Internationell utvärdering av svensk ålförvaltning - nytt regeringsuppdrag till Formas

2022-05-31

Trots långvariga åtgärder visar ålen inga tecken på återhämtning. Nu ska Formas genomföra en internationell utvärdering om de åtgärder som hittills genomförts är effektiva och ändamålsenliga.

Inom EU styrs förvaltningen av beståndet av ål via den så kallade ålförordningen. Enligt förordningen ska varje medlemsstat i EU ta fram nationella förvaltningsplaner. Sedan den svenska förvaltningsplanen godkändes av EU-kommissionen i september 2009 har Sverige infört omfattande fiskeförvaltningsåtgärder och i dag tillåts endast ett begränsat fiske efter ål, något som regeringen anser är viktigt för att värna det småskaliga ålfisket. EU-kommissionen har dock konstaterat att Sverige behöver lägga större fokus på åtgärder som inte är fiskerirelaterade för att genomföra ålförordningen.

I regeringsuppdraget ska Formas utvärdera om de åtgärder som hittills genomförts i den svenska förvaltningsplanen kan säkerställa att vi i Sverige långsiktigt kan nå målen i ålförordningen. I utvärderingen ska både påverkan från fiske och påverkan som inte är fiskerirelaterad beaktas.

— Ålbeståndet kräver att insatser samordnas över hela dess utbredningsområde och under samtliga livsstadier. Formas är med sitt breda kunnande och starka nätverk väl lämpat för att genomföra utvärderingen, säger Erik Eriksson, chef för avdelningen för analys och policy på Formas.

I uppdraget kommer ett antal forskare att anlitas till en oberoende vetenskaplig panel för att utvärdera de svenska åtgärderna och forskningsinsatserna och se om dessa i tillräckligt hög grad fångat in hela kunskapsbehovet. Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast den 31 december 2024.

Kontakt

Uppdaterad:20 april 2023