Ny utlysning för 2023 om hållbar urban omställning inom europeiskt partnerskap

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt för hållbar omställning i städer.

VEM KAN SÖKA?

En grupp av aktörer bestående av forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhällesorganisationer. Projektteamen måste bestå av minst tre partners från tre olika länder i partnerskapsprogrammet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Max 3–5 miljoner SEK för det svenska deltagandet i ett projekt.

Stängd: Beslutsdatum: 2024-07-31 17:00.

Transnationella forsknings- och innovationsprojekt inom urban utveckling kan få stöd genom årets utlysning inom det europeiska partnerskapet Driving urban transitions, DUT. Formas och Energimyndigheten utlyser under hösten 2023 medel så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella projekt som hjälper städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen.

Forskare, städer, kommuner, företag, civilsamhället och andra intressenter som kan bidra till städers omställning är välkomna att söka medel i utlysningen. Det är viktigt att få med en bredd av vetenskapliga discipliner och tvärvetenskapliga angreppssätt behöver inkluderas – inom utlysningen uppmuntras det till ett spektrum av aktiviteter, från forskning till innovation och tillämpning. Ett tydligt mål för utlysningen är bland annat att ta hänsyn till användarnas behov när projektets mål identifieras.

I utlysningen medverkar 27 länder – Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kanada, Korea, Lettland, Lithauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike – och bland dessa finns 40 finansiärer med en total budget på cirka 80 miljoner euro inklusive medel från EU-kommissionen. Formas och Energimyndigheten är svenska finansiärer.

Utmaningar utifrån partnerskapets pelare

Partnerskapet Driving urban transitions är uppdelat utifrån tre så kallade pelare som, var för sig, identifierar ett antal ämnen som utmaningar. Formas ansvarar för de cirkulära samhällsbyggnadsfrågorna medan Energimyndigheten svarar för 15-minutersstaden och energipositiva stadsdelar.

Cirkulära urbana ekonomier (CUE)

Under denna pelare kopplas utmaningar till städers resursförbrukning. Syftet är att stödja planering och design av inkluderande, hälsosamma och regenerativa, städer som kännetecknas av cirkulära resursflöden och får en närmare koppling till naturens cykler. Nedan är kortfattat om de ämnen som identifierats som utmaningar kopplat till pelaren för den andra utlysningen.

Städer behöver bli mer resurseffektiva genom att vara en del av en cirkulär ekonomi. Städer utgör ofta stora lager av metaller, betong, trä och andra material som finns i byggnader, verktyg, infrastruktur inklusive kollektivtrafik och tunnelbana. Här finns en potential för en minskad resursförbrukning och positiv miljömässig och social inverkan.

Stad och landsbygd är starkt beronde av varandra för utbyte av resurser. Det är nödvändigt att gå från en cirkulär urban ekonomi till en cirkulär ekonomi som inbegriper både staden och landsbygden, inte minst gällande till exempel livsmedelsproduktion och resurstillgångar. Sådana kopplingar mellan stad och landsbygd med en regional administration kräver ett regionalt samarbete och en effektiv planering och utformning.

Det behövs åtgärder för potentiella negativa effekter av urbanisering som till exempel förhindrar avgörande ekosystemtjänster. Hållbara och förnyelsebara stadsdelar kräver en minskad miljöpåverkan från byggnadssektorn och den byggda miljön genom begränsning och anpassning – och inte minst naturen behöver få stå som inspiration till lösningar för att kunna bo.

15-minutersstaden (15-min City)

Pelaren syftar till att främja hållbar mobilitet och hållbara transporter, men också vitala stadsmiljöer som stödjer hållbara beteenden. Utgångspunkten är att majoriteten av de behov man kan tänkas ha ska kunna nås inom en 15 minuters-radie, via gång, cykel eller andra hållbara transportsätt. Nedan är de ämnen som identifierats som utmaningar kopplat till pelaren för den andra utlysningen.

  • Ämne 1: Integrerade strategier och evidens för minskat bilberoende
  • Ämne 2: Mobilitet- och planeringspolitik för närhetsorienterad stadsutveckling
  • Ämne 3: Stärka människors förmåga att ställa om sina urbana mobilitetsmönster

Energipositiva stadsdelar (PED)

Utifrån denna pelare ska energiomställning stödjas i städer genom innovativa lösningar för planering, storskalig implementering och replikering av energipositiva stadsdelar – målet är att ha minst 100 sådana stadselar år 2025. Nedan är de ämnen som identifierats som utmaningar kopplat till pelaren för den andra utlysningen.

  • Ämne 1: Energiresiliens och energifattigdom
  • Ämne 2: Stadsförnyelse och renoveringar
  • Ämne 3: Möjliggörande system för lokal energiomställning: samarbetsformer och hållbara investeringar

Transnationella forsknings- och innovationsprojekt

Projekten förväntas ha en transdisciplinär ansats och vara av samskapande karaktär redan i de tidiga projektstadierna. Utlysningen omfattar en bredd av vetenskapliga discipliner och projekten får gärna integrera mångfaldsperspektiv.

Det går att söka för en projekttid upp till 36 månader (tre år). Det finns ingen ekonomisk gräns för respektive projekt, men projekten förväntas ha en budget för mellan en till två miljoner euro (kan vara högre eller lägre). Observera dock nationella begränsningar och respektive finansiärsorganisationers regelverk för vad det går att söka för.

Ett konsortium behöver ha minst tre sökande organisationer från minst tre deltagande länder, och de ska vara berättigade till finansiering från deras respektive nationella/regionala finansieringsorgan. Dessutom ska minst två sökande vara från olika EU-medlemsländer, eller associerade länder som kan få medel i denna utlysning.

Matchmaking sker genom verktyget B2Match Länk till annan webbplats..

Ansökan

Den huvudsökande är ansvarig för koordinering och kontakter med DUT-sekretariatet. En medsökande som inte kan beviljas medel av respektive finansiär kan ingå i ett konsortium om deltagandet kan finansieras med andra medel och konsortiet uppfyller krav på antal deltagande och länder​.

Utlysningen sker i två steg, och en kortfattad ansökan (pre-proposal) lämnas in i ett första obligatoriskt steg senast klockan 13.00 CET den 21 november 2023 via den rumänska organisationen UEFISCDI:s ansökningsverktyg Länk till annan webbplats.. I detta steg fylls även i vilken pelare projektet bidrar till samt de pelare som projektet relaterar till.

Den fullständiga ansökan sker som ett andra steg, och lämnas in det rumänska systemet senast kl. 13.00 CET den 30 april 2024.

De nationella kraven för respektive finansiär går att hitta i de nationella annexen i den internationella utlysningstexten. Ta gärna kontakt med den myndighet som hanterar den specifika pelaren.

Viktiga datum

Mer information

För mer information om pelarna 15-minutersstaden och energipositiva stadsdelar, ta kontakt med Emina Pasic på Energimyndigheten.

För fullständig information om till exempel utmaningar, deltagande länder och dessas budgetar, ansökningsförfarande och transnationella krav, hänvisas till partnerskapet Driving urban transitions webbplats och den internationella utlysningstexten.

Kontakt

Uppdaterad:21 november 2023