Driving Urban Transitions-utlysning 2022: Europeisk satsning på forskning och innovation för hållbar urban omställning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt för hållbar omställning i städer.

VEM KAN SÖKA?

En grupp av aktörer bestående av forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhällesorganisationer. Projektteamen måste bestå av minst tre partners från tre olika länder i partnerskapsprogrammet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Max 3–5 miljoner SEK för det svenska deltagandet i ett projekt.

Beslutad: 2023-10-15 13:00
 • Öppningsdatum steg 1: 2022-09-21 kl. 13.00
  Sista ansökningsdatum steg 1: 2022-11-21 kl. 13.00
 • Öppningsdatum steg 2: mars 2023
  Sista ansökningsdatum steg 2: 2023-05-03 kl. 13.00
 • Beslutsdatum: Mars 2023 för ansökningar som går vidare från steg 1. Tidigast juli 2023 för ansökningar som går vidare i steg 2.

Formas, Vinnova och Energimyndigheten utlyser tillsammans 42 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar inom det europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions, DUT. Syftet med utlysningen är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som hjälper städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen. 27 europeiska länder ingår i utlysningen som har en sammanlagd budget på 90–100 MEUR.

Partnerskapet är indelat på tre olika pelare som var för sig identifierar ett antal utmaningar som adresseras i utlysningen: Cirkulära urbana ekonomier (CUE), 15-minutersstaden (15minC) och Energipositiva stadsdelar (PED). Utlysningen fokuserar på ett antal utmaningar identifierade inom respektive pelare:

Energipositiva stadsdelar:

 • PED topic 1: Energy communities – energy transition driven by civil society
 • PED topic 2: Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges
 • PED topic 3: Energy efficiency in existing urban structures

15-minuters staden:

 • 15mC topic 1: Strengthen the mix of urban functions and services
 • 15mC topic 2: Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond)
 • 15mC topic 3: (Re)imagine urban public spaces and streets for vibrant, sustainable neighbourhoods

Cirkulära urbana ekonomier:

 • CUE topic 1: Urban Resource Sharing and Circularity
 • CUE topic 2: Nature-based solutions (NBS)
 • CUE topic 3: Urban food systems

Formas ansvarar för pelaren om cirkulära urbana ekonomier, och om de tre utmaningar som hör till denna kan du läsa mer utförligt om under Syfte och inriktning.

Utlysningen välkomnar forskare, städer, kommuner, företag, civilsamhället och andra intressenter att söka medel som kan bidra till städers omställning. Den avser att stödja en stor bredd av vetenskapliga discipliner och välkomnar tvärvetenskapliga angreppssätt, samt ett brett spektrum av aktiviteter, från forskning till innovation och tillämpning. Ett tydligt mål för utlysningen är också att engagera intressenter som företag, offentliga verksamheter och civilsamhället i projekten, samt att ta hänsyn till användarnas behov när projektets mål identifieras.

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess.

 1. En kortfattad ansökan lämnas in i Steg 1 senast kl. 13.00 CET den 21 november 2022.
 2. Steg 2 är till för fullständiga ansökningar, och lämnas in senast kl. 13.00 CET den 3 maj 2023.

Läs mer om processen i den fullständiga internationella utlysningstexten. Länk till annan webbplats. Ansökningar i steg 1 och 2 ska skickas in till den rumänska organisationen UEFISCDIs elektroniska ansökningssystem UDiManager. Länk till annan webbplats. Se fullständig information och ingång till ansökningssystem på utlysningens internationella webbsida. Länk till annan webbplats.

Vår framtid är beroende av att vi hanterar komplexa och stora utmaningar som har med omställningen att göra här och nu. Många av utmaningarna behöver hanteras finns i städer och urbana samhällen. Städers omställning är central för att EU ska kunna nå målen i den europeiska gröna given och uppfylla åtaganden relaterade till FNs agenda 2030-mål, FNs urbana agenda, EUs urbana agenda, Parisavtalet och att stödja New European Bauhaus.

