Urban omställning i Europa genom konst och design

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt för hållbar omställning i städer genom konst och design.

Ett projekt ska pågå i två år.

VEM KAN SÖKA?

En projektansökan ska lämnas av en huvudsökande för ett transnationellt konsortium bestånde av minst två sökande aktörer i minst två olika länder där finansiärer deltar i utlysningen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Se utlysningstexten gällande nationella riktlinjer för den finansiering som kan sökas.

Beslutad: 2023-09-30 00:00

Building Transformation Capacities, BTC-ENUTC 2023 Additional Call är den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC. Åtta forskningsfinansiärer från sju europeiska länder satsar totalt cirka 4 miljoner euro för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt som vill bidra till urban omställning genom konst och design. Formas och Energimyndigheten utlyser totalt cirka 1 miljon euro för svenska aktörer.

Utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle, aktörer inom konstnärlig verksamhet och andra relevanta intressenter för att i transnationella konsortier söka medel för hur urban omställning kan ske genom konstnärlig verksamhet. Utlysningen har tre teman som projekten kommer arbeta med:

  • Experimenterande och samskapande för en vacker och hållbar urban framtid
  • Omställning för hållbara städer
  • Inkluderande, beboliga och gröna omgivningar

Ansökan sker via den internationella utlysningens verktyg, och utvärderingssprocessen genomförs i ett steg av en internationell expertpanel. Svenska sökande som blir rekommenderade finansiering kommer att bjudas in till Energimyndighetens ansökningssystem, och projekten kommer att pågå i två år. Fullständig utlysningstext finns på den internationella utlysningens webbplats.

Utlysningen är den andra inom ENUTC där Formas har huvudansvaret för ledning och genomförande. ENUTC ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative Urban Europe.

Mer information

Kontaktinformation

Uppdaterad:30 september 2023