Med konsumtion och klimat i fokus

2024-03-05

Flygfoto över ett containerlastfartyg.

Nu är Formas nya utlysning Konsumtion i linje med klimatmålen öppen för ansökningar. Utlysningen vänder sig till forskningsutförare för att generera kunskap och handling med målet att minska klimatpåverkan från konsumtion. Projekten får gärna ske i samverkan med andra samhällsaktörer.

Förenta nationernas nyligen avslutade konferens om miljö hölls i år i Nairobi, Kenya. Där var bland annat frågor om konsumtion och naturresurser högt på agendan. Konferensen, United Nations Environment Assembly, UNEA, motsvarar världens högst beslutade organ för frågor om miljö. I samband med konferensen publiceras den senaste rapporten från FN:s resurspanel, IRP. Den visar att världens resursanvändning har ökat med nästan 400 procent sedan 1970 och att den kan öka med ytterligare 60 procent fram till 2060.

Det skulle innebära ett uttag av naturresurser som inte är förenligt med de globala miljö- och klimatmålen i Agenda 2030. Även FN:s klimatpanel, IPCC, har dragit liknande slutsatser kring hur världen hanterar naturresurser. IPCC ser en stor potential att minska de globala utsläppen genom nya konsumtionsmönster och strategier för förändrad konsumtion.

I utlysningen Konsumtion i linje med klimatmålen kompletterar vi tidigare utlysningar genom att sätta ett tydligt fokus på konsumtionsbaserade utsläpp. Hur konsumtion kan kopplas samman med frågor om exempelvis styrmedel och beslutsfattande, politisk påverkan, kultur och normer, rättvisa och acceptans kommer att vara i fokus.

Konsumtion liksom livsstil är frågor som ofta väcker debatt. Utlysningen välkomnar projekt som kan sätta frågorna i ett större perspektiv. Många faktorer har betydelse för människors konsumtionsmönster, däribland inkomst, kön, ålder, hälsa, familjeförhållanden och bostadsort, liksom politisk vilja och effektiva och rättvisa styrmedel. Tekniska innovationer och förändring av normer om vad som utgör ett gott liv hör också hit. Syftet med utlysningen är att projekten ska generera kunskap som kan omsättas i handling bland annat i form av kunskapsbaserat beslutsfattande.

Formas arbetar idag på flera sätt med att bidra till ett kunskapsbaserat beslutsfattande. Vi vill främja en bredare samhällsomställning genom att investera i forskning om exempelvis beteendevetenskap, styrmedelsforskning och miljöhumaniora. Därför kan forskningen inom utlysningen bedrivas inom olika discipliner och inom tvärvetenskapliga forskningsområden.

- Vi efterfrågar även projekt som samverkar med samhällsaktörer för att skapa förutsättningar för praktisk tillämpning, säger Malin Mobjörk, biträdande avdelningschef på Formas.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 mars 2024
Sidansvarig: Jonas Allerup