Hållbar vattenresurshantering

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt inom vattenresurshantering där kopplingen mellan vatten, samhälle och miljö är i fokus, och ger förutsättningar för att utveckla verktyg och metoder i syfte att trygga en framtida vattenförsörjning.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara verksam vid ett universitet, högskola eller forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Huvudsökanden ska också ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka för 3 - 4-åriga projekt med en budget om maximalt 12 miljoner kronor för ett treårigt projekt och maximalt 16 miljoner kronor för ett fyraårigt projekt. Total budget för utlysningen är upp till 160 miljoner kronor.

Beslutad: 2022-11-23 11:40

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Genom denna utlysning vill Formas stimulera och öka kunskap, forskning, och samarbete inom vattenresurshantering där kopplingen mellan vatten, samhälle, och miljö är i fokus, och ger förutsättningar för att utveckla verktyg och metoder. Syftet med utlysningen är ytterst att öka förutsättningarna för att säkra en framtida vattenförsörjning för människa, samhälle och miljö, utan att äventyra ekosystemens förmåga att leverera vatten.

Vatten är en förutsättning för liv och vårt vanligaste livsmedel; vi lånar det ur vattnets kretslopp för att konsumera och producera på olika sätt i samhället. En hållbar vattenhantering och säker tillgång till vatten för alla delar av samhället är nödvändigt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Det finns dock betydande utmaningar kopplade till hur våra vattenresurser förvaltas, hur vi organiserar och fördelar ansvar inom vattenförvaltningen, hur lagstiftning implementeras och tillämpas, riskhantering och finansiering, och vilka målkonflikter och synergier som kan uppstå och hur de ska hanteras. Samhällsutmaningar kopplade till klimathändelser (torka, översvämningar) påverkar även de tillgången på vatten.

Utlysningen riktar sig till forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner. Formas ser gärna att projekten utgår från samarbete över disciplingränserna. Givet utlysningens syfte kommer samverkan med, och graden av inkludering av, samhällsaktörer och andra användare ges särskild vikt vid bedömningen.

Den vattenanvändning som görs idag är inte förenlig med kommande generationers behov av vatten. Vi ser en ökad sårbarhet för vattentäkter runtom i landet (ytvatten- och grundvattentäkter), både kvantitets- och kvalitetsmässigt. Utöver lokal mänsklig påverkan så blir klimatförändringarnas effekter på vattnets kretslopp alltmer kännbara i form av torka och översvämningar. Vi vet också att naturens ekosystemtjänster kan bidra till att mildra effekterna. Vi behöver kunna planera för, anpassa, och tillämpa en långsiktigt smart vattenresurshantering under förändring. Det kräver ökad förståelse och kunskap om vattensystemen, och om vilka referensnivåer som ska användas när påverkan och effekter ska förutsägas. Betydande kunskapsluckor kvarstår även kring grundvattnets hydrologiska och ekologiska funktioner (naturlig och konstgjord grundvattenbildning, naturliga utflöden, föroreningar och spridningsvägar).

Det finns stora samhällsutmaningar kopplade till extrema klimathändelser (torka, översvämningar) som påverkar tillgången på vatten och därigenom äventyrar den hållbara samhällsutvecklingen inklusive den fossilfria omställningen som har påbörjats. Att kunna prognostisera vattenbalanser och förstå skillnader regionalt och lokalt vad gäller överflöd respektive torka blir ännu viktigare för att förbättra beredskapen inför vattenrelaterade kriser. Det är också angeläget att utvärdera, förbättra, och anpassa planeringsinstrument för att utifrån vattnets kretslopp optimera de vattenförsörjningsplaner som finns, här krävs nya och innovativa grepp.

En långsiktig och hållbar vattenhantering kräver att kunskap, metoder, modeller och verktyg tas fram för att beskriva ovan nämnda effekter på både vattentillgång och vattenkvalitet, och att lösningar föreslås; städer och kommuner behöver fördjupad kunskap om hur naturbaserade lösningar kan anpassas och tillämpas för att göra sina vattentäkter mindre sårbara, och det finns stora behov av metodutveckling för mätningar av olika komponenter i vattnets kretslopp med tillämpning på lokal, regional, och nationell nivå.

