Beslutade

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande – första utlysningen: Forskning för en social bostadspolitik

Sista ansökningsdatum: 2018-01-16

Beslutsdatum: 2018-06-13

Inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyser Formas 80 miljoner kronor under åren 2018 - 2020 till forskning för social bostadspolitik. Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. De ska även på ett tydligt sätt adressera genus eller andra kritiska perspektiv. Forskningen bör involvera aktörer såsom medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området. Bedömningskriterierna är speciellt utformade för denna utlysning. Observera att de därmed avviker från de som finns på Formas hemsida.

Beslutslista 18-06-13

Utlysningens bakgrund

Formas fick genom den forskningspolitiska propositionen 2016, Kunskap i samverkan, i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på forskning för en social bostadspolitik. I propositionen framgår det att satsningen i sin helhet ska utgå från samhällsutmaningarna, Agenda 2030, miljökvalitetsmålen samt regeringens mål för bostäder, byggande, planering, arkitektur, formgivning och design, kulturmiljö, samhällssäkerhet och jämställdhet. Satsningen görs inom ramen av det 10-åriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Beskrivning av utlysningen

Utlysningen välkomnar projekt som undersöker utmaningar och möjligheter kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Den forskning som finansieras förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik.

Denna utlysning sätter människan och människans möjligheter till en god boendemiljö i centrum. Begreppet bostadspolitik ska förstås brett och kan omfatta flera olika nivåer och perspektiv. Bostadspolitik kan till exempel handla om den styrning och politik som utövas av beslutsfattare eller perspektiv som tillhör mottagare av politiska åtgärder, exempelvis civilsamhälle, kommuner, organisationer, företag, bygg- och planeringsprocesser eller bostadsmarknader. Bostadspolitik kan även förstås som olika sociala gruppers inflytande och möjligheter till att påverka bostadspolitik, den egna boendesituationen och bostadsområdets utveckling.

Utlysningens inriktning på de sociala aspekterna och konsekvenserna av svensk bostadspolitik innebär att det blir särskilt relevant att införliva genus och andra kritiska perspektiv i forskningen. Den sökande ska på ett tydligt sätt redogöra för betydelsen av genus eller andra kritiska perspektiv (baserade på makt- och normordningar avseende t ex etnicitet, ålder, sexualitet, klass osv.) i projektets frågeställning, genomförande och relevans för samhället. Se följande länk för begreppsbeskrivning. I de fall där genus eller andra kritiska perspektiv inte anses relevant ska detta motiveras.

Utlysningen välkomnar forskning inom alla discipliner såväl som interdisciplinära ansatser. Bostadspolitiska utmaningar existerar i hela landet och projekt kan handla om landsbygder, orter av alla storlekar och relationen däremellan. Det är möjligt att även studera internationella kontexter så länge dessa används i ett jämförande perspektiv och att projektets resultat inriktas på ny kunskap som stödjer en socialt hållbar bostadspolitik i Sverige.

Forskningen bör involvera aktörer såsom medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att främja nytänkande, samhällsnytta och forskningens genomslag. Aktörer som har anmält intresse till Formas av att delta i projekt kan hittas här, men sökanden är givetvis fri att hitta andra aktörer på egen hand. I begränsad utsträckning kan forskningsprojekt frångå att involvera andra aktörer, om forskningens inriktning innebär att sådan samverkan bedöms vara olämplig eller mycket svårt att genomföra.

För att forskningens resultat ska få så stort genomslag i samhället som möjligt och kunna komma till användning ska ansökan inkludera en planering för riktade kommunikationsinsatser och interaktion med intressenter. Med genomslag menas tillämpning av forskningsresultat utanför den akademiska världen. Det kan innebära att resultaten påverkar, förändrar eller har betydelse för samhällets olika nivåer och delar, såsom exempelvis inom kultur eller ekonomi, för allmänheten, inom offentlig sektor, för policy, miljö, hälsa eller livskvalitet.

Se informations- och inspirationsfilmer från dialogmöte om utlysningen.