Det europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions (DUT) syftar till att adressera de här utmaningarna genom en integrerad ansats som ska hjälpa beslutsfattare i städer, företag och aktörer i samhället att agera och bidra till urban omställning. Dessutom syftar partnerskapet till att genom forskning och innovation utveckla färdigheter, kapacitet och verktyg (inklusive teknik) för att möjliggöra förändring i städer och främja den förändring som är nödvändig genom att omsätta ny och befintlig kunskap i handling.

Syftet med denna utlysning är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar för att hjälpa städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen.

Partnerskapet är indelat på tre olika pelare som var för sig identifierar ett antal utmaningar som adresseras i utlysningen: Cirkulära urbana ekonomier (CUE), 15-minutersstaden (15minC) och Energipositiva stadsdelar (PED). Utlysningen fokuserar på ett antal utmaningar identifierade inom respektive pelare.

Cirkulära urbana ekonomier (CUE)

Pelaren Cirkulära Urbana Ekonomier (CUE) syftar till att främja utformning av urbana livsmiljöer som kännetecknas av regenerativa principer. Det innebär platser, stadsdelar och samhällen som är både inkluderande och gröna, och som bygger på cirkulära flöden av resurser och lokalt välfungerande ekonomier. Pelaren uppmuntrar till projekt som kombinerar olika typer av åtgärder för att förbättra städers resurseffektivitet, och adresserar dessutom både mänskliga perspektiv och sociala frågor. Allt eftersom partnerskapsprogrammet fortskrider kommer den här pelaren att samla in och gruppera exempel på sådana lösningar och tillhandahålla en portfölj med minst 50 lösningar som aktivt bidrar till en cirkulär omvandling av stadsdelar och städer fram till partnerskapets slut.

Den här utlysningen fokuserar på tre områden med identifierade utmaningar som hör hemma i CUE-pelaren. För fullständig beskrivning av pelaren, de tre områdena och identifierade utmaningar, se den internationella utlysningstexten.

Utmaning 1 – Urban resursdelning och cirkuläritet

Hur städer och urbana områden organiseras och styrs har stor betydelse för deras användning av naturresurser. Städer och urbana områden skapar stora mängder avfall, och lösningar som ska öka resurseffektiviteten hänger inte alltid ihop med insatser för att stärka den sociala hållbarheten. Den här utmaningen fokuserar på socialt hållbara lösningar för att dela resurser och hitta cirkulära lösningar i städer, och som bygger sammanförandet av ekologiska och sociala värden. Lösningarna ska skapa fler slutna kretslopp som minskar städers resursförbrukning genom att antingen bidra till att förlänga urbana resurser och materials användning och livslängd, eller bidra till att de återvinns och återanvänds i högre utsträckning. Cirkuläritet ska ses som ett verktyg för att kunna nå hållbara städer, och inte som ett mål i sig själv.

Utmaningen pekar ut följande huvudsakliga problemområden:

 • Hur kan digitala verktyg och applikationer underlätta delning av resurser utan att vare sig exkludera utsatta grupper i samhället eller dem som har sämre tillgång till digitala lösningar?
 • Vilka incitament respektive avskräckande åtgärder behövs för att öka delning av resurser, material, verktyg och tjänster i en urban kontext, och hur bör sådana lösningar utformas och implementeras för att vara inkluderande för flera?
 • Hur kan lösningar för att dela resurser i städer utformas och användas så att lösningarna även bidrar till social hållbarhet och rättvisa?

Utmaning 2 – Naturbaserade lösningar

De kommande decennierna kommer städer att påverkas av klimatrelaterade väderhändelser i allt större utsträckning. Städer kan arbeta proaktivt med multifunktionella och naturresursbaserade ansatser och lösningar, såsom exempelvis stadsgrönska och blåstrukturer som utformas i klimatanpassningssyfte. Naturresursbaserade lösningar kan i det här sammanhanget förstås som en övergripande term för åtgärder som kan implementeras för att minska städers miljöpåverkan och klimatrelaterade utsläpp, och som främjar restaurering och förnyelse av urbana ekosystem.

