Formas Agenda 2030-konferens: En tid av kris och möjligheter

2024-05-21

Hur stärker vi Sverige som kunskapsnation och samhällets förmåga att hantera dagens och framtidens utmaningar? Temat för 2024 års konferens handlar om kunskap byggd på forskning och innovation som grund för ett framtidssäkrat samhälle.

Plats

Münchenbryggeriet, Söder mälarstrand 29, Stockholm
Konferensen kommer livesändas och det går även att delta digitalt.

 

Tider

 • Förmiddagsseminarier: kl.10.00-12.00
 • Lunch: kl.12.00-13.00
 • Konferens: kl.13.00-17.00
 • Nätverksmingel: kl.17.00-18.00

Den 21 maj får du möta ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället när de ger sina perspektiv på hur vi använder kunskap för att säkra vår gemensamma framtid. Vi knyter an till Sveriges kommande forsknings- och innovationsproposition och de utmaningar som forskning och innovation kan bidra till att lösa.

Formas konferens är en mötesplats för erfarenhetsutbyte som erbjuder många tillfällen till nätverksbyggande och kunskapsinhämtning. Under konferensens förmiddag finns möjlighet att i ett mindre format ta del av kunskap och samtal inom områden som rör Formas verksamhetsområden, exempelvis kring frågor som rör livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

I en komplex värld med ökade geopolitiska spänningar blir det alltmer utmanande att möta samhällets och individers akuta behov och samtidigt skapa förutsättningar för att möta framtidens frågor.

I Agenda 2030 finns framtidsmål formulerade men vilken kunskap behövs i tider av alltmer komplexa kriser för att uppnå målen? Forskning och innovation stärker samhällets samlade kompetens och ger oss redskap för att genomföra den gröna omställningen – men hur rustar vi oss för att hantera både dagens utmaningar och framtidens frågor?

Kunskap och samarbete är avgörande för hur vi ska kunna klara av kriser, ta tillvara på möjligheter och genomföra de förändringar som behövs för att säkra framtiden. På årets Agenda 2030-konferens har vi delat in temat i två block.

Block 1: Så stärker vi kunskapsnationen Sverige

Framgångsrik forskning och innovation spänner över nationsgränser. Dagens situation med eskalerande konflikter, upprustning och protektionism innebär nya utmaningar i arbetet för att stärka Sverige som kunskapsnation. På vilket sätt kan näringsliv, nya tekniklösning och diplomati bidra till excellent forskning och innovation i Sverige när det främsta sättet att göra det på är samarbete över nationsgränser?

Block 2: Framtidssäkring kräver handling idag

Det geopolitiska läget har blivit allt mer ansträngt. Kriget i Ukraina är inne på sitt tredje år, konflikterna i mellanöstern har förstärkt polariseringen mellan öst, väst och globala syd. De globala värdekedjorna utmanas allt mer. Allt fler röster hörs för att stärka den egna nationens förmågor. Hur kan Sverige använda forskning och innovation som en hävstång i arbetet med att bygga robust och långsiktigt hållbar infrastruktur samtidigt som vi ska klara av att hantera akuta händelser och nya målkonflikter?

Program för huvudkonferensen

Under eftermiddagen får vi ta del av samtal och framföranden från en bred skara av experter, forskare och beslutsfattare.

 

Dagens moderator är Thabo Motsieloa, journalist och programledare. Frågor från publiken vävs in i programmet av vår digitala moderator Zandra Thuvesson, strategisk kommunikatör på Formas.

