Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment: Risker, incitament och affärsmodeller

Sista ansökningsdatum: 2018-05-03

Beslutsdatum: 2018-06-13

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för projekt som handlar om risker, incitament och affärsmodeller för digitaliseringen av samhällsbyggandet. Projekten kan exempelvis handla om nya processer, roller, mervärden och värdekedjor som följer av digitaliseringen. Utlysningen är planerad att öppna 9 mars.

Bidrag kan exempelvis sökas för mindre studier som tar sig an en del av värdekedja, större studier som analyserar behov av strukturella förändringar och analyser av aktuella eller möjliga nya affärsmodeller.

Du kan söka: Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Minst en av projektparterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Samfinansiering krävs på 50 % av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd.

Så mycket kan du söka: 500 000–1,5 miljoner kronor.

Projektets totala budget: 1–3 miljoner kronor.

Projektets längd: Max 18 månader.

Smart Built Environment delar totalt ut: Upp till 8,2 miljoner kronor.

Vill du veta mer om utlysningen?

Smart Built Environment kommer att arrangera ett informationsmöte 8 mars för utlysningen. Läs mer på Smart Built Environments webbplats och i Formas kalendarium.

Så ansöker du

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. 

För riktlinjer och information om vad din ansökan förväntas innehålla, se utlysningstexten.

Utlysningstext

Utlysningstexten publiceras här när utlysningen öppnar 9 mars 2018.

Bedömning av ansökan

Ansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av oberoende granskare. De projekt som beviljas bidrag ska bidra till att förverkliga Smart Built Environments effektmål. Ansökan bedöms utifrån kriterier för relevans, potential, genomförande och organisation/aktörer.

Länkar

Kontaktpersoner

Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter
Kristina Gabrielii, biträdande Programchef, Smart Built Environment
0702–595657
kristina@gabrieliidevelopment.se  

Ansökningsformulär, bedömningsprocessen och statligt stöd
Katarina Buhr, forskningssekreterare och utlysningsansvarig, Formas
073-068 60 08
katarina.buhr@formas.se  

Ansökningssystemet Prisma
Anna Kuznetcova, forskningsadministratör, Formas
076-000 24 95
anna.kuznetcova@formas.se

Teknisk support Prisma
Prisma IT-support

Därför gör Formas den här utlysningen

Den här utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Smart Built Environment är en del av Formas, Vinnovas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Formas är den myndighet som har huvudmannaskap för Smart Built Environment och programmet samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

För mer information om programmet, se www.smartbuilt.se

Katarina Buhr

2018-02-15