Formas Agenda 2030-konferens: En tid av kris och möjligheter

2024-05-21

Hur stärker vi Sverige som kunskapsnation och samhällets förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar? Formas Agenda 2030-konferens 2024 handlade om kunskap byggd på forskning och innovation som grund för ett framtidssäkrat samhälle.

 

Formas Agenda 2030-konferens är en mötesplats för erfarenhetsutbyte som erbjuder många tillfällen till kunskapsinhämtning och nätverksbyggande.

Den 21 maj 2024 samlades ledande röster från näringslivet, akademin, politiken och civilsamhället för att ge sina perspektiv på hur vi använder kunskap för att säkra vår gemensamma framtid. Vi knöt också an till Sveriges kommande forsknings- och innovationsproposition och de utmaningar som forskning och innovation kan bidra till att lösa.

Om webbsändningen

Huvudkonferensen på eftermiddagen livesändes och spelades in. I videofönstret överst på den här webbsidan kan du se inspelningen i sin helhet. Om du öppnar inspelningen i Formas play-kanal kan du klicka på särskilda programpunkter och talare för att komma till specifika ställen i videon.

Huvudkonferensen

Under eftermiddagens huvudprogram fick vi ta del av samtal och framföranden från en bred skara av experter, forskare och beslutsfattare.

 

Dagens moderator var Thabo Motsieloa, journalist och programledare. Frågor från publiken vävdes in i programmet av vår digitala moderator Zandra Thuvesson, strategisk kommunikatör på Formas.

Integrerat i de olika programpunkterna fick vi ta del av inspel och reflektioner från våra tre kommentatorer:

Inledning

Block 1: Att stärka kunskapsnationen Sverige

 • Bitte Hammargren, journalist, författare, analytiker
 • Sara Mazur, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Johanna Brismar Skoog, samordnare för handel och bistånd, Utrikesdepartementet
 • Pontus Strimling, forskningsledare för Nya teknologier och mänsklighetens framtid, Institutet för framtidsstudier

Block 2: Att stärka kunskapsnationen Sverige

Avslutning

 • Ismail Abdullahi, social entreprenör, co-host för podcasten Agenda For All, vd och medgrundare SomaRecycle, Svenska FN-förbundets ambassadör för de globala målen
 • Summering och reflektioner från dagens kommentatorer och moderatorer

Seminarierna

På förmiddagen den 21 maj arrangerade vi tio temaseminarier om aktuella ämnen forskning och innovation. Medverkade på plats kunde lyssna på experter, ta del av samtal och utbyta erfarenheter i seminarier som arrangerades i två pass. Förmiddagens seminarier spelades inte in och är inte möjliga att se i efterhand.

 

Seminarier pass 1

Alla samhällsaktörer behöver bidra till klimatomställningen, en omställning som bör vara rättvis och där vi behöver ta till vara synergier och hantera målkonflikter på bästa sätt. Inom finanssektorn har det hänt mycket de senaste åren, men vad blir effekten av det som gjorts, och vad mer behövs?

I detta seminarium diskuterar vi vilka förändringar som krävs för att finansmarknadens aktörer ska agera för en omställning och hur (svenska) aktörer kan främja finansiering och investering för omställning. Vår panel består av forskare som lyfterl resultat och erfarenheter från sina projekt, samt resonerar tillsammans med representanter från myndigheter och banksektorn kring frågorna.

Moderator

 • Åsa Moberg, forskningssekreterare, Formas

Talare

 • Fredrik NG Andersson, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
 • Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
 • Amanda Kron, Juridiska institutionen, Lunds universitet
 • Flemming Hedén, Naturvårdsverket
 • Josefin Johansson, hållbarhetsanalytiker, Handelsbanken

Talare och programpunkter kan komma att justeras.

Sverige ska arbeta för ett mer kemikaliesäkert samhälle i enlighet med EU:s Green Deal och EU:s kemikaliestrategi. Enskilda företag, organisationer och kommuner såväl som folkvalda politiker och beslutsfattare kan och behöver göra något – och det går!

På det här seminariet kommer vi samtala om vad som behövs och vad vi kan göra redan idag. Vilka verktyg behöver vi? Hur kan forskning, innovation och digitalisering stödja omställningen mot ett kemikaliesäkert samhälle?

