Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Sök medel för forsknings och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

VEM KAN SÖKA?

Företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut (ej enskild firma). Minst två parter ska delta i ansökan. Minst en av parterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

500 000 kronor till 4 miljoner kronor (krav på 50 % medfinansiering). Projektlängd 12–48 månader.

Beslutad: 2024-05-14 14:00

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2024-00111

Johan

Larsson

Projektledning och styrning av parallella megaprojekt i den gröna omställningen: en studie av den digitala tvillingens roll inom ramen för Luleå industripark

Tyréns AB

1450000

2024-00109

Helene

Pilström

Varsamma köksrenoveringar: AI-drivet verktyg för hållbar renovering i hyresrätter

Emrahus AB

3376501

2024-00095

Göran

Finnveden

Miljöpåverkan av digitalisering i byggnader.

Innovation Byggprocess Skåne AB

2538000

2024-00093

Iris

Dabbour

Mot netto noll och lägre! - en öppen databas och ett jämförelseverktyg för - alla slags byggnadsverks klimatpåverkan

Chalmers tekniska högskola

799000

2024-00087

Dag

Bergsö

Smart modul för AI-analys under projekteringsfasen i säkerhetskritiska komplexa byggprojekt

RISE Research Institutes of Sweden AB

2977444

2024-00085

Ann

Legeby

Digitala stadsformsmodeller för en stärkt stadsbyggnadspraktik: resurseffektivt, hållbart och jämlikt samhällsbyggande

Chalmers tekniska högskola

2555000

2024-00084

Kirsi

Jarnerö

FasadDigital - Digital värdekedja för gestaltning, projektering, produktion och montage av prefabricerade fasadelement

RISE Research Institutes of Sweden AB

1750242

2024-00082

Mattias

Roupé

Från Vision till Verklighet: Artificial Intelligence Design Assistant (AIDA) för att facilitera Kollaborativa Designprocesser

Kungliga Tekniska högskolan

3338250

2024-00079

Niklas

Thidevall

DaSaKlim - Data och samverkan bevarar fastighetsvärden när Sverige klimatanpassas

Yolean AB

1046000

2024-00075

Liane

Thuvander

Visualisering av kulturvärden inom stadsplanering i en digital tvilling

Lokal Färdplan Malmö 2030

1803200

2024-00073

Ronny

Andersson

Uppskalning av konfigurator för masscustomisering av flexibla småhus baserad på kundmedverkan, digitaliserad integrerad samverkan från design, via byggsystem till bygg och personsäker byggplatsrobot

Kungliga Tekniska högskolan

4000000

2024-00069

Helena

Eriksson

Digitaliserat byggande med robotiserade mikrofabriker för ett resilient samhälle

Boid AB

2353500

2024-00067

Mats

Svensson

Digital geoteknisk tvilling för kontroll vid schaktarbeten och tillhörande masshantering

Luleå Tekniska Universitet

3116000

Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av vår bebyggda miljö, genom projekt där en central del är att använda digitaliseringen som verktyg för ökad hållbarhet inom samhällsbyggnadsområdet, både avseende processerna och dess resultat samt den bebyggda miljön. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden Smart Built Environment Temaområden Länk till annan webbplats.. Projekten ska bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås. Smart Built Environment Effektlogik 3.0.

Medelsförvaltare ska vara en svensk organisation och minst en projektpart ska vara från näringsliv eller offentlig verksamhet med tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram. Varje projektpart ska vara en juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

Projektens organisation ska utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det ska också framgå på vilket sätt projektet kan bidra till ökad jämlikhet inom lösningens problemområde och nyttiggörande. Se Smart Built Environment jämlikhetsguide Länk till annan webbplats..

Utlysningen omfattar en finansiering på ca 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader.

I hela samhället pågår en digital transformation som redan idag påverkar processer och aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Sektorn utgörs av en stor mängd aktörer, ca 250 000, som är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en plattform som samlar aktörer verksamma i samhällsbyggnadssektorn, och ger dessa möjlighet att tillsammans driva utvecklingen. I Smart Built Environment är fokus alla processer och aktiviteter som krävs för att planera, bygga och förvalta den fysiskt byggda miljön (bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och naturmiljö). Programmet har fokus på hur samhällsbyggnadssektorn med hjälp av digitalisering och/eller industriella arbetssätt och processer kan öka takten i denna omställning. Hur kan aktörer i sektorn bidra till att nå samhällets mål gällande minskade klimatpåverkande utsläpp, skapa förutsättningar för effektivare användning och återanvändning av material, anpassa samhället till de förändringar i klimat vi redan idag ser såväl som kommande klimatförändringar, och samtidigt skapa attraktiva livsmiljöer (som tar hänsyn till jämlikhet/är inkluderande utifrån ett jämlikhetsperspektiv)? I de projekt som beviljas medel från Formas inom Smart Built Environment adresseras de processer och aktiviteter som krävs för att planera, producera och förvalta den byggda miljön. Jämlikhet är en viktig aspekt i samhällsbyggandet, både när det gäller problemanalys och målsättning för samhällsbyggandet, och när det gäller deltagande/inflytande i planering, produktion och förvaltning. Projekten inom programmet kan bidra till en ökad jämlikhet dels genom resultaten av projekten, och dels i ett inkluderande arbetssätt som en del i att nå ett mer jämlikt samhälle. Jämlikhet och jämställdhet genomsyrar också hur Smart Built Environment styrs och leds genom bemanning i styrelse och programledning.

För att klara de stora utmaningar samhällsbyggandet står inför, behöver sektorn öka takten i omställningen till nya arbetssätt och metoder. Digitalisering och industriella processer är viktiga möjliggörare, genom att till exempel bidra till resurseffektivisering, minskning av farliga arbetsmoment, snabbare processer för till exempel bygglov och detaljplanering, bättre beslutsstöd med fler analyserade lösningar och möjlighet att snabbt välja bra produkter. De förändringar som krävs tar tid att åstadkomma och en viktig del i utvecklingen är därför att implementera och skala upp många av de resultat och lösningar som redan idag är under utveckling eller finns som prototyper. Här är kunskapsspridning såväl som erfarenhetsutbyte samt också ett långsiktigt perspektiv i förändringsarbetet viktigt.

Digitaliseringen i samhället sker i ett högt tempo, medan de processer som idag finns i samhällsbyggandet är relativt utdragna tidsmässigt. Nya samarbetsformer, nya värdekedjor och affärsmodeller samt även nya roller och organisationsstrukturer är nödvändiga för att dra verklig nytta av ny teknik tillsammans med digitalisering och hållbara industriella processer.

Genom programmet Smart Built Environment finansierar Formas, Vinnova och Energimyndigheten projekt som med digitalisering och/eller industriella processer bidrar till ett mer hållbart samhällsbyggande. Ansökningarna ska adressera effekter i programmets effektlogik. Av ansökan ska framgå på om och i så fall på vilket sätt arbetet kan bidra till en ökad jämlikhet i samhällsbyggandet. Programmet vill bidra till att fler aktörer utvecklar sin innovationsförmåga och åstadkommer innovativa lösningar som bidrar till programmets övergripande vision och effektmål. Digitaliseringen i samhällsbyggandet sker såväl nationellt som internationellt, och en internationell utblick såväl som kunskapsinhämtning är önskvärt och bör dessutom ingå i projekten där så är relevant.

Projektansökan ska innefatta en tydlig plan eller beskrivning av vad som krävs för den långsiktiga utvecklingen eller förvaltningen av resultatet efter att projektet har avslutats. Om projektet avses/förväntas leda till ett resultat som är färdigt för tillämpning, så ska ansökan innehålla en kort beskrivning av vilken/vilka aktörer som är mottagare och hur resultaten avses tillämpas. Om projektets resultat förväntas behöva fortsatta utvecklingsinsatser, så ska ansökan innehålla en plan för detta där det framgår vilken/vilka aktörer som förväntas driva den utvecklingen.

I avsnittet ”Hur går bedömningsprocessen till” beskrivs de kriterier som ansökningar bedöms efter.

Utlysningen omfattar programmets alla fyra temaområden, varav minst ett ska adresseras. Nedan beskrivs temaområdena kortfattat. Mer information om temaområden samt tidigare beviljade projekt inom respektive områden finns på programmets webbplats Länk till annan webbplats.:

Innovationer och nya tillämpningar

En ansökan som adresserar temaområde Innovationer och nya tillämpningar beskriver idéer och initiativ som kan utvecklas till innovationer och nya tillämpningar av produkter, tjänster eller processer inom samhällsbyggandet. Inom detta temaområde ligger fokus på att bryta invanda mönster och arbetssätt och hitta nya lösningar och nya sätt att organisera och samverka i branschen.

Värdekedjor och affärsmodeller

Temaområdet ”Värdekedjor och affärsmodeller” fokuserar på hur värdekedjor, incitament och affärs- respektive verksamhetsmodeller behöver utvecklas för att kunna omsätta kraften i digitalisering och industrialisering. Utifrån en digital transformation av samhällsbyggnadssektorn hanterar området frågor kring hur aktörsroller, arbetssätt, organisering samt styrning och ledning av organisationer, projekt och processer utvecklas och förändras. Dessa frågor knyter nära an till hur digitala innovationer inom temaområdet ”Innovationer och nya tillämpningar” möjliggör nya affärs- och verksamhetsmodeller. Samspelet mellan olika aktörer i värdekedjor med tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn är en viktig aspekt att beakta då ett förändrat värdeskapande påverkar interaktioner och affärsrelationer mellan aktörerna, inklusive utveckling av helt nya former av samverkan.

