Nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till ett mer robust kunskapsunderlag om effekter och nyttor av olika former av anpassad skogsskötsel.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande forskare ska vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka för upp till 4 år långa projekt med en budget om maximalt 10 miljoner kronor per projekt. Total budget för utlysningen är 120 miljoner kronor.

Beslutad: 2022-11-23 11:30

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Alternativa skogsskötselmetoder, som hyggesfritt skogsbruk, lyfts fram alltmer inom såväl svensk som internationell skogspolitik. Samtidigt saknas robust kunskap kring effekter och nyttor för många centrala samhällsmål, och kring möjligheter och utmaningar för implementeringen av metoderna i praktiken.

Både på EU-nivå och i Sverige betonas den mångfunktionella roll som skogen har för ekonomi, klimat, landsbygd, biologisk mångfald, och för människors hälsa och välmående. Anpassade skogsbruksmetoder med möjlighet till ökad hänsyn till biologisk mångfald, bättre förmåga att möta klimatförändringarna och som kan gynna olika sociala och kulturella värden lyfts särskilt fram som ett viktigt redskap. Ökat fokus läggs också på att stödja skogsägares möjligheter att välja skogsbruksmetoder som bäst svarar mot de målsättningar man har med sitt skogsägande.

Den aktuella utlysningen syftar till att stärka det samlade kunskapsunderlaget om effekter och nyttor av olika former av anpassade skogsskötselmetoder och därmed ge ökad trygghet till beslutsfattande på området och till praxis inom skogsbruket. Exempel på olika former av anpassade skogsbruksmetoder som kan omfattas av utlysningen är olika varianter av hyggesfritt skogsbruk, trakthyggesbruk med förlängd omloppstid samt skogsbruk med ett högre inslag av löv.

Utlysningen omfattar forskning om en bredd av aspekter kring olika former av alternativa eller anpassade skogsbruksmetoder, såsom lönsamhet, klimatnytta och effekter på mark, vatten och biologisk mångfald. Även synergier eller målkonflikter med olika dimensioner av sociala värden, samt nyttor och effekter för renskötseln, är centrala i utlysningen. Utlysningen omfattar också socioekonomiska aspekter kring implementeringen, såsom frågor om incitament, kunskap, ansvar och rättvisa. Slutligen omfattar utlysningen också forskning och innovation kring stödjande och möjliggörande teknik för anpassade skötselmetoder.

Utlysningen vänder sig till forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. Maximal projektlängd är fyra år, med en budget på upp till två och en halv miljon kronor per år. Den totala budgeten för utlysningen är 120 miljoner kronor.

EU-kommissionen presenterade i juli 2021 en ny skogsstrategi för EU fram till 2030 Länk till annan webbplats., som ska ses som en av insatserna i den gröna given. Skogsstrategin betonar den mångfunktionella roll som EU:s skogar har för ekonomi, klimat, landsbygd, biologisk mångfald, och för människors hälsa och välmående. Skogsbruksmetoder som kan ge ökad hänsyn till biologisk mångfald och anpassningsförmåga till klimatförändringar lyfts särskilt fram, och man aviserar kommande riktlinjer och ett nytt frivilligt certifieringssystem för ”naturnära skogsbruk”. Kommissionen lyfter också behov av bättre ekonomiska incitament för skogsägare för att på olika sätt höja kvaliteten i EU:s skogar. I dessa incitament ingår möjligheter att diversifiera inkomster från skogen, stödja en övergång till olika anpassade skogsbruksmetoder och ett ersättningssystem för koldioxidinlagring.

Även i den särskilda utredning på skogsområdet Länk till annan webbplats. som tillsattes av den dåvarande svenska regeringen 2019 presenterades förslag kring nya former av naturvårdsavtal för att bruka skog med förstärkt hänsyn. I den skogspolitiska proposition Länk till annan webbplats. som sedan presenterades i november 2021 ingick, förutom satsningar på formellt områdesskydd, en långsiktig rådgivningskampanj för ökad hållbar tillväxt och hållbart brukande i skogen. Kampanjen avses omfatta åtgärder för naturvårdande skötsel, ökad klimateffektivitet, effektivare miljöhänsyn, klimatanpassning av skogsbruket och användning av alternativa brukningsmetoder såsom kontinuitetsskogsbruk och skogar med högre lövinslag. Ökat fokus läggs på att stödja skogsägares möjligheter att välja skogsbruksmetoder som bäst svarar mot de målsättningar man har med sitt skogsägande. Man anger också att staten bör vara en föregångare i hållbart skogsbruk och ta stor natur- och kulturmiljöhänsyn samt hänsyn till rennäringen. På samma linje föreslår Miljömålsrådet i sin årsrapport för 2021 Länk till annan webbplats. ett etappmål för hyggesfritt skogsbruk. Målet uttrycks inte som en fast areal eller procentuell ökning, utan ska ses som en önskvärd riktning för att lösa flera mål- eller intressekonflikter mellan virkesproduktion och andra samhällsmål och intressen i skogsbruket.

