Måltider och mode i fokus för skärpta miljökrav

2023-01-27

Formas har granskat innehållet i några av de förslag som Miljömålsrådet lämnar till regeringen i sin årsrapport 2022. Miljömålsrådet föreslår högre krav på hållbara måltider i skolor och i skattefinansierade verksamheter för barn och ungdomar, samt stöd till textil- och modeföretag för att ställa om till en mer cirkulär produktion. Vi ställer oss bakom de tre förslagen, men har gett vissa medskick.

Formas bedömer att Miljömålrådets tre förslag som berör hållbar konsumtion ligger i linje med nationella och internationella miljö- och klimatmål samt flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. I rapporten föreslår Miljömålsrådet bland annat en ändring i skollagen för att ställa krav på att alla måltider som serveras i grund- och gymnasieskolan ska uppfylla krav på miljömässig hållbarhet.

— Vi anser att skolmåltider är ett högst relevant område där en sådan insats kan ha stor effekt. Skolmåltider utgör en omfattande konsumtion och är en stor del av många människors vardag, säger Anna Kaijser, forskningssekreterare på Formas.

Förslaget kan även ha positiva pedagogiska bieffekter, som att eleverna får dagliga exempel på miljömässigt hållbara måltider. Formas tillstyrker även rapportens förslag om riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och ungdomar. Vi menar dock att det är viktigt att integrera fler dimensioner av hållbarhet i riktlinjerna kring hållbara måltider eftersom frågorna är komplexa. Det kan finnas målkonflikter mellan växthusgasutsläpp, biologisk mångfald, djurvälfärd, människors hälsa, rimlig ersättning till livsmedelsproducenter, påverkan på närmiljön och bevarande av kulturlandskap, som är viktiga att ta hänsyn till.  

Vi är även positiva till rapportens förlag om stöd till textil- och modeföretag för att utveckla och ställa om till mer hållbara produkter och affärsmodeller i en cirkulär ekonomi. Stödet skulle dessutom kunna bidra till att förbereda företagen för kommande förändringar i EU-lagstiftningen på området. Vi uppmanar dock till kontinuerlig uppföljning av insatserna för att utvärdera om de får avsedd effekt. Insatserna behöver även kombineras med andra insatser och styrmedel, som till exempel sänkt moms för second hand, nya typer av miljömärkningar och informationsinsatser till konsumenter, för att skapa förändringar i större skala.

I remissvaret betonar vi vikten av att styrmedel och riktlinjer i förslagen utformas med utgångspunkt i aktuell forskning och vetenskaplig kunskap. Här finns mycket relevant forskning, bland annat inom de nationella forskningsprogrammen om livsmedel och klimat, som Formas koordinerar.

Läs mer

Kontakt

Uppdaterad:30 januari 2023