Informationsinfrastruktur

Temaområdet behandlar den gemensamma informationsinfrastruktur som sektorn behöver för den digitala och industriella utvecklingen. Området omfattar standardisering för utbyte av data och integrering av information i samhällsbyggandets processer inklusive informationsstrukturer för livscykelperspektiv, men också frågor om tillgänglighet till och ägande av data.

Internationell samverkan blir också alltmer viktig, inte minst med utvecklingen av samverkande värdeekosystem inom hela samhällsbyggandet. Även juridiska frågor kopplade till exempelvis fastighetsbildning, detaljplaner och bygglov ingår, liksom upphandlings- och avtalsformer för optimalt nyttjande av digitalisering. Detta temaområde adresseras av ansökningar som innebär test av utvecklad informationsinfrastruktur eller till exempel test av identifierade standarder i verklig miljö. Den snabba utvecklingen inom AI innebär också att både säkerhets- och etiska frågor kommer att behöva uppmärksammas.

Kunskap och kompetens

För att utnyttja den digitala transformationens kraft i både företag och offentlig sektor behövs ett kunskapslyft. Temaområdet ska bidra till att lyfta kunskap och kompetens hos företag och offentlig sektor, både på ledningsnivå och i den operativa verksamheten. Området kopplar också till hur ny kunskap kan skapas och nyttiggöras. I detta område ingår ansökningar som tar sig an sammanställningar och synteser, som till exempel ger underlag för vidare tester i verksamhet och för utbildningssatsningar. Här ingår också projektansökningar som innehåller kompetenshöjande satsningar utöver rena utbildningsinsatser, till exempel stöd för små- och medelstora företag att digitalisera sin verksamhet.

I denna utlysning kan två huvudtyper av projekt finansieras. Sökande ska tydligt adressera en av dessa typer:

1. Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt

Projekt med inriktning på forskning, utveckling eller innovation inom programmets områden, gärna med ambition att nå disruptiva förändringar i samhällsbyggandets strukturer. Det kan till exempel avse:

 • projekt som innehåller olika grad av antingen tillämpad forskning, utveckling eller med fokus på innovation. Forskningsprojekt kan drivas som doktorandprojekt eller av seniorforskare.
 • kompetensutvecklingsprojekt som visar exempel på nytänkande avseende kunskapshöjning, med aktiviteter som bidrar till att nå den stora mängden aktörer och verksamheter som finns i samhällsbyggnadssektorn. Gärna komplement till traditionell utbildning.
 • testbädds- och demonstrationsprojekt där virtuella eller fysiska miljöer skapas för demonstration av resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt, till exempel från tidigare projekt inom programmet. Vi ser gärna ansökningar om så kallade systemdemonstratorer där flera tidigare resultat demonstreras i en gemensam miljö.

2. Fortsättningsprojekt

Projekt som utnyttjar resultat och insikter från genomförda eller pågående projekt inom Smart Built Environment. Det kan till exempel avse:

 • projekt som adresserar utpekade riktningar eller insatser i framtagna strategier och färdplaner,
 • projekt som avser uppbyggnad av strukturer för att samla sektorns aktörer kring långsiktig förvaltning av ett projektresultat eller ett utpekat område,
 • insatser för implementering av resultat från genomförda eller pågående projekt mot tillämpning eller ökad kommersialisering.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska delta i ansökan. Minst en av de deltagande parterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Alla intresserade organisationer och företag enligt ovan är välkomna att söka, gärna i samverkan med nya samarbetsparter. Konsortier med start-ups som kan bidra till utveckling av såväl nya arbetssätt, affärsmodeller som ny teknik samt behovsägare som till exempel fastighetsägare, kommuner eller byggföretag är speciellt välkomna.

Internationella projektdeltagare välkomnas eftersom dess inkludering kan med fördel lägga grunden för gemensamma framtida samarbeten och kunskapsutbyten. De kan bidra med tid eller andra resurser som medfinansiering av projektet. Utländska aktörer kan dock inte ta del av medel från Formas i denna utlysning

Smart Built Environment och Formas arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Det innebär att du som söker bör utforma projektet så att resultaten kan gynna en mångfald av människor eller bidra till en mer jämlik livsmiljö, och att projektgruppen utformas med hänsyn till könsfördelning och olika bakgrund. Här bör hänsyn inte bara tas till antal personer utan också till fördelning av makt och inflytande i projektet.

