Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Sök för 1. Innovationsidéer: För att studera genomförbarhet av en tidig idé eller för att testa en utvecklad idé i mindre skala, eller
2. Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt

VEM KAN SÖKA?

Företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Minst en av de deltagande parterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

För Innovationsidéer maximalt 500 000 kronor. Projektlängd max 12 månader. För Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt mellan 500 000 och
4 miljoner kronor. Projektlängd 12–48 månader.

Beslutad: 2021-05-28 10:00

Med denna utlysning vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Den pågående pandemin har väckt insikt om att en snabbare omställning mot ett mer hållbart samhälle med hjälp av digitalisering är möjligt, samtidigt som det finns en tendens att fokusera på kortsiktiga lösningar för att klara nuläget.

Projekten ska dra nytta av den kapacitet att snabbt ställa om som samhället visat, tillsammans med fokus på att lösningarna ska ge en effekt över lång tid framåt. Den fokuserar därför på projekt vars resultat är möjliga att implementera i närtid, är resurseffektiva samt skalbara och kan tillämpas på bred front i samhällsbyggandet. Smart Built Environment uppmuntrar särskilt projekt som möjliggör och ger incitament för nya affärs- eller verksamhetsmodeller, nya samarbetsformer och nya/utvecklade värdekedjor.

Projekten som får bidrag ska:

 • Tydligt bidra till Smart Built Environments effektlogik med fokus på sektorns digitala transformation
 • ­Tydligt bidra till hållbarhetsaspekterna minskad klimatpåverkan och ökad jämlikhet i samhällsbyggandet
 • ­Vara skalbara och möjliga att tillämpa i olika miljöer (till exempel i planerings- och tillståndsprocesser i kommuner, regioner eller i bygg- och anläggningsprojekt)

Sök för projekt inom programmets temaområden

 1. Innovationer och nya tillämpningar
 2. Värdekedjor och affärsmodeller
 3. Informationsinfrastruktur
 4. Kunskap och kompetens

Läs mer om temaområdena på smartbuilt.se Länk till annan webbplats..

Utlysningstext

Allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Digitalt samhällsbyggande i praktiken (pdf) , 374 kB.


Revisionshistorik

29 januari 2021: Förlängd ansökningstid. På grund av tidigare driftstörningar i ansökningssystemet Prisma förlänger vi nu ansökningstiden till tisdag 9 februari kl 14.00.

27 januari 2021: Rättelse. Projektbeskrivningen får vara max 20 A4-sidor (max 4 MB). Tidigare angavs 10 sidor som max antal sidor.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Projektledaren kan komma från näringslivet, offentlig verksamhet, akademi eller institut. Minst en av de deltagande parterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Innovationsidéer

Denna del av utlysningen riktar sig till företag och organisationer som har en innovationsidé och har ett behov av att testa genomförbarheten, som kan leda till ett större utvecklings- eller innovationsprojekt. Den riktar sig också till företag och organisationer som har utvecklat en idé, och har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. En av parterna bör vara behovsägare.

Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt:

Denna del av utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst en av parterna ska vara tydlig behovsägare som har möjlighet att testa lösningen inom ramen för projektet.

Smart Built Environment välkomnar alla intresserade organisationer och företag att söka, gärna i samverkan med nya samarbetsparter. Konsortier med start-ups som kan bidra till utveckling av såväl nya arbetssätt, affärsmodeller som ny teknik samt behovsägare som till exempel fastighetsägare, kommuner eller byggföretag är speciellt välkomna.

Internationella projektdeltagare välkomnas och kan bidra med tid eller andra resurser som medfinansiering av projektet. Internationella projektdeltagare kan också ta del av en begränsad del av bidraget, enligt forskningsfinansiärens regler. Deltagare verksamma utanför Sverige får dock inte vara projektledare.

Smart Built Environment och Formas arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Det innebär att du som söker bör utforma projektet så att resultaten kan gynna en mångfald av människor och att projektgruppen utformas med hänsyn till könsfördelning och olika bakgrund. Här bör hänsyn inte bara tas till antal personer utan också till fördelning av makt och inflytande i projektet.

Sök för 1. Innovationsidéer eller 2. Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt.

Innovationsidéer

Maximalt 500 000 kronor.
Projektets längd: Maximalt 12 månader

Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt

500 000 kronor–4 miljoner kronor
Projektets längd: 12–48 månader.

Formas delar totalt ut: Upp till 30 miljoner kronor.

1. Innan du påbörjar din ansökan

Du behöver

Om organisationen inte har ett användarkonto i Prisma sedan tidigare, ska en lämplig företrädare ansöka om organisationskonto på Prismas webbplats senast den 15 januari 2021.

När du skapat ett organisationskonto och beskrivit din organisation kan du påbörja din ansökan.

2. Hitta utlysningen i Prisma

Du hittar utlysningen i Prisma under Organisationskonto > Organisationsutlysningar Länk till annan webbplats..

3. Fyll i din ansökan

Fyll i din ansökan och följ instruktionerna i utlysningstexten noga.

4. Få din ansökan signerad

Viktigt! När ansökan är ifylld måste den registreras, skickas in och signeras av organisationskontoansvarig. Signering av en registrerad ansökan görs av organisationskontoansvarig, och kan ske på två sätt:

 • Om organisationskontoansvarig är samma person som projektledare, registrerar denne person ansökan och signering sker per default vid registrering.
 • Om projektledare är en annan person än organisationskontoansvarig, gör projektledaren ansökan klar och sedan måste medelsförvaltaren, den organisationskontoansvariga eller användare med roll ansökansansvarig, registrera och skicka in ansökan. Signering av ansökan sker då per default vid registrering.

När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske i särskilda fall på begäran från Formas.

Vi gick bland annat igenom:

 • Formaliakrav
 • Budget, finansiering och statligt stöd
 • Att tänka för dig som projektledare
 • Prisma, t.ex. hur du signerar din ansökan.
 • Hur bedömningsprocessen går till

Den här utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Smart Built Environment är en del av Formas, Vinnovas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram Länk till annan webbplats.. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Formas är den myndighet som har huvudmannaskap för Smart Built Environment och programmet samordnas av IQ Samhällsbyggnad Länk till annan webbplats..

För mer information om programmet, se www.smartbuilt.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter
Kristina Gabrielii, Programchef, Smart Built Environment
070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

För administrativa frågor och frågor om Prisma
Kerstin Röver, forskningshandläggare, Formas
073-033 41 08
kerstin.rover@formas.se

Frågor angående budget, finansiering och statligt stöd
Johan Hansson, verksamhetsutvecklare, Formas
072-451 84 02
johan.hansson@formas.se

Utlysningsansvarig Formas
Aleh Kliatsko, forskningssekreterare, Formas
073-539 16 64
aleh.kliatsko@formas.se

Teknisk support Prisma
Prisma IT-support Länk till annan webbplats. Support, aktuella driftstörningar, frågor och svar.

Uppdaterad:28 maj 2021
Sidansvarig: Aleh Kliatsko