Moderator

 • Louise Staffas, forskningssekreterare, Formas

Program

Strategiska initiativ på kemikalieområdet på nationell, EU, och global nivå

 • Robin Vestergren, utredare Kemikalieinspektionen

Panelsamtal: nuläge, önskat läge och vägen mot en kemikaliesäker framtid

 • Berit Olofsson, professor i organisk kemi och biträdande föreståndare för centrum för cirkulära och hållbara system, Stockholms universitet
 • Katarina Sundberg, samhällspolitisk rådgivare, Avfall Sverige
 • Johanna Håkansson, Senior Product Compliance & Sustainability Specialist, Clas Ohlson
 • Robin Vestergren, utredare, Kemikalieinspektionen

Det här seminariet arrangeras av Formas och Kemikalieinspektionen.

Digitalisering kan vara ett avgörande verktyg för att hantera arbetsplatsolyckor och brand genom att förbättra förebyggande åtgärder, snabbt reagera på nödsituationer och utvärdera incidenter för att undvika framtida händelser.

Hur kan vi använda AI för att öka säkerheten på byggarbetsplatser och minska antal olyckor? Och kan vi använda digitala tvillingar för att träna, planera och genomföra insatser vid brand på ett mer effektivt och säkert sätt?

Moderator

 • Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment

Program:

Inledning

 • Emma Gretzer, avdelningschef Samhällsbyggande, Formas

Introduktion: AI och digitala tvillingar för säkrare byggarbetsplatser

 • Nina Widmark, forskningssekreterare, Formas

Projektpresentation: AI-baserad säkerhet på byggarbetsplatser

 • Bodil Ahlström, Rise

Projektpresentation: Användning av innovativa digitala verktyg för effektiv och intelligent räddningstjänst

 • Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola

Panelsamtal: Digitala tvillingar när olyckan är framme

 • Bodil Ahlström, Rise
 • Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola
 • Nina Widmark, forskningssekreterare, Formas

Det här seminariet arrangeras av Smart Built Environment tillsammans med Formas.

Smart Built Environment Länk till annan webbplats. är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.

Seminarieinformationen kan komma att uppdateras.

För att bidra till omställningen till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem och adressera de utmaningar som samhället och livsmedelssektorn står inför, behövs långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar, samlad kompetens och samarbeten mellan aktörer med olika perspektiv. För att möta dessa behov gjorde Formas en större satsning på tvärvetenskapliga centrumbildningar De första fyra centrumbildningarna som fick finansiering 2020 har nu varit igång i tre år. Vad har centrumsatsningen som forskningsverktyg inneburit för dem? Vilka har utmaningarna varit och vad har varit framgångsfaktorer? Vilken roll kan Centrumbildningar ha i arbetet med att bygga kompetensutveckling inom sektorn?

På det här seminariet får du ta del av erfarenheter kopplat till långsiktiga, tvärvetenskapliga samarbeten och centrumsatsningar som forskningsverktyg.

Moderatorer

 • Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas
 • Alexandre Dubois, forskningssekreterare, Formas

Talare

 • Fredrik Gröndahl, centrumledare Blå mat, Kungliga tekniska högskolan, KTH
 • Johnny Karlsson, centrumledare PAN, Örebro Universitet
 • Anna-Karin Karlsson, affärsutvecklare, Finest och Sustainimal, Rise

Talare och programpunkter kan komma att justeras.


Det här är ett slutet möte för kommittéerna för Formas nationella forskningsprogram. Information om seminariet skickas ut separat till de inbjudna.

Seminarier pass 2

Vad är det som gör att det finns goda levnadsvillkor och ett hållbart samhällsbyggande på landsbygder? Hur kan vi skapa, och upprätthålla, levande landsbygder med lokal utveckling och servicemöjligheter - för alla? Vilka är kommuners och regioners förutsättningar och möjligheter att bidra till hållbar lokal utveckling för hela landet?

I detta seminarium utforskar vi förutsättningar för människor att bo, leva och verka på landsbygden. Levande landsbygder kräver olika typer av insatser för att skapa fungerande infrastruktur och attraktiva livsmiljöer som kan både öka människors välbefinnande och som är mer hållbara för planeten.

Vår panel diskuterar vad för kunskap och lösningar som behövs för att landsbygder ska vara levande, och hur den forskningsbaserade kunskapen som finns kan komma till praktisk användning. Panelen diskuterar också vad forskningen kan lära från praktiken i form av goda exempel, erfarenheter, kunskap och visioner.