Utmaningen pekar ut följande huvudsakliga problemområden:

 • Hur kan stadsplaneringen inkludera och säkra användning och återanvändning av blågröna resurser, dels som klimatanpassningsåtgärd, dels så att deras ekosystemtjänster gynnar medborgare?
 • Hur kan medborgarengagemang och samrådsprocesser användas i samband med städers blågröna planering för att minska ojämlikheter i städer?
 • Hur kan planering av hållbara städer inkludera multifunktionella miljöanpassningsstrategier på sätt som bortser från traditionella indelningar av städer och nivåer av urbant beslutsfattande, och som dessutom bidrar med ytterligare sociala mervärden?

Utmaning 3 – Urbana livsmedelssystem

Denna utmaning välkomnar projekt som tar upp olika aspekter av hur urbana livsmedelskedjor kan göras hållbara. Det kan handla om allt ifrån produktion, förpackning, distribution, detaljhandel och konsumtion, till hantering av organiskt avfall och att skapa slutna kretslopp för avfall. Utmaningen handlar övergripande om att hantera övergången till livsmedelssystem med lägre påverkan på ekologiska system och som samtidigt tillhandahåller hälsosam och hållbar mat till alla invånare inklusive de med lägre inkomst.

Utmaningen pekar ut följande huvudsakliga problemområden:

 • Hur kan urbana livsmedelssystem och leveranskedjor utformas för att ge både ekologiska och sociala hållbarhetsfördelar för stadsdelar, lokalsamhällen och regioner?
 • Hur kan städers livsmedelssystem organiseras för att öka de cirkulära flödena av organiska material och minska resursanvändningen och konsumtionen?
 • Vilka hinder (juridiska, ekonomiska, sociala etc.) behöver övervinnas för att stadsplaneringen i högre utsträckning ska kunna bidra till att skapa urbana livsmedelssystem som tillhandahåller hållbar och hälsosam mat till samtliga invånare oavsett inkomst och kultur?

Aktörer verksamma i Sverige som kan bidra i internationella forsknings-, och innovationsprojekt inom utlysningens områden är välkomna att söka. Sökande kan exempelvis vara: forsknings-, och innovationsutförare från universitet och högskolor (samtliga discipliner och forskningsämnen är välkomna), institut, företag, aktörer i offentlig sektor (kommuner och regioner mm) och organisationer i civilsamhället.

Innan du ansöker

Se nedan för en sammanfattning av vad ansökan ska innehålla när du söker medel från Formas för ditt deltagande i ett konsortium. Du bör utgå från den internationella utlysningstexten för att få fullständig information om bland annat utlysningens adresserade utmaningar, de två olika spåren (forskningsinriktade projekt och innovationsinriktade projekt) som sökande kan ansöka inom, deltagande länder och dessas budgetar, ansökningsförfarande och transnationella krav.

Internationell utlysningstext, DUT Call 2022 Länk till annan webbplats.

Läs även vägledningen för utlysningen på svenska som innehåller kortfattad information om utlysningen och respektive pelare. De nationella kraven för respektive finansiär (Formas, Vinnova och Energimyndigheten) går att hitta i de nationella annexen i den internationella utlysningstexten. Rekommendationen är även att ta kontakt med utlysningens nationella kontaktpersoner innan ansökan i steg 1 skickas in.

Driving Urban Transitions utlysning 1, vägledning på svenska (pdf) , 189 kB.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen behöver det transnationella projektet uppfylla bland annat följande

 • Projekten ska bestå av ett projektkonsortium med minst tre projektparter som är berättigade till finansiering från deras respektive nationella/regionala finansieringsorgan, och från minst tre länder som deltar i utlysningen
 • Projektledaren kan bara vara projektledare för en ansökan och delta i max två ansökningar i utlysningen.
 • Projekten ska involvera minst en stad/kommun/organisation som tillhandahåller urbana tjänster i konsortiet. Projekten förväntas vara av samskapande karaktär redan i de tidiga projektstadierna. Projekten ska visa på användarbehov som är relevanta för projektmålen samt beskriva hur användare involveras under projektets genomförande.

