Vi har invigt Impact Innovation – Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet

2023-03-10

Impact Innovation är den stora innovationssatsningen för det kommande decenniet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Tisdag den 7 mars invigdes Impact Innovation, där utbildningsminister Mats Persson och generaldirektörerna för Energimyndigheten, Formas och Vinnova gav sina förväntningar på satsningen.

Bild

Johan Kuylenstierna, Formas, Darja Isaksson, Vinnova och Robert Andrén, Energimyndigheten. Foto: Stefan Ek

Världen står inför komplexa utmaningar. På kort tid behöver hela samhället ställas om; våra städer, våra värdekedjor och konsumtionsmönster. Något som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda.

Det är utgångspunkten för Impact Innovation, som handlar om att etablera stora, långsiktiga samverkansprogram inom forskning och innovation som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Tisdag den 7 mars invigdes Impact Innovation på Fotografiska i Stockholm, med omkring 250 deltagare från näringsliv, akademi, offentlig verksamhet och civilsamhälle i publiken.

En av talarna var utbildningsminister Mats Persson, som framhöll att klimatfrågan, globalisering och digitalisering hänger ihop och att det behövs ett systemperspektiv.

– Det har skett ett skifte senaste fem, tio åren där debatten om klimatfrågan gått från att handla mycket om eget ansvar och individuella val till att handla om strukturella förändringar, där individuella val kan spela roll men där det också krävs politiska beslut och beslut på systemnivå. Om vi ska lösa problemen måste vi få ner industrins utsläpp och vi måste få ett energisystem som fungerar bättre. Och vi måste samlas till att transportsektorn kan genomföra den omställning som vi nu börjar se.

– Det är väldigt viktigt att vi skapar arenor där vi nätverkar och möts men också där vi tydligt sätter upp åtgärdsplaner och där vi har en idé om hur vi ska nå de mål som vi gemensamt satt upp. Därför tycker jag det här är ett väldigt viktigt initiativ, sa Mats Persson.

Nya sätt att samarbeta

Vid invigningen medverkade generaldirektörerna för Vinnova, Energimyndigheten och Formas, de myndigheter som står bakom Impact Innovation, på uppdrag av regeringen.

Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson framhöll att det behövs nya former av samarbeten för att accelerera omställningen.

– Vi ska jobba smart tillsammans på hemmaplan så att vi kan göra maximal skillnad på bortaplan. Det är en förutsättning för vår konkurrenskraft och vår välfärd. Det har ett stort värde att de som sitter med det multinationella perspektivet, ofta stora bolag, jobbar tillsammans med akademin, de små bolagen och med offentlig sektor och säger att här borde vi verkligen satsa och få fram kunskapen och de nya lösningarna.

Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna var inne på samma sak.

– Vi har en väldigt snabb förändringstakt just nu hos olika typer av aktörer, näringslivet går före, städer och regioner som jobbar på. Det sker otroligt mycket och det här måste vi bli bättre på att knyta ihop, eftersom de utmaningar och möjligheter vi ser är länkade till varandra. Vi hoppas att det här programmet där vi trycker mycket på innovation även i samverkansformer ska kunna koppla ihop de olika delarna av innovationssystemet.

Det internationella perspektivet var också något som lyftes fram.

– Sverige står för en liten del av de globala utsläppen av koldioxid, men om vi kan sälja de lösningar vi har så kommer vi kunna ha en enorm påverkan globalt. Det handlar också om att få hem saker till Sverige - talanger, kompetens, innovationshubbar som vill vara här för att Impact Innovation jobbar på ett sånt sätt att man vill vara här, det är här det händer, sa Robert Andrén, Energimyndigheten.

Bland talarna fanns också Tuula Teeri, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Lisen Schultz, Stockholm Resilience Centre, Magnus Frodigh, Ericsson, Evelina Loberg, Gävle kommun och Ebba Hallersjö Hult, Nollvision cancer.

Utlysning för att skapa nya program

Samtidigt som Impact Innovation invigdes lanserades en utlysning om finansiering för att skapa program inom satsningen. Impact Innovation bygger vidare på de pågående strategiska innovationsprogrammen som startade 2013, men nu blir det en kraftsamling mot färre men större program.

Upp till fem program ska starta med full kraft under första kvartalet 2024. Därefter är planen att ytterligare några program ska starta före 2027. Staten kommer totalt att stå för finansiering på upp till en halv miljard kronor per år, där näringslivet och andra aktörer väntas bidra med minst lika mycket.

Uppdaterad:10 mars 2023