ERA-NET Cofund EN-UAC: Kunskapsnav om urban mobilitet

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Denna utlysning riktar sig till alla som är intresserade av att delta i kunskapsnavet – en plattform för utbyte av kunskaper och erfarenheter inom området urban mobilitet.

VEM KAN SÖKA?

Kunskapsnavets medlemmar, eller experter, bör ha omfattande specialistkompetens inom urban mobilitet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Formas och Energimyndigheten utlyser totalt cirka 1,6 miljoner kronor till svenskt deltagande i kunskapsnavet.

Beslutad: 2022-11-14 17:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Målet med utlysningen är att skapa en plattform, på engelska Knowledge Hub, för informationsutbyte inom urban mobilitet. Syftet med plattformen är att få bukt med fragmenteringen av erfarenheter, kompetenser och resultat. Utlysningen stöder partnerskapsmålen ERA-Net Urban Accessibility and Connectivity, EN-UAC, för urban mobilitet, och Horisont Europas Driving Urban Transition, DUT, för påskyndande av städers omvandling.

De länder som deltar i utlysningen är Österrike, Frankrike, Italien, Lettland, Sverige och Storbritannien, och den tillgängliga budgeten är ungefär 718 000 euro, motsvarande 7 425 000 kronor. Varje nationellt/regionalt finansieringsorgan kommer att direkt tillhandahålla medel för sina behöriga mottagare i enlighet med organens regler och bestämmelser.

Kunskapsnavet kommer att finansieras under en period av upp till två år.

Kunskapsnavet väntas föreslå konkreta lösningar för stadsomvandling, förbättra forskningsresultat, omsätta forskning i praktiken och sammanföra aktörer från olika sektorer.

Exempel på förväntade resultat är att

  • organisera workshops mellan pågående projekt inom EN-UAC
  • kartlägga projektresultat och sammanfattande rapporter från projekt
  • kartlägga och beskriva levande laboratorier och användningsfall
  • ta fram policydokumentet och riktlinjer för dem som är praktiskt verksamma
  • arrangera workshops mellan intressenter och experter från kunskapsnavet (inklusive befintliga EU-nätverk)
  • utarbeta förslag till kurser och utbildning
  • publicera gemensamma vetenskapliga rapporter och bidra till böcker och rapporter.

Den som vill bli expert inom kunskapsnavet måste skicka in en intresseanmälan. I den ska varje sökande ange sin vilja och förmåga att delta i kunskapsnavet som aktiv och bidragande.

Ansökan och utlysningstext

Allt du behöver veta inför och efter du ansöker hittar du i den internationella utlysningstexten som publiceras på JPI Urban Europes webbplats. Där finns mer detaljerad information och bör läsas noga innan intresseanmälan skickas in.

Ta del av informationen om stödbara kostnader och möjlig stödnivå. Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet

Vi rekommenderar starkt att kontakta landets kontaktperson under utarbetandet av ansökan.

ERA-NET Cofund om Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC) Länk till annan webbplats. är ett samarbete mellan 23 forskningsfinansiärer för forskning och innovation i 16 länder inom ett antal teman som rör inkluderande mobilitet och hållbara transportsystem i urbana miljöer i syfte att bidra till hållbara städer.

Inom EN-UAC planeras ett flertal aktiviteter. Den första utlysningen Länk till annan webbplats. var en bred utlysning med cofund. Det planeras också för tre ytterligare utlysningar under det tematiska området hållbar mobilitet med olika fokus. Formas deltar i en av dessa utlysningar kallad ”Kunskapsnav om urban mobilitet” (på engelska ”Knowledge Hub”) – en så kallad alignment utlysning för att stärka de existerande projekten inom området och skapa mervärden dem emellan.

FAQ Kunskapsnav om urban mobilitet

Det är så att vid flera experter från samma organisation så fyller dessa i en gemensam EoI. Medan experter från olika organisationer alt. individuella experter (med en organisationshemvist) fyller i 1 EoI per expert. Om man avser samarbeta med experter från andra organisationer så ska man skriva det i sin EoI. Så det är lite beroende på hur sökande/n lägger upp sin intresseansökan hur man vill göra.

Vår förväntan från finansiärshåll i Sverige är att få med ca 3-4 experter från lite olika håll. Därför har vi valt att fokusera på experter hellre än koordinering av själva kunskapsnavet för svensk deltagande i utlysningen. Det finns en kortare text längst ned på sid. 25 i den internationella utlysningstexten kring detta. Formas och Energimyndigheten har valt att inte stötta koordinering av det internationella kunskapsnavet från svenskt håll i denna utlysning då vi har en relativt begränsad budget.

Kontaktinformation

Maria Alm

Energimyndigheten
maria.alm@energimyndigheten.se

Uppdaterad:14 november 2022