Mål 11

Mål 11-veckan

Var med den 19–22 oktober för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen!

Globala målen. Mål 11.

De tre första dagarna kommer att bestå av en mängd valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 och dess delmållänk till annan webbplats. Du kan delta aktivt i workshops, ta del av den senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

På eftermiddagen torsdag 22 oktober avslutas veckan i ett sammanfattande program med fokus på möjliga vägar framåt mot mer hållbara städer och samhällen.

Veckan arrangeras av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städerlänk till annan webbplats tillsammans, med totalt 18 ingående organisationer.

Alla programpunkter i Mål 11-veckan är kostnadsfria.

Måndag 19 oktober

Arrangörer av sessioner denna dag: ArkDes, Mistra, MSB, Myndigheten för delaktighet, RE:Source, SIDA, Statens konstråd, Vinnova.

Om du vill anmäla dig till flera sessioner måste du uppdatera anmälningssidan för att kunna göra en ny anmälan. OBS att en del sessioner har begränsat antal platser.

Alla programpunkter i Mål 11-veckan är kostnadsfria.

09.00-10.30

De globala hållbarhetsmålen kräver samarbeten över såväl discipliner som sektorer. I delmål 11.3 uttrycks detta i behovet av en inkluderande urbanisering. Det innebär att samhällsplaneringen behöver hantera svårlösta problem utifrån olika kunskapsfält och värdegrunder. Både forskare och andra samhällsaktörer har en viktig roll att spela.

Att samarbeta och forska gränsöverskridande är dock lättare sagt än gjort. Olika drivkrafter, förutsättningar och etiska ramverk sätter olika premisser för deltagande. Det krävs också platser för ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte.

Med erfarenheter från Mistra Urban Futureslänk till annan webbplats (2010–2019), ett internationellt center för hållbar och rättvis stadsutveckling, berättar vi om en gränsöverskridande utbildning där deltagare från den offentliga, privata och civila sektorn tillsammans med doktorander utforskade lömska problem och premisser för samskapande. De praktiserade olika metoder för, och reflekterade kring möjligheter och svårigheter med, gränsöverskridande samarbeten och forskning.

Genom korta föredrag får deltagarna förståelse för vad så kallade lömska problemställningar handlar om, och en inblick i nödvändiga kompetenser och möjliga metoder för att hantera dessa. I break-out sessions ges möjlighet att diskutera de svårlösta problem som deltagarna hanterar i sin vardag, och erfarenheter av hur man kan mötas i gränsöverskridande arbetsformer.

Talare

 • Merritt Polk, professor och prefekt, Göteborgs universitet
 • Henrietta Palmer, tidigare vice vetenskaplig ledare Mistra Urban Futures

Huvudansvariga organisationer

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskninglänk till annan webbplats och SIDAlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering


Ta del av exempel på platser runt om i landet där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö skapar väl gestaltade livsmiljöer. Hur kan fler känna delaktighet och tillhörighet? Hur kan stadens rum tillgängliggöras? Hur kan kollektiva minnen gestaltas i våra gemensamma rum? Och hur kan processer utvecklas för att stödja detta.

Program

 • Kort introduktion till gestaltad livsmiljö, Suzanne Pluntke, Boverket
 • Exempel på naturnära offentlig konst från Jokkmock, Julita och Stockholm, Anna Lindholm, Statens konstråd
 • Kort kaffepaus (10 min)
 • Inspirationsföreläsning om hållbara gestaltade livsmiljöer med exempel från Malmö, Göteborg och Stockholm, Linda Kummel, ArkDes
 • Kulturarv i utveckling, Cathrine Mellander Backman Riksantikvarieämbetet
 • Avslutande reflektion

De medverkande utgör den myndighetsgemensamma arbetsgruppen för gestaltad livsmiljö.

Talare

 • Suzanne Pluntke, Boverket
 • Anna Lindholm, Statens konstråd
 • Linda Kummel, ArkDes
 • Cathrine Mellander Backman, Riksantikvarieämbetet

Huvudansvariga myndigheter

ArkDeslänk till annan webbplats, Statens konstrådlänk till annan webbplats

Medverkande myndigheter

Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats, Boverketlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering
 • 11.B - Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering
 • 11.4 - Skydda världens kultur- och naturarv

11.00-12.30

Universell utformning och social hållbarhet är två viktiga begrepp i diskussionen om hur vi planerar och bygger hållbara städer och samhällen. Men vad betyder de och hur hänger de ihop? Under denna session kommer vi utforska hur begreppen hänger ihop och ge er konkreta exempel på hur universell utformning kan tillämpas inom samhällsbyggnadsområdet.