Innan du ansöker

Koordinerade part ska vara en svensk organisation, det vill säga en juridisk person som är knuten till ett organisationsnummer. Verksamhetstypen enskild firma kan inte beviljas medel, vilket innebär att ansökningar med enskild firma som part kommer att avslås.

Koordinerade part måste kunna ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till ett beviljat projekt. Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel i en enskild utlysning. Koordinerade part måste vara godkänd som medelsförvaltare under någon av dessa två former. Se vidare längre fram, under rubriken Så här ansöker du.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare. Projektet ska genomföras av de personer som är angivna i ansökan. Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika huvudsökande. Ansökningar som har samma innehåll kommer att avslås.

Företag som inte har ett svenskt organisationsnummer kan inte ta del av medel i den här utlysningen, utan får i förekommande fall delta in-kind.

Kravet på medfinansiering från sökande projekt är minst 50 procent av den totala projektbudgeten. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av regler för statligt stöd, se avsnittet Regler för statligt stöd till företag och annan ekonomisk verksamhet.

Minst två organisationer ska delta som projektparter i projektet, varav minst en ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet. Det är upp till projektet att sätta samman mest lämpade projektgrupp, vilket påverkar bedömningen av kriterierna genomförande och aktörer (se förklaring av dessa bedömningskriterier under rubriken Hur går bedömningsprocessen till).

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna utgår från den EU-rättsliga huvudprincipen att statligt stöd till företag normalt sett är konkurrenssnedvridande, men att det medges vissa undantag, däribland stöd till forskning, utveckling och innovation. Två stödgrunder tillämpas i denna utlysning, allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014 samt bestämmelserna om stöd av mindre betydelse, förordning EU 1407/2013.

På Formas webbplats finns mer information om statligt stöd: Regler för statligt stöd Länk till annan webbplats.. Inom utlysningen beviljas statligt stöd i huvudsak utifrån kategorin ”industriell forskning”. Stödnivån beror av stödgrunden och storleken på företaget.

Här kan du läsa mer om stödnivåer enligt Formas stödordning: Stödnivåer enligt Formas stödordning Länk till annan webbplats..

Inför beslut genomför Formas kreditkontroller av alla företag och ekonomiska verksamheter som kan komma i fråga för beviljning.

Vilken stödnivå Formas kan ge beror på organisationens storlek och vilken typ av aktiviteter som ska bedrivas i projektet. Organisationens storlek bedöms med hjälp av EU:s definition av små- och medelstora företag. Aktiviteter kommer primärt att bedömas utifrån artikel 25 Industriell forskning i den allmänna gruppundantagsförordningen EU 651/2014. Stödnivån beror av stödgrunden och storleken på företaget läs mer i Stödnivåer och definitioner för bidrag enligt Formas stödordning Länk till annan webbplats..

Formas kan också bevilja försumbart stöd enligt förordningen om stöd av mindre betydelse. Information om bestämmelserna om stöd av mindre betydelse, förordning EU 1407/2013, samt bidragsvillkor som omfattar företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet, hittar du på Formas webbplats.

I ett senare skede av processen ska företag och organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet lämna in ett intyg om stöd av mindre betydelse för att beviljas medel i utlysningen. Formas meddelar berörda organisationer när detta ska göras. I intyget redogör ni för i vilken omfattning ni mottagit stöd av mindre betydelse, inklusive det sökta beloppet i utlysningen. Redovisningen ska visa mottaget stöd under det innevarande och de två föregående beskattningsåren, det vill säga under de tre senaste beskattningsåren. Organisationer ska då redovisa att allt stöd av mindre betydelse som man mottagit under denna period sammantaget inte överstiger 300 000 euro, drygt 3 000 000 kronor.

 • Personalkostnader: Stödberättigande personalkostnader får uppgå till de faktiska personalkostnaderna.
 • Utrustning, mark och byggnader.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera.
 • Övriga direkta kostnader inklusive resor
 • Indirekta kostnader: Overhead (OH)-kostnader. Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader.

Utlysningens totala budget är cirka 40 miljoner kronor. I denna utlysning är det möjligt att söka bidrag mellan 500 000 kronor och 4 miljoner kronor. Kravet på medfinansiering från sökande projekt är minst 50 procent av den totala projektbudgeten. Exempelvis ett projekt som sammantaget omfattar kostnader på 2 miljoner kronor kan maximalt söka 1 miljon kronor i bidrag.

Projekttiden för forsknings- utveckling- eller innovationsprojekt ska vara 12-48 månader. Tidigaste datum för projektstart är 2024-06-01 och projekten ska påbörjas senast 2024-08-01. Projekten ska vara avslutade senast 2028-07-31.

