Dokumentation för API till finansierade projekt

Detta gränssnitt, API, tillgängliggör grundläggande data i maskinläsbart format om projekt vi finansierat i våra utlysningar från och med 2006. Data i API:et uppdateras dagligen och får användas fritt utan avgifter eller andra begränsningar.

Klassificering

Formas finansierade projekt är klassificerade enligt ett system med stödformer och bidragsformer.

I tabellen nedan redovisas stödformer och bidragsformer för de projekt som är inkluderade i API:et. Direktutbetalningar av stöd till en på förhand given mottagare enligt instruktion i Formas regleringsbrev samt överföringar som Formas gör till andra finansiärers utlysningar är inte inkluderade i API:et.

Stödform och bidragsform

Stödform

Bidragsform

Forskningsstöd

Forskningsprojekt
Synteser
Akutbidrag
Stöd till forskningsmiljö


Innovationsstöd

Innovationsprojekt
Proof of Concept
Innovationstävling

Samverkan- och nyttiggörandestöd

Sektorsrörlighet
Planeringsbidrag
Nätverksbidrag
Resebidrag
Nyttiggörandeprojekt

Karriärstöd

Forskare tidigt i karriären
Mobilitetsstöd forskare tidigt i karriären

Kommunikationsstöd

Kommunikationsprojekt
Konferenser och workshops

Variabler

Variablerna för projekten redovisas i nedanstående tabell. Formas har utvecklat API:et i samarbete med innovationsmyndigheten Vinnova. Variabler markerade med (*) är jämförbara med motsvarande variabler i Vinnovas API för finansierade projekt Länk till annan webbplats.. Uppgifter om medelsförvaltare, datum för projektslut och beviljat belopp är uppgifter som kan ändras under den tid som ett projekt löper, i API:et redovisas dagsaktuella uppgifter. BeviljatDatum avser datumet när det ursprungliga bidraget blev beviljat, eventuella datum för senare beslut om att bevilja ytterligare medel redovisas inte.

Variabler

Variabel

Exempel

Datatyp

Definition

Diarienummer*

"2019-02506"

nvarchar(50)

Identitet för projektet i Formas diarium

Ärenderubrik*

"Skötsel av blandskog, variation i skog och bioekonomi"

nvarchar(200) (max)

Projektets titel på svenska

ÄrenderubrikEngelska*

"Mixed-forest Management: Diversity to forests and bioeconomy"

nvarchar(max)

Projektets titel på engelska

Projektbeskrivning

I både Sverige och Finland har den dominerande skogsskötselmodellen under lång tid varit skötsel av trädslagsrena och jämnåriga tall- och granbestånd [...]

nvarchar(max)

Beskrivning av syftet med projektet på svenska

Abstract

In Sweden and Finland, forest management models have favored the coniferous trees Scots pine and Norway spruce in even-aged monocultures [...]

nvarchar(max)

Beskrivning av syftet med projektet på engelska

Nyckelord

"blandskog, skogsskötsel, biodiversitet,"

nvarchar(256)

Nyckelord

SCBForskningsämneKod

"40104"

int

Sifferbeteckning för forskningsämne enligt system framtaget av Statistiska centralbyrån

SCBForskningsämneNamn

"Skogsvetenskap"

nvarchar(512)

Namn på forskningsämne enligt system framtaget av Statistiska centralbyrån

FormasÄmnesområde

"Skogsbruk"

nvarchar(256)

Namn på ämnesområde enligt system framtaget av Formas

Hållbarhetsmål

"12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 15 Ekosystem och biologisk mångfald"

nvarchar(128)

Hållbarhetsmål enligt Agenda 2030

DiarienummerUtlysning*

"2019-02390"

nvarchar(50)

Identitet för utlysning i Formas diarium

UtlysningTitel

"Tandem Forest Values 2019"

nvarchar(200)

Namn på utlysning

BeviljatDatum

"2019-12-13"

datetime

Datum när projektet blev beviljat finansiering

ProjektStart*

"2020-04-01"

date

Datum när projektet startade

ProjektSlut*

"2023-03-31"

date

Datum när projektet avslutades/ska avslutas

BeviljatBidrag*

"3000000"

int

Belopp som projektet blivit beviljat

MedelsförvaltareNamn

"Sveriges Lantbruksuniversitet"

nvarchar(256)

Namn på medelsförvaltare

MedelsförvaltareOrgnr

"202100-2817"

nvarchar(14)

Organisations-nummer för medelsförvaltare

Status*

"Öppet"

nvarchar(256)

Anger om projektet är avslutat eller pågående

Anrop och användning

API:et anropas genom att ange en instruktion i webbläsarens adressfält med tre olika utsökningsalternativ enligt nedan.

 1. För att hämta alla ansökningar:
  https://data.formas.se/api/projekt/GetAll Länk till annan webbplats.

 2. För att hämta en ansökan via dess diarienummer:
  https://data.formas.se/api/projekt/Get/{id} Länk till annan webbplats.

  Exempel med diarienummer 2010-00824 :
  https://data.formas.se/api/projekt/Get/2010-00824 Länk till annan webbplats.

 3. För att hämta alla ansökningar som ändrats under och efter ett visst datum:
  https://data.formas.se/api/projekt/getbychangeddate/{yyyy-mm-dd} Länk till annan webbplats.

  Exempel 2020-12-10:
  https://data.formas.se/api/Projekt/getbychangeddate/2020-10-01 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad:25 februari 2022
Sidansvarig: Åsa Olsson