Joint Call FACCE – SuSCrops: Agrobiodiversity

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Medel kan sökas för forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att öka biologisk mångfald inom växtodling. Förregistrering av ansökan är obligatorisk!

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag samt privata företag kan söka.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Från Formas kan sökas högst 100 000 euro per projekt för det svenska deltagandet, eller 200 000 euro per projekt om den sökande är projektkoordinator för det projektet.

Beslutad: 2022-11-22 12:00

Syftet med utlysningen är att finansiera projekt som bidrar till hållbar växtodling och då särskilt agrodiversifieringsstrategier som är skräddarsydda för olika europeiska jordbrukssystem, och särskilt inriktade på landskap och odlingssystem med låg och/eller måttlig biologisk mångfald inom jordbruket, högre negativ påverkan på biodiversiteten i jordbruket, eller system med störst risk för låg biologisk mångfald på grudn av låg resiliens.

Syfte och inriktning

Projekten bör bidra till att förbättra:

  • förståelsen för principerna och mekanismerna för funktionell och respons agro biologisk mångfald på genetisk nivå och/eller artnivå och dess bidrag till friska jordar, motståndskraftiga agroekosystem, och till olika och hälsosamma mänskliga kostvanor;
  • förståelsen av den roll som agrobiodiversitet spelar i ekologisk anslutning och i landskapens biologiska mångfald, förståelsen av de mest effektiva metoderna för förbättra och förstärka agrobiodiversitet/biologisk mångfald och beslutsprocessen kring inriktning och främjande av agrobiodiversitet/biologisk mångfald
  • förståelsen för de sociala, ekonomiska, miljömässiga möjligheterna och hindren för en ökad agrobiodiversitet på gårdsnivå, såväl som risker och förvaltningsaspekter
  • agrobiodiversitetsbaserade jordbruksmetoder och organisatoriska mönster som förbättrar motståndskraften av agroekosysteme)
  • lösningar på hur ökad agrobiodiversitet kan bidra till jordbrukets inkomst och/eller vad möjligheter det finns att hitta ekonomiska incitament från marknaden för att främja agrobiodiversitet.

Involvering av intressenter och/eller slutanvändare, särskilt jordbrukare, uppmuntras å de starkaste under hela projektets livslängd för att kunna erbjuda anpassade lösningar.

Den kunskap som produceras av de projekt som finansieras under denna ansökningsomgång bör vara policyrelevant och tillämpliga, därför är experiment på gården och involvering av intressenter starkt uppmuntrade såväl som tvärvetenskapliga och transdisciplinära team.

Utlysningen har tre tematiska inriktningar:

  1. Jordbrukets/växtodlingens genetiska resurser
  2. Jordbruksmetoder och gårdsmodeller
  3. Jordbrukets biologiska mångfald och territoriella förutsättningar

Alla projekt ska välja ett av de tre tematiska inriktningarna och i ansökan beskriva hur projektet förväntas bidra till minst ett av de, i utlysningstexten, beskrivna effekt och input.

Varje konsortium ska bestå av projekt från minst tre olika deltagande partners från tre olika finansiärer och länder. Parter från resp land kan enbart söka 70% av det totala konsortiets sökta budget. Medel kan sökas för min 24 mån och max 36 mån.

Vilka utlysningen vänder sig till

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Ansökan och utlysningstext

Observera att FACCE- SusCrops kan komma att göra ändringar i utlysningstexten fram till sex veckor före deadline. Alla sådana ändringar kommer tydligt att anges.

Förregistrering av ansökan senast 4 maj 2022 kl 12.00 (CEST) är obligatorisk och krävs för att få inkomma med fullständig ansökan!

 

Fullständig ansökan ska vara inskickad senast 22 juni 2022 kl 12.00 )CEST).

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:19 januari 2023