Moderator

 • Josefin Thoresson, Formas

Talare

 • Emilia Rapp, Hållbarhet-, infrastruktur och kollektivtrafiksstrateg, Ånge kommun
 • Tinna Harling, arkitekt och samordnare, Egnahemsfabriken (årets landsbyggsutvecklare 2023)
 • Patrik Cras, forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet

Talare och programpunkter kan komma att justeras.

Vår värld står inför betydande utmaningar, och det är dags att vi omvärderar vårt tillvägagångssätt när det gäller byggande och levnadssätt. Genom att fokusera på återanvändning av resurser och genom att implementera smarta, innovativa lösningar kan vi utveckla samhällen som inte bara är effektiva och hållbara utan också tåliga mot komplexa utmaningar. Genom samarbete och gemensamma insatser kan vi forma en mer gynnsam och hållbar framtid för kommande generationer.

Moderator

 • Michael Strömgren, vice programledare, Smart Built Environment

Inledning

 • Anna Hult, forskningssekreterare, Formas

Program

Bygg för en cirkulär framtid

 • Lotte Christina Breengaard, Bloxhub

Reflektioner: Cirkularitet för smart samhällsbyggnad

 • Petra Jenning, Smart Built Environment

Panelsamtal: Cirkularitet, smarta byggnader och resiliens

 • Lotte Christina Breengaard, Bloxhub
 • Térèse Kuldkepp, Installatörsföretagen
 • John Hultén, K2

Det här seminariet arrangeras av Smart Built Environment tillsammans med Formas.

Smart Built Environment Länk till annan webbplats. är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.

Talare och programpunkter kan komma att justeras.

Vad vet svenskarna om havet och utmaningarna för havsmiljön? En färsk rapport ger oss en fingervisning om hur det står till med svenskarnas havsmedvetenhet.
En nyckel till ökad havsmedvetenhet och engagemang för havet är att involvera människor på ett djupare plan. En rolig och effektiv metod är medborgarforskning, som också ger forskare praktisk hjälp med insamling av viktiga data.

Vad vet svenskarna om havet och utmaningarna för havsmiljön? Det finns nu en färsk undersökning som ger en fingervisning om hur det står till med svenskarnas havsmedvetenhet. Hur kan vi öka denna medvetenhet?

På det här seminariet presenterar vi svenskens medvetenhet idag och diskuterar kreativa lösningar på att öka engagemanget för vårt viktiga hav och dess ekosystem.

Rapporten om havsmedvetenhet har tagits fram inom den nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling.

Program

Inledning

 • Elin Weyler, forskningssekreterare, Formas

Svenskarnas havsmedvetenhet

Havsmiljöinstitutet presenterar resultaten av kartläggningen.

 • Tina Johansen Lilja, kommunikationssamordnare, Havsmiljöinstitutet
 • Maria Lewander, projektledare, Havsmiljöinstitutet

Medborgarforskning i svenska hav och vatten

 • Kajsa Tönnesson, föreståndare, Havsmiljöinstitutet

Aktuellt exempel medborgarforskning: Hitta ålen i höstacken

Presentation av ett nytt projekt om hur ålen kan övervakas i svenska vattendrag med hjälp av halm.

 • Josefin Sundin, forskare, Sötvattenslaboratorium på Sveriges lantbruksuniverstitet, SLU

Panelsamtal

Återkoppling kring föredragen och kreativa lösningar för att öka engagemanget för våra viktiga havs- och vattenmiljöer.

 • Ulrika Stensdotter Blomberg, Havs- och vattenmyndigheten
 • Therese Börjesson, Naturskyddsföreningen

Talare och programpunkter kan komma att justeras.


Sedan 2015 har Formas finansierat projekt som kommunicerar, gestaltar och populariserar forskningsresultat rörande hållbar utveckling. Detta som en del av vårt uppdrag att kommunicera om forskning och forskningsresultat.

Vilka framgångsfaktorer finns för projekt som handlar om forskningskommunikation? På det här seminariet får du träffa några olika projekt som fått finansiering i Formas kommunikationsutlysning och ta del av deras lärdomar och erfarenheter. Projekten är olika, men alla brinner för att nå ut med kunskap om hållbar utveckling till olika delar av samhället.

Moderator

 • Albina Pashkevich, docent, Fakultet för samhällsvetenskap, Nord Universitet, Norge. Albina har varit bedömare i flera kommunikationsutlysningar.