Det finns betydande utmaningar kopplade till hur våra vattenresurser förvaltas, hur vi organiserar och fördelar ansvar inom vattenförvaltningen, hur lagstiftning implementeras och tillämpas, riskhantering och finansiering, och vilka målkonflikter och synergier som kan uppstå och hur de ska hanteras. Vi behöver till exempel förstå hur den stora mängd av data och lösningar som idag genereras bättre kan nyttjas för att effektivisera vattenförvaltningen. Givet att kunskaps- och innovationsbehoven som beskrivs ovan ligger inom olika discipliner så behöver forskningen också vara multidisciplinär och dra nytta av synergierna.

Vad gäller ytvatten så använder ofta flera samhällsaktörer samma vattentäkt eller vattenförekomst (till exempel vattenverk, jordbruk, industrier, kommunala verksamheter). För att trygga en säker tillgång till rent vatten för alla samhällsaktörer behövs mer kunskap för att kunna prediktera förändringar i vattenkvalitet och -kvantitet, och vilka åtgärder som är mest lämpade. De stora skillnader som finns inom landet (nord-syd, och stadsnära vattenmiljö gentemot landsbygder) behöver beaktas. Forskning och utveckling behövs om var och hur vattenuttag sker, samt hur vatten återförs.

För att bidra till att lösa samhällsutmaningarna och nå de globala målen behövs även nya systemperspektiv. Olika sektorer i samhället behöver samverka och arbeta förebyggande för att till exempel säkra tillgången till kontinuerligt uppdaterade prognoser för säker tillgång till rent vatten, och för att kunna anpassa sig till ändrade förutsättningar. En säker tillgång till vatten förutsätter även att tillräcklig kunskap finns kring exempelvis hur föroreningar sprids till vatten, och hur stora riskerna är för att patogener ska spridas till dricksvatten.

Denna utlysning syftar till att stimulera och öka kunskap, forskning, och samarbete om hållbar vattenresurshantering. I förlängningen är målet med utlysningen att öka förutsättningarna för att säkra en framtida vattenförsörjning för människa, samhälle och miljö, utan att äventyra ekosystemens förmåga av att leverera vatten.

Utlysningen omfattar alla typer av vatten för vattenanvändning, det vill säga vatten som används på land men även saltvatten och bräckt vatten, med flera, som används inom industri, jordbruk, dricksvatten, andra samhällssektorer, och miljön i övrigt.

Sökande projekt ska i första hand utgå från svenska och nordiska förutsättningar men kan omfatta jämförande studier eller projekt med kopplingar till andra delar av världen där så är relevant för den nordiska kontexten.

Utlysningen väntas leda till ökad kunskap om kopplingar och samband inom större sammanhängande vattensystem, vilket kan omfatta såväl vattnets naturliga flöden som nödvändiga kopplingar mellan samhällsaktörer. Som exempel kan nämnas områden där risk för föroreningar av grundvatten påverkar vidare samhällsutveckling och där utökad kunskap och förståelse kan stödja viktiga beslut om samhällsutbyggnad, och tillåta en bred förankring bland relevanta samhällsaktörer.

Utlysningen väntas även leda till ökad kunskap och innovativa lösningar för hur vi hanterar översvämningar, vattenbrist, naturbaserade lösningars effekter på vattenresurser, samt effektivisering av netto-vattenanvändning.

Då samhällsutmaningarna behöver lösas i samverkan med olika delar av samhället så ser Formas att projekten kan främjas av samarbete med samhällsaktörer och andra användare.

Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Forskare inom samtliga vetenskapliga discipliner kan söka.

Då samhällsutmaningarna behöver lösas i samverkan med olika delar av samhället så kommer samverkan med, och inkludering av, relevanta samhällsaktörer och andra användare i projektet bedömas som positivt och är en del av bedömningskriterierna. Samhällsaktörer och andra användare kan vara del av projektgruppen men kan inte vara medverkande i ansökan.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Utskriftsvänlig version av utlysningstexten Länk till annan webbplats.

