Så gör vi forskningssammanställningar

Finansiering

Förslag och prioriteringar

I dialog med myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och forskare formulerar vi frågor som är relevanta att få svar på för att kunna nå de svenska miljömålen. Vi tar tacksamt emot förslag på frågor via formuläret nedan. Rådet för evidensbaserad miljöanalys har beslutat att arbetet från år 2020 till och med år 2022 ska inriktas på klimat och biologisk mångfald. Formas analytiker gör en första bedömning av i vilken omfattning som frågorna har undersökts i vetenskapliga studier. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutar sedan vilka frågor som ska utredas närmare i en förstudie.

Finansiering

Förstudier

I en förstudie undersöker vi kunskapsläget och bakgrunden till frågan närmare, samt utreder om frågan kan besvaras i en systematisk forskningssammanställning. Vi gör begränsade sökningar efter vetenskapliga studier för att bedöma mängden och karaktären på de studier som kan besvara frågan. Om flera studier har utförts på liknande sätt kan frågan besvaras med en så kallad systematisk översikt där vi redovisar vad den vetenskapliga litteraturen sammantaget säger i en fråga. En del bredare frågor är mer lämpade att undersöka i en systematisk kartläggning. I en sådan kartläggning sammanställer vi inte resultaten utan redovisar istället vilka studier som har gjorts och identifierar eventuella kunskapsluckor. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutar utifrån förstudiens slutsatser om frågan ska gå vidare och besvaras i en systematisk forskningssammanställning.

Finansiering

Planering

Tillsammans med sakkunniga forskare och intressenter tar vi fram en genomförandeplan för den systematiska forskningssammanställningen. I planen redovisar vi vilka metoder vi ska använda och vilka avgränsningar vi ska göra. Bland annat anges vilka kriterier som måste uppfyllas för att en studie ska vara relevant för frågan och ge tillförlitliga resultat. Externa oberoende experter granskar genomförandeplanen och kontrollerar om alla viktiga aspekter av frågan har beaktats och om den systematiska forskningssammanställningen är planerad att utföras på ett korrekt sätt.

Finansiering

Genomförande

Vi följer internationella riktlinjer från Collaboration for Environmental Evidence  Länk till annan webbplats.som beskriver hur systematiska forskningssammanställningar inom miljöområdet ska genomföras. I varje forskningssammanställning ingår omfattande sökningar efter vetenskapliga studier, målet är att hitta alla studier som kan besvara frågan. Vi granskar varje studie tillsammans med sakkunniga forskare för att bedöma om studien är relevant för frågan och om resultaten är tillförlitliga. Data från de studier som uppfyller relevans- och kvalitetskraven redovisas och analyseras. I de fall det är lämpligt kan vi väga samman kvantitativa data från flera olika studier i en metaanalys för att visa vad forskningen sammantaget säger i frågan. Varje forskningssammanställning granskas av intressenter och externa oberoende experter. Att genomföra en forskningssammanställning är ett tidskrävande arbete som tar cirka ett till två år.

Finansiering

Publicering

Rådet för evidensbaserad miljöanalys fastställer slutsatserna i forskningssammanställningarna och sedan publiceras de på Formas webbplats.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:12 augusti 2020
Sidansvarig: Ida Envall