 

Integrerat i de olika programpunkterna kommer vi få ta del av inspel och reflektioner från våra tre kommentatorer:

 

Programmets tre delar och talare

 • Hans-Christian Hagman, chef på kansliet för strategisk analys och samordning av frågor om nationell säkerhet på Statsrådsberedningen
 • Caroline Berg, ordförande för Axel Jonsson-koncernen

 • Bitte Hammargren, journalist, författare, analytiker
 • Sara Mazur, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Johanna Brismar Skoog, diplomat, tidigare Director Government Affairs, Business Sweden Americas, tidigare Sveriges ambassadör i Indonesien och Brasilien
 • Pontus Strimling, forskningsledare för Nya teknologier och mänsklighetens framtid, Institutet för framtidsstudier

 • Hans Blix, diplomat, tidigare utrikesminister
 • Karin Johansson, vice ordförande, Svenskt näringsliv
 • Gabriel Liljenström, folkbildningsansvarig, Act Svenska kyrkan
 • Johannes Stripple, docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik, Lunds universitet
 • Lisa Sennerby Forsse, ordförande för rådet för evidensbaserad miljöanalys, f.d. rektor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Ismail Abdullahi, social entreprenör, co-host för podcasten Agenda For All, vd och medgrundare SomaRecycle, Svenska FN-förbundets ambassadör för de globala målen

Seminarier på förmiddagen

Ta del av samtal, forskning och innovation om ämnen som rör Formas verksamhetsområden. På förmiddagen den 21 maj bjuder vi in till miniseminarier. Vi lyssnar på experter och utbyter erfarenheter om aktuella ämnen.

 

Seminarierna arrangeras i två pass. Du kan välja ett seminarium per pass. De olika seminarierna har olika maxtak för antalet deltagare och först-till-kvarn-principen gäller. Vid anmälan får du information om något seminarium är fullbokat och kan då istället välja något annat. Förmiddagens seminarier genomförs endast på plats och digital medverkan är inte möjlig.

 

Seminarier pass 1, kl.10.00-10.45

Alla samhällsaktörer behöver bidra till klimatomställningen, en omställning som bör vara rättvis och där vi behöver ta till vara synergier och hantera målkonflikter på bästa sätt. Inom finanssektorn har det hänt mycket de senaste åren, men vad blir effekten av det som gjorts, och vad mer behövs?

I detta seminarium diskuterar vi vilka förändringar som krävs för att finansmarknadens aktörer ska agera för en omställning och hur (svenska) aktörer kan främja finansiering och investering för omställning. Vår panel består av forskare som lyfterl resultat och erfarenheter från sina projekt, samt resonerar tillsammans med representanter från myndigheter och banksektorn kring frågorna.

Moderator:

 • Åsa Moberg, Formas

Talare/panel:

 • Fredrik NG Andersson, Nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet
 • Victor Galaz, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet
 • Amanda Kron, Juridiska institutionen, Lunds Universitet
 • Flemming Hedén, Naturvårdsverket
 • Josefin Johansson, Hållbarhetsanalytiker, Handelsbanken

Talare och programpunkter kan komma att justeras.

Sverige ska arbeta för ett mer kemikaliesäkert samhälle i enlighet med EU:s Green Deal och EU:s kemikaliestrategi. Enskilda företag, organisationer och kommuner såväl som folkvalda politiker och beslutsfattare kan och behöver göra något – och det går!

På det här seminariet kommer vi samtala om vad som behövs och vad vi kan göra redan idag. Vilka verktyg behöver vi? Hur kan forskning, innovation och digitalisering stödja omställningen mot ett kemikaliesäkert samhälle?

Seminarieinformationen uppdateras löpande med talare och mer information.

Digitalisering kan vara ett avgörande verktyg för att hantera arbetsplatsolyckor och brand genom att förbättra förebyggande åtgärder, snabbt reagera på nödsituationer och utvärdera incidenter för att undvika framtida händelser.

Hur kan vi använda AI för att öka säkerheten på byggarbetsplatser och minska antal olyckor? Och kan vi använda digitala tvillingar för att träna, planera och genomföra insatser vid brand på ett mer effektivt och säkert sätt?

