Nordforsk – Hållbart jordbruk och klimatförändringar

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Medel kan sökas för forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att stärka nordiskt samarbete inom hållbart jordbruk kopplade till klimatförändringar.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Från Formas kan sökas högst 300 000 euro per projekt för det svenska deltagandet, eller 500 000 euro per projekt om den sökande är projektkoordinator för det nordiska projektet.

Beslutad: 2023-01-24 14:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Syftet med utlysningen för hållbart jordbruk och klimatförändringar är att främja samarbete mellan kunskapsorganisationer i de deltagande länderna och att öka möjligheterna och ta itu med utmaningar som rör hållbart jordbruk kopplat till klimatförändringar.

Utlysningen har fyra tematiska inriktningar:

  1. Växter anpassade för framtida nordiska och baltiska förhållanden
  2. Ökad lokal och regional proteinproduktion för livsmedel och foder
  3. Växter och jordar som kolsänka
  4. Omställning till klimatsmart samt lönsamt lokalt och regionalt jordbruk

Alla förslag måste omfatta två eller flera av tematiska områden

Varje konsortium ska bestå av forskare från minst tre deltagande länder varav minst två måste vara nordiska länder. Projektägaren måste vara en forskningsbaserad organisation baserad i Estland, Finland, Island, Litauen, Norge eller Sverige. Medel söks för minimum tre år och maximum fyra år. För ett projekt kan maximalt 10 miljoner norska kronor sökas.

Vilka utlysningen vänder sig till

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Ansökan och utlysningstext

Observera att NordForsk kan komma att göra ändringar i utlysningstexten fram till sex veckor före deadline. Alla sådana ändringar kommer att tydligt anges.

Kontaktinformation

Uppdaterad:26 januari 2023