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

För att kunna ansöka om bidrag i denna utlysning ska:
 • Huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning).
 • Medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen (senast vid utlysningens stängning). Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.
 • Den tilltänkte bidragstagaren ska vara projektledare på ansökan.
 • Det finns inte någon övre åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.
 • Huvudsökande får inkomma med maximalt en ansökan i denna utlysning. Däremot finns inga begräsningar för hur många ansökningar en individ kan vara medverkande i.
 • Det är inte tillåtet att skicka in samma ansökan med olika huvudsökande. Ansökningar som har samma innehåll kommer att avslås.
 •  

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

 • Bidrag till Forskningsprojekt kan avse finansiering av löner till forskare, doktorander och annan personal.
 • Bidrag till Forskningsprojekt kan förutom lön avse finansiering av driftkostnader (till exempel förbrukningsartiklar, inköp av tjänster, utrustning, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser som nyttjar Open Access), avskrivningskostnader för utrustning och lokalkostnader. Maximalt tillåtet belopp för utrustning och avskrivningskostnader är totalt 1 000 000 kronor tillsammans.
 • Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan i stället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen.
 • Om medel ska föras över från medelsförvaltare till annan organisation eller användas för inköp av tjänster så behöver det ske i enlighet med medelsförvaltarens riktlinjer.

Det går att söka för 3 - 4-åriga projekt med en budget om maximalt 12 miljoner kronor för ett treårigt projekt och maximalt 16 miljoner kronor för ett fyraårigt projekt. Total budget för utlysningen är upp till 160 miljoner kronor.

Ansökningar med ett sökt belopp eller projekttid som inte ligger inom ovan angivna intervall kommer att avslås av Formas i tidigt skede och inte gå vidare till granskning.

Projektets startdatum är förvalt i Prisma och går inte att ändra. Medel för projektets 12 första månader kommer att betalas ut under 2022 (inga medel betalas ut det sista projektåret). Sökande registrerar budget i ansökan enligt hur de faktiska kostnaderna föreligger. Medlen för forskningsprojekt får disponeras ett år efter att projekttiden är slut. Formas kan av administrativa skäl lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid. Dispositionstid för erhållna medel är 12 månader efter projektets slut.

Du bör skriva din ansökan på engelska, eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Om du skriver din ansökan på svenska översätts enbart den del som beskriver forskningsprogrammet till engelska av professionella översättare. Du kommer inte ha möjlighet att se eller ändra i den översatta texten innan ansökan går till bedömning i beredningsgruppen. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Din budgetspecifikation och ditt CV översätts inte. Du bör därför skriva dessa på engelska, även om du skriver övrigt på svenska och gör ansökan i den svenska versionen av ansökningssystemet.

Vänligen var uppmärksam på att om du har installerat en plugin för automatisk översättning i din webbläsare riskerar du att få din text översatt till det språk som du har ställt in som default i samband med att du klistrar in din text i Prisma. Vi rekommenderar att du kontrollerar språket i texten i god tid innan du slutregistrerar din ansökan.

Din ansökan (inklusive bilagor) betraktas enligt svensk lag som allmän handling när den kommit in till oss. Det innebär att vem som helst kan begära ut och ta del av din ansökan. Information kan endast döljas om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Formas har begränsade möjligheter att belägga personuppgifter med sekretess. Därför bör ansökan inte innehålla personuppgifter för andra än de som deltar i ansökan.

Den populärvetenskapliga beskrivningen och projektsammanfattningarna på svenska och engelska kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Vi på Formas är mycket måna om att de projekt vi finansierar utförs på ett sätt som maximerar positiv och minimerar negativ påverkan på miljö och klimat. Vi uppmanar därför dig som söker medel att utforma projektet så att samverkan sker främst genom digitala mötesformer och att nödvändiga resor genomförs så klimatsmart som möjligt. Vi föreslår också att du redan i projektplaneringen inkluderar åtgärder som minimerar energianvändning och annan resursförbrukning, utsläpp och avfall. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Läs gärna om Formas eget hållbarhetsarbete.