Riktlinjer för ansökan

Vad bidrag kan sökas för

Stöd kan ges till forskningsprojekt som ligger inom Formas ansvarsområden och inom ramarna för utlysningen. Bidrag kan sökas för kostnader som är knutna till projektets genomförande, såsom till exempel finansiering av lön för forskare, doktorander eller teknisk personal. Lön till doktorander kan beviljas för upp till tre år. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal inte får överskrida 100 procent av en heltidsanställning. Detta innebär att ytterligare medel för lön inte kan beviljas för forskare, doktorand eller annan personal som redan får bidrag med fullständig lönefinansiering. Formas tillåter inte årliga löneökningar för projektdeltagare.

Utöver lön kan bidrag sökas för finansiering av driftkostnader såsom resor, samverkansaktiviteter, konferenser och workshops, analyser, lokaler, provtagning, utrustning till ett värde av max 500 000 kronor samt avskrivningskostnader för utrustning till ett värde av max 500 000 kronor och andra relaterade kostnader (dock inte till stipendier eller utbildningsbidrag för forskarstuderande). Bidrag kan även sökas för kostnader relaterade till publicering i tidskrifter med Open Access. Notera att forskare som får finansiering från Formas ska garantera att deras forskningsresultat finns tillgängliga via Open Access inom sex månader från publiceringen.

Bidragets storlek och projekttid

Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt kan omfatta upp till 2 miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst tre år (totalt 36 månader) mellan åren 2018-2020. Om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 2 miljoner kronor per år kommer ansökan att avvisas. Observera att projektets startdatum är förvalt i Prisma och inte går att ändra, eftersom medel för hela första projektåret kommer att betalas ut under 2018. Medlen för forskningsprojekt får dock disponeras ett år efter att projekttiden är slut, och återrapportering sker ytterligare 3 månader därefter. Ingen medfinansiering krävs för forskningsprojekt i denna utlysning.

Vem kan söka

För att kunna ansöka om bidrag måste huvudsökanden och medverkande forskare ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet, såsom forskarstudenter, samverkanspartners eller teknisk personal, behöver inte ha avlagt doktorsexamen. Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare (läs mer om godkända medelsförvaltare nedan). Det finns inte någon åldersgräns för projektets deltagare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

Vad ansökan ska innehålla

 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska samt sammanfattningar på svenska och engelska.
 • Sammanfattning av hur genus eller andra kritiska perspektiv integrerats i projektet.
 • Mål, syfte och bakgrundsbeskrivning av projektet, innehållande en översikt över forskningsområdet samt hur syfte och frågeställning relaterar till genus eller andra kritiska perspektiv.
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering samt hur genus eller andra kritiska perspektiv finns integrerade.
 • Beskrivning av projektets interaktion med intressenter, kommunikationsinsatser samt potentiella samhällsnytta och genomslag.
 • Referenser.
 • Budget.
 • CV och publikationslista för huvudsökande och medverkande forskare.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men Formas rekommenderar att ansökan skrivs på engelska. Beredningsgruppen har en internationell sammansättning och ansökningar som i sin helhet skrivs på svenska kommer att översättas till engelska innan de lämnas till beredningsgruppen för granskning. Den sökande kommer inte ges möjlighet att läsa eller göra ändringar i ansökan efter översättning. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska, medan sammanfattningarna ska finnas på både svenska och engelska. Vänligen notera att budgetspecifikationen alltid bör skrivas på engelska, en svensk budgetspecifikation lämnas inte till översättning utan granskas av den internationella beredningsgruppen som den är.

Bedömning av ansökan

Ansökningarna bedöms av en internationell beredningsgrupp som utgörs av aktiva forskare och personer med kompetens att bedöma forskningens relevans. Ansökan bedöms utifrån kriterier för vetenskaplig kvalitet (frågeställning, metod och genomförande samt vetenskaplig kompetens) samt kriterier för samhällsrelevans (frågeställningens möjliga samhällsnytta, riktade kommunikationsinsatser och interaktion med intressenter). Bedömningskriterierna inkluderar hur genus eller andra kritiska perspektiv har integrerats i projektets frågeställning, genomförande och relevans för samhället. Budgetens rimlighet bedöms i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat.

Samtliga kriterier ska adresseras i ansökan och den sökande uppmanas att klart och tydligt relatera ansökan till dessa kriterier. Sökanden uppmanas att vara mycket noggrann med ansökans upplägg och tydlighet då granskning enbart baseras på den information som finns i ansökan.

