ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- eller innovationsprojekt som adresserar hur urbana mobilitetslösningar kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling och genomförs i transnationella konsortier.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen välkomnar sökande från akademi, kommuner, företag, civilsamhälle och andra intressenter.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

De svenska finansiärerna går in med 34 miljoner kronor till svenska sökande och uppskattar att det beloppet ska täcka svenska parters bidrag i sex-nio stycken projekt.

Beslutad: 2021-02-15 14:00

Energimyndigheten, Formas och Vinnova utlyser tillsammans 34 miljoner kronor för svenskt deltagande i en utlysning inom det internationella samarbetet - ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC). ENUAC bjuder in forskare, städer, kommuner, företag, civilsamhället och andra intressenter att söka medel för att bygga transnationella konsortier som adresserar hur urbana mobilitetslösningar kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. 16 europeiska länder deltar i utlysningen som har en sammanlagd budget på ca 22,5 miljoner EUR.

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där det första steget är inlämning av skisser och det andra steget är för fullständiga ansökningar. Svensk koordinator för utlysningen är Energimyndigheten. Även om Energimyndigheten är koordinerande part för utlysningen, är projektförslag som traditionellt skulle höra hemma hos Formas eller Vinnova naturligtvis lika välkomna som de med en mer naturlig koppling till Energimyndighetens ansvarsområden.

Utlysningen är uppdelad i två delsteg, där den sökande i steg ett skickar in en projektskiss för att därefter i steg två skicka in en fullödig ansökan.

 1. Skisser ska lämnas in senast kl. 13:00 den 17 mars 2020.
 2. Fullständiga ansökningar ska vara inlämnade kl. 13.00 den 22 september 2020.

Läs mer om processen i den fullständiga internationella utlysningstexten Länk till annan webbplats.. Såväl projektskisser som ansökan skickar in i via den elektroniska ansökningsportalen hos Agence Nationale de la Recherché (ANR) Länk till annan webbplats..

En hållbar urban mobilitet tillgodoser individers och företags grundläggande behov av att förflytta sig i staden på ett sätt som är både säkert, tillförlitligt och förenligt med människors och ekosystems välbefinnande. Vidare tar hållbar urban mobilitet hänsyn till rättviseaspekter både mellan olika grupper i samhället såväl som mellan nutida och framtida generationer.

Mot bakgrund av detta bjuder ENUAC in forskare och andra intresserade sökande att adressera existerande urbana mobilitetsutmaningar och föreslår projekt vars resultat leder till nya tillvägagångssätt, verktyg, instrument, insikter och kunskap som behövs för att städer ska bli mer klimatneutrala och hållbara.

Mer precist fokuserar utlysningen på fem utmaningar inom hållbar urban mobilitet:

 1. Utveckla lösningar för integrerad strategi inom hållbar fysisk rörlighet och transport inklusive markanvändning och digital anslutning/uppkoppling.
 2. Utveckla och stödja implementering av innovativa mobilitetssystem och tjänster som kan bidra till en hållbar rörlighet i städerna.
 3. Omvandla och organisera stadsområdena för att bana vägen för hållbar stadsmobilitet och tillgänglighet på lokal nivå (från gatuskalan till distriktet).
 4. Utveckla effektiva policyalternativ för att uppnå ökad hållbar tillgänglighet och mobilitet i städer.
 5. Ändra beteenden och perspektiv för ökad hållbar tillgänglighet och mobilitet i städerna.

Aktörer verksamma i Sverige som kan bidra i internationella forsknings-, och innovationsprojekt inom utlysningens områden är välkomna att söka. Det kan exempelvis vara: forsknings-, och innovationsutförare från universitet och högskolor (samtliga samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner), institut, företag, aktörer i offentlig sektor (städer, kommuner osv) och civilsamhälle.

 • Varje projekt måste involvera minst tre oberoende och godkända projektparter från minst tre av de i utlysningen ingående länderna.
 • Alla projekt ska involvera användare (eng. stakeholders) och beskriva vad dessas medverkan ska resultera i.
 • Projekt förväntas ha en tvärvetenskaplig och samskapande ansats.

Ansökan och utlysningstext

Allt du behöver veta inför och efter du ansöker hittar du i den internationella utlysningstexten Länk till annan webbplats. som innehåller mer detaljerad information och bör läsas noga innan skiss skickas in.

En utlysningstext på svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns på Energimyndighetens webbplats.

Mer information

Kontaktpersoner

 • Ann Maudsley, Formas
  Forskningssekreterare
 • Maria Alm, Energimyndigheten (nationell kontaktperson för utlysningen)
  Telefon: 016 544 21 87
 • Annika Bergendahl, Vinnova
  Telefon: 08-473 30 21
Uppdaterad:22 december 2022