Formas har i uppdrag att arbeta för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Avgörande för en sådan utveckling är att den är jämställd, jämlik och inkluderande. Vi uppmanar därför dig som söker medel, att i möjligaste mån tänka på att utforma projektet så att det kan bidra med kunskap som återspeglar och är relevant för olika grupper i samhället. Vi uppmanar dig även att beakta att projektgruppen får en jämn könsfördelning och att den inkluderar medverkanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta kommer dock inte att vara en del av bedömningen av din ansökan.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. För det behöver du ett personligt konto.

Ansök om personkonto i Prisma Länk till annan webbplats..

Alla gränser för maximalt antal tecken avser tecken inklusive mellanslag. En rekommendation är att välja teckensnitt Arial i teckenstorlek 12 för den information som skrivs in i samtliga textrutor.

Observera att om du skriver din ansökan i ordbehandlingsprogram och sedan klistrar in din ansökan i Prisma riskerar formateringarna att försvinna. Observera även att om du har installerat en plugin för automatisk översättning i din webbläsare riskerar du att få din text översatt till det språk som du har ställt in som default i samband med att du klistrar in din text i Prisma.

Tabeller och figurer med avancerade formateringar eller formler ska du ladda upp som bilaga för att inte riskera att förlora värdefull information.

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektet under följande delar:

Grundinformation

 • Antal år som ansökan avser.
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken inklusive mellanslag)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4 500 tecken inklusive mellanslag). Den populärvetenskapliga beskrivningen kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i detta fält bör därför inte innehålla känslig information.
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1 500 tecken inklusive mellanslag vardera). Projektsammanfattningarna kommer, om projektet beviljas medel, publiceras i öppna projektdatabaser utan sekretessprövning. Innehållet i dessa fält bör därför inte innehålla känslig information.

Forskningsprogram

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet (7 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (20 000 tecken inklusive mellanslag).

  Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet:
  • kortfattad beskrivning av befintlig och behov av ny grundutrustning
  • kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten, inklusive samarbeten med samhällsaktörer och andra användare
  • bekräftelse på att internationella avtal och regler följs
  • huvudhandledare om finansiering söks för en doktorand
 • Beskrivning av projektets samhällsrelevans
  Beskriv kortfattat forskningens möjliga samhällsnytta, hur projektet på kort eller lång sikt kan bidra till utlysningens syfte och till en hållbar utveckling, hur projektets utformning tar hänsyn till intressenter och/eller användares behov, samt hur forskningen och dess resultat kommuniceras och kommer användarna till nytta.

  Beskriv kortfattat, i en konkret och realistisk arbetsplan, för projektets involvering av vilka relevanta samhällsaktörer och andra användare som sökande samarbetar med, vilka nyckelkompetenser dessa samverkanspartners har, och vilken ansvarsfördelning för respektive arbetsuppgifter som gäller. Här bör också ingå i vilken grad sökande har samverkat med dessa aktörer i utformningen av projektet, och i vilken utsträckning samarbetet fortsätter under projektets genomförande.

  Den här delen av beskrivningen utgör stöd för att adressera bedömningskriterier för samhällsrelevans, både vad gäller samhällsnytta och kommunikation (15 000 tecken inklusive mellanslag).
 • Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (5 000 tecken inklusive mellanslag).