Dessutom rekommenderas projekten att ta följande rekommendationer i beaktande:

 • Projekten bör inkludera minst en representant från företag, kommersiell organisation eller organisation från civilsamhället.
 • Projekten bör vara tvärvetenskapliga och ta en transdisciplinär ansats som kan bidra till transnationell nytta.
 • Projekten bör ha en jämn fördelning mellan deltagande länder med avseende på antal parter och fördelning av budget. Ingen part ska stå för mer än 50 % av det planerade arbetet.
 • Projekten bör se över balansen mellan män och kvinnor i ansökan och får gärna inkludera de så kallade ”widening countries” (Bulgarien, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovenien, Turkiet).
 • Projekten förväntas ha en projektbudget om mellan 1 till 2 MEUR, men projektbudgeten kan vara både högre och lägre.

Observera att det bara är ansökningar som har gått vidare i steg 1 som kan skicka in en fullständig ansökan i steg 2. Ansökan får inte heller genomgå några större förändringar mellan steg 1 och 2. Följande ska inte ändras:

 • Projektmålen i ansökan till steg 1
 • Huvudsökanden ska vara densamme (förutom i fall av force majeure)
 • Konsortiet ska vara detsamma (med undantag för möjligheten att inkludera ”widening countries” efter tillåtelse av utlysningssekretariatet).
 • Projektets efterfrågan av finansiering från finansiärsorganisationerna ska vara ungefär desamma i båda ansökningarna och endast mindre förändringar godkänns

Formas kommer som deltagande finansiärsorganisation att kontrollera om ansökan uppfyller nationella krav. Bra att känna till är att den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut kallas för medelsförvaltare. Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt. Universitet, högskolor, myndigheter med forskningsuppdrag och de flesta forskningsinstitut är godkända som medelsförvaltare i alla utlysningar hos Formas. De flesta andra offentliga och privata organisationer behöver få ett enskilt godkännande som medelsförvaltare.

Vem kan bli medelsförvaltare?

Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka medel från Formas omfattas av Regler för statligt stöd.

Alla projekt som söker medel hos Formas ska ha en ansvarig projektledare och genomföras av de personer som är angivna i ansökan.

Du kan ansöka om finansiering från Formas för följande kostnader:

 • Personalkostnader. Finansiering går att söka för att täcka lönekostnader för forskare, doktorander och administrativ personal. Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Det belopp som anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få beviljat får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrusning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 50 000 EUR.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Möjligheten för Formas att finansiera olika typer av organisationer regleras i förordning (2017:195) om statligt stöd till forskning och innovation inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den bygger på EU-kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014. samt på EU-förordningen om stöd av mindre betydelse

Följ länkarna nedan för mer information:

Projekt som beviljas ska starta mellan september 2023 och januari 2024. Projekttiden får vara högst 36 månader (3 år). Projektslut ska vara detsamma för samtliga deltagare i konsortiet.

Formas finansierar projekt med det totala maxbeloppet om 3 miljoner SEK för det svenska deltagandet. Om sökande är projektledare för projektet går det att söka upp till max 5 miljoner SEK för det svenska deltagandet.

Din ansökan ska vara skriven på engelska.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till Formas, vilket i den här utlysningen sker först efter att beslut fattats i utlysningens andra steg. När ansökan kommit in till Formas innebär det att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats..

Formas, Vinnova och Energimyndigheten har alla i uppdrag att arbeta för att främja jämställdhet och inkluderande perspektiv i sina verksamheter. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Så här ansöker du

Utlysningen sker i två steg. Först lämnar du in en första ansökan omfattades omkring tolv sidor (pre-proposal). Ansökan i steg 1 är obligatorisk för att kunna delta i att lämna in en fullständig ansökan i steg 2. Konsortieledaren för varje internationellt konsortium samordnar så att varje transnationellt projekt lämnar in en första ansökan. Ansökan ska vara skriven på engelska, och alla fält i ansökningsformuläret ska vara ifyllda. Fyll i vilken typ av projekt som ansökan gäller (forskningsinriktad eller innovationsinriktad). Fyll även i vilken pelare projektet bidrar till samt de pelare som projektet relaterar till. Ansökan i steg 1 ska vara inlämnad senast kl. 13.00 (CET) den 21 november 2022. Ansökan skickas in till UEFISCDIs elektroniska ansökningssystem UdiManager Länk till annan webbplats. som du hittar länken till på utlysningens internationella webbplats. Länk till annan webbplats.