 • Kort introduktion, Vinnova och Myndigheten för delaktighet
 • Inspirationsföreläsning om universell utformning – Per Olof Hedvall, Certec, Lunds Universitet
 • Inspirationsföreläsning om socialt hållbar samhällsbyggnad – Karin Ahlzén, Stockholms stad
 • Projektkavalkad med inspirerande exempel på projekt som visar på hur det går att tillämpa universell utformning inom samhällsbyggnadsområdet
 • Digitala bikupor där vi tillsammans diskuterar utmaningar och möjligheter med att planera och bygga utifrån universell utformning

Talare

 • Per Olof Hedvall, CERTEC
 • Karin Alzén, Stockholms stad

Huvudansvariga myndigheter

Vinnovalänk till annan webbplats, Myndigheten för Delaktighetlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering
 • 11.2 - Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
 • 11.7 - Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source presenterar resultat och erfarenheter från fyra projekt.

Många kommuner och andra aktörer arbetar för att minska mängden återvinningsbart avfall som går till energiåtervinning, men utmaningarna är stora. Jenny Sahlin, Profu, presenterar resultat från ett RE:Source-projekt där ena delen bestod i att kvantifiera problemet och den andra i att undersöka vad problemet beror på och hitta möjliga lösningar.

Bygg- och anläggningsbranschen är materialkrävande och behöver bli betydligt mer cirkulär. Martijn van Praagh, Afry, och Linus Brander, Rise, har nyligen avslutat ett projekt där de fokuserat på två materialgrupper som har kvalitet att kunna återanvändas och därmed ersätta jungfrulig råvara: Betong och askor. Projektet har också fokuserat på påverkansfaktorer som exempelvis styrmedel, affärsmodeller, miljö och klimat och hur de kan skynda på omställningen.

Men går det att bygga högkvalitativt och kostnadseffektivt av återvunnet material redan idag? Det vill Skanska testa genom ett projekt som RE:Source är med och finansierar. Tillsammans med bland andra Trelleborg kommun planeras bygget av ett äldreboende som ska bestå av så mycket återvunnet som möjligt. Projektledaren Ulla Janson, Skanska, berättar om vilka utmaningar och möjligheter hon ser i arbetet.

Att vilja ställa krav på cirkularitet och resurseffektivitet vid upphandlingar börjar bli allt vanligare. Men hur det ska gå till är inte lika självklart. Maria Losman, Ecoplan in Medio, är med och leder Re:Source-projektet Cirkulär Upphandling i Praktiken där 15 organisationer, de flesta från offentlig sektor, testar att arbeta med olika metoder för marknadsundersökning, kravställning och avtalsvård.

Talare

 • Elin Larsson, programchef, RE:Source
 • Jenny Sahlin, Profu
 • Martijn van Praagh, Afry
 • Linus Brander, Rise
 • Ulla Janson, Skanska
 • Maria Losman, Ecoplan in Medio

Huvudansvariga myndigheter

Vinnovalänk till annan webbplats, Energimyndightenlänk till annan webbplats, Formas via det strategiska innovationsprogrammet RE:Sourcelänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.6 – Minska städers miljöpåverkan

13.00-14.30

Även om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i grunden är överenskommelser mellan världens nationer så sker en mycket stor del av det faktiska arbetet i städer, kommuner och regioner. Det gäller särskilt Mål 11 om Hållbara städer och samhällen.

Mistra Urban Futures ledde under 2014–2019 flera jämförande studier kring hur sju städer i olika delar av världen anpassar FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling till den lokala nivån. I arbetet har fem faktorer lyfts fram som särskilt viktiga för praktiker och forskare att förhålla sig till, när målen implementeras lokalt: 1) Ledning och politisk styrning 2) Relevanta aktörer 3) Avgränsning av det urbana området 4) Avvägningar mellan delmål 5) Mått på framgång.

I sessionen får deltagarna förståelse för hur de globala målen anpassas lokalt i olika städer, och hur erfarenheterna från andra städer kan användas i det egna arbetet. Deltagarna kommer också att få en inblick i betydelsen av att samskapa kunskap kring implementeringen av Agenda 2030 på lokal nivå, tillsammans med forskare, praktiker, invånare och andra intressenter. Genom liknande arbetssätt kan deltagarnas eget arbete bli både mer relevant och mer effektivt.