Även om alternativa skogsskötselmetoder lyfts fram inom skogspolitiken i ökande grad de senaste åren både på nationell och internationell nivå, är både forskning och praktisk erfarenhet inom området begränsad. Formas ser viktiga kunskapsbehov kring effekter av olika alternativa skogsbruksmetoder för många centrala samhällsnyttor, och kring möjligheter och utmaningar för implementeringen av dessa metoder i praktiken.

Utlysningen förväntas bidra till ett mer robust och samlat kunskapsunderlag om effekter och nyttor av olika former av anpassad skogsskötsel, och därmed ge ökad trygghet till beslutsfattande på området och till praxis inom skogsbruket.

Utlysningen omfattar forskning om en bredd av aspekter kring olika former av alternativa eller anpassade skogsbruksmetoder. Kunskap behövs såväl om ekonomisk lönsamhet, produktivitet och drivningskostnader, som om effekter på kolinbindning, kolavgångar och klimatanpassning, växtbiologiska och genetiska aspekter, samt effekter på mark, vatten och för biologisk mångfald. Även skogsbruksmetodernas eventuella synergier eller målkonflikter med olika dimensioner av sociala värden, inklusive rekreation och naturturism, samt nyttor och effekter för renskötseln, är centrala områden i utlysningen.

Exempel på olika former av anpassade skogsbruksmetoder som kan omfattas av utlysningen är kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt skogsbruk (inklusive varianter av luckhuggning och skärmskogsbruk), trakthyggesbruk med kraftigt förlängd omloppstid samt skogsbruk med ett högre inslag av löv. Forskning som snarare syftar till utveckling av exempelvis natur- eller kulturhänsyn inom ramen för gängse skogsskötselmetoder omfattas inte av utlysningen. Fokus och tyngdpunkt för projekt inom ramen för utlysningen ska ligga på svenska förhållanden. Internationella utblickar och jämförelser kan dock ändå vara värdefulla när det passar för forskningsfrågan.

Förutom effekter av skogsskötselmetoderna på olika samhällsnyttor syftar utlysningen också till att öka kunskapen om centrala socio-ekonomiska aspekter kring implementeringen. Dessa kan röra frågor om incitament, kunskap, värderingar, styrmedel, affärsmodeller, ansvar och rättvisa. Slutligen omfattar utlysningen också forskning och innovation kring stödjande och möjliggörande teknik för anpassade skötselmetoder, såsom olika former av digital infrastruktur samt teknik för att öka användningen av olika digitala hjälpmedel för att underlätta ett anpassat skogsbruk.

Utlysningen vänder sig till forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. Tvärvetenskapliga ansatser uppmuntras där sådana är relevanta för det tilltänka projektet men är inget krav i utlysningen. Förhoppningen är att utlysningen som helhet ska kunna finansiera en mångfald av projekt.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under Revisionshistorik.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas den 23 november 2022. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Bidrag från denna utlysning får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller annan organisation med forskning som huvudverksamhet.

Vem kan bli medelsförvaltare?

För att kunna ansöka om bidrag i denna utlysning ska:

 • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Huvudsökande ska vara projektledare på ansökan.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, IT och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Du kan söka för en projektlängd på mellan två och fyra år. Maximal projektbudget är två och en halv miljon kronor per år, i genomsnitt över den aktuella projekttiden. För ett två år långt projekt kan du alltså söka maximalt fem miljoner kronor och för ett fyra år långt projekt kan du maximalt söka tio miljoner kronor. För enstaka budgetår kan du söka mindre eller mer än två och en halv miljon kronor, så länge det maximala genomsnittliga beloppet sett över hela projekttiden inte överskrids. Den totala budgeten för utlysningen är 120 miljoner kronor.

Ansökningar med ett sökt belopp eller projekttid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås i ett tidigt skede och går inte vidare till beredning.

Ansökans budget ska visa hur medlen planeras att användas i projektet över de två till fyra år som projektet sträcker sig. Medlen får sedan disponeras i ytterligare tolv månader efter att projekttiden tar slut. Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid, men detta påverkar inte den faktiska projekttiden. För denna utlysning kommer utbetalning för projektets första budgetår att göras redan i december 2022, och startdatum är därför förvalt i Prisma, men du som sökande kan ändå välja att påbörja projektet först under 2023.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av en professionell översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Din budgetspecifikation och ditt CV översätts inte. Skriv därför alltid dessa på engelska, även om du skulle skriva övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Formas eget hållbarhetsarbete.

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Så här ansöker du

Du ansöker i Prisma

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats.

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser
 • Startmånad: December 2022 är förvalt i Prisma (ditt projekt kan dock i praktiken starta senare)
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet samt projektets relevans för utlysningens syfte och inriktning (max 7 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Projektbeskrivning som innefattar utförlig beskrivning av hur forskningsfrågan och projektgruppens sammansättning är i linje med utlysningens syfte och inriktning, projektets roll för kunskapsområdets utveckling och relativt redan befintlig kunskap och annan pågående forskning inom liknande områden. Här beskrivs och motiveras även metod, genomförande samt plan för vetenskaplig publicering. Beskriv och motivera även hur projektet planeras med de resurser och kompetenser som krävs för att genomföra arbetet. Inkludera en tidsplan. (Max 15 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Beskrivning och motivering av projektets samhällsrelevans. Detta berör hur projektet adresserar viktiga samhällsfrågor eller sektorsfrågor inom utlysningens inriktning, hur projektet kan bidra till hållbar utveckling, och hur hänsyn tagits till olika intressenters och/eller användares behov (max 8 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Beskrivning av hur kommunikation och dialog planeras med relevanta intressenter och/eller användare under projektets gång (max 8 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (max 5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av:

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare. Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Procent av lön avser hur många procent av den sökandes heltidslön som lönen i detta projekt motsvarar.
 • Aktivitetsgrad i projektet avser hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med. Det visar även om den sökande bidrar med in-kind eller annan finansiering för att slutföra projektet.
 • Driftskostnader avser, exempelvis, förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Utrustning och avskrivningskostnader. Specificera utrustning- och avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan. Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är i denna utlysning sammanlagt 1 000 000 kronor.
 • Lokaler. Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overheadkostnaden i budgeten för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Totalt sökt/Delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som kommer automatiskt överföras till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den organisation som ska förvalta medlen. Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan istället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.
 • Annan kostnad avser medel som inte ansöks om men som är relevanta för att slutföra projektet. Ett exempel är medfinansiering från samarbetspartners eller om projektet erhåller medel från andra källor.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.
 • Budgetspecifikation avser att förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation om medel ska överföras till annan organisation. Här ges en kortfattad motivering till de lönekostnader som angetts i budgeten. Samtliga andra kostnader ska motiveras, såsom deltagande i konferenser, avgifter för öppen tillgång till publikationer och data, med mera. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen. (Max 7 000 tecken inklusive mellanslag.)

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Även om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera varför. (Max 4 000 tecken inklusive mellanslag.)

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett och max tre forskningsämnen och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökanden från medelsförvaltare som är godkända för alla Formas utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande till ansökan i Prisma.
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet.
 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret. Medverkande administratörer kan inte registrera ansökan, det måste huvudsökande göra.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget personkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Projektledaren och medverkande forskare hämtar uppgifterna från sina respektive personkonton i Prisma och lägger till dessa till ansökan. Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Om medverkande forskare inte har accepterat inbjudan att vara medverkande eller inte fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan. Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, istället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

 • Utbildning. Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv. Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).

Meriter och utmärkelser:

 • Docentur
 • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max 10).
 • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
 • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
 • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning:
  • Under övriga meriter ska andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
  • Här ska även huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande:
   • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
   • Eventuella citeringsmått ska anges utan självciteringar och från vilken databas dessa är hämtade.
   • Summeringen ska inte innehålla information om Journal Impact Factors eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.

Publikationer

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma.

Bilagor

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp. Observera att ett CV inte ska bifogas som bilaga.

Efter du har lämnat in din ansökan

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att sökt budget och projekttid ligger inom tillåtna ramar för utlysningen.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Ansökan kommer att bedömas av en internationell beredningsgrupp med kompetens att täcka det aktuella temat för utlysningen. Ansökan bedöms utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med. Varje ansökan läses och bedöms av flera medlemmar i beredningsgruppen. Beredningsgruppen utgörs av både aktiva forskare och personer verksamma utanför universitetet, med kompetens att bedöma forskningens relevans.

