Strategi för fisk- och fiskeforskning

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har i regleringsbrevet för 2004 fått i uppdrag att i samverkan med andra forskningsfinansiärer och med berörda myndigheter utarbeta en forskningsstrategi för fiskoch fiskeforskning. Förslaget lämnades till regeringen den 1 december 2004.

Författare: Forskningsrådet Formas
Förlag: Forskningsrådet Formas
År: 2005-04-14
ISBN: 91-540-5936-4
Beteckning: Rapport 9:2004
Sidor: 38
Språk: SV
Skriv ut
Uppdaterad:7 februari 2019