Europeiska partnerskap

Partnerskapen har en framträdande roll inom Horisont Europa, EU:s forsknings- och innovationsprogram för 2021–2027. Syftet är att partnerskapen ska möjliggöra samarbeten mellan EU-kommissionen, medlemsländerna och associerade länder, näringsliv och andra intressenter – så att det går att möta komplexa och stora utmaningar och att forskning och innovation ska komma till nytta i samhället.

Ett partnerskap bygger på en gemensam strategisk forsknings- och innovationsagenda som ligger till grund för partnerskaps framtida satsningar. Formas arbetar proaktivt för att koppla samman de internationella satsningarna inom partnerskapen med våra nationella satsningar – här finns det viktiga synergieffekter att ta vara på. Med vårt deltagande i partnerskap skapas goda möjligheter för svenska aktörer att delta i internationella utlysningar och samarbeten.

Formas deltar i flera samfinansierade partnerskap, och vi är aktiva i följande partnerskap inom ramen för Horisont Europa:

Partnerskapet Biodiversa plus arbetar för att bevara biologisk mångfald genom nationella och europeiska forsknings- och innovationsprogram utifrån EU:s strategi för biologisk mångfald. Den globala visionen för 2050 om att leva i harmoni med naturen ska efterföljas – det utifrån Mångfaldskonventionen i det FN-fördrag som syftar till att bevara och uthålligt nyttja den biologiska mångfalden till en rättvis fördelning som följer av användandet av genetiska resurser. Formas har ett vice ordförandeskap i partnerskapet och deltar i ledande roller i flera aktiviteter. Formas leder också en nationell samverkansgrupp för partnerskapet, där Naturvårdverket och Rymdstyrelsen ingår.

Driving urban transitions, DUT, är ett partnerskap med syfte att driva på stadsutveckling mot en hållbar framtid och stärka europeiska städers och samhällens kapacitet att hantera komplexa hållbarhetsutmaningar. Programmet ska de närmaste åren intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Formas är koordinator för den del inom partnerskapet som handlar om cirkulära urbana ekonomier. Vi är nationell kontaktpunkt för kommunikationsinsatser och utgör tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten en nationell samverkansgrupp.

Partnerskapet Sustainable blue economy partnership, SBEP, ska bidra till omställning för en hållbar och klimatneutral användning av haven – bland annat genom innovativa förvaltningsmodeller och en effektiviserad marin miljöövervakning. Formas verkar för att klimat och biologisk mångfald ska vara tvärgående frågor inom partnerskapet och för öppen vetenskap, och vi kommer att leda nätverksaktiviteterna för finansierade projekt inom ramen för partnerskapet.

Partnerskapet Water security for the planet, Water4All, syftar till att säkerställa sötvattentillgången med hänsyn till klimatförändringar, naturresurser och byggd miljö. En central del i partnerskapet är att skapa ökad samverkan mellan forskning, politik och intressenter – ett arbete som leds och koordineras av Formas. Vi leder också arbetet kring öppen vetenskap och verkar för att prioriteringar i den strategiska agendan ligger i linje med det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten. Formas leder den nationella samverkansgruppen där även Svenskt vatten, Havs- och vattenmyndigheten och Rymdstyrelsen ingår.

Partnerskapet Accelerating farming systems transition: Agroecology living labs and research infrastructure, Agroecology, handlar om snabbare omställning för jordbrukssystem. Takten i omställningen behöver öka för att jordbrukssystemet ska bli mer motståndskraftigt, klimatanpassat, produktivt, välmående och platsanpassat senast 2050. Agroekologi är ett sätt att driva lantbruk som bygger på ekologiska principer, kretsloppstänkande och stor biologisk mångfald. Agroekologi tar även hänsyn till sociala aspekter för en hållbar och rättvis livsmedelsförsörjning.

Läs mer om partnerskapet Agroecology Länk till annan webbplats..

Kontaktpersoner

Uppdaterad:19 juni 2024
Sidansvarig: Britta Fängström