Budget

Projektets budget redogör du för i Prisma. Observera att budget och budgetspecifikation bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är. I Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Budgeten beskrivs i form av

 • Löner, inklusive sociala avgifter för varje projektdeltagare. Det belopp ni kan få beviljat för lön till en enskild forskare, doktorand eller annan personal får aldrig överskrida hundra procent av en heltidsanställning. Det innebär också att någon som har fullständig lönefinansiering under hela projekttiden inte kan få ytterligare medel för lön. Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön.
 • Procent av lön avser hur många procent av den sökandes heltidslön som motsvarar lönen i projektet.
 • Aktivitetsgrad i projektet avser hur många procent av en heltidstjänst som den medverkande bidrar med. Det visar om den sökande bidrar med in-kind eller annan finansiering för att slutföra projektet.
 • Driftskostnader avser, exempelvis, förbrukningsartiklar, resor, konferenser och publicering i tidskrifter och databaser som tillämpar öppen tillgång. Här avses även forskningstjänster, tekniskt kunnande, konsulttjänster och motsvarande tjänster som köpts eller licensierats från externa aktörer på marknadsmässiga villkor och som används uteslutande för projektet. Dessa inköpta tjänster skall redovisas exklusive moms. Specificera driftskostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Utrustning och avskrivningskostnader. Specificera utrustning- och avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan. Det belopp du maximalt kan bli beviljad för utrustning och avskrivningskostnader för utrustning är sammanlagt 1 000 000 kronor.
 • Du kan ansöka om medel för lokalkostnader, om de inte redan ingår i overheadkostnaden i budgeten för projektet. Specificera lokalkostnader i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Totalt sökt/Delsumma avser kostnader som redan angivits i föregående budgettabeller och som automatiskt kommer överföras till dessa poster.
 • Indirekta kostnader avser overheadkostnader. När du anger overheadkostnader i ansökan ska du göra det enligt praxis för den organisation som ska förvalta medlen. Om medel ska föras över från medelsförvaltaren till en annan organisation som medverkar i projektet, kan i stället mottagande organisations overheadkostnad tillämpas för de medel som överförs. Förklara och redovisa de olika overheadkostnaderna i budgetspecifikationen. Den totala overheadkostnaden för projektet ska anges i budgettabellen. Formas beviljar inte medel för overhead på kostnader som du skriver av för utrustning eller lokaler.
 • Annan kostnad avser medel som inte ansöks om men som är relevanta för att slutföra projektet. Ett exempel är medfinansiering från samarbetspartners eller om projektet erhåller medel från andra källor.
 • Total kostnad avser en budgetsummering.
 • Budgetspecifikation avser att förklara budgeten i ord. Ange hur det sökta bidraget fördelar sig gällande belopp per år och totalbelopp per organisation om medel ska överföras till annan organisation. Här ges en kortfattad motivering till de lönekostnader som angetts i budgeten. Samtliga andra kostnader ska motiveras, såsom deltagande i konferenser, avgifter för öppen tillgång till publikationer och data, eventuella inköp av tjänster, kostnader i samband aktiviteter som utför i samarbete med användare med mera. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen.

Etik

Du ska ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Då ska du redovisa vilka de aktuella etiska frågorna är och hur du planerar att hantera dem. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller forskning som innefattar försök på människor eller djur.

Om du forskar på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter måste du få etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden. Om det handlar om försök på djur måste du också ha ett etiskt godkännande. Det kan du ansöka om i Jordbruksverkets e-tjänst.

Du ska ange i din ansökan om du har ett etiskt godkännande eller inte. Om du inte har det, och din ansökan beviljas medel ska du ha ett etiskt godkännande innan de beskrivna försöken påbörjas.

Om din forskning inte förväntas innebära sådant som kräver etiskt godkännande ska du skriva detta, och motivera hur och varför.

Klassificeringar

Formas använder projektets klassificeringar i analyser och underlag på en övergripande nivå. Klassificeringarna görs genom att den sökande anger ämnesområde, forskningsämne (SCB-kod), minst ett globalt mål för hållbar utveckling som projektet kan bidra till samt nyckelord.

 • Ämnesområde
  Välj minst ett och max tre ämnesområden och lägg till en underrubrik.
 • Forskningsämne (SCB-kod)
  Välj minst ett och max tre forskningsämnen och två undernivåer som skapar den sammanslagna koden.
 • Globala målen för hållbar utveckling
  Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. Vid val av fler än ett mål ska målen anges i prioriteringsordning. Då målens innebörd ibland är snävare än vad titeln anger uppmanas det att följa länken och läsa i mer detalj om det/de mål ni tänkt ange för att säkerställa att den tänkta forskningen bidrar till just det målet.
 • Nyckelord
  Ange minst ett och max tre nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare - organisationen som tar emot bidraget

I den här utlysningen kan enbart sökanden från medelsförvaltare som är godkända för alla Formas utlysningar inkomma med en ansökan. Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma.