Talare

 • Sandra Valencia, Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV)
 • Barry Ness, Lunds universitet
 • Sara Pettersson, Göteborgs stad

Huvudansvariga organisationer

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskninglänk till annan webbplats och SIDAlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.1 - Säkra bostäder till överkomlig kostnad
 • 11.6 - Minska städers miljöpåverkan
 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering

Klimatanpassning, risker och möjligheter för den bebyggda miljön presenteras genom föredrag och paneldiskussion. Sessionen avslutas med workshop. Deltagarna får kunskap om vilka nationella riskområden som finns för ras, skred, erosion och översvämning samt ökad kunskap om samordningen av det nationella klimatanpassningsarbetet för byggd miljö som sker. Vägledningar som har tagits fram om risker för naturolyckor och för naturbaserade lösningar kommer också att presenteras. Slutligen kommer deltagarna få ge sin feedback på vägledningarna och verktygen och lyfta vilka behov som finns av mer kunskap inom området.

Talare

 • Mette Lindahl Olsson MSB
 • Cecilia Alfredsson, MSB
 • Cecilia Näslund, Boverket
 • Anki Weibull, Naturvårdsverket
 • Ulrika Postgård, MSB
 • Timo Persson, Naturvårdsverket
 • Nilla Thomson, Boverket
 • Kerstin Konitzer, SIG

Huvudansvarig myndighet

MSBlänk till annan webbplats

Medverkande myndigheter

Boverketlänk till annan webbplats, Statens Geotekniska Institut (SGI)länk till annan webbplats och Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.5 - Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

15.00-16.30

Klimatanpassning behöver inte vara svårt. Hur får man forskare och praktiker att samarbeta för att ta fram beslutsstöd för klimatanpassning? Att som kommun, Länsstyrelse eller annan aktör gå in i ett forskningsprojekt kan bli en ”Win-Win” situation för såväl forskare som praktiker. Sessionen kommer att presentera framgångsfaktorer för hur man får praktiker och forskare att samarbeta för att förankra arbetet med att förbättra beslutsstöd för klimatanpassning samt ge exempel på beslutsstöd som tagits fram. I sessionens avslutande del kommer deltagarna ges möjlighet att ge synpunkter på hur man kan få till en förändring, vilka framgångsfaktorerna är för att komma vidare med klimatanpassningsarbetet samt om det finns behov av mer kunskap inom området.

Talare

 • Prel: Sara Brunnberg el Ulrika Postgård, MSB
 • Lena Strömbäck, SMHI
 • Karin André, SEI
 • NN, Stockholms stad
 • Per Wikman Svahn, KTH
 • Annika Carlsson Kanyama, Ecoloop AB
 • NN, Gävle el Söderhamns kommun eller Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Göteborg

Huvudansvarig myndighet

MSBlänk till annan webbplats

Medverkande myndigheter

SMHIlänk till annan webbplats, Länsstyrelsernalänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.5 - Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

Tisdag 20 oktober

Arrangörer av sessioner denna dag: Boverket, Forte, Myndigheten för delaktighet, SKR, Tillväxtverket.

Om du vill anmäla dig till flera sessioner måste du uppdatera anmälningssidan för att kunna göra en ny anmälan. OBS att en del sessioner har begränsat antal platser.

Alla programpunkter i Mål 11-veckan är kostnadsfria.

09.00-10.30

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter enligt visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige. Standardiserad, digital information i samhällsbyggnadsprocessen ska skapa enklare, öppnare och effektivare planerings- och byggprocesser. Genom utvecklade visualiserings- och analysinstrument skapar vi också nya möjligheter till medborgardialog och ökat engagemang för samhällsbyggnadsfrågor. Digitalt tillgänglig information ställer dock krav på gemensamma principer för informationshantering. I denna session får du veta mer om de nationella initiativen för att skapa en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Deltagarna får en god överblick av vad som pågår nationellt, får ökad förståelse för hur detta kommer att förändra förutsättningarna för det egna arbetet samt blir förhoppningsvis inspirerade till att driva på och våga testa nya sätt att arbeta med stöd i digitala verktyg på hemmaplan.

