Samhällsvetenskaplig miljöforskning, forskningsstrategi 2006

Samhällsvetenskaplig miljöforskning, forskningsstrategi 2006

Formas regeringsuppdrag att i samverkan med andra finansiärer utveckla förslag till
en nationell strategi for samhällsvetenskaplig miljöforskning har resulterat i föreliggande rapport. Diskussionen om de strategiska frågorna har lett fram till en gemensam syn bland de medverkande organisationerna och myndigheterna på vikten av att samhällsvetenskaperna på allvar engagerar sig och deltar i forskningen för en hållbar samhällsutveckling. Det finns också en övertygelse om behovet av samverkan mellan finansiärer för att främja och utveckla excellent forskning inom viktiga forskningsområden genom olika satsningar och stödformer.

De samverkande finansiärerna har emellertid olika uppdrag och arbetssätt och därmed olika roller i det svenska forskningssystemet. Det har därför inte varit möjligt att föreslå en enda gemensam forskningsstrategi. Föreliggande förslag till strategi gäller Formas verksamhet och har i allt väsentligt utformats inom Formas kansli. Rapporten innehåller ockkså en bilaga där forskningsbehov och intentioner framgår för Mistra, Naturvårdsverket, STEM och VINNOVA.

Innehåll (pdf) »

Innehåll (pdf) »

Författare
Forskningsrådet Formas
Förlag
Forskningsrådet Formas
År
2007-04-12
ISBN
978-91-540-5969-0
Beteckning
Rapport 4:2006
Sidor
72
Språk
SV
Vikt
334 gr
Produktmått
190 x 280 mm
Rikt illustrerad
Foto

2012-06-07