 • Välj din medelsförvaltare i rullistan.
 • Välj hemvist i rullistan.

Medelsförvaltaren är den organisation som, vid eventuell finansiering, tar emot bidraget från Formas. Sökande i den här utlysningen måste ha en godkänd medelsförvaltare hos Formas.

Bli medelsförvaltare för alla typer av utlysningar Länk till annan webbplats.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande till ansökan i Prisma.
 • En medverkande forskare är en disputerad forskare som anses vara medsökande för projektet. En medverkande forskare måste inneha doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Detta måste vara ifyllt i CV:t. Se avsnitt CV. Observera att licentiatexamen eller annan forskningskompetens motsvarande doktorsexamen inte räknas som doktorsexamen. Doktorander kan inte vara medverkande forskare.
 • Det går även att ha medverkande administratörer, de är inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret. Medverkande administratörer kan inte registrera ansökan, det måste huvudsökande göra.
 • Alla medverkande måste ha skapat ett eget personkonto i Prisma.
 • Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).
 • Observera att inbjudna medverkande forskare ska acceptera inbjudan att vara medverkande forskare och överföra sina CV och publikationer i ansökan så att huvudsökande kan registrera ansökan när den är klar. Se avsnitt CV.
 • Observera även att huvudsökande inte kan registrera sin ansökan om det finns några obesvarade inbjudningar till medverkande forskare eller medverkande administratörer. Dessa måste i så fall tas bort först.

Observera att eventuella samhällsaktörer och andra användare som inte är verksamma forskare men involverade i projektet inte kan vara medverkande (medsökande) i ansökan. Dessa kan i stället beskrivas i ansökans projektbeskrivning.

CV

Projektledaren och medverkande forskare hämtar uppgifterna från sina respektive personkonton i Prisma och lägger till dessa till ansökan. Sökande bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Om medverkande forskare inte har accepterat inbjudan att vara medverkande eller inte fyllt i de obligatoriska fälten korrekt kommer huvudsökande inte kunna fullfölja registreringen av ansökan. Medverkande som inte är medsökande har inte möjlighet att bifoga CV-information, i stället bör deras kompetens i projektet beskrivas i forskningsprogrammet.

Följande uppgifter gällande CV ska läggas till i ansökan:

 • Utbildning
  • Forskarutbildning
  • Utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Arbetsliv
  • Nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar
  • Postdoc-vistelser
  • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
  • Eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag)
 • Meriter och utmärkelser:
  • Docentur
  • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; Lägg till som enskild person och/eller lägg till som grupp. Vid tillägg av grupp, ange det totala antalet för respektive kategori. Vid tillägg av enskild person namnge de mest relevanta (max 10).
  • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
  • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
  • Övriga meriter inklusive publiceringssammanfattning:
 • Under övriga meriter ska andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel populärvetenskaplig publicering samt dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Här ska även huvudsökande och medverkande forskare ge en kort summering av sin publiceringshistorik, för den senaste femårsårsperioden samt totalt om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande:
  • Antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag)
  • Summeringen ska inte innehålla information om Journal Impact Factors eller någon annan typ av mått som används för att rangordna förlag eller tidskrifter.

Publikationer

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler i Prisma. Du ska redogöra för publiceringshistoriken i Prisma under Övriga meriter.

Bilagor

Bilaga för illustrationer. Behövs figurer, tabeller eller bilder för att beskriva projektidén bifogas dessa som bilaga. Maximalt en bilaga om 4 MB i formatet pdf kan laddas upp.

