Rundabordssamtal 24-25 april: Kunskapsdriven policyutveckling för klimatomställning

2024-04-24 till 2024-04-25

Vill du vara med och påverka nästa planerade utlysning för klimatomställning?

Under hösten 2024 planerar vi på Formas att öppna en utlysning som vänder sig till forskare och till beslutsfattare. Målet är att utveckla policys, regelverk och arbetssätt.

I en förberedande fas våren 2024 vill vi identifiera områden där vetenskaplig kunskap i större utsträckning behöver integreras i offentliga aktörers arbete för att skapa innovativa policys, regelverk och arbetssätt. Vi bjuder därför in dig till ett rundabordssamtal som handlar om att hantera komplexa frågor och potentiella mål- och intressekonflikter.

Vi vänder oss till dig som arbetar i en offentlig organisation och har rådighet över nya eller alternativa policys, regelverk eller arbetssätt på klimatområdet. Du kan arbeta inom en kommun, region eller myndighet och ha behov av vetenskaplig kunskap för er policyutveckling.

Vi vänder oss också till dig som är forskare och till dig som arbetar inom näringsliv eller civilsamhälle. Du behöver ha kunskap om, eller arbeta med, klimatfrågor, styrning, offentlig förvaltning eller policyutveckling.

Vi genomför möten vid två tillfällen, välj det som passar dig bäst:

  • 24 april kl. 10-12 | Formas lokaler, Drottninggatan 89, Stockholm
  • 25 april kl. 10.30-12 | Digitalt möte via Teams

Vid båda dessa tillfällen kommer vi att diskutera möjlig tematik för vår kommande utlysning om kunskapsdriven policyutveckling för klimatarbetet. Vi vill förstå inom vilka områden det finns behov och hur dessa behov ser ut. Vi ber dig därför att välja ett (1) av följande tematiska områden att diskutera:

  • Policyfrågor kopplade till krisberedskap och resiliens kopplat till klimatomställningen. Här ryms frågeställningar som berör både utsläppsminskningar och klimatanpassning. Det offentliga kommer att behöva hantera utmaningar inom områden som dricksvatten- och livsmedelsförsörjning, översvämningar, värmeböljor/extrem värme. Särskilt kan privat-offentlig samverkan utforskas som ett effektivt verktyg för att stärka samhällsberedskapen och för offentliga aktörer att fullfölja sitt ansvar.
  • Policyfrågor kopplade till förenklade avtals- och tillståndsprocesser för grön omställning. Långa och komplicerade tillståndsprocesser i enlighet med miljöbalken lyfts ofta fram som ett hinder för klimatomställningen. Andra påpekar vikten av att tillståndsprocesser följer miljölagstiftning och demokratiska principer. Tillståndsprocesser kan gälla exempelvis utvinning av mineraler och andra naturresurser som anses viktiga för klimatomställningen, utbyggnad av energiproduktion, samt uppförande, underhåll och skydd av bebyggelse och infrastruktur.
  • Policyfrågor kopplade till en grön kapitalmarknad och hållbar investering. Kan gälla exempelvis hur klimatinvesteringsplaner eller andra affärsmodeller inkluderar ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv på åtgärder och investeringar för att åstadkomma klimatneutralitet genom minskade växthusutsläpp.
  • Policyfrågor kopplade till avfallshantering. I samband med avfallshantering förloras stora mängder material till förbränning och destruktion som, även om det bidrar till energiåtervinning, skulle kunna återanvändas eller materialåtervinnas. Ändrade regelverk skulle kunna stimulera ökad återanvändning och materialåtervinning i stället för energiåtervinning. Samverkan mellan såväl offentliga som näringslivsaktörer inom avfallshanteringen behövs för att utforma kunskapsbaserade lösningar som gör sortering och hantering av material och avfall som helhet så resurs-, kostnads- och energieffektiv som möjligt.
  • Policyutmaningar kopplade till användning av naturbaserade lösningar, det vill säga åtgärder som utgår från naturens funktioner, så kallade ekosystemtjänster. Naturbaserade lösningar kan bidra till såväl utsläppsminskningar som klimatanpassning, och dessutom främja andra hållbarhetsmål som ökad biologisk mångfald och förbättrad hälsa. Exempel på sådana åtgärder är anläggning av våtmarker och återvätning av torvmarker, anläggning av parker i stadsmiljö, eller bevarande av skog.
  • Policyutmaningar kopplade till offentlig konsumtion. Den offentliga konsumtionen innefattar varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. För offentlig verksamhet är till exempel upphandling och verksamhets- och målstyrning viktiga aspekter. Policyutveckling på området kan adressera behovet av att minska klimatutsläppen från den offentliga konsumtionen och på andra sätt göra den mer hållbar.

Sista anmälningsdag 9 april.

Kontakt

Mer Information
Datum: 24 april 2024 - 25 april 2024
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: 24 april: Formas lokaler, 25 april: Digitalt via Teams
Uppdaterad:1 mars 2024