Ansökningar med ett sökt belopp eller omfattning i tid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås.

Projekten har en dispositionstid om tre månader efter projekttiden är slut. Dispositionstiden är viss given period efter att projektet formellt avslutats och de beviljade medlen som inte ha förbrukats kan disponeras, dvs. projektet kan löpa längre efter projektets beviljade slutdatum. Dispositionstiden kan i vissa fall förlängas på grund av särskilda omständigheter godkända av projektledare och medelsförvaltare, som till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

För projekt som är 18 månader eller längre ska en periodisk ekonomisk rapport skickas in varje år. Formuläret öppnas varje år den 1 januari och projektledaren har sedan 3 månader på sig att återrapportera.

Efter dispositionstidens slut har projektledaren ytterligare tre månader på sig att skicka in en ekonomisk och vetenskaplig slutrapportering i en mall som tillhandahålls av Formas.

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på svenska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är svenskspråkig. Du kan skriva din ansökan på engelska, men då kommer den inte att översättas till svenska inför bedömning. Projektsammanfattningen ska finnas på både svenska och engelska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling, när den kommit in till Formas. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Innan Formas lämnar ut ansökningar görs alltid en sekretessprövning, men Formas får bara dölja information som har stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information. Syftet är att denna text ska kunna användas av Smart Built Environments programkansli vid extern kommunikation om projektet.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats..

Med jämlikhet avser vi jämställdhet, likabehandling och mångfald. I samhällsbyggandet kan man både titta på hur och av vem livsmiljöer ska användas så att utrymmen och resurser fördelas på ett rättvist sätt, och på att det finns jämställdhet och mångfald i deltagandet bland de som är med och planerar, påverkar, beslutar och utför.

I ditt projekt kan du därför integrera ett jämlikhetsperspektiv utifrån projektets resultat och/eller verksamhet. Det är också viktigt att jämställdhet och likabehandling genomsyrar projektets organisation.

Läs mer i Smart Built Environments jämlikhetsguide Länk till annan webbplats..

Så här ansöker du

Formas har utvecklat sin ansökningsprocess och tillhörande systemstöd inför denna utlysning. Vänligen läs instruktionerna noggrant, även om du har sökt medel tidigare i Smart Built Environment.

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Organisationskonto

Organisationsutlysningar är endast synliga när du loggar in på organisationskontot. Klicka först på fliken organisationskonto och gå sedan vidare till länken för organisationsutlysningar. Se Prismas användarstöd för instruktioner om hur man hittar utlysningen i Prisma.

Hitta utlysningen i Prisma Länk till annan webbplats.

Det är den koordinerande parten som ansvarar för all administration i Prisma och som ska anges genomgående som koordinator/medelsfövaltare i ansökan.

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas i Formas ansökningssystem Prisma för medelsförvaltare.

Organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt.

Sökande från medelsförvaltare godkända för alla Formas utlysningar

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar och har redan organisationskonto.

Sökande från medelsförvaltare som behöver bli enskilt godkända

De flesta andra offentliga och privata organisationer behöver bli enskilt godkända som medelsförvaltare i denna utlysning. Dessa organisationer behöver ha ett organisationskonto hos Formas. Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare Anna Gellerstedt (anna.gellerstedt@formas.se) för att organisationen ska bli tillagd i listan med möjliga medelsförvaltare i utlysningen. Detta gäller även om organisationen har sökt i andra utlysningar hos Formas.

Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ansök om detta i god tid, dock senast den 31 januari 2024.

Ansök om organisationskonto i Prisma Länk till annan webbplats.

Kryssa i Formas och ange i motiveringen för ansökan av organisationskontot att ni vill söka i Smart Built Environment, vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Om du inte vet om organisationen har ett konto, kontakta forskningshandläggare Anna Gellerstedt (anna.gellerstedt@formas.se) innan ni ansöker om ett nytt konto.

Ansökan ska initieras genom den koordinerade partens organisationskonto. Den som är ansvarig för organisationskontot blir då automatiskt projektledare, detta kan ändras genom att den som är ansvarig bjuder in en annan person att bli projektledare. Om en annan person ska vara projektledare, behöver hen ett personkonto i Prisma. Om den ansvariga för organisationskontot ska vara projektledare, behövs inget personkonto kopplas till ansökan.

Se mer information på Prismas supportsida Länk till annan webbplats.

Hemvist

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges. Organisationen måste ha minst en hemvist i sin struktur. Med hemvist menas den avdelning/institution/enhet inom organisationen som söker. Uppgiften om hemvist är obligatorisk när ansökan ska skickas in av den sökande.