Inledning

 • Anna Lena Clareby, strategisk kommunikatör, Formas
 • Johan Bryggare, strategisk kommunikatör, Formas

Talare

 • Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna
 • Anders Roos, professor vid Institutionen för skogsekonomi, SLU
 • Julia Brink, projektledare, Vetenskap & Allmänhet
 • Lotta W Tomasson, kommunikationsansvarig, Vetenskap & Allmänhet

Hur kan vi med forskning och innovation accelerera den hållbara omställningen? Som forskningsfinansiär driver vi program där samhällsutmaningar adresseras med forskningsexcellens, innovation och samverkan med samhällsaktörer mot gemensamma mål.

I detta seminarium lyfter vi upp samverkansprojekt som särskilt syftar till att forskning omsätts i policy, praktik och innovation. Därefter har vi ett gemensamt samtal om vad som behövs för att nya kunskaper och lösningar verkligen ska ge förändring och effekter i samhället.

Moderatorer

 • Tove Andreasson Derner, utredare, Formas
 • Judit Wefer, forskningssekreterare, Formas

Program

Hur arbetar Formas med forskning och innovation för att accelerera hållbar omställning?

 • Tove Andreasson Derner, Formas
 • Judit Wefer, Formas

Samverkansprojekt som omsätter kunskap till policy, praktik och innovation – pågående arbete i vår portfölj:

 • Sophia Kaså, projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trollhättan stad. Jobbar med cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta - mot en klimatneutral och blandad stad,
 • Daniel Lindvall, doktor i sociologi och demokratiutredare, forskare i programmet Fairtrans som med civilsamhällets erfarenheter och engagemang syftar till att underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

Gemensamt samtal – vad behövs för att nya kunskaper och lösningar verkligen ska ge förändring och effekter i samhället?

Summering

 • Tove Andreasson Derner, Formas
 • Judit Wefer, Formas

Talare och programpunkter kan komma att justeras.

Mer om talarna

Under dagen samlade vi över 60 talare från näringslivet, akademin, politiken och civilsamhället. På talarsidan ser du en lista över alla talare och korta presentationer av huvudkonferensens talare:

Temat för 2024 års Agenda 2030-konferens var "I en tid av kris och möjligheter".

I en komplex värld med ökade geopolitiska spänningar blir det alltmer utmanande att möta samhällets och individers akuta behov och samtidigt skapa förutsättningar för att möta framtidens frågor.

I Agenda 2030 finns framtidsmål formulerade men vilken kunskap behövs i tider av alltmer komplexa kriser för att uppnå målen? Forskning och innovation stärker samhällets samlade kompetens och ger oss redskap för att genomföra den gröna omställningen – men hur rustar vi oss för att hantera både dagens utmaningar och framtidens frågor?

Kunskap och samarbete är avgörande för hur vi ska kunna klara av kriser, ta tillvara på möjligheter och genomföra de förändringar som behövs för att säkra framtiden. På 2024 års Agenda 2030-konferens delades temat i två block.

Block 1: Att stärka kunskapsnationen Sverige

Framgångsrik forskning och innovation spänner över nationsgränser. Dagens situation med eskalerande konflikter, upprustning och protektionism innebär nya utmaningar i arbetet för att stärka Sverige som kunskapsnation. På vilket sätt kan näringsliv, nya tekniklösning och diplomati bidra till excellent forskning och innovation i Sverige när det främsta sättet att göra det på är samarbete över nationsgränser?

Block 2: Framtidssäkring kräver handling idag

Det geopolitiska läget har blivit allt mer ansträngt. Kriget i Ukraina är inne på sitt tredje år, konflikterna i mellanöstern har förstärkt polariseringen mellan öst, väst och globala syd. De globala värdekedjorna utmanas allt mer. Allt fler röster hörs för att stärka den egna nationens förmågor. Hur kan Sverige använda forskning och innovation som en hävstång i arbetet med att bygga robust och långsiktigt hållbar infrastruktur samtidigt som vi ska klara av att hantera akuta händelser och nya målkonflikter?

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas konferens samlar ledande röster från näringslivet, akademin, politiken och civilsamhället på scen och erbjuder många nätverkstillfällen för alla som deltar. Den 21 maj 2024 genomfördes konferensen för femte gången.

Tidigare konferenser

Här finns program och inspelningar från de fyra tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner för konferensen:

Mer information
Datum: 21 maj 2024
Tid: 10:00 - 18:00
Plats: Münchenbryggeriet, Söder mälarstrand 29, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:12 juni 2024