Vänligen observera att bedömningskriterierna som beskrivs nedan är speciellt utformade för denna riktade satsning och därmed avviker från de som omnämns på Formas hemsida.

Kriterier för vetenskaplig kvalitet


Frågeställningen:

 •  Möjlighet till vetenskapligt betydande resultat
 • Originalitet och nyhetsvärde i syfte och teori
 • Syfte i linje med utlysningen

Förtydliganden:
 • Bedömningen av frågeställningen inkluderar hur den relaterar till och integrerar genus eller andra kritiska perspektiv, och görs i relation till såväl frågeställning som projektets genomförande. 

 

Metod och genomförande:  

 • Den vetenskapliga metodens relevans och lämplighet
 • Metodens nyhetsvärde
 • Konkret och realistisk arbetsplan
 • Konkret och realistisk plan för vetenskaplig publicering och informationsspridning
 • Koordinering av projektet och sammansättning av forskargruppen
 • Etiska överväganden
 • Budgetens rimlighet i förhållande till projektets upplägg och förväntade resultat

 

Förtydliganden:
 • Bedömningen av de vetenskapliga metoderna inkluderar metodernas relevans och lämplighet för att kunna belysa genus eller andra kritiska perspektiv i relation till såväl frågeställning som projektets genomförande.

 

Vetenskaplig kompetens:

 • Publikationernas vetenskapliga kvalitet
 • Förmåga att genomföra projektet enligt planen
 • Erfarenhet av handledning av yngre forskare (postdocs, doktorander, samt examensarbetare för sökande som själva är unga forskare)
 • Erfarenhet av projektledning
 • Nationella och internationella aktiviteter, däribland projekt, nätverk, uppdrag, hedersuppdrag, samt deltagande vid eller arrangerande av workshops eller konferenser
 • Intresse, erfarenhet och förmåga att kommunicera forskning och forskningsresultat med intressenter eller användare
 • Forskargruppens styrka och konkurrenskraft

Förtydliganden:
 • Kvaliteten på vetenskapliga publikationer bedöms med hänsyn till standarder inom varje vetenskapsområde
 • När flera forskare samarbetar bedöms både varje enskild forskares vetenskapliga kompetens och gruppens samlade vetenskapliga kompetens
 • Forskaren eller forskarkonstellationens kompetens vad gäller genus eller andra kritiska perspektiv bedöms i relation till såväl frågeställning som projektets genomförande.

Kriterier för samhällsrelevans och genomslag


Projektets samhällsrelevans:

 • Projektet adresserar för samhället relevanta frågor inom utlysningens inriktning.
 • Projektet har på ett uttalat och relevant sätt tagit hänsyn till olika intressenters eller användares behov i utformningen av projektet.
 • Projektet kan på kort eller lång sikt bidra till en socialt hållbar bostadspolitik.

Förtydliganden:
 • Att ta hänsyn till intressenters eller användares behov kan bestå av referenser till direktiv, olika mål och - strategier eller diskussioner med relevanta grupper i samhället.

 

Riktade kommunikationsinsatser och interaktion med intressenter:

 • De viktigaste områdena där genomslag kan förväntas är identifierade
 • Tydliga, realistiska och ändamålsenliga mål för genomslag är formulerade
 • Planerade insatser (kommunikationsinsatser eller interaktion) för att skapa genomslag för projektet är väl beskrivna
 • Forskargruppens kompetens att genomföra planerade insatser kopplad till projektet är väl beskriven

 

Förtydliganden:
Vägledande frågor för vad den sökande bör besvara: Vilka insatser är planerade att genomföras? Vem eller vilka riktas de mot? Finns det olika insatser för olika intressenter eller grupper i samhället? Vad är målet med insatserna? Vilka tidigare erfarenheter har forskargruppen av att arbeta med att kommunicera forskningsresultat och involvera, göra delaktig eller engagera intressenter? Finns det andra planerade insatser eller resurser för kommunikation som kommer projektet till del?

Hur går bedömningsprocessen till?

Formas bedömer ansökningarna enligt de instruktioner och anvisningar som finns i respektive utlysningstext. Forskningen ska vara av relevans för en hållbar utveckling av samhället och av högsta vetenskapliga kvalitet.
Läs mer om bedömningsprocessen här.