Den som är organisationskontoansvarig ska bygga upp en struktur med enheter och underenheter (hemvister) i två nivåer. Detta sker i rullgardinsmenyerna för Medelsförvaltare och Projektets hemvist. De hemvister som den sökande kan välja hämtas från organisationsstrukturen genom inställningarna du som organisationskontoansvarig gjort på organisationskontot.

Om organisationen saknar avdelningar ange en underenhet som heter samma som organisationen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd.

Beskriv hur din organisation ser ut (skapa en struktur) Länk till annan webbplats.

Utlysningen ligger under fliken organisationskonto i Prisma. Klicka först där och gå sedan vidare till länken för or

ganisationsutlysningar. Se Prismas användarstöd för instruktioner om hur man hittar utlysningen i Prisma.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Sökt antal månader som ansökan avser.
 • Startmånad (Projektstart tidigast den 1 juni 2024; Projektstart senast den 1 augusti 2024
 • Beräknad projekttid: Projekttiden beräknas automatiskt i Prisma, utifrån startdatumet och antalet månader som fyllts i.
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Vilken typ av projekt söker du finansiering för?
  1. Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt eller
  2. Fortsättningsprojekt
 • Underinriktning: Ange vilket eller vilka temaområden inom Smart Built Environment som projektet främst bidrar till. Minst ett temaområde ska anges:
  1. Innovationer och nya tillämpningar;
  2. Kunskap och kompetens;
  3. Informationsinfrastruktur;
  4. Värdekedjor och affärsmodeller

   Läs mer om temaområden på Smart Built Environment Temaområden Länk till annan webbplats..
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Populärvetenskaplig beskrivning på engelska (4 500 tecken inklusive mellanslag).
 • Sammanfattning på svenska och engelska (2 000 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Projektbeskrivning

Maximalt 20 sidor. En mall för projektbeskrivningen , 57.8 kB. finns att ladda ner på formas.se.

Projektbeskrivningen laddas upp som en fil och storleken kan inte överstiga 4 MB. Vänligen inkludera inte någon budget i projektbeskrivningen.

Läs bakgrundstexten och utlysningens syfte och inriktning noga. Ta även del av bedömningskriterierna under Hur går bedömningsprocessen till innan ni fyller i beskrivningen. Adressera alla kriterier i er ansökan.

Projektbeskrivningen ska tydligt beskriva projektet utifrån de bedömningskriterier som anges under rubriken Hur går bedömningsprocessen till.

Referenslista

Maximalt 2 sidor. Denna del av ansökan är frivillig att fylla i och kan användas för att lista referenser som styrker texten i projektbeskrivningen. Referenslistan laddas upp som en fil och storleken kan inte överstiga 4 MB.

Budget och övrig information

Projektets budget och övrig information om samtliga organisationer som deltar i ansökan redogör du för i Prisma. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

I budgeten redogörs för hela projektets kostnader och finansiering (inte bara medel som söks från Formas). Medelsförvaltaren ska fylla i information och budget för koordinerande projektpart och varje projektpart. Prisma summerar automatiskt kostnader och finansiering för projektet som helhet.

Följande uppgifter ska anges i projektets budget:

Information om medelsförvaltaren och varje projektpart

Uppgifterna samlas in och fylls i av medelsförvaltare. Koordinerande part ska vara samma som medelsförvaltare.

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i projektet.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader

 • Personalkostnader: Får uppgå till de faktiska personalkostnaderna för den tid som läggs på projektet. Detta gäller både för företag och annan ekonomisk verksamhet (som omfattas av EU:s statsstödsregler) och för andra typer av organisationer. För anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut får beloppet aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Den som får fullständig lönefinansiering från någon finansiär kan alltså inte få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrustning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 500 000 kronor.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader (Overhead-kostnader): Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med extern finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Anger projektparternas egna bidrag i form av tid, kontanter och andra resurser. Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Sökt bidrag från Formas får maximalt uppgå till 50 procent av den totala projektbudgeten. Om annat stöd från offentlig finansiär ingår i projektbudgeten, får detta stöd tillsammans med sökt bidrag maximalt uppgå till 50 procent av den totala projektbudgeten.

Egen finansiering och annat stöd från privata aktörer utgör tillsammans projektets medfinansiering. Denna del ska uppgå till minst 50 procent av den totala projektbudgeten. Projektpart från offentlig sektor som bidrar med egen finansiering kan räknas in i medfinansieringen. Kontakta Johan Hansson (johan.hansson@formas.se) om du är osäker på vad som kan räknas som medfinansiering.