Efter att du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl. 14:00 den 8 juni. Efter det kommer status hos din ansökan att ändras från ”registrerad” till ”slutregistrerad”. Inga ändringar får göras i den slutregistrerade ansökan. Du får heller inte göra några kompletteringar via, exempelvis mejl eller per telefon, utan ansökan kommer att bedömas i befintligt skick.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts. Medelsförvaltaren har sedan sju veckodagar på sig att signera ansökan digitalt i Prisma.

Först genomför Formas en kontroll av att ansökan uppfyller de formella krav som ställs i utlysningen. Om ansökan inte uppfyller kraven avslås den.

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning:

 • Att medelsförvaltaren har signerat ansökan inom sju kalenderdagar efter att utlysningen har stängt.
 • Att ansökan inte har nekats av medelsförvaltaren.
 • Att ansökans inriktning ligger inom Formas ansvarsområden.
 • Att ansökans inriktning ligger inom utlysningens område.
 • Att ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller all information som är obligatorisk.
 • Att de krav som ställs på projektledare, projektdeltagare och organisationer under Krav på dig och din organisation är uppfyllda.
 • Att huvudsökanden som ansvarar för andra projekt eller verksamheter finansierade av Formas har inkommit med de rapporter som efterfrågats inom utsatt tid.

Alla ansökningar bedöms av en extern beredningsgrupp utifrån det som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjlig i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Ansökningar bedöms med avseende på vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Detta omfattar sammantaget följande fem bedömningskriterier.

Därför är det viktigt att ansökan är så tydlig som möjlig i sitt innehåll och att all viktig och relevant information finns med.

Bedömningskriterier för vetenskaplig kvalitet

Frågeställning

Här bedömer beredningsgruppen din ansökan enligt följande:

 • Syftets vetenskapliga betydelse.
 • Originalitet och nyhetsvärde i syfte, teori och hypoteser.
 • Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat.
 • Om syftet är i linje med utlysningen.

Bedömarna ska också uppmärksamma mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpliga för den aktuella frågeställningen.

Metod och genomförande

Här bedömer beredningsgruppen följande:

 • Den vetenskapliga metodens genomförbarhet och lämplighet
 • Om arbetsplanen är konkret och realistisk.
 • Graden av inkludering av, för projektet, relevanta samhällsaktörer och andra användare i projektets planering och genomförande
 • Om planen för vetenskaplig publicering och informationsspridning är konkret och realistisk
 • Koordinering av projektet och forskargruppen.
 • Lämplighet i mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga angreppssätt där sådana har valts.
 • Om den föreslagna forskningen kräver etiska överväganden och hur sökande har planerat att hantera dessa.
 • Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat.

Vetenskaplig kompetens

Här väger beredningsgruppen in följande:

 • Publikationernas vetenskapliga kvalitet.
 • Förmåga att genomföra projektet enligt plan.
 • Kompetens avseende, för projektet, relevant användarperspektiv och nyttiggörande.
 • Erfarenhet av handledning.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag samt deltagande vid eller arrangerande av workshoppar eller konferenser.
 • Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter och användare.
 • Forskargruppens styrka och konkurrenskraft.
 • Beredningsgruppen bedömer kvaliteten på vetenskapliga publikationer med hänsyn till standarder inom varje vetenskapsområde. Fokus för bedömningen är på publikationernas innehåll och kvalitet snarare än på var de har publicerats.
 • Publikationer är endast en del av vad som vägs in under kriteriet vetenskaplig kompetens. I bedömningen tar granskarna även hänsyn till andra former av uppnådda resultat och erfarenheter. Det kan till exempel handla om kunskapsspridning och utbildning, patent, produkter eller påverkan på policy.
 • I bedömningen tas hänsyn till relevanta skäl för uppehåll i forskningen såsom föräldraledighet och sjukskrivning som kan ha haft betydelse för den sökandes totala produktivitet. Det vill säga de resultat och erfarenheter som den sökande anger bedöms i förhållande till aktiv forskningstid.