Beslut om bidrag

Formas forskarråd fattar beslut om bidrag vid forskarrådsmötet 13 juni 2018. Besluten offentliggörs kort därefter på Formas hemsida. Besluten kan inte överklagas.

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. För att skapa en ansökan i Prisma behövs ett användarkonto.

Länk till Prisma

Ansökan ska innehålla följande information:

Grundinformation:
 • Antal år som ansökan avser (olika för synteser och forskningsprojekt)
 • Projekttitel på svenska och engelska (200 tecken)
 • Populärvetenskaplig beskrivning på svenska (4500 tecken)
 • Sammanfattning på svenska och engelska (1500 tecken)
 • Sammanfattning av hur genus eller andra kritiska perspektiv integreras i projektet (1 500 tecken)

 

Forskningsprogram:

 • Mål och syfte med projektet samt bakgrundsbeskrivning innehållande en översikt över forskningsområdet. Här ska också redogöras för hur projektets syfte och frågeställning relaterar till genus och andra kritiska perspektiv (7 000 tecken).
 • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, teori, metod, genomförande och en plan för vetenskaplig publicering (15 000 tecken). Redogör för hur genus eller andra kritiska perspektiv integreras i genomförandet av projektet vad gäller exempelvis metodval, teori osv. Inkludera följande punkter om de anses vara relevanta för projektet: i) kortfattad beskrivning av befintlig och behov av ny grundutrustning, ii) kortfattad beskrivning av nationella och internationella samarbeten, iii) bekräftelse på att internationella avtal och regler följs, iv) huvudhandledare om finansiering söks för en doktorand.
 • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta samt riktade kommunikationsinsatser och interaktion med intressenter. Redogör här för vilka grupper forskningen är relevant för, hur dessa eventuellt inkluderas i forskningen och hur projektets resultat kommer att kommuniceras. Beskriv även hur forskningens potentiella genomslag påverkar olika grupper i samhället. (8 000 tecken).
 • Referenser som inkluderats i löpande text under punkterna ovan anges i ett separat fält (4 000 tecken).

Budget

 • Löner inklusive sociala avgifter. För redan befintliga anställningar ska den lön som gäller vid ansökningstillfället (inklusive sociala avgifter) användas för samtliga efterföljande år. För nya anställningar ska ingångslönen vid medelsförvaltaren användas för samtliga efterföljande år. Observera att Formas inte beviljar medel för årliga löneökningar.
 • Ange aktivitetsgrad för samtliga deltagare i projektet, även för de projektdeltagare som bidrar med in-kind eller har annan finansiering för genomförandet av projektet.
 • Specificera driftskostnader och lokalkostnader (om lokalkostnader inte ingår i OH-kostnader) i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren.
 • Specificera avskrivningskostnader för utrustning om relevant för ansökan.
 • Ange indirekta kostnader direkt i projektbudgeten i enlighet med den praxis som gäller vid medelsförvaltaren. Indirekta kostnader avser OH-kostnader. Formas tillåter inte OH-kostnader på avskrivningskostnader för utrustning eller lokalkostnader.
 • Budgetspecifikation. Här ges en motivering till samtliga lönekostnader och andra kostnader. Beskrivning av projektets totala budget, inklusive finansiering från andra källor, ska också ingå. Samtliga andra kostnader ska klart motiveras, såsom deltagande i konferenser, publicering via Open Access av både publikationer och data, mm. Budgetspecifikationen är en del av bedömningen och bör skrivas på engelska (en svensk budgetspecifikation kommer inte att översättas).
 • I fältet "Annan kostnad" anges om projektet har finansiering från annan källa, här anges medel som inte söks från Formas men som är relevant för projektets genomförande.
 • Observera att i Prisma skrivs hela det sökta beloppet ut, exempelvis skrivs 1 miljon kronor: 1 000 000 kronor.

Etik

Sökanden bör alltid ange om det finns särskilda etiska aspekter i projektet. Om så är fallet ska de aktuella etiska frågorna och hur de ska hanteras redovisas. Det kan till exempel röra sig om forskning som utnyttjar personuppgifter eller försök på människor eller djur. Läs mer om etik i Formas allmänna anvisningar.

