Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Kunskapsöversikter om socialt hållbar bostadsförsörjning som kan bidra till utveckling av Sveriges sociala bostadspolitik.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid högskola, universitet eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Upp till 800 000 kr för ett projekt på ett år.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2021-11-03 14:00
Sista ansökningsdatum: 2022-01-05 14:00

Alla datum är preliminära.

Bostadsfrågor har under en längre tid uppmärksammats och under sommaren 2021 har frågan legat i centrum av den politiska utvecklingen. Det finns ett behov av mer kunskap om frågor som rör socialt hållbar bostadsförsörjning. Under hösten öppnar vi en utlysning för kunskapsöversikter som kan bidra till att utveckla Sveriges sociala bostadspolitik.

2017 genomförde Formas utlysningen ”Forskning för en socialt hållbar bostadspolitik” med en budget på 80 miljoner kronor. 14 projekt finansierades i utlysningen och de flesta av dessa är snart i slutfas.

Genom den senaste forskningspolitiska propositionen ”Forskning, frihet, framtid – Kunskap och innovation för Sverige” fick Formas år 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljande satsning på social bostadspolitik. Den totala budgeten är 60 miljoner kronor och ska finansiera kunskapsöversikter och forsknings- och innovationsprojekt.

Utlysningen för kunskapsöversikter har en budget på totalt 5 miljoner kronor och har öppet för ansökningar mellan november 2021 och januari 2022.

Denna planeras att åtföljas av en ytterligare en utlysning hösten 2022 för forsknings- och innovationsprojekt inom exempelvis juridik, byggvetenskap, fastighetsekonomi och förvaltning med fokus på hur policyer, regleringar och innovationer kan medverka till en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Budgeten för denna satsning planeras att uppgå till ca 50 miljoner kronor.

Den här utlysningen ska främja kunskapsöversikter av redan genomförd nationell och internationell forskning om socialt hållbar bostadsförsörjning som kan bidra till en utveckling av Sveriges sociala bostadspolitik.

Kunskapsöversikterna ska belysa det aktuella kunskapsläget på området genom systematiska genomgångar av vetenskaplig litteratur, rapporter, studier med mera. Projekten förväntas utmynna i policy briefs eller liknande samt en kortfattad rapport på svenska för relevanta målgrupper om de viktigaste resultaten.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Formas arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Sökande bör utforma projektet så att resultaten kan bidra till en utveckling av Sveriges sociala bostadspolitik som ska vara hållbar för alla.

Kontakt

Uppdaterad:5 juli 2021