Medför en ökad gröddiversitet en förbättrad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet?

Förlust av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet kan bero på många olika faktorer. En orsak kan vara att jordbruksmarken omvandlats till ett landskap med endast ett fåtal grödor. Kan en ökad gröddiversitet i jordbrukslandskapet gynna den biologiska mångfalden?

Bakgrund

Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka om en ökad gröddiversitet i slättbygdsjordbruket gynnar den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, både inom och mellan åren. Kunskapen från sammanställningen kan bidra till en ökad förståelse för hur olika åtgärder påverkar den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Denna kunskap är viktig för att nå de miljömål som listas nedan. Forskningssammanställningen beräknas bli färdig 2026.

Frågeställningen har en direkt koppling till följande miljömål: Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap. Till intressenterna hör Jordbruksverket, Naturvårdsverket, länsstyrelserna, enskilda lantbruksföretag, Lantbrukarnas riksförbund, Greppa näringen, Centrum för biologisk mångfald, Artdatabanken och Naturskyddsföreningen med flera.

Projektgrupp

Sakkunniga forskare

Henrik Smith (ordförande), Lunds universitet

Charlie Nicholson, Lunds universitet

Peter Olsson, Lunds universitet

Ullrika Sahlin, Lunds universitet

Från Formas

Tanja I. Näslund, projektledare

Sten Anttila, biträdande projektledare

Matilda Svensson, informationsspecialist

Henrik Scharin, nationalekonom

Uppdaterad:20 november 2023