Formas kommer att beakta projektportföljen inför beslut för att möjliggöra finansiering av projekt som adresserar en bredd av teman inom ramen för utlysningen.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier på en skala 1-7, där 1 är lägst och 7 är högst.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Kriterier för vetenskaplig kvalitet

Frågeställning

 • Syftets vetenskapliga betydelse
 • Originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser
 • Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat
 • Om syftet är i linje med utlysningens syfte och riktlinjer
 • Mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpliga för den aktuella frågeställningen.

Förtydligande:

Genusperspektiv, klass, etnisk tillhörighet och andra sociala aspekter ska inkluderas i frågeställningen när det är relevant.

Metod och genomförande

 • Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet
 • Om arbetsplanen är konkret och realistisk
 • Om planen för vetenskaplig publicering och informationsspridning är konkret och realistisk
 • Koordineringen av projektet och forskargruppen
 • Lämpligheten i mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga angreppssätt, där sådana har valts
 • Om den föreslagna forskningen kräver etiska överväganden och hur sökande har planerat att hantera dessa
 • Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat.

Förtydligande:

Av dessa punkter väger den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet tyngst.

Vetenskaplig kompetens

 • Publikationernas vetenskapliga kvalitet
 • Förmåga att genomföra projektet enligt planen
 • Erfarenhet av handledning
 • Erfarenhet av projektledning
 • Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag samt deltagande vid eller arrangerande av workshoppar eller konferenser
 • Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter och användare
 • Forskargruppens styrka och konkurrenskraft.

Förtydliganden:

När flera forskare samarbetar bedöms både varje enskild forskares vetenskapliga kompetens och gruppens samlade vetenskapliga kompetens.

Beredningsgruppen bedömer kvaliteten på vetenskapliga publikationer med hänsyn till standarder inom varje vetenskapsområde. Fokus för bedömningen är på publikationernas innehåll och kvalitet snarare än på var de har publicerats.

Publikationer är endast en del av vad som vägs in under kriteriet vetenskaplig kompetens. I bedömningen tar granskarna även hänsyn till andra former av uppnådda resultat och erfarenheter. Det kan till exempel handla om kunskapsspridning och utbildning, patent, produkter eller påverkan på policy.

I bedömningen tas hänsyn till relevanta skäl för uppehåll i forskningen såsom föräldraledighet och sjukskrivning som kan ha haft betydelse för den sökandes totala produktivitet. Det vill säga de resultat och erfarenheter som den sökande anger bedöms i förhållande till aktiv forskningstid.

Frågeställningens möjliga samhällsnytta

 • Frågeställningen avser viktiga samhällsfrågor eller sektorsfrågor inom utlysningens inriktning.
 • Projektet kan på kort eller lång sikt bidra till hållbar utveckling.
 • I utformningen av projektet har sökande tagit hänsyn till intressenters och/eller användares behov.
 • Syftet med forskningen ligger i linje med utlysningens syfte och inriktning.

Förtydliganden:

Att ta hänsyn till intressenters eller användares behov kan innefatta referenser till t.ex. direktiv, miljömål, globala hållbarhetsmål och strategier samt diskussioner med relevanta intressenter eller användare.

Begreppen ”intressenter” och ”användare” ska betraktas i vid mening som aktörer som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället. Det kan vara aktörer utanför eller innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär), och det kan gälla såväl nationellt som internationellt.

Kommunikation med intressenter och användare

 • En beskrivning av relevanta intressenter och/eller användare
 • En konkret och realistisk plan för a) projektets involvering av relevanta intressenter eller användare och för b) projektets kommunikation av forskningen och dess resultat med intressenterna eller användarna.

Förtydliganden:

Kommunikationen med intressenter och användare kan ske på olika sätt och med olika tidsramar, beroende på den aktuella frågeställningen. Den bör dock innefatta olika former av dialog med intressenterna och de möjliga användarna av forskningen och forskningsresultaten.

Begreppen ”intressenter” och ”användare” ska betraktas i vid mening som aktörer som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället. Det kan vara aktörer utanför eller innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär), och det kan gälla såväl nationellt som internationellt.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat Länk till annan webbplats.

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

SweCRIS

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS, en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Revisionshistorik

Inga ändringar i utlysningstexten har gjorts.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Karin Perhans

Biträdande avdelningschef / Senior rådgivare

karin.perhans@formas.se

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:23 november 2022