Projektkonsortiet får själv bestämma hur de vill dela på bidrag, kostnader och medfinansieringsnivåer så länge projektet som helhet är medfinansierat till minst 50 procent och följer reglerna om statligt stöd (se rubriken Regler för statligt stöd till företag och andra organisationer). En medverkande projektpart kan alltså

 • endast söka bidrag från Formas;
 • endast bidra med egen finansiering eller
 • söka bidrag och bidra med egen finansiering.

Finansieringen för annat stöd (offentligt/privat) och egen finansiering ska vara säkerställd när ansökan skickas in till denna utlysning.

Motivering av personalkostnader i budget (max 500 tecken inklusive mellanslag)

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön. Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning.

Andra kostnader som kräver förklaring kan skrivas in här också. Detta är ett fält på maximalt 500 tecken inklusive mellanslag.

Prisma beräknar automatiskt stödnivå och medfinansieringsgrad. Beräknad stödnivå är preliminär och kan justeras inför Formas beslut om beviljat bidrag.

Budgetspecifikation (max 2 000 tecken inklusive mellanslag)

Här förklarar/motiverar koordinerande projektpart budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som ni skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger ni också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektparter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du lämna in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten och få den godkänd. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett gällande etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

 • Välj medelsförvaltare i rullistan. Om du inte hittar den organisation som ska stå som koordinerande projektpart, se rubriken Organisationskonto under avsnittet Så här ansöker du.
 • Välj hemvist i rullistan. Om du inte hittar rätt hemvist, se rubriken Sökande från medelsförvaltare som behöver bli enskilt godkända under avsnittet Så här ansöker du.

Lista medverkande

Redovisa samtliga projektdeltagare med namn, organisation samt roll i projektet. Fyll i uppgifterna i valfritt tabellformat, spara dokumentet som en PDF-fil och ladda upp under obligatoriska bilagor i Prisma. Det går endast att ladda upp PDF-format i Prisma.

Bilagor: Medverkandes CV

Det är obligatoriskt att bifoga CV för projektledaren och minst en medverkande nyckelperson. Du kan frivilligt lägga till CV för sex medverkande i projektet. Max 2 A4-sidor per CV.

Organisationskontoansvarig registrerar ansökan

När ansökan är ifylld måste den registreras, skickas in och signeras av organisationskontoansvarig.

Signering av en registrerad ansökan görs av organisationskontoansvarig, och kan ske på två sätt:

 1. Om organisationskontoansvarig är samma person som projektledare, registrerar denne personansökan och signering sker per default vid registrering.
 2. Om projektledare är en annan person än organisationskontoansvarig, gör projektledaren ansökan klar och sedan måste medelsförvaltaren (den organisationskontoansvariga eller användare med roll ansökansansvarig) registrera och skicka in ansökan. Signering av ansökan sker då per default vid registrering.

Projektledaren kan när som helst under arbetet med ansökan gå in på fliken kontrollera och registrera. Där listas eventuellt saknade obligatoriska uppgifter eller andra orsaker som kan hindra att ansökan kan registreras.

Se mer information på Prismas supportsida. Länk till annan webbplats.

OBS! När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske i särskilda fall på begäran från Formas.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att söktbidrag per projekt inte överstiger 4 miljoner kronor.
 • Att projekten inte sökt för mer än 4 år och ska vara minst 12 månader.
 • Krav på medfinansiering 50 procent för projektet som helhet från näringsliv eller andra icke-akademiska parter.
 • Projektparterna ska vara juridiska personer (dvs inga enskilda firmor eller annan olämplig företagsform).
 • Minst två organisationer ska delta som projektparter i projektet, varav minst en ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.
 • Att internationella projektdeltagare inte tar del av bidraget.
 • Att inte flera ansökningar med samma innehåll förekommer.
 • Att projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som tillhandahålls på utlysningens webbplats.

Om något eller flera av dessa krav inte är uppfyllda avslås din ansökan. Det innebär att ansökan inte går vidare till granskning.

Alla ansökningar bedöms sedan av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Sammanfattning av beredningsprocessen:

 1. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån bedömningskriterier (relevans, potential, genomförande och aktörer) av externa oberoende granskare. Varje ansökan ska läsas av tre bedömare. Detta resulterar i en ranking av ansökningarna och en rekommendation till finansiering.
 2. Formas fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras.
 3. Beslut meddelas till sökande, Smart Built Environments programkansli och offentliggörs på Formas och Smart Built Environments webbplatser.

