Så vill forskarskolor göra skillnad

2023-02-07
Bild

Foto: Anna Hult

Nu drar de fem forskarskolor som Formas finansierar inom området hållbart samhällsbyggande i gång sitt arbete. Skolorna samlar aktörer från såväl lärosäten som näringsliv och civilsamhälle. Allt för att ge förutsättningar för nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Långsiktighet, utbyte mellan discipliner och dynamiska miljöer ska göra skillnad.

De fem forskarskolorna engagerar tillsammans mer än 30 organisationer varav flera universitet, forskningsinstitut, regioner och kommuner, kommunala bolag, företag och branschorganisationer. Skolorna har finansiering i fem år och delar på cirka 200 miljoner kronor. Totalt tillsätter forskarskolorna nästan 40 doktorandtjänster. Ingen skola finns på en specifik fysisk plats utan knyts i stället samman av en särskild samhällsutmaning. Skolornas doktorander finns därför på olika lärosäten för att stärka utbyte och lärande.

– Vi kan också se att det finns stor potential till utbyte mellan forskarskolorna, exempelvis kring doktorandkurser och att lära av varandra, säger Josefin Wangel, ansvarig forskningssekreterare på Formas.

Att detta är en satsning från Formas märks på ambitionen att följa och lära av skolorna under de kommande fem åren. För Formas är projekten ett sätt att skapa dynamiska miljöer som kan bidra till samhällets kunskapsförsörjning på både längre och bredare sikt.

– Det här är helt enkelt något mer än en samling doktorandprojekt. Det är en stor och lite ovanlig satsning från Formas, säger Josefin.

De fem forskarskolorna har alla en tydlig tvärvetenskaplig, praktiknära och utmaningsdriven inriktning. Forskarskolan Aquaclim tar sig an vatten- och avloppssystemet, Assure fokuserar på omställningen av befintliga byggnader, Just Transitions undersöker dilemman och målkonflikter kopplat till en rättvis klimatomställning, Transplace undersöker relationen mellan transportplanering och urban utveckling, och Watch studerar hur vattenfrågor bättre kan tas om hand i samhällsplaneringsprocesser.

Josefin Wangel berättar att det redan på det första mötet med projekten blottades förvåning och nyfikenhet över varandras discipliner och frågeformuleringar; allt från ”Va, står du i labb?” till ”Vi måste verkligen vara nyfikna för att det här ska fungera!”, hördes bland de som samlats till startmöte. Det fanns också ett stort engagemang för att forskarskolorna ska bli ”systeminterventioner”, för att citera en av deltagarna, som driver på samhällsomställningen.

– Genom att skapa en mötesplats för skolorna vill vi stärka deras möjlighet till utbyte med varandra. Samtidigt kan vi förstå vilka utmaningar de möter och vilken roll vi som finansiär kan spela. Det blir en spännande resa under de kommande åren, avslutar Josefin.

Fakta: Forskarskolor

 

En forskarskola innebär att man samlar doktorander inom ett visst ämnesområde eller frågeställning, typiskt genom att erbjuda ett gemensamt kursutbud och andra aktiviteter. En del forskarskolor finansierar doktorandernas löner.

 

Forskarskolorna finansieras inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats. med stöd av det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten Länk till annan webbplats. och möter de teman, mål och perspektiv som beskrivs i den strategiska agendan forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats..

Kontakt

Läs mer

Uppdaterad:8 februari 2023