Talare

 • Beatrice Buskas, Boverket
 • Malin Klintborg, Lantmäteriet
 • Christina Thulin, SKR
 • Elisabet Weber, Länsstyrelsen Skåne alt Christina Gustafsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Huvudansvarig organisation

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)länk till annan webbplats

Medverkande myndigheter

Lantmäterietlänk till annan webbplats, Boverketlänk till annan webbplats, Länsstyrelsernalänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering

Samarbete är nyckeln då ansvaret för samhällsplanering och offentlig service främst vilar på kommuner och nationella myndigheter, medan ansvaret för det regionala tillväxtarbetet har sin hemvist på regional nivå. För att främja näringslivsutveckling behöver kommuner, regioner och myndigheter ha ett tydligare helhetsperspektiv på näringslivets behov.

Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att göra det enklare att stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov utveckla platser där företag vill, kan och vågar.

Upplägg

Efter en introduktion om hur Tillväxtverkets insatser inom tillväxtskapande samhällsplanering så får vi ta del av praktiska exempel från några kommuner. Sessionen avslutas med digitala bikupor där vi tillsammans diskuterar förutsättningar för effektivt samarbete.

Talare

 • Sara Palo, Tillväxtverket, med hjälp av några kommuner

Huvudansvarig myndighet

Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.A - Främja nationell och regional utvecklingsplanering
 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering

11.00-12.30

I och med att befolkningen blir äldre och äldre ökar också andelen i vår befolkning som får försämrad fysisk och kognitiv förmåga. Ett hållbart samhälle måste därför från början planeras så att äldre får möjlighet att fortsätta vara aktiva, delaktiga och självständiga. Att planera ett samhälle eller en stad utifrån att en åldrande befolkning ska vara inkluderade minskar också behovet av särskilda insatser.

MFD har kartlagt på vilket sätt arbetet med äldrevänliga städer bedrivs både i Sverige och internationellt. Denna session syftar till att belysa hur arbetet ser ut i på olika platser, inom olika yrkesgrupper och utifrån olika perspektiv. Målet är att genom sessionen kunna uppmärksamma möjligheterna och kanske också utmaningarna i att utforma städer och samhällen som vi alla kan åldras och leva i.

Upplägg

Sessionen består av två föredrag samt en interaktiv paneldiskussion

Talare

 • Mats Johan Lundström, Urban planner & designer, Tyrens AB.
 • Anna Dahlberg, Sektionschef, Myndigheten för delaktighet

Huvudansvarig myndighet

Myndigheten för Delaktighetlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.2 - Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
 • 11.7 - Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering

Vid denna session kommer frågan om hur stadsbyggandet kan återfå sin centrala roll inom det större samhällsbygget det tidigare haft i Sverige att diskuteras utifrån tre huvudfrågor:

 • Vad är stadsbyggandets roll i det större samhällsbygget?
 • Vad särskiljer stadsbyggarens kunskap?
 • Hur sätter vi stadsbyggandet i centrum av stadsutvecklingsprocessen?

Talare

 • Helena Bjarnegård, riksarkitekt
 • Lars Marcus, Professor i stadsbyggnad på Chalmers
 • Karin Milles, Stadsarkitekt Norrköpings kommun

Huvudansvarig myndighet

Boverketlänk till annan webbplats

Delmål

 • Sessionen har koppling till samtliga delmål

13.00-14.30

Snart finns det nya medel att söka för hållbar stadsutveckling. Regeringen har uppdragit åt Tillväxtverket, Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Vinnova att gemensamt ta fram ett förslag till nationellt regionalfondsprogram inom den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det nya programmet avser perioden 2021–2027. I Sverige ska minst sex procent av regionalfondens medel öronmärkas för insatser inom hållbar stadsutveckling. Vid denna session presenteras arbetet med programmet.

Program

 • Vad skapar hållbar stadsutveckling inom EU?
  Vi får en inflygning om vilka verktyg och policys som styr mot en hållbar samhällsplanering i städerna.
 • Mer pengar till Hållbar stadsutveckling i det nya regionalfondsprogrammet
  Patrik Sällström och Isaac Karlsson från Tillväxtverket berättar om hur pengarna från EU ska göra nytta i svenska städer.
 • Hur utvecklar vi en hållbar stad utifrån platsens förutsättningar
  Vi får lyssna till två framgångsrika exempel från Sverige och Europa.
 • Med nya miljarder i plånboken - vilken väg går vi?
  Ett panelsamtal mellan publiken och olika representanter som arbetar med stadsutveckling från olika perspektiv.

