Formas stärker rollen som finansiär av skogsrelaterad forskning och innovation

Skogens många olika nyttor och värden för samhället har blivit en allt viktigare fråga, i Sverige, inom EU och globalt. Det finns många anspråk på skogen från olika delar av samhället, vilket lett till en ökande komplexitet och gradvis har skapat spänningsfält kring skogens förvaltning och hur skogen och skogsråvaran ska användas.

Under kommande år avser vi på Formas att fördjupa och stärka våra insatser inom skogsområdet i enlighet med vår strategi inom området (tillgänglig nedan) som vi har tagit fram under 2024. Det övergripande målet med strategin är att bygga och tillgängliggöra en allsidig och robust kunskapsgrund. Kunskapsgrunden ska kunna bidra till att stödja olika möjliga utvecklingsvägar både ute i praktiken och inom politiken.

Omslag till rapport En kemikaliesäker framtid

Strategi för Formas roll inom skogsområdet


Författare: Forskningsrådet Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
Publicerad: Juni 2024
ISBN: 978-91-540-6212-6
Språk: Svenska

Fyra prioriterade teman

I Formas skogsstrategi identifieras fyra prioriterade teman, som tillsammans bildar ett ramverk över centrala områden som ska vägleda Formas insatser och aktiviteter på skogsområdet under de närmaste åren. De prioriterade temana syns i figuren nedan. Formas ser att en bredd av olika insatser som korsar flera discipliner, är nödvändig inom dessa prioriterade teman. Förutom att stärka forskning och innovation inom centrala frågor kommer vi arbeta med nyttiggörande, synteser av befintlig kunskap och dialogprocesser, i nära samarbete med övriga forskningsfinansiärer och aktörer i samhället.

Figur som visar Formas fyra prioriterade teman 

Formas fyra prioriterade teman på skogsområdet.

 

Under de senaste åren har Formas finansierat skogsrelaterad forskning med i genomsnitt 125 miljoner kronor per år. I Formas insatser på området ligger också ett statligt ramanslag till verksamheten vid Skogforsk på drygt 50 miljoner kronor per år. Formas är också aktivt engagerad i att utveckla det kommande europeiska partnerskapet Forests and forestry for a sustainable future inom Horisont Europa. Partnerskapet kommer att innehålla gemensamma utlysningar, såväl som en rad aktiviteter, såsom framsynsprocesser, kunskapsnav och nyttiggörandeaktiviteter. Den första utlysningen förväntas öppna för ansökningar under 2026 och partnerskapet kommer att vara kärnan i EU:s finansiering av skogsrelaterad forskning under de kommande sju åren.

För mer information

Uppdaterad:20 juni 2024