningshandläggare, Kerstin Röver, för att organisationen ska bli tillagd i listan med möjliga medelsförvaltare i utlysningen. Detta gäller även om organisationen tidigare har sökt i andra utlysningar hos Formas.

Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ansök om detta i god tid innan utlysningen stänger. Ange i motiveringen för ansökan att ni vill söka i Formas utlysning Nycklarna till den cirkulära ekonomin, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Ansök om organisationskonto i Prisma Länk till annan webbplats.

Om du inte vet om din organisation har ett konto, kontakta forskningshandläggare Kerstin Röver, kerstin.rover@formas.se senast 10 maj.

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges. En hemvist kan exempelvis vara en institution eller en avdelning. Den som är organisationskontoansvarig ska bygga upp en struktur med enheter och underenheter (hemvister) i två nivåer. Om organisationen saknar avdelningar ange en underenhet som heter samma som organisationen. Organisationen måste ha minst en hemvist eftersom uppgiften är obligatorisk när ansökan ska registreras in av den huvudsökande. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats..

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna.

Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Startmånad Observera att startmånad är förvalt i Prisma och inte går att ändra.
 • Sökt antal år för projektet som ansökan avser. Observera att det endast går att söka hela år.
 • Projekttitel på svenska och engelska (max 200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (max 4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning svenska och engelska (max 1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Ansökan bedöms på det, som står i ansökan, varför projektbeskrivningen tydligt ska adressera alla bedömningskriterier. I bedömningen kommer stor vikt läggas på hur väl ansökningarna ger en komplett bild av både problem och lösningsförslag, behovsägarnas engagemang i projektet och hur projektet gör sin konsekvensanalys av föreslagna åtgärder.

 • Projektets relevans och potential (max. 8 000 tecken inklusive mellanslag) Beskriv värdecykelns betydelse för samhället och potentialen för den cirkulära lösning som avses. Beskriv de hinder som behovsägaren identifierat och vad som kan uppnås om hindren kunde lösas. Då det finns internationella bedömare i panelen, behöver projektets kontext beskrivas väl. Inkludera hållbarhetsaspekter.
 • Projektets genomförande (max. 15 000 tecken inklusive mellanslag) Beskriv hur arbetet i projektet kommer att genomföras. Ange projektplan, inklusive aktiviteter, och tidsplan. Ange plan för hur projektets resultat ska kommuniceras och till vem. Reflektera också kring hur jämställdhet och mångfald har integrerats i projektet.
 • Projektgrupp (max. 8000 tecken inklusive mellanslag) Beskriv vilken kompetens som finns i projektet. Beskriv projektdeltagarnas roll, incitament och drivkrafter för att lösa hindrena som beskrivs. Beskriv hur samverkan sker med relevanta intressenter och användare. Reflektera också kring hur jämställdhet och mångfald har beaktats när det gäller projektgruppens utformning.
 • Referenser (max. 5 000 tecken inklusive mellanslag) Referenser som har inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält. Det kan vara publikationer, tidigare arbeten relevanta för projektet, etc.

Vill du bifoga bilder, tabeller, figurer, etc till ansökan så ska dessa laddas upp som en pdf-bilaga (max 4 MB). Det är inte obligatoriskt att bifoga sådana filer.

Budget och övrig information

Projektets budget och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor. Budgetposterna ska läggas in under de år de avses uppstå trots att projektstart i Prisma är satt till 1 december 2022.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kan maximalt söka och beviljas bidrag motsvarande 50 procent av sina stödberättigade kostnader i denna utlysning.

Följande uppgifter ska anges i projektets budget:

Information om huvudsökande organisation och varje projektpart

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i projektet. Uppgifterna samlas in och fylls i av huvudsökande. Huvudsökandes organisation ska vara samma som anges som medelsförvaltare.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader

 • Personalkostnader: Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Det belopp som anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få beviljat får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 500 000 kronor.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön. (Maximalt 500 tecken inklusive mellanslag.)

Budgetspecifikation

Här förklarar motiverar huvudsökande budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger du också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektparter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet. (Maximalt 9 000 tecken inklusive mellanslag.)

Regler för statligt stöd till företag och annan ekonomisk verksamhet

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från en EU-rättsliga principen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation.

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kan maximalt söka och beviljas bidrag motsvarande 50 procent av sina stödberättigade kostnader i denna utlysning. Sökt belopp för dessa organisationer får alltså utgöra högst 50 procent av partens sökta budget. Resterande finansiering ska komma i form av egenfinansiering från organisationen. Ekonomisk verksamhet definieras i EU-bestämmelser som varje enhet, oberoende av juridisk form eller hur organisationen finansieras, som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Aktiviteter kommer bedömas utifrån artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) EU 651/2014.

Verksamhetstypen enskild firma inte kan delta som part i projekt som söker i Formas utlysningar.

Företag och annan ekonomisk verksamhet som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte motta medel i den här utlysningen, men kan delta in-kind.

Mer information om statligt stöd: Regler för statligt stöd

Om du har frågor om statligt stöd till företag och andra organisationer, kontakta verksamhetsutvecklare Johan Hansson.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du få etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett etiskt godkännande. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till beviljade projekt kallas medelsförvaltare.

 • Välj medelsförvaltare i rullistan. Om du inte hittar den organisation som ska stå som huvudsökande, se rubriken Organisationskonto under avsnittet Så här ansöker du.
 • Välj hemvist i rullistan. Om du inte hittar rätt hemvist, se rubriken Sökande från medelsförvaltare som behöver bli enskilt godkända under avsnittet Så här ansöker du.

Medverkande (obligatorisk bilaga)

Redovisa samtliga projektdeltagare i en tabell med namn, organisation samt roll i projektet. Spara dokumentet som en PDF-fil och ladda upp under obligatoriska bilagor i Prisma. Det går endast att ladda upp PDF-format i Prisma.

CV (obligatorisk bilaga)

CV inklusive relevanta meriter för nyckelpersoner laddas upp i pdf-format i Prisma. Max 2 A4-sidor per person.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att projektteamet utgörs av minst två parter, varav minst en är en behovsägare och minst en akademisk part (se stycket Vilka utlysningen vänder sig till)
 • Att minst en projektdeltagare har disputerat. Datum för detta måste framgå i CV
 • Att budgeten ligger inom ramarna
 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan, detta måste ske inom sju kalenderdagar efter att utlysningen stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms av flera personer. Efter en individuell bedömning, träffas granskarna för att diskutera och rangordna ansökningarna. Under mötet kommer de fram till en slutlig samlad betygsättning för varje ansökan.

När det är många ansökningar att gå igenom fokuserar gruppen enbart på de ansökningar som haft högst poäng i de individuella granskningarna och därmed bedöms ha störst möjlighet att konkurrera om finansieringen.

Läs mer om Formas bedömningsprocess här: Så här går bedömningsprocessen till - Formas Länk till annan webbplats.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier, som alla är lika viktiga:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och mål.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit relevant hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.
 • I ansökan beskrivs det väl vilken effekt förväntade resultat kommer ha i form av nytta i samhället.

Potential

 • Projektet håller hög vetenskaplig kvalitet och är nytänkande
 • Projektets problemformulering och syfte är tydlig, logisk och i linje med utlysningens syfte och inriktning.
 • Projektets förväntade resultat och/eller lösning ligger i framkant inom sitt fält, d.v.s. i förhållande till bästa möjliga teknik eller lösning (state of the art).
 • Projektet har betydande potential för skalbarhet och/eller spridning.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är realistiska och ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat under projekttiden.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Plan för hur projektets resultat ska nyttiggöras är väl beskriven och ändamålsenlig.
 • Etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig.
 • Jämställdhetsaspekter är väl integrerade i projektets genomförande.

Aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är ändamålsenlig för genomförandet av projektet, inklusive nyttiggörandet av projektets resultat.
 • Projektet sker i samverkan med relevanta intressenter eller användare. Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven och ändamålsenlig för projektets mål.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av inflytande mellan kvinnor och män. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas den 23 november 2022. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Ekonomisk återrapportering i Prisma , 187 kB.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor om statsstöd

Johan Hansson

Tjänstledig

Uppdaterad:26 oktober 2022