Efter att du lämnat in en första ansökan i steg 1 kommer de ansökningar som uppfyller nationella och transnationella krav att utvärderas av en internationell panel av expertgranskare.

De ansökningar i steg 1 som får positiva utvärdering av granskarpanelen uppmuntras att utveckla sin första ansökan och skicka in en fullständig ansökan i steg 2. Fullständiga ansökningar ska skrivas på engelska och alla fält i webbformuläret ska vara ifyllda. Fullständiga ansökningar ska vara inlämnade senast kl. 13.00 (CET) den 3 maj 2023. Fullständiga ansökningar ska skickas in via UEFISCDIs elektroniska ansökningssystem UdiManager. Länk till annan webbplats.

Vad ansökan ska innehålla och vilka uppgifter som behöver fyllas i går att läsa mer om i den internationella utlysningstexten Länk till annan webbplats. samt i dokument som innehåller riktlinjer för hur du skickar in ansökan.

Ansökan ska vara skriven på engelska.

Efter du har lämnat in din ansökan

Efter att du har lämnat in din ansökan, i steg 1 såväl som steg 2, kommer de svenska finansiärsorganisationerna att kontrollera så att ansökan uppfyller grundläggande nationella formaliakrav. Dessa finns beskrivna i den här nationella utlysningstexten (se till exempel ”Hur stor andel av projektets kostnader kan jag få stöd för?”). I både steg 1 och 2, utvärderar det internationella programsekretariatet för DUT ansökningarna utifrån de transnationella krav som finns i den internationella utlysningstexten. Därefter bedöms ansökningarna av en internationell panel av granskare utifrån de bedömningskriterier som beskrivs i den internationella utlysningstexten.

Internationell utlysningstext, DUT Call 2022 Länk till annan webbplats.

Det internationella programsekretariatet för DUT återkommer till konsortieledaren med rekommendationer och återkoppling för konsortiet när ansökningar i steg 1 respektive i steg 2 bedömts av den internationella panelen med granskare.

De ansökningar som får positiva rekommendationer från det internationella programsekretariatet för DUT efter bedömningsprocessen av ansökningar i steg 2, ska först då inkomma med en nationell ansökan för projektparterna verksamma i Sverige. Ansökan som främst bidrar till pelaren Cirkulära Urbana Ekonomier (CUE) ska lämnas in i Formas ansökningssystem Prisma. Ansökningar som främst bidrar till pelaren 15-minuters staden ska lämnas in via Vinnovas ansökningssystem Länk till annan webbplats., och ansökningar som främst bidrar till pelaren Energipositiva stadsdelar ska lämnas in via Energimyndighetens ansökningssystem Länk till annan webbplats..

Här nedan följer de krav som Formas tillämpar generellt i våra utlysningar. Den information som rör Prisma är aktuella för dig först när rekommendationerna är fattade i utlysningens steg 2. Formas har krav som vi ställer på vilka aktörskategorier som kan söka vilka stödnivåer, och vi ber er att kontakta oss för att försäkra er om vad som gäller för just er organisation.

Personkonto

För att kunna fylla i information i ansökan behöver du ett personkonto i Prisma.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Organisationskonto

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut om projektet får sin ansökan beviljad kallas i Formas ansökningssystem för medelsförvaltare. Organisationen behöver vid ansökningstillfället ha ett organisationskonto.

Formas skiljer på medelsförvaltare som kan ta emot medel i alla Formas utlysningar, och medelsförvaltare som kan bli godkända att ta emot medel för ett enskilt projekt.

Sökande från medelsförvaltare godkända för alla Formas utlysningar

Universitet, högskolor, de flesta forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag är godkända som medelsförvaltare för alla Formas utlysningar och har redan organisationskonto.

