Systematisk forskningssammanställning om effekter på grundvatten av anläggning, restaurering och dränering av våtmarker

Den 20 september 2019 beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas ska göra en systematisk forskningssammanställning om hydrologiska effekter av anlagda och restaurerade våtmarker. I arbetet med sammanställningen har frågeställningen senare avgränsats till effekter på grundvattenmagasinering. Samtidigt har frågeställningen utvidgats till att också innefatta effekter av dränering. Den systematiska forskningssammanställningen beräknas vara färdig hösten 2021.

Bakgrund

Våtmarker har många funktioner i landskapet, och på senare år har intresset ökat för den hydrologiska roll de kan spela för till exempel flödesutjämning och vattenhushållning. Både intressenter och forskare framhåller dock att kunskapen på området är otillräcklig. Det förekommer olika uppfattningar om hur betydelsefulla effekterna är och hur långt utanför själva våtmarken de kan sträcka sig.

En bättre förståelse för våtmarkers påverkan på grundvatten skulle kunna bidra till mer underbyggda beslut i fråga om vilka platser som ska prioriteras för anläggning eller restaurering, beroende på deras hydrologiska funktion. Vidare skulle en forskningssammanställning kunna vara användbar även för andra förvaltningsbeslut där kunskap om våtmarkers hydrologiska roll är viktig, som till exempel samhällsplanering, dricksvattenförsörjning och skogsbrandskydd.

Bakgrunden till frågan och förutsättningarna för att sammanställa forskningen beskrivs närmare i en förstudie. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade utifrån förstudiens slutsatser att frågan ska utredas i form av en systematisk forskningssammanställning.

Syfte och frågeställning

Syftet med denna systematiska forskningssammanställning är att ta reda på hur anläggning, restaurering och dränering av våtmarker påverkar grundvattenmagasinering. Både myndigheter och forskare betonar att kunskapsunderlaget är osäkert, och efterfrågar en vetenskapligt grundad forskningssammanställning i ämnet.

Metod

Forskningen på området kommer att sammanställas genom en systematisk översikt. Metodiken präglas av systematik och transparens. Vi följer de riktlinjer för systematiska forskningssammanställningar inom miljöområdet som har arbetats fram av Collaboration for Environmental Evidence Länk till annan webbplats..

Tillsammans med sakkunniga forskare och intressenter (representanter från myndigheter och intresseorganisationer) har vi tagit fram en genomförandeplan. Genomförandeplanen har granskats av oberoende sakkunniga forskare och är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. I genomförandeplanen redovisar vi vilka metoder vi ska använda och vilka avgränsningar vi ska göra.

Vi gör omfattande sökningar efter vetenskapliga studier och rapporter. Varje funnen studie kommer att granskas tillsammans med sakkunniga forskare, efter kriterier som beskrivs i genomförandeplanen. Om den forskning vi hittar är av tillräcklig kvalitet kommer vi att redovisa en sammanvägd effekt på lagring av grundvatten.

Projektgrupp

Sakkunniga

Hjalmar Laudon Länk till annan webbplats., Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Karin Tonderski Länk till annan webbplats., Linköpings universitet

Lars Rosén Länk till annan webbplats., Chalmers tekniska högskola

Josefin Thorslund Länk till annan webbplats., Stockholms universitet och Utrechts universitet

Från Formas

Arvid Bring, projektledare

Ida Envall, biträdande projektledare

Charlotte Åberg, informationsspecialist

Henrik Scharin, nationalekonom

Tidplan

Vår 2020

 •     Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 •     Möten med intressenter
 •     Färdigställa genomförandeplanen

Höst 2020

 • Genomföra litteratursökningar
 • Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 • Relevansgranskning av sökresultat

Vår 2021

 • Kvalitetsgranskning av relevanta studier
 • Fortlöpande kontakt och möten med de sakkunniga forskarna
 • Analys, dataextraktion och syntes av inkluderade studier

Höst 2021

 • Möte med intressenter   
 • Den systematiska forskningssammanställningen skrivs klart och skickas för extern granskning

Föresats

 •     Publicering av den färdiga rapporten i november 2021
Uppdaterad:9 april 2021