Kommittén för tillämpad systemanalys

Formas har inrättat en nationell kommitté för tillämpad systemanalys med representanter för myndigheter och akademi. Alla ledamöter har ett särskilt intresse för frågor som berör hur beslutsfattare på olika nivåer kan använda forskning för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Uppdrag

Kommittén arbetar självständigt för att bistå Formas i arbetet med att främja forskningsfältet och dess användningsområden. Kommittén verkar även för att Sverige ska få största möjliga utväxling av medlemskapet i International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), ett institut som forskar om utmaningar som är så stora eller komplexa att de inte kan lösas av en enskild disciplin eller ett enskilt land.

Ordförande

 • Göran Enander, landshövding i Uppsala län, tidigare bland annat statssekreterare på miljö och energidepartementet och förvaltningschef vid Vetenskapsrådet

Ledamöter

 • SMHI, Helén Andersson, chef för forskningsavdelningen
 • Energimyndigheten, Paula Hallonsten, enhetschef för policyanalys
 • Havs- och vattenmyndigheten, Mats Svensson, avdelningschef för havsförvaltning
 • Sida, AnnaKarin Norling, forskningssekreterare på enheten för forskningssamarbete
 • Trafikanalys, Lisa Eriksson, kvalificerad utredare på avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys (tidigare Naturvårdsverket)
 • Vetenskapsakademien, Anne-Sophie Crépin, biträdande föreståndare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
 • Sveriges unga akademi, Gabriele Messori, docent i meteorologi vid Uppsala universitet
 • Ingenjörsvetenskapsakademien, Anna Nilsson Vindefjärd, grundare och generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige.
 • Formas, John Tumpane, avdelningschef, avdelningen för miljö

Kommittésekreterare/kontaktperson

Magnus Tannerfeldt, Formas

Kommitténs uppdrag

 • Främja utvecklingen av systemanalytiska metoder och kompetensuppbyggnad, såväl nationellt som i relation till IIASA och andra internationella program.
 • Främja tillämpningen av systemanalytiska perspektiv i samhället.
 • Främja att relevanta myndigheter använder beslutsunderlag grundat på systemanalytiska metoder och forskning.
 • Aktivt samverka med andra intressenter i det svenska systemet och i möjligaste mån identifiera de institutionella förhållanden som behövs för att detta skall komma till stånd.
 • Förmedla kunskap om systemanalysens utveckling och användning, samt att på andra sätt stärka intresset för systemanalys och IIASA:s verksamhet.
 • Involvera svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut när det gäller forskning och kompetensuppbyggnad såväl inom forskningen som i samhället i stort.
 • Involvera och engagera näringslivet och organisationer i syfte att öka samhällets nytta av systemanalyser.

Specifika uppgifter i förhållande till IIASA innefattar exempelvis:

 • Rådgivning till Formas i frågor som rör IIASA och att ge stöd till Sveriges representant i IIASA Council.
 • Främja förutsättningarna för att Sverige får god utväxling av medlemskapet i IIASA.
 • Medverka till kunskapsspridning och rekrytering för sommarskolan (YSSP) och andra möjligheter för svenska forskare att delta i IIASA:s aktviviteter.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:21 februari 2023
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt