Analyser och strategier inom forskningspolicy

Formas Analys & policy-avdelningen leder myndighetens omvärldsbevakning, ansvarar för forskningspolitiska analyser och ställningstaganden, förvaltar analysmetoder, modeller och bibliometri samt leder Formas internationella arbete.

Följer upp och analyserar verksamheten

Avdelningen följer upp, utvärderar och analyserar verksamheten. Vi samarbetar även med andra myndigheter och forskningsfinansiärer i analys- och utvärderingsarbetet. Utvärderingarna kan till exempel handla om vetenskaplig kvalitet, nytta, effekter, av exempelvis interna processer, forskningsprogram, forskargrupper eller andra organisationer. Avdelningen arbetar även med att utreda och analysera inom vilka områden det finns behov av mer forskning, både ur ett forskningsperspektiv och ur ett samhällsperspektiv.

För att se våra senaste utvärderingar och analyser, gå till vår sökfunktion och välj innehållstyp Strategier, analyser och policys.

Nationell och internationell forskningspolitik

Arbetet sker på både nationell och internationell nivå och innebär att man gör sammanställningar av underlag och inspel till utredningar, uppdrag, propositioner. En viktig del i arbetet med forskningspolitik är att delta i internationella sammanhang som Science Europe, Global Research Council, Belmont forum med flera. Formas har även en långsiktig plan för hur ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i myndighetens verksamhet och strategier för att inkludera köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.

För att se våra senaste utvärderingar och analyser, gå till vår sökfunktion och välj innehållstyp Strategier, ananlyser och policys.

Leder Formas omvärldsbevakning

Formas omvärldsbevakning och omvärldsanalys syftar till att säkerställa att Formas har den information som är nödvändig för att myndigheten ska kunna driva en effektiv och framåtblickande verksamhet. Arbetet koordineras av omvärldsgruppen, som består av representanter från alla avdelningar och leds av Analys & policy-avdelningen.

Uppdaterad:11 juli 2022
Sidansvarig: Erik Eriksson