Sökande från medelsförvaltare som behöver bli enskilt godkända

De flesta andra offentliga och privata organisationer behöver bli enskilt godkända som medelsförvaltare i denna utlysning. Dessa organisationer behöver ha ett organisationskonto hos Formas. Om organisationen redan har ett konto i Prisma, kontakta ansvarig forskningshandläggare för att organisationen ska bli tillagd i listan med möjliga medelsförvaltare i utlysningen. Detta gäller även om organisationen har sökt i andra utlysningar hos Formas.

Saknar din organisation ett konto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare (organisationskontoansvarig) ansöka om ett organisationskonto på Prismas webbplats. Ansök om detta redan då du skickat in ansökan i steg 2 till UEFISCDIs elektroniska ansökningssystem UdiManager Länk till annan webbplats.. Ange då i motiveringen för ansökan att ni vill söka i Formas utlysning Driving Urban Transition (DUT) utlysning 1 vilken typ av organisation det gäller samt organisationsnummer.

Ansök om organisationskonto i Prisma. Länk till annan webbplats.

Om du inte vet om din organisation har ett konto, kontakta ansvarig forskningshandläggare.

Hemvist

För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom organisationen anges, en hemvist kan exempelvis vara en institution eller en avdelning. Den som är organisationskontoansvarig ska bygga upp en struktur med enheter och underenheter (hemvister) i två nivåer. Om organisationen saknar avdelningar ange en underenhet som heter samma som organisationen. Information om hur du gör detta finns i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats..

Den här information som rör Prisma är aktuell för dig vars projekt främst relaterar till pelaren Cirkulära Urbana Ekonomier (CUE) och först när rekommendationerna är fattade i utlysningens steg 2. Den information som följer nedan är den information som Formas tillämpar generellt i våra utlysningar. Formas kommer att uppdatera informationen nedan inför att rekommendationerna ska lämnas i steg 2.

 • Sökt antal år/månader som ansökan avser.
 • Startmånad
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Budget och övrig information

Projektets budget och övrig information ska fyllas i enbart utifrån aktörer med verksamhet i Sverige i projektet då de får stöd av respektive finansiärsorganisation. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Följande uppgifter ska anges i projektets budget:

Information om svenska organisationer och projektparter

Detta är obligatoriska uppgifter som måste fyllas i per part för samtliga parter i projektet med verksamhet i Sverige. Den som lämnar in ansökan för de svenska parterna ska anges som medelsförvaltare.

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Adress, postnummer, postort, land
 • Årsomsättning (avser universitetets, högskolans, institutets, företagets eller organisationens totala omsättning respektive försäljning under förevarande beskattningsår, anges i siffror exempelvis 3 500 000)
 • Balansomslutning (avser summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags eller organisations balansräkning, anges i siffror exempelvis 5 500 000)
 • Antal anställda
 • Kontaktperson
 • E-post till kontaktperson
 • Namn på arbetsplats, adress, postnummer, postort, land där huvuddelen av arbetet kommer att genomföras.

Kostnader

 • Personalkostnader. Finansiering går att söka för att täcka lönekostnader för forskare, doktorander och administrativ personal. Stödberättigande personalkostnader hos företag och annan ekonomisk verksamhet får beräknas till högst 800 kronor per timme. Universitet, högskola eller forskningsinstitut omfattas inte av denna begränsning. Det belopp som anställda vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan få beviljat får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Utrusning, byggnader och mark: Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt maximalt 50 000 EUR.
 • Kostnader för konsulter och licenser med mera: För att kostnaderna för konsulter och licenser ska vara stödberättigande krävs att de köps eller licensieras från externa aktörer på marknadsmässiga villkor samt att aktivitet och omfattning framgår av projektbeskrivningen.
 • Övriga direkta kostnader: Till övriga direkta kostnader räknas exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång.
 • Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller för lokaler.