Huvudansvarig myndighet

Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Medverkande myndigheter

Boverketlänk till annan webbplats, Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats och Vinnovalänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.A - Främja nationell och regional utvecklingsplanering

Hållbara städer handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Men vad innebär detta ur ett barnrättsperspektiv? I januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Enligt konventionens portalparagraf ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Men hur tillgodoser vi barnens behov och rätt till liv och utveckling, rätt till lek, fritid och vila i utvecklingen av våra samhällen? Hur ser det ut i praktiken med arbetet att skapa ett hållbart samhällsbyggande som också ger jämlika förutsättningar för barn att växa upp?

I den här sessionen kommer du som deltagare att få inblick i tre aktuella exempel av arbeten som på olika sätt beaktar samspelet och synergieffekterna mellan barnkonventionens artiklar och politiken för den gestaltade livsmiljön. Som båda kopplas och relateras till de globala målen.

Arbetet med barnkonventionen berör den fysiska planeringen och den gestaltade livsmiljön:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2).
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3).
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6).
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 12).

Talare

 • Emelie Ahlstrand, Boverket
 • Lena Jungmark, Movium, SLU
 • Kristina Philipsson, White arkitekter
 • Elin Henriksson, Stockholm stad

Moderator är Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket

Huvudansvarig myndighet

Boverketlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering

15.00-16.30

Bostadsbrist är ett välkänt och omtalat fenomen. Allmänhetens och medias intresse för bostadsbrist är naturlig då boende och bostadsfrågor berör alla och dessutom har stor påverkan på mångas privatekonomi. Bostadsbristen har också varit ett ständigt aktuellt debattämne i politiken under mycket lång tid.

När det gäller bostadsförsörjning så har kommunerna ansvar för att planera för bostadsförsörjningen och att främja genomförandet av de åtgärder som behövs för att klara bostadsförsörjningen. Statens roll är att sörja för att det finns ändamålsenliga lagar och regler samt förutsättningar att finansiera bostadsbyggande och ombyggnad. Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett viktigt instrument för att möta eventuell bostadsbrist. Boverket har under det senaste året arbetat med en översyn av sin webbhandbok för bostadsförsörjning. Webbhandboken riktar sig till kommuner och är ett stöd i deras arbete med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Talare

 • Tor Berger, Helsingborgshem
 • Ulrika Hägred, Boverket

Fler talare kan tillkomma

Huvudansvarig myndighet

Boverketlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.1 - Säkra bostäder till överkomlig kostnad
 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering
 • 11.B - Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering

Ett hållbart samhälle bygger på att det finns en stabilitet i välfärdsystemet för att möta olika människors behov. Det handlar inte bara om en tillgänglig miljö, utan om tillgänglighetsskapande välfärdssystem som gör det möjligt för alla att faktiskt kunna använda samhället, den byggda miljön, och att delta i samhällsbyggandet.

Talare

 • Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet
 • Anna Hedlund, forskare i socialantropologi vid Lunds universitet
 • Anna Balkfors, senior rådgivare på stadskontoret i Malmö stad
 • Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet och huvudsekreterare Forte

Huvudansvarig myndighet

Forskningsrådet Fortelänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.1 - Säkra bostäder till överkomlig kostnad
 • 11.7 - Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Onsdag 21 oktober

Arrangörer av sessioner denna dag: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Vinnova.

Om du vill anmäla dig till flera sessioner måste du uppdatera anmälningssidan för att kunna göra en ny anmälan. OBS att en del sessioner har begränsat antal platser.

Alla programpunkter i Mål 11-veckan är kostnadsfria.

09.00-10.30

Vi har en chans att förverkliga de globala hållbarhetsmålen och ställa om till ett hållbart transportsystem för alla, men omställningen måste skyndas på! Hur gör vi det på bästa sätt? Lyssna på vad forskningen säger om social hållbarhet och energi- och klimatomställning av transportsystemet, inspireras av hur några kommuner och regionala aktörer arbetar med omställningen till ett hållbart transportsystem och ta del av metoder för hur man når framgång genom att arbeta mer tvärsektoriellt och inkludera medborgare.