Bedömningskriterier

Ansökan bedöms enligt följande kriterier:

Relevans

 • Projektet kan väsentligt bidra till utlysningens syfte och mål.
 • Projektets problemformulering är tydlig.
 • Projektet adresserar temaområden Länk till annan webbplats. och effekter enligt programmets effektlogik.
 • Utformningen av projektet och dess förväntade resultat har tagit hänsyn till relevanta intressenters behov och förutsättningar.
 • I ansökan framgår den affärsmässiga, eller verksamhetsmässiga, nytta som resultaten av projektet bedöms ha för företaget/organisationen, eller för sektorn.

Potential

 • Projektets tänkta resultat är nytänkande eller väsentligt bättre än tillgängliga lösningar på den aktuella marknaden.
 • Projektets tänkta resultat har förutsättningar att bidra till effekter enligt programmets effektlogik.
 • Projektens potential att bidra till ökad jämlikhet genom inkludering i projektet, i samhällsbyggandets processer eller i det resultat som projektet bidrar till.

Genomförande

 • Planerade aktiviteter och metoder är realistiska och ändamålsenliga för att uppnå förväntat resultat under projekttiden.
 • Tidsplan och budget är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till projektets syfte och mål.
 • Plan för hur projektets resultat ska nyttiggöras är väl beskriven och ändamålsenlig.
 • Eventuella etiska överväganden är väl beskrivna och planen för hur dessa hanteras är ändamålsenlig.
 • Jämlikhetsaspekter är väl integrerade i projektets genomförande avseende t.ex. analys/problemformulering, mål och aktiviteter.

Aktörer

 • Projektets organisation och samlade kompetens är ändamålsenlig för genomförandet av projektet, inklusive nyttiggörandet av projektets resultat.
 • Projektet sker i samverkan med relevanta intressenter eller användare. Projektdeltagarnas medverkan är väl beskriven och ändamålsenlig för projektets mål.
 • Projektgruppen (nyckelpersoner) är väl sammansatt med avseende på jämställdhet, inte bara tas till antal personer utan också till fördelning av makt och inflytande i projektet. Relevant när projektgruppen består av fler än 3 personer.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas den 14 maj 2024. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. Dispositionstiden är viss given period efter att projektet formellt avslutats och de beviljade medlen som inte ha förbrukats kan disponeras, dvs. projektet kan löpa längre efter projektets beviljade slutdatum. Dispositionstiden kan i vissa fall förlängas på grund av särskilda omständigheter godkända av Formas, gällande projektledare och medelsförvaltare, som till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Ekonomisk återrapportering i Prisma.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Eftersom utlysningen sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment kan det tillkomma särskilda villkor och anvisningar som reglerar rapportering, uppföljning och kommunikation med mera i förhållande till programmet.

Verktyg för projektledare Länk till annan webbplats.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Formas överför information om beviljade bidrag till Swecris Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Webbinarium 5 februari

5 februari: Det har skett några ändringar i EU:s regler för Försumbart stöd. Nu gäller att försumbart stöd inte får överstiga 300 000 euro under en treårsperiod, som omfattar det innevarande och de två föregående beskattningsåren. 

Definitioner

Koordinerande projektpart

En organisation som samordnar projektet och är medelsförvaltare, dvs. mottar Formas utbetalningar, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Projektledare

Fysisk person, eller i vissa fall juridisk person, som ger in ansökan till Formas och leder arbetet med planering och genomförande av Projekt.

Projektpart

En organisation som genomför projektet - oavsett om den får bidrag eller inte, dvs. bidrar med egen finansiering. En underleverantör är inte en projektpart.

Medelsförvaltare

Medelsförvaltaren är den organisation som mottar Formas utbetalningar och överför pengar till övriga organisationer som är bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Formas eventuella ändringar.

Medelsförvaltare för alla typer av utlysningar

Organisation som kan söka i alla typer av utlysningar hos Formas. Dessa är universitet, högskolor, forskningsinstitut och statliga myndigheter med forskningsuppdrag.

Medelsförvaltare för ett enskilt projekt (se avsnitt Så här ansöker du)

Organisation som kan söka medel i enstaka utlysningar hos Formas och få beviljat medel för ett enskilt projekt. Dessa är företag, föreningar, branschorganisationer, styrelser, fonder och kommuner.

Hemvist

En hemvist kan exempelvis vara en institution, en avdelning eller enhet inom organisationen som söker.

Små och medelstora företag enligt

Användarhandledning om definitionen av SMF-företag (vinnova.se) Länk till annan webbplats.

Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Medelstora företag är de som har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro. För företag som har mindre än 10 anställda tillämpas samma regler som för små företag. Observera att verksamhetstypen enskild firma inte kan beviljas medel, vilket innebär att ansökningar som innefattar enskild firma kommer att avslås.

Kontaktinformation

Utlysningsansvarig Formas:

För administrativa frågor och frågor om Prisma

För frågor angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment
070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Uppdaterad:28 maj 2024