Klassificeringar

 • Välj ett ämnesområde.
 • Välj minst en och max tre SCB-koder.
 • Välj minst ett och max tre av de Globala målen för en hållbar utveckling som passar projektet bäst. För mer information om målens innebörd se här.
 • Välj minst ett och max fem nyckelord som beskriver projektet.

Medelsförvaltare

Välj din medelsförvaltare och lägg till projektets avdelning eller institution. Läs mer om Formas krav på medelsförvaltare i Formas allmänna anvisningar.

 • Godkända medelsförvaltare finns listade som förval i Prisma. Kontakta din organisation om den saknas i listan. Din organisation måste då skapa ett organisationskonto i Prisma.
 • En registrerad ansökan går automatiskt efter utlysningen stängts till medelsförvaltaren som har sju veckodagar på sig att signera ansökan.

Beredningsgrupper

Inget val. Beredningsgruppen vald av Formas.

Medverkande

 • Huvudsökande bjuder in medverkande forskare (de forskare som anses vara medsökande för projektet) och medverkande administratörer (inte delaktiga i projektet, utan personer som hjälper dig att fylla i ansökningsformuläret). Medverkande måste ha skapat ett eget användarkonto i Prisma. Huvudsökande bjuder in de som ska medverka i ansökan genom att söka deras för- och efternamn samt e-postadress i Prisma (observera att exakt stavning av namn och e-postadress krävs).

CV

Den sökande hämtar för ansökan relevanta uppgifter från sin personliga profil i Prisma. Medverkande forskare lägger själva till CV-information från sin profil till ansökan och bör i god tid se över att deras CV i Prisma är komplett och aktuellt. Uppgifterna ska omfatta:
 • Utbildning: forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Arbetsliv: nuvarande anställning och längre relevanta tidigare anställningar, postdoc-vistelser, forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen (till exempel föräldraledighet, sjukdom, militärtjänstgöring eller politiskt uppdrag).
 • Meriter och utmärkelser:
  • Docentur
  • Handledda personer: doktorander, postdocs, samt examensarbetare; ange det totala antalet för respektive kategori samt namnge de mest relevanta (max 10).
  • Bidrag erhållna i konkurrens, ange de mest relevanta (max 10).
  • Priser och utmärkelser, ange de mest relevanta (max 10).
  • Övriga meriter inklusive bibliometrisk sammanfattning: Här ska huvudsökande och medverkande forskare uppge antal publikationer för den senaste femårsperioden samt det totala antalet publikationer om sökandes verksamma forskartid är längre än fem år (max 800 tecken inklusive mellanslag). Denna summering bör inkludera följande: i) antal publikationer av olika typer (såsom artiklar i tidskrifter med peer-review-förfarande, bokkapitel, böcker och andra monografier, konferensbidrag, populärvetenskapliga bidrag). Under övriga meriter kan även andra meriter som är relevanta för ansökan anges, som till exempel dokumenterad erfarenhet av samverkan och forskningskommunikation (max 10).
 • Immaterialrätt: exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram (max 10).

Publikationslista

Huvudsökande och medverkande forskare anger sina upp till tio mest relevanta publikationer. Observera att publikationerna ska länkas från de sökandes personliga profiler.

Länkar

Utlysningen stänger

Utlysningen stänger 16 januari 2018 kl. 14.00. Skapa gärna din ansökan i Prisma i god tid för att kunna få hjälp om problem skulle uppstå. Tänk på att under julhelgen har Formas begränsad support. Ansökan går att förhandsgranska när som helst under processen. Fram till att utlysningen stänger går det att avregistrera ansökan och göra ändringar. Observera att det inte går att göra kompletteringar av ansökan efter att utlysningen stängt.

Dialogmöte om utlysningen

Två dialogmöten och match making tillfällen kommer att ges.

Första tillfället var 18 oktober 2017 i Uppsala.

Andra tillfället var 17 november i Stockholm.

Se filmer från andra dialogmötet.

Kontaktpersoner

Ansvarig:
Emma Holmqvist, forskningssekreterare 
Telefon: +46(0)8-775 40 32, +46(0)76-146 37 38
E-post: emma.holmqvist@formas.se

Administrativt stöd:
Anna Kuznetcova, forskningsadministratör 
Telefon: +46 (0)76-000 24 95
E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Teknisk support Prisma
Prisma IT-support

Emma Holmqvist

2017-09-29