Kraftsamling för friska hav och vatten

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten.

Läs sammanfattningen nedan eller ladda ner den fullständiga rapporten.

Publicerad: 22 december 2022
Rapport: R13:2022
ISBN: 978-91-540-6173-0
Språk: Svenska

Sammanfattning

Det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten ger en grund för att föra vattenfrågor högt på samhällsagendan och kraftsamla för att möta utmaningarna på vattenområdet. Programmet kom till genom ett regeringsuppdrag till Formas. Som ett av tretton nationella forskningsprogram är det ett instrument för regeringens ambition att möta prioriterade samhällsutmaningar med hjälp av forskning och innovation. Programmet ska genomföras under perioden 2021 till 2030. Den här strategiska forskningsagendan ska vara en grund för programmets inriktning och aktiviteter.

Programmets har tre tematiska mål:

  • Stärka de akvatiska ekosystemens resiliens
  • Utveckla en hållbar vattenresurshantering
  • Öka samhällets handlingskraft för hållbara hav och vatten

Dessa tre teman kan med fördel hanteras utifrån ett systemperspektiv, med öppen vetenskap och delaktighet, på alla nivåer från det lokala till det globala.

Dessutom har programmet ett antal mål med ursprung i uppdraget till Formas att inrätta programmet. Uppdragsmålen är att inom havs- och vattenområdet

  • öka samordningen av nationell forskningsfinansiering
  • utnyttja möjligheter till synergier med EU:s ramprogram för forskning och innovation och den nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning
  • underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter och bidra till att omsätta forskning till handling
  • bidra till kompetensförsörjning inom samhällsviktiga områden.

Programmet drivs med stöd av en programkommitté och en arbetsgrupp. Programmets medel fördelas främst genom utlysningar av olika bidragsformer såsom forskningsstöd, innovationsstöd och samverkansstöd. Programmet kommer också att genomföra aktiviteter för att omsätta forskning till handling. Inom programmet genomförs också aktiviteter för att bevaka och koppla programmet till den internationella forskningsfinansieringen. Programmet kommer att följas upp löpande och utvärderas under programperioden.

Uppdaterad:22 december 2022