Talare

 • Lars E Olsson Karlstads Universitet
 • Lena Hiselius Lunds Universitet
 • Johanna Thidell Linköpings kommun
 • Daniel Ekelund Karlskoga kommun
 • Christina Svensson Länsstyrelsen Västmanlands län
 • Olga Kordas Viable Cities
 • Åsa Minoz Viable Cities

Huvudansvarig myndighet

Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.2 - Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
 • 11.6 - Minska städers miljöpåverkan
 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering

11.00-12.30

Boverket och Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en gemensam nationell vägledning för kommunal grönplanering. Ett viktigt verktyg i grönplaneringen är dimensionerande mått och riktlinjer för till exempel avstånd. 300 meter till ett grönområde har funnits med länge, men finns det andra tydliga kvantitativa och kvalitativa mått för olika typer av grönområden? Vilken evidens och beprövad erfarenhet finns och vilka är möjligheterna och utmaningarna med att arbeta med riktvärden? Sessionen syftar till att leda arbetet med vägledningen framåt i dessa frågor genom föreläsningar från forskare och näringsliv samt diskussioner om utmaningar och möjligheter.

Talare

 • Nicole Lindsjö, Naturvårdsverket och Ulrika Åkerlund, Boverket berättar om nationell vägledning för grönplanering
 • Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet, berättar om den senaste forskningen inom hälsa och grön infrastruktur.
 • Tobias Nordström, Spacescape – Indikatorer för stadskvaliteter – vilka är de och hur kan de användas.

Huvudansvariga myndigheter

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats och Boverketlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.7 - Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

13.00-14.30

En övergång till mer hållbara resor och transporter kräver en integration av perspektiv i såväl planering och utformning som vid drift och underhåll. Hur kan ny kunskap och inspirerande exempel av hur stadsutveckling, bostadsbyggande och mobilitet samt infrastruktur integreras i praktiken?

Efter presentationerna avslutas sessionen med en panel där deltagare har möjlighet att ställa frågor till alla presentatörer.

Presentationer

 • Mobilitet i den smarta och hållbara staden, Hamid Zarghampour, Trafikverket
 • Hur ska framtidens mobilitet hanteras i kommunens långsiktiga planering? Anna Svensson, Göteborgs stad
 • Bättre samordning mellan infrastruktur och bostadsbyggande, Jan-Ove Östbrink, SKR
 • Samverkan kring e-handel, citylogistik och hållbara leveranser, Lovisa Westblom, Lindholmen/CLOSER
 • Ett nytt grepp för omställning till aktivt resande, Hans Andersson, Skellefteå kommun
 • Betydelse av att inkludera drift och underhåll redan i planering och utformning, Stefan Uppenberg, WSP

Huvudansvarig myndighet

Vinnovalänk till annan webbplats

Medverkande organisationer

SKRlänk till annan webbplats, Trafikverketlänk till annan webbplats

Delmål

 • 11.2 - Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
 • 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering

Torsdag 22 oktober

Den 22 oktober på eftermiddagen avslutas veckan med en programpunkt där vi lyfter övergripande perspektiv och tillsammans identifierar möjliga vägar framåt mot mer hållbara städer och samhällen. Forskningsrådet Formas ansvarar för programpunkten.

Om du vill anmäla dig till flera sessioner måste du uppdatera anmälningssidan för att kunna göra en ny anmälan.

Alla programpunkter i Mål 11-veckan är kostnadsfria.

Vad har kommunerna idag för möjligheter och kapacitet för att ställa om och nå delmålen i mål 11? Vad kan och bör forskningens roll vara för att öka omställningskraften i kommunerna? Vilka svårigheter och möjligheter att ställa om skapas av det undantagstillstånd som vi nu befinner oss i med covid-19?

Under eftermiddagen tar vi del av de stora dragen från veckans sessioner och tittar på Mål 11 i en större kontext och som en del av Agenda 2030. Vi lyfter blicken utanför Sveriges gränser och får inspel från olika delar av världen kring hur samhällsplanering och stadsutveckling har påverkats under covid-19. Sveriges nationella politik på området presenteras och vi kommer att fördjupa oss i pågående forskning om kommunernas omställning. Deltar i programmet gör personer med olika infallsvinklar, och du som tittar kommer att kunna vara med i diskussionerna. Välkommen!

Utförligare program med tider och deltagare inom kort.

Talare

Namn kommer inom kort

Moderatorer

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, ordförande Rådet för Hållbara städer

Thabo Motsieloa, journalist och programledare

Arrangör

Forskningsrådet Formas

Skriv ut
Uppdaterad:25 september 2020