Bedömningskriterier för samhällsrelevans

Frågeställningens möjliga samhällsnytta

Här bedömer beredningsgruppen hur väl du motiverar hur den föreslagna forskningen uppfyller följande aspekter:

 • Frågeställningen avser viktiga samhällsfrågor eller sektorsfrågor inom utlysningens inriktning, nationellt eller internationellt (eller både och).
 • I utformningen av projektet har sökande tagit hänsyn till intressenters och/eller användares behov.
 • I utformningen av projektet så vägs det in till vilken grad sökande har samverkat med relevanta samhällsaktörer och andra användare i utformningen av projektet och till vilken grad samarbete kommer ske i projektet.
 • Syftet med forskningen ligger i linje med utlysningen.
 • Projektet och resultaten kan på kort eller lång sikt nyttiggöras och bidra till hållbar utveckling, nationellt eller internationellt, eller både och.

Begreppet ”samhällsaktörer och andra användare” kan innefatta offentliga organisationer, kommuner, kommunala bolag, regioner, företag, eller branschorganisationer, inom alla samhällssektorer (jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, industri, vattenverk, turism, med mera). Deras engagemang och inflytande i utformning och utförande av projektet kan främja och ge mervärde åt projektet och forskningsresultaten.

Begreppen ”intressenter” och ”användare” ska betraktas i vid mening som aktörer som kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess framtida användning i samhället. Det kan vara aktörer utanför eller innanför forskarsamhället (beroende på om projektet är av mer grundläggande eller mer tillämpad karaktär), och det kan gälla såväl nationellt som internationellt.

Kommunikation med intressenter och användare

Beredningsgruppen kommer i den här utlysningen bedöma graden av involvering av, för projektet, relevanta samhällsaktörer och andra användare under projektets gång.

Här bedömer beredningsgruppen om ansökan innehåller:

 • En beskrivning av de relevanta samhällsaktörer och andra användare som ingår i arbetet.
 • En konkret och realistisk arbetsplan för projektets involvering av ovannämnda samhällsaktörer och andra användare, som innehåller ansvarsfördelning, typ av arbetsuppgifter, och leveranser.
 • En beskrivning av (a) övriga intressenter och/eller användare som har nytta av de forskningsresultat som genereras, och (b) hur projektet och dess forskningsresultat kommuniceras till dessa intressenter och / eller användare. Kommunikation med intressenter och / eller användare kan ske på olika sätt och med olika tidsramar, beroende på den aktuella frågeställningen. Den bör dock innefatta olika former av dialog med intressenterna och de möjliga användarna av forskningen och forskningsresultaten.

Alla bedömningsgrunder ska adresseras i ansökan och de sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa bedömningsgrunder. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Beslut om vilka projekt som beviljas medel förväntas fattas den 23 november 2022. Vi offentliggör besluten senast dagen efter på Formas webbplats och du får ett e-postmeddelande när du kan ta del av beslutet i Prisma. Beslut om bidrag kan ej överklagas.

Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas med avseende på ekonomi och projektresultat tre månader efter dispositionstidens slut. För projekt längre än 18 månader ska dessutom en ekonomisk lägesrapportering lämnas till Formas årligen. Samtliga rapporteringar görs i Prisma.

Så här rapporterar du utgifter och resultat

Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att möjliggöra spridning och nyttiggörande. Detta kommer att framgå av beslutet till projektet vid eventuell finansiering. Formas kan också komma att ställa krav kring deltagande i konferenser och liknade för att skapa synergier och plattformar för lärande och kunskapsutbyte.

Resultat från forskning finansierad av Formas ska publiceras med öppen tillgång (open access).

Du ska även ha en datahanteringsplan för den data som produceras i projektet. Om du får finansiering från oss ska du ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss men du ska på förfrågan kunna uppvisa planen. Genom att signera våra bidragsvillkor intygas att en datahanteringsplan kommer att finnas innan forskningen påbörjas och att den underhålls.

Öppen tillgång till forskningsresultat och data Länk till annan webbplats.

Formas överför information om beviljade bidrag till SweCRIS Länk till annan webbplats., en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som inrättats på uppdrag av regeringen.

Revisionshistorik

Om utlysningstexten har ändrats efter publicering anges här.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:23 november 2022