Möjligheten för Formas att finansiera olika typer av organisationer regleras i förordning (2017:195) om statligt stöd till forskning och innovation inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den bygger på EU-kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014. samt på EU-förordningen om stöd av mindre betydelse

Finansiering

I ansökan kan fyra typer av finansiering anges:

 • Sökt bidrag från Formas: Anger vilket belopp som söks från Formas inom ramen för utlysningen. Beloppet kan inte överstiga totala kostnader. Om sökt belopp understiger totala kostnader kommer resterande belopp automatiskt räknas ut och redovisas under Egen finansiering.
 • Annat stöd (offentligt): Om medel för relaterade projekt har erhållits med finansiering från Formas eller annan offentlig finansiär
 • Annat stöd (privat): Om medel från annat privat företag eller organisation bidrar med finansiering till projektet.
 • Egen finansiering: Om projektparten går in med egen finansiering i projektet räknas den automatiskt fram i fältet för egen finansiering.

Motivering av personalkostnader i budget

Här specificerar ni den genomsnittliga timkostnaden för budgeterade personalkostnader. Med personalkostnader avses löner inklusive sociala avgifter och andra obligatoriska avgifter kopplade till lön.

Budgetspecifikation

Här förklarar motiverar huvudsökande budgeten i ord. Här anges de overheadkostnader som tillämpas i ansökan. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.

Här anger du också eventuella konsultkostnader och omfattningen på konsultens medverkan. Ange även vilken eller vilka projektparter som står för konsultkostnaderna. Sökande uppmanas att vara tydlig med att beskriva samtliga kostnader i relation till de aktuella aktiviteterna inom projektet.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Du ska ange i din ansökan om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj projektets ämnesområde och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett forskningsämne och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

Den organisation som ska ta emot och förvalta de medel som Formas betalar ut till beviljade projekt kallas medelsförvaltare.

 • Välj medelsförvaltare i rullistan. Om du inte hittar den organisation som ska stå som huvudsökande, se rubriken Organisationskonto under avsnittet Så här ansöker du.
 • Välj hemvist i rullistan. Om du inte hittar rätt hemvist, se rubriken Sökande från medelsförvaltare som behöver bli enskilt godkända under avsnittet Så här ansöker du.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel i utlysningen fattas av Formas efter samråd med Vinnova och Energimyndigheten och utifrån den rekommendation som kommer av DUTs bedömningsprocess i steg 2. Beslut förväntas fattas så snart som möjligt efter att utlysningens rekommendationer offentliggjorts i juli 2023. Du får en e-post när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Ekonomisk återrapportering i Prisma. Länk till annan webbplats.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Utlysningssekretariatet för DUT och Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång.

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data

Formas överför information om beviljade bidrag till Swecris Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Seminarier, webbinarier och matchmaking

Lanseringsevent för partnerskapet Driving Urban Transitions

Tisdag 4 oktober och onsdag 5 oktober

Den officiella lanseringen av partnerskapet äger rum i Bryssel 4–5 oktober 2022. Det går att delta både fysiskt och digitalt.

DUT Launch Conference Information (dutpartnership.eu) Länk till annan webbplats.

Matchmakingmöte på svenska

Måndagen den 10 oktober kl. 10.00-11.30

Under webbinariet finns möjlighet till matchmaking och nätverkande för att underlätta för intresserade aktörer att hitta andra svenska partners att ta fram en ansökan med. För dig som önskar finns möjlighet att göra en kort pitch, tre minuter, av en projektidé eller verksamhet för att kunna bygga ett konsortium för ansökan och matcha med andra aktörer i Sverige. Kontakta Patrik Rydén, Viable Cities, om du är intresserad av att göra en pitch.

Agenda

 • Information om Driving Urban Transition to a sustainable future, DUT, utlysning 2022
 • Inspirations- och erfarenhetsberättelse från tidigare europeiska projekt
 • Presentation av B2Match verktyget
 • Korta pitchar med direkt återkoppling
 • Möjlighet till matchmaking

Anslut till mötet (Microsoft Teams) Länk till annan webbplats.

Internationell information och matchmaking

Tisdagen den 18 oktober

Seminariet sker digitalt. Mer information finns på partnerskapets webbplats.

DUT Call 2022: Info Day 2 (dutpartnership.eu) Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll

För frågor om partnerskapsprogrammet och utlysningens innehåll

För frågor om budget, finansiering och stöd till företag

Johan Hansson

Tjänstledig

För frågor om Prisma och administrativ support

Uppdaterad:15 oktober 2023