Moderator

 • Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment

Introduktion: AI och digitala tvillingar för säkrare byggarbetsplatser

 • Nina Widmark, forskningssekreterare, Formas

Projektpresentation: AI-baserad säkerhet på byggarbetsplatser

 • Bodil Ahlström, RISE

Projektpresentation: Användning av innovativa digitala verktyg för effektiv och intelligent räddningstjänst

 • Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola

Panelsamtal: Digitala tvillingar när olyckan är framme

 • Bodil Ahlström, RISE
 • Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola
 • Nina Widmark, forskningssekreterare, Formas

Det här seminariet arrangeras av Smart Built Environment tillsammans med Formas.

Smart Built Environment Länk till annan webbplats. är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.

Seminarieinformationen kan komma att uppdateras.

För att bidra till omställningen till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem och adressera de utmaningar som samhället och livsmedelssektorn står inför, behövs långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar, samlad kompetens och samarbeten mellan aktörer med olika perspektiv.

För att möta dessa behov har Formas gjort en större satsning på tvärvetenskapliga centrumbildningar som ska planeras, etableras och bedrivas av akademi, näringsliv och andra delar av samhället gemensamt.

De första centrumbildningarna som fick finansiering 2020 har nu varit igång i två år. Vad har centrumsatsningen som forskningsverktyg inneburit för dem?

På det här seminariet får du ta del av erfarenheter, utmaningar och medskick kopplat till långsiktiga, tvärvetenskapliga samarbeten och centrumsatsningar som forskningsverktyg.

Seminarieinformationen uppdateras löpande med talare och mer information.


Det här är ett slutet möte för kommittéerna för Formas nationella forskningsprogram. Information om seminariet skickas ut separat till de inbjudna.

Seminarier pass 2, kl.11.15-12.00

Vad är det som gör att det finns goda levnadsvillkor och ett hållbart samhällsbyggande på landsbygder? Hur kan vi skapa, och upprätthålla, levande landsbygder med lokal utveckling och servicemöjligheter - för alla? Vilka är kommuners och regioners förutsättningar och möjligheter att bidra till hållbar lokal utveckling för hela landet?

I detta seminarium utforskar vi förutsättningar för människor att bo, leva och verka på landsbygden. Levande landsbygder kräver olika typer av insatser för att skapa fungerande infrastruktur och attraktiva livsmiljöer som kan både öka människors välbefinnande och som är mer hållbara för planeten.

Vår panel diskuterar vad för kunskap och lösningar som behövs för att landsbygder ska vara levande, och hur den forskningsbaserade kunskapen som finns kan komma till praktisk användning. Panelen diskuterar också vad forskningen kan lära från praktiken i form av goda exempel, erfarenheter, kunskap och visioner.

Seminarieinformationen uppdateras löpande med talare och mer information.

Vår värld står inför betydande utmaningar, och det är dags att vi omvärderar vårt tillvägagångssätt när det gäller byggande och levnadssätt. Genom att fokusera på återanvändning av resurser och genom att implementera smarta, innovativa lösningar kan vi utveckla samhällen som inte bara är effektiva och hållbara utan också tåliga mot komplexa utmaningar. Genom samarbete och gemensamma insatser kan vi forma en mer gynnsam och hållbar framtid för kommande generationer.

Moderator

 • Michael Strömgren, vice programledare, Smart Built Environment

Bygg för en cirkulär framtid

 • Lotte Christina Breengaard, Bloxhub

Reflektioner: Cirkularitet för smart samhällsbyggnad

 • Petra Jenning, Smart Built Environment

Panelsamtal: Cirkularitet, smarta byggnader och resiliens

 • Lotte Christina Breengaard, Bloxhub
 • Emma Hult, IQ Samhällsbyggnad
 • John Hultén, K2

Det här seminariet arrangeras av Smart Built Environment tillsammans med Formas.

Smart Built Environment Länk till annan webbplats. är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.

Seminarieinformationen uppdateras löpande med talare och mer information.


