Vilka sitter i våra beredningsgrupper?

Vi utser ledamöter till våra beredningsgrupper utifrån vad som krävs för att bedöma de ansökningar som kommer in. Beredningsgrupperna är internationella och består av experter inom Formas ansvarsområden.

Ledamöterna i våra beredningsgrupper är antingen aktiva forskare eller personer som använder resultat från forskning i sina verksamheter. Forskarna är i majoritet.

Ledamöterna har tillsammans den expertkunskap som krävs för att granska humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt hälso-, och teknikvetenskap inom våra ansvarsområden. De har också kompetens att granska mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning.

Så länge sitter ledamöter och ordförande

Vi delar in våra utlysningar i två huvudkategorier: återkommande och riktade utlysningar.

För Formas återkommande utlysningar, som den årliga öppna utlysningen och kommunikationsutlysningen, utser vi ledamöter varje år. De kan få ett nytt förordnande i upp till fyra år. Förordnandet utgår alltid från den kompetens om krävs mot bakgrund av de ansökningar som kommit in. Ordförande kan sitta ytterligare ett år, det vill säga fem år.

En person som tidigare har varit ledamot under fyra år i någon av våra återkommande beredningsgrupper kan utses som ledamot igen, när det har gått fem år sedan en tidigare avslutad period.

För varje riktad utlysning utser vi en beredningsgrupp med kompetens att täcka det aktuella temat för utlysningen. Detta förordnande gäller tills beredningen av ansökningarna är klar.

Riktlinjer för sammansättningen av Formas beredningsgrupper

Beredningsgrupperna består av ordförande, vice ordförande och ett antal ledamöter. Hur många ledamöterna är varierar med vad som passar för utlysningen. De ska vara så många som behövs för att täcka in den kompetens som krävs för att bedöma de ansökningar som kommit in.

Beredningsgruppens kompetens och mandat

Beredningsgruppen som helhet ska kunna bedöma de ansökningar som fördelas till gruppen, och då täcka in alla ämnesområden som ansökningarna spänner över. Det vill säga att de ska ha en ämnesmässig täckning och kunna bedöma både grundforskning och behovs­motiverad forskning samt användarvärde och samhällsnytta. Slutgiltigt beslut om beredningsgruppens sammansättning fattar Formas därför först efter att ansökningarna har kommit in.

Vid behov kan externa expertgranskare tas in som komplement till beredningsgruppens kompetenser.

Varje beredningsgrupp ska bestå av både kvinnor och män och ha en jämn könsfördelning. Det gäller även ordförande och vice ordförande.

Ordförande är en forskare som har kompetens på professorsnivå eller motsvarande, bred ämneskompetens, erfarenhet av strategiskt arbete och med insikter i forskning­ens samhällsvärde för hållbar utveckling. Ordföranden leder beredningsgruppens arbete tillsammans med vice ordförande, men bedömer inte ansökningarna.

Till vice ordförande utses en representant för personer som använder resultat från forskning i sina verksamheter. Vice ordförande ska ha bred kompetens om forskningens användarvärde och samhälls­nytta för hållbar utveckling samt väsentlig erfarenhet av strategiskt arbete. Tillsammans med ordföranden leder den vice ordförande beredningsgruppens arbete, men bedömer inte ansökningarna.

Ledamöter har mandat att bedöma såväl ansökningarnas vetenskapliga kvalitet som potential att leda till resultat som ger samhällsnytta.

En majoritet av ledamöterna är aktiva forskare i Sverige eller utomlands. De väljs ut primärt baserat på sin kompetens att bedöma ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet. Forskarna ska ha bred ämneskompetens, på docentnivå eller motsvarande, och ha förmåga att arbeta strategiskt.

En minoritet av ledamöterna är personer som använder resultat från forskning i sina verksamheter. De har valts primärt baserat på sin kompetens att bedöma ansökningarna utifrån deras potential att leda till resultat som ger samhällsnytta. De kan vara verksamma antingen i eller utanför Sverige. De bör ha dokumenterad erfarenhet av forskning, t.ex. genom doktorsexamen, tidigare granskningar eller strategisk kunskapsuppbyggnad. De ska kunna överblicka samhällets kunskapsbehov på både kort och lång sikt samt ha erfarenheter av strategiskt arbete.

Skyldiga att följa våra riktlinjer och arbeta opartiskt

Ordförande och vice ordförande i beredningsgrupperna är, med stöd av Formas, ansvariga för att beredningsgruppens arbete sker i enlighet med Formas allmänna uppdrag, jävsregler, riktlinjer för granskning av ansökningar och i övrigt god etik.

Uppdaterad:1 april 2020