Årlig matmiljard och sju förslag till reviderad livsmedelsstrategi

2023-05-31

Formas föreslår en årlig matmiljard i ett gemensamt inspel med den nationella kommittén för livsmedelsforskning. Vi ger även sju konkreta förslag för ett framtida livsmedelssystem, när regeringen ska revidera Sveriges livsmedelsstrategi.

Dagens livsmedelssystem behöver genomgå genomgripande förändringar för att kunna bli långsiktigt resilient, hållbart och lönsamt. De senaste årens kriser i form av extrema väderhändelser, konflikter och krig har belyst Sveriges bristande försörjningsförmåga och därmed stora sårbarheter.

Genom den nationella kommittén för livsmedelsforskning föreslår Formas gemensamt en satsning på en årlig matmiljard, det vill säga en miljard för forskning, innovation och kompetensutveckling i livsmedelssystemet. Matmiljarden skulle bidra till en förlängning av det nationella forskningsprogrammet för livsmedel bortom 2030 och bygga på samverkan mellan offentliga insatser och näringslivets egna satsningar. Det nationella livsmedelsprogrammet som drivs av Formas sedan 2017 halvtidsutvärderades 2022. För att kunna fortsätta satsningarna som gett lovande resultat föreslår vi att staten investerar 500 miljoner per år till forskning, innovation och kompetensutveckling och att näringslivet bidrar med en lika stor andel i medfinansiering.

I ett eget inspel till regeringen föreslår vi även sju insatser inom forskning och innovation för att stärka den svenska livsmedelssektorns konkurrenskraft, minska livsmedelssystemets klimat- och miljöpåverkan samt främja livsmedelssektorns roll i samhällsutvecklingen, såväl på landsbygden som i städer.

– När livsmedelsstrategin nu revideras finns förväntningar på att såväl produktion som export och beredskap ska främjas samtidigt som självförsörjningsgraden ska öka. Negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och naturmiljöer måste också minska. Strategin behöver därför integrera alla delar av produktionssystemet på ett sammanhållet sätt för att aktivt kunna hantera målkonflikter, säger Alexandre Dubois, forskningssekreterare på Formas.

Formas sju förslag till Livsmedelsstrategin 2.0

Formas föreslår en förstärkt satsning på tvärvetenskaplig livsmedelsforskning med fokus på utveckling av innovativa produktionsmetoder på gårdsnivå för att uppnå hållbarhetsmålen och höja beredskapen i livsmedelsproduktionen.

Formas föreslår en gemensam satsning mellan livsmedelssektorn och innovationsfrämjande myndigheter på tvärvetenskaplig tillämpad forskning kring innovationsmiljöer och industriell symbios. En sådan satsning kan bidra med nya kunskaper om cirkulära och hållbara affärsmodeller på gårds- och företagsnivå och främja regionalt integrerade innovationsmiljöer på regional nivå i olika delar av landet.

Formas föreslår två kompletterande fleråriga satsningar för att stärka livsmedelsberedskapsforskning i Sverige. För det första, en satsning där vi lyfter fram och nyttiggör ett urval av våra forskarinitierade projekt som har hög kvalitet och relevans för Sveriges livsmedelsberedskap. För det andra, en återkommande utlysning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för tvärvetenskapliga livsmedelsberedskapsprojekt i samarbete mellan akademi-industri-offentliga sektorn.

Formas föreslår att få i uppdrag att genomföra en evidensbaserad analys som sammanställer svensk och internationell forskning och ger rekommendationer om lämpliga mål och indikatorer för en robust och hållbar proteinproduktion i Sverige.

Formas föreslår en ny satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel på ytterligare ett antal åttaåriga excellenscentra med koppling till regioner som idag saknar starka forskning- och innovationsmiljöer inom livsmedel men som bedöms ha goda förutsättningar för forskning, innovation, ökade förädlingsvärden och exportfrämjande, till exempel bär och vilt i norr. Dessa satsningar bör utformas så att de tar sig an hela kedjan och kan dra nytta av existerande och kompletterande instrument som finns tillgängliga i regionerna.

EU-kommissionen gör stora satsningar på jordbruks- och livsmedelsområdet via de tre EU-partnerskapen Agroecology, Animal Health and Welfare och Food Systems. Formas ser att ett aktivt deltagande i partnerskapen innebär en möjlig uppväxling av det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Formas föreslår finansiering av en ny forskarskola inom livsmedelsområdet i enlighet med det förslag som tagits fram inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Vi menar också att det är angeläget med en satsning på mobilitet mellan akademin, industrin och den offentliga sektorn för post-docs inom livsmedelsområdet. Båda satsningarna bör genomföras inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel för att dra nytta av programmets etablerade samverkansmodell.

Den nationella kommittén för livsmedelsforskning

Den nationella kommittén för livsmedelsforskning utgör programkommitté för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Formas har i uppdrag av regeringen att driva det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, som sedan starten 2017 har investerat drygt 600 miljoner i fyra centrumsatsningar och ett stort antal forsknings- och innovationsprojekt. Kommittén består av representanter för forskningsfinansiärer och andra centrala aktörer inom livsmedelsområdet: Formas, Forte, Jordbruksverket, Mistra, Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen för Strategisk forskning, Tillväxtverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Kommittén leds av en oberoende ordförande.

  • Vi finansierar årligen ungefär 35 till 40 forskarinitierade grund- och tillämpningsforskningsprojekt inom hållbar livsmedelsproduktion och djurhållning, ungefär 100 miljoner kronor årligen, genom den årliga öppna utlysningen.

  • Vi har investerat över 600 miljoner kronor inom ett hundratal forsknings- och utvecklingsprojekt inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. I närmare 40 procent av dessa projekt medverkar behovsägare från näringslivet, offentlig sektor eller civilsamhället som projektpart.

  • Vi finansierar även livsmedelsrelaterade projekt för att bemöta specifika kunskapsbehov i andra tematiska utlysningar, bland annat inom forskning och utveckling av djurvälfärd och djurskyddsbefrämjande åtgärder och ekologisk produktion och konsumtion.

  • Formas kommer att bidra med medel till tre EU-partnerskap under uppbyggnad: Agroecology, Animal Health & Welfare, samt Sustainable Food Systems. Formas satsar sammanlagt närmare 200 miljoner kronor under det kommande årtiondet för att ge möjlighet till svenska forskning- och innovationsaktörer att medverka i europeiska nätverk.

Kontakt

Läs mer

Uppdaterad:1 juni 2023