Vad vet svenskarna om havet och utmaningarna för havsmiljön? Det finns nu en färsk undersökning som ger en fingervisning om hur det står till med svenskarnas havsmedvetenhet. Hur kan vi öka denna medvetenhet?

En nyckel till ökad havsmedvetenhet och engagemang är att försöka involvera människor på ett djupare plan. En rolig och effektiv metod är medborgarforskning som innebär att forskare kan få praktisk hjälp med insamling av viktig data.

Det finns idag flera olika sätt för folk att kunna bidra till marin medborgarforskning, allt ifrån att använda enkla sensorer och mätare till att studera exempelvis tillväxten på blåstång längs landets kust.

På det här seminariet presenterar nationella kommittén svenskens medvetenhet idag och diskuterar kreativa lösningar på att öka engagemanget för vårt viktiga hav och dess ekosystem.

Formas har i uppdrag att kommunicera om forskning och forskningsresultat. Som ett led i arbetet med att forskningsresultat ska komma till användning och skapa nytta i samhället genomför vi en kommunikationsutlysning varje år.

Sedan 2015 har vi finansierat projekt som kommunicerar, gestaltar och populariserar forskningsresultat rörande hållbar utveckling.

Till det här seminariet har vi bjudit in projekt som fått finansiering i Formas kommunikationsutlysning samt utlysningen Museerna och hållbarhetsmålen. Projekten är olika, men alla brinner för att nå ut med kunskap om hållbar utveckling till olika delar av samhället.

Vilka framgångsfaktorer finns för projekt som handlar om forskningskommunikation? Lyssna till lärdomar och medskick från ett urval av de finansierade projekten och utbyt erfarenheter med andra som är intresserade av att nå ut med kunskap och få forskning att göra mer nytta.

Seminarieinformationen uppdateras löpande med talare och mer information.

Hur kan vi med forskning och innovation accelerera den hållbara omställningen? Som forskningsfinansiär driver vi program där samhällsutmaningar adresseras med forskningsexcellens, innovation och samverkan med samhällsaktörer mot gemensamma mål.

I detta seminarium lyfter vi upp samverkansprojekt som särskilt syftar till att forskning omsätts i policy, praktik och innovation. Därefter har vi ett gemensamt samtal om vad som behövs för att nya kunskaper och lösningar verkligen ska ge förändring och effekter i samhället.

Seminarieinformationen uppdateras löpande med talare och mer information.

Talarna

Under dagen samlar vi över 40 talare från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället. Varje talare presenteras med en kort beskrivning på talarsidan i takt med att namnen publiceras. Du kan också klicka på talarnas namn i programmen för konferensen och förmiddagsseminarierna för att komma till respektive talarpresentation.

 

Praktisk information

Plats

Münchenbryggeriet, Söder mälarstrand 29, Stockholm
Huvudkonferensen på eftermiddagen kommer livesändas och det går även att delta digitalt.

Tider

 • Registreringen öppnar: kl.09.00
 • Seminarier: kl.10.00-12.00
 • Lunch: kl.12.00-13.00
 • Konferens: kl.13.00-17.00
 • Nätverksmingel: kl. 17.00-18.00

Anmälan

För dig som deltar på plats ingår lunch, fika och mingelförtäring. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser på Münchenbryggeriet är begränsat.

I anmälningsformuläret väljer du även vilka förmiddagsseminarier du vill delta på.

Det går även att delta digitalt för dig som inte har möjlighet att vara på plats. Då får du påminnelse och information inför konferensen när det närmar sig.

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas konferens samlar ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället på scen och erbjuder många nätverkstillfällen för alla som deltar. Den 21 maj 2024 genomförs konferensen för femte gången.

Tidigare konferenser

Här finns program och inspelningar från de fyra tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner för konferensen:

Mer Information
Datum: 21 maj 2024
Tid: 10:00 - 18:00
Plats: Münchenbryggeriet, Söder mälarstrand 29, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:23 april 2024