Starka samband mellan livsmedel och klimat

2023-12-04

Nu samlas mer än 70 000 delegater från hela världen för FN:s konferens COP28, vars mål är att följa upp och stärka arbetet för att minska den globala uppvärmningen och dess konsekvenser. I år får frågor om sambandet mellan livsmedelssystemet och klimatförändringar större utrymme.

Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas, menar att behovet av att tydligare inkludera frågor som rör livsmedelssystem i klimatstrategier och handlingsplaner är betydande.

— Att COP28 uppmärksammar livsmedelsfrågorna är positivt och visar att den forskning och innovation som Formas finansierar inom området också är del av lösningen för att klara utmaningar med klimatförändringar, säger han.

Bland Formas förslag till den kommande forsknings- och innovationspropositionen finns även beskrivet varför satsningar på forskning om livsmedel och markfrågor ska betraktas som investeringar för att möta dagens och framtidens utmaningar. För ett långsiktigt, konkurrenskraftigt och hållbart livsmedelssystem behövs förstärkta satsningar på forskning och innovation.

— Sambanden mellan klimatförändringar, livsmedelssystemet och vad vi äter är många och ofta komplexa. De åtgärder som krävs för att både minska livsmedelssystemets påverkan på klimatet och för att bättre hantera klimatförändringarnas effekter är viktiga delar för att stärka en mer hållbar utveckling, tillägger han. Forskning som bygger ny kunskap för beslutsfattare är därför av central betydelse, tillägger han.

Genom Formas förslag till att utveckla arbetet inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel kan vi bidra till att uppnå en tryggad och konkurrenskraftig livsmedelsförsörjning. Det innebär bland annat ett förslag på en satsning av ett framgångsrikt genomförande av Sveriges nya livsmedelsstrategi med den så kallade matmiljarden.

Mer information

Nu finansierar Formas nio projekt som ska minska matsvinnet. Att undersöka svinnet i förädlings- och konsumentled kan bidra till nya lösningar. De beviljade projekten delar på totalt 53 miljoner kronor och pågår i upp till tre år.

Uppdaterad:4 december 2023